Återkallelse av uppehållstillstånd - Vad gäller?

Hej, jag har permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Första gång fick jag uppehållstillstånd i 13 månader för gymnasiestudier sen fick jag förlängt i 13 månader igen och sen fick jag PUT pga arbete. När jag fick uppehållstillstånd för första gång så skaffade jag pass (hemlands, Pakistanskt) efter ca 1 år. När jag skulle ansöka om förlängning(webbansökan) så stod det ingenstans att jag ska visa upp id handlingar. Sen samma sak hände vid ansökan om PUT. Det stod ingenstans där heller att jag ska ladda upp mitt pass/id. Jag hade sökt asyl först, jag hade fått avslag 6 ggr och hade inte visat nåt jag hade/kunde inte skaffa ett. Men jag skaffade pass efteråt, efter att jag fick uppehållstillstånd. På beslutet från MiV står det att min identitet är osannolikt. Jag har 2 frågor nu. 1. Jag har varit till mitt hemland 3 ggr. Jag undrar om det ska leda till återkallelse av mitt PUT. Jag har inte flyktingstatus. Kan de som har PUT enligt NGL kan besöka sitt hemland? 2. Att jag skaffade pass efteråt och har inte visat upp det för MiV. På MiV webbsida står det att om man inte har visat något som hade betydelse för beslut så kan PUT återkallas. Hade mitt pass betydelse i att fatta beslut.? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är utlänningslagen (UtlL). Din ärendebeskrivning saknar dock uppgifter om hur länge du har varit i Sverige.


Enligt 7 kap. 1 § 1 st. UtlL gäller att nationell visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet. Dock sägs, i bestämmelsens tredje stycke, att om utlänningen har vistats här i landet i mer än fyra år med uppehållstillstånd när frågan om återkallelse prövas av den myndighet som först beslutar i saken, får uppehållstillståndet återkallas enligt första stycket endast om det finns synnerliga skäl för det.


Jag vet ju som sagt inte alls hur länge du har vistats i Sverige, men det sistnämnda kan naturligtvis vara en stor fördel för dig för det fall du skulle ha vistats i Sverige i mer än fyra år. Det ges dock ingen närmare vägledning i lagtexten avseende begreppet ”synnerliga skäl” och hur det ska tolkas. Men i lagmotiven anges som exempel att synnerliga skäl kan föreligga när en utlänning visserligen haft uppehållstillstånd och varit folkbokförd i Sverige, men i realiteten befunnit sig i något annat land under långa perioder och därför inte fått någon närmare (verklig) anknyting till Sverige.


Som svar på din första fråga kan sägas att flertalet kortare utlandsresor, vilka sedda isolerade inte behöver utgöra avbrott i vistelsetiden, har i praxis ändå ansetts motsvara synnerliga skäl när en utlännings anknytning till Sverige fortfarande har varit svag, se Migrationsöverdomstolens (MIG) avgörande MIG 2008:43. Noterbart är också att anknytningen till landet för en ensamstående person inte kan vara särskilt stark om denne avjtänat ett fängelsestraff under merparten av sin tid i Sverige, se prop. 1997/98:36 s. 25. Oavsett vilket kan detta innebära att dina resor till Pakistan och beroende graden av din anknytning till Sverige kan utgöra legitima skäl för staten att återkalla ditt permanenta uppehållstillstånd. Men i samband med den bedömningen ska till flertalet omständigheter beaktas (se nedan).


Utöver ovanstående behöver följande framhållas. Vid bedömning av om uppehållstillståndet ska återkallas enligt 7 kap. 1 § för en utlänning som har rest in i landet ska hänsyn tas till den anknytning som utlänningen har till Sverige och till om andra skäl talar mot att tillståndet återkallas, se 7 kap. 4 § 1 st. UtlL. Och vid en sådan bedömning ska det särskilt beaktas i vilken utsträckning som utlänningen har etablerat sig i det svenska samhället. Om utlänningen har barn i Sverige ska barnets behov av kontakt med honom eller henne, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas om utlänningens uppehållstillstånd återkallades också särskilt beaktas. Även utlänningens övriga familjeförhållanden ska särskilt beaktas.


När det sedan gäller din andra fråga är jag inte helt säker på om jag verkligen förstår vad du menar. Men regler om uppehållstillstånd återfinns i 5 kap. UtlL och i samband med en ansökan om uppehållstillstånd krävs giltiga identitetshandlingar. Det korta svaret i den här delen lyder således att ditt pass sannolikt hade stor betydelse vid tidpunkten för din ansökan.


Notis: MIG styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (migrationsdomstolarna) samt Polismyndigheten och Migrationsverket informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig i eventuell kommande överklagandeprocess och även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan i domstol och/eller vid annan typ av förhandling om så skulle önskas. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”