Bodelning när ett samboförhållande har upphört

2020-11-08 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag och min sambo ska separeras efter 25 års förhållande. Vi bor i hus som vi köpte för 21 år sedan. Jag skall flytta till lägenhet med mina 2 barn som är 21 och 17 år gamla. och min sambo ska bo kvar i huset. Har jag rätt att få pengar från min sambo? (halva värdet på huset). Eller? Huset är värd 2,5 miljoner. Han säger att han inte kan betala någonting eftersom han har skulder. Vad skal vi göra så att det blir rättvist? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När jag besvarar din fråga kommer jag utgå från att du och din sambo gemensamt köpte huset för 21 år sedan. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av sambolagen (nedan förkortad SamboL).

Bodelning med anledning av upphörande av samboförhållande
När ett samboförhållande upphör ska er samboegendom fördelas genom bodelning, om någon av er begär en sådan (8 § stycke 1 SamboL). En begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att ert samboförhållande upphörde (8 § stycke 2 SamboL). Observera att sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § stycke 1 SamboL). Jag tolkar det däremot som att du och din sambo inte tecknat något samboavtal och kommer vidare i mitt svar utgå från detta.

Vad som bedöms vara samboegendom
Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). En bostad som förvärvats efter att samboförhållandet inletts betraktas normalt som förvärvad för gemensam användning. Det är däremot svårare att göra en klar gränsdragning gällande egendom som förvärvats före samborna börjat leva tillsammans, eftersom sådan normalt sett inte betraktas som samboegendom. Har förvärvet av bostaden skett i nära anslutning till att samborna flyttat ihop kan det däremot anses ha skett för gemensam användning. Ett sådant exempel är när en eller båda samborna köpt en bostadsrätt för att ha som deras gemensamma. Avgörande är alltså om det vid förvärvet funnits en avsikt att bostaden skulle utgöra sambornas gemensamma bostad eller inte.

Du och din sambo har haft ett förhållande i totalt 25 år varav 21 år av tiden ska ni ha bott tillsammans i ett hus som ni (vad jag tolkar) köpt gemensamt. Det framgår inte om ni var sambor innan ni köpte huset eller ej. Jag tolkar det däremot som att ni gemensamt köpte huset med syftet att bo och leva tillsammans i det, dvs för gemensam användning. Det innebär att bostaden högst sannolikt kan bedömas vara samboegendom och ska ingå i en framtida bodelning om någon av er begär en sådan.

Hur en bodelning går till
Vid en bodelning ska sambornas andelar i samboegendomen först beräknas (12 § SamboL). I det här skedet bestäms värdet av varderas sambons andel i samboegendomen.

Därefter ska från vad en sambo äger av egendomen, så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde (13 § stycke 1 SamboL). Det är i första hand skulder som är hänförliga till samboegendomen som får avräknas mot densamma (skuldtäckning). Skulle ni som sambor äga samboegendom gemensamt och därigenom gemensamt svara för en skuld som hänförs till egendomen, får en skuldtäckning ske för varderas del av skulden mot sambons andel av egendomen.

Skulder som inte hänförs till samboegendom får endast avräknas i den utsträckning de inte kan täckas av värdet av sådan egendom som inte är samboegendom. Vid en sådan avräkning är det mest normala att den skuldbelastade sambon redovisar all sin egendom och skulder i en bouppteckning. Den sambon som begär sådan avräkning ska visa att skulden är hänförlig till samboegendomen eller att skulden i annat fall inte kan täckas med annan egendom som sambon har.

Skulle din sambo däremot vara kraftigt skuldbelastad i förhållande till sina tillgångar skulle det kunna medföra att hans samboegendom får tas upp till ett icke befintligt värde. Det kan i så fall innebära att den enda samboegendomen som blir föremål för bodelning är din egendom. Detta skulle däremot kunna bedömas som oskäligt beroende på omständigheterna i ert fall, och då kan jämkning av bodelningen ske (15 § SamboL). Detta för att du som icke skuldsatt sambo ska få behålla mer än hälften av din samboegendom, eller till och med slipper avstå någon egendom till den skuldbelastade sambon.

Sammanfattning och råd på hur du kan ta ditt ärende vidare
Du och din sambos bostad utgör sannolikt er gemensamma bostad, varför den kan bedömas vara samboegendom. Om du kräver att en bodelning ska göras ska samboegendomen därefter delas lika mellan er, med era respektive skulder avräknade. Skulle din sambo vara kraftigt skuldbelastad i förhållande till sina tillgångar kan det komma att medföra att mer av din samboegendom blir föremål för bodelning. Skulle det vara oskäligt kan jämkning av bodelningen göras.

Jag skulle i första hand råda dig att framställa en begäran om bodelning till din sambo. Därefter skulle jag råda er att ta kontakt med en familjerättsjurist som kan hjälpa er att genomföra bodelningen. Ett annat alternativ är att ta kontakt med tingsrätten för att begära en bodelningsförättare. Domstolen utser då en bodelningsförättare som genomför bodelningen. Du kan läsa mer om det här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och får önska dig lycka till i processen framöver!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?