Ärva skulder av någon bosatt i Norge

2019-03-17 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Undrar om när föräldren är skriven i Norge, och ha avlidit.Ärver barnen skulderna. Det är väldigt mycket skulder.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt kan man inte ärva skulder, utan endast sådant som eventuellt finns kvar efter den avlidne efter att alla dennes skulder betalats (att så är fallet framgår inte rakt ut i lagtexten, men kan i någon mån sägas följa motsatsvis av 23 kap 3 § ärvdabalken).

Det finns dock en omständighet som komplicerar frågan, nämligen att föräldern är skriven i Norge. Det finns inom juridiken ett särskilt rättsområde som kallas internationell privaträtt, eller kort och gott IP-rätt. IP-rätten regler nationellt gränsöverskridande situationer – som nu när en förälder är skriven i Norge men barnen (förstår jag det som) bor i Sverige – och avgör till exempel vilken stats lag som är tillämplig.

Enligt EU-rättsliga överenskommelser ska lagen där den avlidne vid sin död hade sin hemvist tillämpas på hela arvet. Det här gäller trots att Norge inte är med i EU (Art 20–21.1 arvsförordningen). Hemvist ska inte likställas med var man är skriven, utan avgörs av en sammanvägning av i vilket land personen "har centrum för sina intressen". Om föräldern inte bara är skriven i Norge, utan därutöver till exempel har bankkonto, spenderar den mesta av sin tid, har sitt huvudsakliga umgänge med mera, och inte har samma koppling till Sverige, har personen hemvist i Norge. Som huvudregel ska i det fallet norsk lag tillämpas .

Endast undantagsvis, om det av alla omständigheter i fallet framgår att den avlidne vid sin död uppenbart har en närmare anknytning till en annan stat än den där han/hon har sin hemvist, ska lagen i den andra staten vara tillämplig på arvet (Art 21.2 arvsförordningen). Ett exempel på denna situation kan vara om man är svensk med hemvist i Norge, men bor nära den svenska gränsen, arbetar i Sverige, är gift med en som bor i Sverige och har hela sin släkt här.

För att sammanfatta det jag sagt hittills: Det är mycket sannolikt att svensk lag inte är tillämplig på denna situation, utan att svaret på din fråga ges i norsk lag.

Är man, som jag och de flesta svenska jurister och juriststudenter, endast kunnig i svensk rätt är det inte lämpligt att uttala sig om norsk rätt. Du bör därför ställa frågan till en norsk rättskunnig för att få ett säkert svar.

Det ska samtidigt sägas att Sverige och Norge från 1900-talets början arbetat för att i stora drag synkronisera sin familjerätt. Därför kan det även om norsk rätt är tillämplig vara någon form av sannolikhetsmässig fingervisning för hur frågan hanteras i Norge, att känna till att det i Sverige inte är möjligt att ärva skulder.

Jag ska avslutningsvis ge ett tips, som kan vara av värde om föräldern fortsatt är i livet. Föräldern kan då i testamente eller i en förklaring i övrigt (som dock måste uppfylla kraven för ett testamente) skriva att han eller hon önskar att svensk lag ska vara tillämplig på arvet (Art 22 arvsförordningen). På så vis behöver inte frågan om vilket lands lag som är tillämplig vålla några problem, och om alla arvtagare bor i Sverige kan det därtill vara praktiskt att frågan regleras av svensk lag.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (516)
2019-08-18 Påverkar det arvet till barnen att ge pengar till barnbarnen?
2019-08-05 Hur fungerar arvsfördelningen om den avlidne bor i Australien?
2019-07-30 Vad händer om en dödsbodelägare vill behålla bostadsrätt som ingår i dödsboet?
2019-07-26 Återgång av arvsskifte med anledning av att den dödes skulder inte betalats

Alla besvarade frågor (72087)