FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 15/11/2020

Är det tillåtet för en arbetsgivare att genomföra drogtester? Skiljer det sig mellan privat och offentlig arbetsgivare?

Är det tillåtet för arbetsgivare att regelmässigt genomföra slumpvisa drogtester (alkohol och andra droger)?

Skiljer reglerna sig för privata och offentliga arbetsgivare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som reglerar att arbetsgivare inte får utföra drogtester på arbetsplatsen. Istället får man kolla på Arbetsdomstolens domar för att hitta vägledning.

Drogtestning på arbetsplatsen kan under vissa omständigheter inte anses tillåtna

I rättsfallet AD 2009 nr 36 har Arbetsdomstolen sammanfattats rättsläget vad gäller drogtester i arbetslivet. Drogtestning på arbetsplatsen har i sig inte ansetts strida mot Europakonventionen men sådan testning kan under vissa omständigheter anses konventionsstridig och därmed inte vara tillåten (artikel 8 punkten 1 europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna).

Det som får betydelse för om drogtester på arbetsplatsen anses tillåten eller inte är under vilka omständigheter testningen sker. Sådana omständigheter kan exempelvis vara arbetsgivarens intresse av att göra testningen, omfattningen av ingrepp i arbetstagarens integritet samt sättet man utför testningen på (se AD 1998 nr 97). Testningen måste alltså vara ändamålsenligt, vilket beroende på situationen kan stå över arbetstagarens rätt till integritet.

En arbetsgivare, oavsett överenskommelse, måste alltså ha ett skäl till att drogtesta sina anställda.

Notera även att arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren ska säkerställa en säker arbetsmiljö för arbetstagaren (3 kap. 2 och 2 a § arbetsmiljölagen). Detta kan innebära att arbetsgivaren kan utföra medicinska kontroller av arbetstagaren så som drogtestning, om det anses motiverat för att kunna säkerställa en säker arbetsmiljö (AFS 2019:3).

Om drogtestning anges i kollektivavtal, anställningsavtal eller annan överenskommelse så gäller vad som avtalats

Om det anges i ett kollektivavtal, anställningsavtal eller annan överenskommelse att arbetsgivaren har rätt att utföra drogtester så är avtalet som utgångspunkt giltigt. Så länge inte avtalet i övrigt strider mot lag eller god sed på arbetsmarknaden.

Vid bedömning om en drogtestning inte utgör god sed eller annars är omotiverat görs en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av åtgärden och arbetstagarens personliga integritet (se AD 1998 nr 97).

Om arbetstagaren vägrar att genomföra testningen utifrån det som överenskommit kan det utgöra ett avtalsbrott och därmed saklig grund för uppsägning (7 § lag om anställningsskydd).

Om drogtestning inte anges i något avtal kan arbetsgivaren ändå ha rätt att utföra drogtester på grund av arbetsgivarens arbetsledningsrätt

Om det inte anges i något avtal att arbetsgivaren har rätt att utföra drogtester på arbetsplatsen kan arbetsgivaren ändå ha rätt att utföra sådana. Detta med hänsyn till arbetsgivarens arbetsledningsrätt.

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt innebär att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Detta kan innefatta rätt att vidta kontrollåtgärder så som exempelvis drogtestning. Gränsen för arbetsgivarens kontrollåtgärder sätts i huvudsak med hänsyn till arbetstagarens integritet. Arbetsledningsrätten får inte heller strida mot lag eller god sed.

Denna rätt innebär dock inte att arbetsgivaren kan utföra drogtesterna med tvång utan istället kan saklig grund för uppsägning finnas (7 § lag om anställningsskydd).

Skillnad mellan privat och offentlig arbetsgivare

Regeringsformen begränsar den offentliga sektorn att drogtesta sina anställda genom skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp inklusive drogtestning (2 kap. 6 § regeringsformen). Detta skydd får bara begränsas genom lag. Även skyddet i Europakonventionen gäller för den offentligt anställde arbetstagaren (artikel 8 punkten 1 europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna).

Lag om offentlig anställning anger vissa förutsättningar som ger offentliga arbetsgivare rätt att beordra en hälsoundersökning av arbetstagaren innefattande drogtestning. Detta kräver dock att det anges i kollektivavtal eller föreskrivits av regeringen (30 § lag om offentlig anställning).

Sammanfattning

En arbetsgivare har rätt att utföra drogtester om arbetsgivaren har skäl till det, oavsett om det är överenskommet eller inte. Vad som blir avgörande om drogtestningen är tillåten eller inte är om testningen strider mot lag eller god sed.

När det gäller skillnaden mellan privata och offentliga arbetsgivare har privata arbetsgivare större möjlighet att drogtesta sina arbetstagare än offentliga arbetsgivare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”