Återkallelse av uppehållstillstånd p.g.a. svartarbete?

Kan svartarbete vara grund för återkallande av uppehållstillstånd? Den svartarbetande personen har uppehållstillstånd av familjeskäl och är sambo och har fått barn i Sverige.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Återkallelse av uppehållstillstånd regleras i 7 kap. Utlänningslagen (UtlL, se: https://lagen.nu/2005:716), rubricerat just ”Återkallelse av tillstånd.”

Återkallelse kan först och främst komma ifråga för en utlänning som beviljats uppehållstillstånd efter att medvetet ha lämnat uppgifter som varit oriktiga eller medvetet ha förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet (7 kap. 1 § 1 st. UtlL). Om utlänningen har vistats här i landet med uppehållstillstånd i mer än fyra år får dock uppehållstillståndet återkallas endast om det finns synnerliga skäl för det. Jag utesluter att detta har varit fallet och att 7 kap. 1 § inte ska tillämpas.

I 7 kap. 3 § regleras de situationer i vilka uppehållstillstånd får återkallas efter att en utlänning rest in i landet. Den uppräknar ett antal fall där återkallelse kan aktualiseras, t.ex. om utlänningen utan arbetstillstånd bedriver verksamhet som kräver sådant tillstånd (1 st. 1 p.) eller om uppehållstillstånd beviljats p.g.a. avsikt att inleda ett samboförhållande med en person boende i Sverige enligt 3 a § första stycket 1 men förhållandet sedermera upphört.

Bestämmelsen i 7 kap. 3 § formulerades om 1989; vid denna tidpunkt ansågs det fortfarande finnas anledning att kunna återkalla uppehållstillstånd om utlänningen efter inresan inte försörjde sig på ett ärligt sätt etc. Den grunden för återkallelse togs dock bort den 1 juli 1995 (prop. 1994/95:179, se: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/ndringar-i-utlanningslagen-1_GI03179/). Däremot kvarstod möjligheten att återkalla ett uppehållstillstånd om utlänningen handlat på ett sådant sätt att det fanns allvarliga anmärkningar mot hans levnadssätt. ”Allvarliga anmärkningar” kunde finnas om t.ex. utlänningen dömts till ett fängelsestraff av avsevärd längd eller om det annars förelåg ”otvetydigt konstaterade anmärkningar” i fråga om levnadssättet (prop. 1994/95:179 s. 51).

Inför 2005 års UtlL föreslog emellertid regeringen i prop. 2004/05:170 (sid. 203, se: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Ny-instans--och-processordning_GS03170/) att ”möjligheten att återkalla uppehållstillstånd om utlänningen har handlat på ett sådant sätt att det finns allvarliga anmärkningar mot hans eller hennes levnadssätt skall tas bort.” Riksdagen beslutade i enlighet därmed, varför det i nu gällande utlänningslagstiftning inte finns någon möjlighet att återkalla tillstånd för någon vars levnadssätt på ettdera viset skulle kunna anses ”allvarligt anmärkningsvärt.” Huruvida ”svartarbete” från första början skulle ha ansetts på sådant sätt föranleda ”allvarliga anmärkningar mot en persons levnadssätt” är överhuvudtaget inte säkert; bestämmelsen (2 kap. 11 § första stycket 2 i 1995 års UtlL) har såvitt känt aldrig tillämpats (prop. 2004/05:170 sid. 203).

Sammanfattningsvis kan, såvitt jag kan se, ett uppehållstillstånd alltså inte komma att återkallas på grund av svartarbete.

Jag hoppas svaret har varit till hjälp!

Vänligen


Märta AhlénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000