FrågaÖVRIGTPUL/GDPR22/12/2018

Att publicera bilder på barn på sociala medier.

Hej!

Min fråga gäller GDPR och foton.

Vad säger lagen om att en annan vuxen än föräldern till ett barn lägger upp bilder på barnet på sina sociala medier med över 100 följare?

Det är taget i hemmamiljö och endast den vuxna och barnet är på bild, vilket gör det lätt att identifiera.

Bilden är även upplagd utan att den föräldern med ensam vårdnad har godkänt detta.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Svar:

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om behandling av personuppgifter som regleras i Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR). Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter (art. 4 p.1 GDPR). Personuppgifter om barn anses särskilt skyddsvärda i dataskyddsförordningen eftersom barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och att förstå vilken rätt till skydd för sina uppgifter som de har.

Precis som när det gäller vuxna måste man ha en rättslig grund, det vill säga stöd i lagen, för att kunna behandla personuppgifter om barn (art. 6 GDPR). Den rättsliga grunden som aktualiseras i det här fallet är samtycke. Personuppgifter får hanteras om personen i fråga har samtyckt till det. Samtycket måste vara frivilligt, avse just det särskilda syfte som uppgifterna samlas in för och det får inte råda någon tvekan om att personen samtycker till att uppgifterna behandlas. Den som samtycker måste också först ha fått sådan information om behandlingen att man förstår vad det är man samtycker till. När det gäller barn måste man vara extra vaksam på att barnet har förmåga att förstå och samtycka till behandlingen.

Om man erbjuder onlinetjänster till barn och då hämtar in personuppgifter med stöd av samtycke, krävs det att samtycket hämtas in från barnets vårdnadshavare om barnet är under 13 år. Detta gäller insamling av uppgifter om barn som bor i Sverige (art. 8 GDPR).

Åldersgränsen gäller uttryckligen för onlinetjänster. I andra situationer finns det ingen särskilt angiven åldersgräns men det krävs förstås alltid att barnet har förmåga att förstå vad det samtycker till för att samtycket ska vara giltigt. När det gäller barn under 13 år bör alltid vårdnadshavarens samtycke inhämtas.

En annan person kan lägga upp barnets bilder på sociala medier endast om denne hämtar ett frivilligt och uttryckligt samtycke från föräldern eller från barnet (om barnet är över 13 år).

Den andra personen får publicera barnets bilder utan samtycke i fall då det aktualiseras en annan rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen, nämligen intresseavvägning (se art.6 p.1 f) GDPR). Det innebär att den som lägger upp bilderna behöver göra en avvägning av hans eller hennes intresse av att publicera bilderna och av barnets intresse av att inte bli exponerade. Vad som avgör vilket intresse som väger tyngst beror bland annat på bilden, hur den sprids och i vilket sammanhang.

Enligt min uppfattning får barnets bilder inte läggas upp eftersom barnets intressen av skydd för personuppgifter väger tyngre än den andra personens intressen. Extra försiktighet ska iakttas vid en intresseavvägning när det handlar om personuppgifter som rör barn. Man måste ta hänsyn till att barns personuppgifter kräver särskilt skydd och se till att barnets rättigheter är väl skyddade. I vissa fall kan en konsekvensbedömning vara nödvändig för att försäkra sig om att barnets rättigheter och friheter är tillräckligt väl skyddade.

Sammanfattningsvis kan sägas att den andra personen inte får lägga upp barnets bilder på sociala medier om:

- denne inte hämtar ett frivilligt och uttryckligt samtycke från föräldern eller från barnet (om barnet är över 13 år)

- barnets intressen av skydd för sina personuppgifter väger tyngre än den andra personens intresse av att publicera bilderna

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina KrastevaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?