Ärver särkullbarn vid tillämpning av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken?

2019-10-13 i Särkullbarn
FRÅGA
Särkullbarns moder hade bara skulder i bouppteckning. Efterlevande make begärde jämkning enligt ÄktB 12:2 och bodelning. Inga gemensamma barn. Ärver särkullbarnet något efter moderns make? Om inte ska särkullbarnet ändå kallas till bouppteckning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring jämkning av bodelning hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB), och regler kring särkullbarns rätt till arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Så som du har nämnt, har en efterlevande make vid den andra makens död rätt att välja att avstå från att ha en bodelning. När denna jämkning sker behåller alltså den efterlevande maken och dödsboet sina respektive giftorättsgods (12 kap. 2 § första stycket ÄktB).

Särkullbarnet är en bröstarvinge till modern, vilket innebär att moderns barn är en del av den första arvsklassen och ska därmed ärva först efter sin moder (2 kap. 1 § ÄB). Vanligtvis ska hela kvarlåtenskapen efter en makes död tillfalla den efterlevande maken om en bodelning har skett mellan makarna vid den ena makens död. Om detta var fallet skulle särkullbarnet kunna kräva ut sin laglott från kvarlåtenskapen som hade tillfallit den efterlevande maken (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom en bodelning inte har skett mellan makarna kan moderns särkullbarn endast ärva från modern och inte från moderns make. Detta eftersom särkullbarnet inte tillhör någon av arvsklasserna till moderns make (2 kap. 1-3 §§ ÄB).

Som svar på din fråga ärver alltså särkullbarnet inte från sin moders make, eftersom särkullbarnet inte tillhör någon av den efterlevande makens arvsklasser och blir därmed inte arvsberättigad (2 kap. 4 § ÄB). Barnet behöver därmed inte heller vara med i bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1046)
2020-05-28 Kan särkullbarn begära att få ut sin laglott direkt och när har jag rätt till fyra basbelopp?
2020-05-25 Arvskifte med särkullbarn på den avlidnes sida
2020-05-19 Särkullbarn kan jämka testamente som inskränker deras rätt till laglott
2020-05-16 Arvsrätt för make/makas särkullsbarn

Alla besvarade frågor (80394)