Återgång av arvskifte

Två makar har gått i personlig borgen, var och en separat, för 100 000 kr, dvs. totalt 200 000 kr. Detta skedde 1995 i samband med att makarna tog över ett företag, som drevs som ett familjeföretag tillsammans med två barn. Företaget har sedan drivits vidare ända till 2013, då det gick i konkurs. Mannen, som skött ekonomin under alla år, avled i januari 2012. Därefter drevs företaget vidare av makan, och de två barnen. Tyvärr med för dåliga kunskaper i företagande. Därav konkursen. Efter mannen gjordes det en bouppteckning i april 2012, som registrerats hos Skatteverket. Vid detta tillfälle kände varken makan eller de två barnen till den personliga borgen. Så denna skuld togs inte upp i bouppteckningen. Nu i efterhand har banken krävt makan på 100 000 kr plus ränta. Eftersom det inte finns några utmätningsbara tillgångar i nuläget enligt Kronofogdens utredning, har banken krävt in pengarna via utmätning på pensionen hos makan. I dagarna har banken även krävt dödsboet på 100 000 kr + ränta för makens personliga borgen. Boet är redan skiftat, och makan har fått ta över alla tillgångar och skulder. Barnen har senare genom gåva hösten 2013, erhållit ett mindre fritidshus i Norrland, värderat till 275 000 kr i bouppteckningen, som makan ägde till 100%. Eftersom det inte finns några tillgångar i nuläget hos makan, har banken i stället krävt dödsboet på beloppet. Dödsboet är skiftat direkt efter att bouppteckningen gjordes i april 2012. Kronofogden hotar nu med att låta arvsskiftet gå tillbaka, och då kräva dödsbodelägarna på makens utestående skuld. Makan har fortfarande ingen möjlighet att betala, eftersom Kronofogden redan har utmätt på makans pension, vad som går att mäta ut. Barnen fick inte något i samband med arvsskiftet, bara fritidshuset 1,5 år senare, som gåva. Makan har ett lån hos samma bank på 425 000 kr, för en mindre lägenhet, som hon bor i. Hon är givetvis inte kreditvärdig, och kan därför inte lösa skulderna hos banken. Möjligen skulle man kunna ta en direkt diskussion med banken om amorteringstider och räntor. Banken har ju redan "lånat ut" pengarna.

Vad gäller? - Har banken rätt att i efterhand kräva makan/dödsboet på makens personliga borgensåtagande via dödsboet? - Har det några konsekvenser att de båda borgensåtagandena inte var med i bouppteckningen? De var ju inte kända av de efterlevande. - Makan klarar sig inte på det belopp hon får ut efter utmätningen av hennes eget borgensåtagande. Vad händer vid en eventuell utmätning av Kronofogden för makens skuld? - Kan barnen bli betalningsskyldiga för makens/pappans skuld? De ärvde ingenting, men fick dock fritidshuset i gåva 1,5 år senare, innan banken ställde krav på återbetalning av makens/pappans skuld. Kan gåvan komma att anses som ogiltig/utmätningsbar?

Vi är lite villrådiga i nuläget, och är tacksamma för ett snabbt svar på frågorna ovan, samt kommentar på hela situationen, och våra rättigheter och skyldigheter. Säkerligen behöver vi någon form av juridisk hjälp framöver. Makan har en försäkring på lägenheten hon bor i, med möjlighet till rättshjälp.

Ser fram emot ett svar via mailadressen ovan.

Med vänlig hälsning Undrande släkting

Lawline svarar

Hej,

Tack för att ni vänt Er till Lawline med era frågor.

Normalt sett skall en tilläggsbouppteckning göras om en ny tillgång eller skuld blir känd efter det att den vanliga bouppteckningsförrättningen ägt rum. Detta framgår av 20 kap. 10 § ärvdabalken. Emellertid blir det problem med en tilläggsbouppteckning när boet redan hunnit skiftas när dessa nya uppgifter kommer fram. Eftersom att dessa uppgifter uppdagats först efter det att skiftet ägt rum föreligger just denna situation.

I detta fall har dödsboet efter maken skiftats innan boets samtliga skulder har betalats. Detta innebär att dödsbodelägarna blir skyldiga att återbära det de fått. Detta framgår av 21 kap. 4 § 1 st. ärvdabalken. I din frågeställning har du nämnt att barnen inte fick något efter den avlidne maken. För dem föreligger alltså inte någon återbäringsskyldighet. Emellertid kan skiftet gå tillbaka på så sätt att det makan erhöll i arv efter maken skall tillbaka så att den avlidne makens skulder kan betalas. Detta sker då ur den avlidne makens dödsbo. Dödsboet är, enligt svensk rätt, en självständig juridisk person som kan ikläda sig både rättigheter och skyldigheter.

Svaret på din första fråga är att banken kan kräva dödsboet på makens skuld genom det borgensåtagande han ingick under sin livstid. Det är givetvis en tragisk omständighet att detta inte togs med i bouppteckningen. Du nämner att Kronofogden nu kräver dödsbodelägarna på makens utestående skuld. Är du säker på att det förhåller sig exakt så? I Sverige ärver vi nämligen inte skulder, utan endast tillgångar. Om skulderna överstiger tillgångarna sätts helt enkelt dödsboet i konkurs. Således spelar det ingen roll att borgensåtagandet inte togs med i bouppteckningen. Banken har rätt kräva ut borgensåtagandet från såväl makan och att skiftet helt enkelt går tillbaka.

När det gäller gåvan av fritidshuset är denna giltig till sin form. För att fritidshuset skall kunna gå tillbaka krävs att den efterlevande makan sätts i konkurs och att konkurslagens återvinningsregler blir aktuella. Enligt 4 kap. 24 § utsökningsbalken kan Kronofogdemyndigheten endast utmäta fast egendom om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. I detta fall är efterlevande maka gäldenär. Det går således att dra slutsatsen att fritidshuset inte tillhör gäldenären och kan därför inte utmätas. Men om det är så att efterlevande maka sätts i konkurs skulle konkurslagens återvinningsregler aktualiseras. Enligt 4 kap. 6 § konkurslagen kan en gåva återvinnas om gåvan fullbordats senare än sex månader före den dag då ansökan om försättande i konkurs ingavs till tingsrätten.

Sammanfattningsvis kan följande sägas: Efterlevande make borde ha uppgett det personliga borgensåtagandet inför bouppteckningsförrättningen. Nu har arvet redan skiftats och skiftet kan alltså gå åter. Eftersom efterlevande maka syns ha erhållit allt skall det hon erhöll i arv återgå till den avlidne makens dödsbo så att dennes skulder kan betalas. Om pengarna inte räcker skall dödsboet försättas i konkurs. Märk väl att banken endast kan krävs den avlidne makens borgensåttagande via dödsboet. Den efterlevande makans borgensåttagande är ingenting som drabbar dödsboet.

Utmätning av fritidshuset torde bli svårt eftersom att fritidshuset inte tillhör efterlevande maka längre. Enda möjligheten att fritidshuset återgår till efterlevande maka är att hon försätts i konkurs och att konkurslagens återvinningsregler därmed aktualiseras.

Har du fler frågor som ligger inom ramen för den betalda frågeställningen kan du kontakta mig på filip.henriksen@live.se

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000