Återreseförbud, asylansökan och uppehållstillstånd

Jag är sedan ett år tillsammans med en man från kurdiska Irak. Han fick nyligen avslag på sin asylansökan med tillägget återreseförbud i två år. Han har tidigare vistats illegalt i Sverige efter ett tidigare avslag på en asylansökan. Det ärendet preskriberades senare. Skulle behöva hjälp med vilka möjligheter som finns. Hur stor är chansen att återreseförbudet tas bort? Tas det bort om vi skulle byta spår till anknytning eller arbete? Kan han, med avslag på asyl+återreseförbud, beviljas uppehållstillstånd på ex. anknytning. Finns det förmildrande omständigheter för återreseförbudet om det är barn inblandat? Eller kan det vara idé på arbetstillstånd, trots återreseförbudet? Han uppfyller samtliga krav för arbetstillstånd.

Behöver all hjälp vi kan få. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör asylansökan, återreseförbud och uppehållstillstånd. Jag kommer börja med att gå igenom gällande rätt, applicera det på ditt fall och avsluta med en rekommendation.

Återreseförbud

Förbudet innebär att om en person har fått avslag på sin asylansökan och inte lämnar landet inom den angivna tiden i beslutet kan denne få ett förbud för att återvända till något av Schengenländerna, Rumänien, Bulgarien och Kroatien under en viss tid. Förbudet kan även utfärdas om Migrationsverket tror att personen inte kommer att återvända frivilligt.

Det är viktigt att respektera tidsfristen och vid utresan lämna in utresebeviset som bevisar att personen lämnat landet. Migrationsverket kan upphäva förbudet om personen kan bevisa att den lämnade landet inom den angivna tiden. Förbudet tas inte bort för att ni gör en ny ansökan.

Din pojkvän har fått återreseförbudet för att han tidigare stannade kvar i Sverige efter avslaget på ansökan och Migrationsverket vill försäkra sig om att det inte sker igen. När beslutet vunnit laga kraft påbörjar Migrationsverket ett verkställighetsarbete. Migrationsverket arbetar endast med självmant återvändande. Om en person inte medverkar till ett återvändande kan ärende överlämnas till Polismyndigheten.

Överklagan

Det går att överklaga Migrationsverkets beslut. Överklagan ska lämnas inom tre veckor från att den som beslutet rör fått ta del av beslutet. Överklagandet skickas in till Migrationsverket som bedömer om överklagandet inkommit i rätt tid och sedan lämnas det över till migrationsdomstolen som prövar överklagandet. Det går inte att överklaga ett beslut som man accepterat och har skrivit under en nöjdförklaring för.

I överklagan ska det stå vilket beslut som överklagas, vad Migrationsverket ska ändra på och varför. Dokument som stödjer ändringen av beslutet ska skickas med som bevis.

Ny ansökan

Ett beslut som vunnit laga kraft är giltigt i fyra år, därefter preskriberas det. Därefter kan personen ansöka om asyl igen.

Anknytning

Ansökan om uppehållstillstånd pga anknytning kan sökas av det som är make eller sambo till någon som är bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd pga anknytning får endast beviljas om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. (5 kap. 3 § utlänningslagen och 9 § lagen om tillfälliga begränsningar av uppehållstillstånd i Sverige.)

Ni kan ansökan om uppehållstillstånd pga anknytning, men jag tror inte att ni skulle ha någon vidare framgång med det. Skäl som talar emot att bevilja uppehållstillståndet är att din pojkvän tidigare har misskött sig genom att stanna kvar i Sverige när han hade fått avslag på sin ansökan. Det spelar ingen roll att det beslutet är preskriberat. (5 kap. 17 § utlänningslagen.)

Det är just nu svårare att få beviljad anhöriginvandring, vilket gör att det inte är den bästa vägen att gå för er.

Arbetstillstånd

För att få arbetstillstånd krävs det att man ska ha blivit erbjuden ett arbete. Det går inte att få tillstånd för att komma till Sverige och söka arbetet utan de måste ha erbjudits innan inresan. Arbetet ska vidare vara tillräckligt att försörja en själv. För att uppfylla försörjningskravet ska månadslönen uppgå till minst 13 000 kr före skatt. Det är inte tillåtet att ha två eller flera arbeten som tillsammans uppfyller kraven för arbetstillstånd. Arbetsgivaren måste ha annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar innan anställningserbjudandet skapades.

Din pojkvän måste alltså resa ut från Sverige och fått ett erbjudande om en längre anställning för att kunna ansöka om arbetstillstånd. Ansökan ska göras utanför Sverige.

Sammanfattning och rekommenadtion

För att ansöka om nytt uppehållstillstånd måste ni vänta i fyra år till beslutet har preskriberats. Under den tiden är det viktigt att din pojkvän lämnar Sverige och inte riskerar att förarga myndigheterna genom att uppehålla sig här illegalt igen. Om det fortfarande finns tid att överklaga borde ni göra det. Det kan ge er mer tid. Ange som skäl att det finns uppfyllda krav för ett arbetstillstånd.

Om tiden har gått ut så kan inte återreseförbudet upphävas förrän din pojkvän lämnat landet och Schengenområdet. Han kan prova att skicka en ansökan om arbetstillstånd då han lämnat landet. Det framgår inte om han måste vänta i fyra år för att göra det. Jag tror det är er bästa möjlighet.

Om du skulle ha någon kort uppföljande fråga når du mig på greta.apelman@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Greta ApelmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”