Att bli av med en knepig delägare i aktiebolag

2017-12-28 i Bolag
FRÅGA
Jag har ett problem som jag skulle vilja få feedback på. Det är så här att jag och en kompis blev tillfrågade om att gå med i ett befintligt bolag, den tredje person som ägde 100% av aktierna gav oss ett förslag som innebar att vi tre skulle bli jämn lika delägare (33% vardera)Vi accepterade förslaget och jobbade hårt i 6 månader och sedan kom problemen. Grundaren alltså han som tog in oss och gav oss 66 % i bolaget, missköte sitt arbete och satte käppar i hjulet för hela företaget. I och med detta så tog vi ett styrelse möte där han i samförstånd med oss blev avsatt, detta innebar då att han skulle vara passiv delägare vilket alla partner var överens om. Då kommer ännu mer problem.. Han skriver ett pressmeddelande där han beskriver situationen och säger typ att han blivit avsatt av oss OCH skriver att han nu ska starta nytt företag inom samma område. Vilket vi då tyckte var helt tokigt och konfronterade honom om detta. I och med detta så vill han nu bli utköpt från bolaget. Vilket är okej för oss. Men priset han begär är helt orimligt och vi gav honom ett rimligt pris baserad på verksamhetens ekonomi och framtidsutsikter som han avböjde. Vi har inga problem att ha honom som passiv delägare men problemet är att han SKA öppna ett företag som konkurrerar med vårt och samtidigt ha kvar sina % i vårt gemensamma bolag. Vilket blir helt tokigt igen. Vi har inget avtal som säger att han inte får konkurrera men det bör väl finnas visa regler ändå? Har ni några tips? Uppskattar svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Precis som du skriver omgärdas aktiebolagsformen av enuppsjö regler som gäller även utan uttrycklig avtalsreglering. Det är ettkomplext och emellanåt svårtolkat regelverk men jag ska göra mitt yttersta föratt koka ner det mest relevanta till en lättbegriplig sammanfattning.

1) Styrelseledamötersskadeståndsansvar

1) Med styrelseuppdraget följer en långtgåendelojalitetsplikt gentemot bolaget, dvs., en skyldighet att agera i bolagetsintresse eller att i vart fall inte underminera det. Lojalitetsplikten härledsdelvis ifrån 8 kap. 4, 29 §§ ABL men framförallt från allmänna sysslomannarättsliga principer.Det senare är ett luddigt begrepp vars innebörd är att lojalitetsplikten ärännu mer långtgående än vad aktiebolagslagen föreskriver. Den kan jämföras meden arbetstagares långtgående lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare, men iolikhet med arbetsrättens område är det mycket knapert med upplysande prejudikatkring styreledamöters dito. Det, i kombination med att jag inte känner tillvilka omständigheter som föranledde att din partner avgick från uppdraget,innebär att jag svårligen kan sia kring huruvida han brustit i sinlojalitetsplikt. Däremot kan du och din mer fungerande partner som påtryckningsmedel använda hot om skadeståndstalan enligt 29 kap. ABL, på grund av affärsskadande illojalt beteende – risken att drabbas av väl tilltagna rättegångskostnader och åläggas skadeståndsansvar kanske uppmuntrar samarbetsvillighet

2) Att "köpa ut" enaktieägare

Om Trubbelpartnern trots varningar om skadeståndstalanvidhåller sin position, kan ni tvinga ut honom. Jämfört med styrelseledamöterhar aktieägare en betydligt mindre – i princip obefintlig – lojalitetsplikt.Det är naturligt eftersom aktiebolagslagen huvudsakligen är utformad förstörre, publika bolag, i vilka ägandet är spritt över tusentals aktieägare medintressen över hela börsen. Att komma åt Trubbelpartnern på den grunden ärsåledes svårt. Det finns däremot andra möjligheter, kort redogjorda för i detföljande.

Ett tillvägagångssätt är att spä ut aktierna genomnyemissioner och på kuppen se till att antingen du eller din fungerandekompanjon erhåller fler än nio tiondelar av aktierna. Det möjliggör för attunilateralt köpa ut Trubbelpartnern som då reducerats till en minoritetsägare medett innehav understigande 10 %, se 22 kap. 1 § ABL.

a)-c) redovisar för olika nyemissionsalternativ.

a) Emission medföreträdesrätt

För att utfärda nyemission med företrädesrätt, dvs. en likarätt för alla aktieägare att förskansa sig de utbjudna aktierna, krävsstämmobeslut med enkel majoritet, se 13 kap. 1 § ABL. Om ni är merkapitalstarka än Trubbelpartnern kan ni, genom att sätta aktiekursen till ettöverpris överstigande hans resurser, se till att ni lägger beslag på samtligaaktier. Det här förfarandet är ineffektivt om ni är lika kapitalstarka.


b) Riktad nyemission

Givet att ni inte antagit en bolagsordning som stipulerarannat, krävs det att ett stämmobeslut biträds av två tredjedelar. Ni kanemellertid inte rikta emissionen mot varken dig eller din kompanjon, i och medatt det skulle strida mot likabehandlingsprincipen i 4 kap. 1 § ABL samtgeneralklausulen i 7 kap 47, 50 §§ ABL. Således måste nyemissionen riktas motnågon annan. Därigenom kan Trubbelpartnerns innehav reduceras till under 10 %,vilket innebär att hans minioritetsägarskydd bortfaller. Han kommer dockalltjämt vara en ägare. Ni kan göra en underhandsuppgörelse med den mot vilkennyemissionen riktas, om att ni efter en viss period ska få återköpa aktierna.Det kommer eventuellt strida mot nyssnämnda bestämmelser, men det är – faktiskt – ett problemförst när någon uppmärksammar det.


c) Riktad apportemission

En apportemission riktad mot en majoritetsägare är i olikhet med b) inteatt bedöma som otillbörlig. En apportemission innebär att de nyemitteradeaktierna byts mot en sak istället för kontanter. Om antingen du ellerdin kompanjon har en större tillgång – exempelvis en fastighet eller innehav i ett målbolag – som kantänkas gynna bolaget, kan ni med enkel majoritet rikta emissionen till denne i utbyte mot tillgångenoch därigenom öka ert innehav.


d) Likvidation

Bortsett från att omkonstruera aktiefördelningen ochdärigenom, med stöd av 22 kap. 1 § ABL, köpa ut Trubbelpartnern, finns en meringripande men ibland nödvändig åtgärd. Med enkel stämmomajoritet kan nibesluta att likvidera bolaget, se 25 kap. 2 § 1 st. ABL. Som följd kommerbolagets tillgångar att bjudas ut på offentlig auktion där ni sedan, med ettnytt bolag, kan återförvärva tillgångarna och i praktiken fortsätta driva verksamhetenmen utan Trubbelpartnern. Se dock till att värde inte överförs från det gamlabolaget till det nya. Att ni trots allt försökt lösadispyterna med Trubbelpartnern stärker förfarandets tillåtlighet, se NJA 2013 s. 1250.

e) Utlösen

Det krävs ett innehav om mer än 90 % för att man skakvalificera som majoritetsägare i den bemärkelse som avses i 22 kap 1 § ABL. Du ochdin kompanjon måste således – om ni väljer a)-c) – se till att en av er inneharert kollektiva aktieägande. För att inte tvist ska uppstå bör ni noggrantreglera den transaktionen i avtal.

Vad beträffar köpeskillingen, ska den bestämmas till ettskäligt, marknadsmässigt pris. Om den inte kan stipuleras emellan majoritets-och minoritetsägarna, ska den avgöras av en skiljenämnd. Det är avsevärt dyrareän allmän domstol. Trubbelpartnern vore alltså ovis att vidhålla en förlorandeinställning, se 22 kap. 2 § ABL.

Det kan vara såatt er bolagsordning eller annan bolags- eller aktieägarintern överenskommelseförhindrar ovanstående. I sådana fall måste den omformuleras med ettstämmobeslut. Notera också att mitt svar är en grov förenkling.

Stort lycka till!

Kontakta gärna mig om ni har ytterligare frågor eller villha hjälp att komma i kontakt med en jurist.

elias.olsson@jurstud.com

Allt gott,

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (770)
2022-01-19 Vad ska ett förköpsförbehåll innehålla och behöver det registreras hos bolagsverket?
2022-01-17 Äktenskapsskillnad och företrädaransvar i aktiebolag
2022-01-16 Hur beräknas teckningskursen vid nyemission?
2022-01-12 Kan ett hyresavtal vara en del av ett inkråmsförvärv?

Alla besvarade frågor (98546)