Är det tillåtet att filma hastighetsöverträdelser av företagsbilar och lägga upp det på nätet?

2020-03-07 i PUL/GDPR
FRÅGA
Är det möjligt att på sociala medier alt. webbplatser lägga ut filmer på företagsbilar och företagslastbilar som kör för fort, >40 km/h, på en 30-väg utan att bryta mot någon lag (speciellt integritetslagar)? Det handlar alltså inte om privata bilar, utan om bilar med tydligt markerad företagslogga eller annan identifikation. Fokus är inte på föraren utan på företaget. Syftet med detta är att få ned hastigheten på vägen och öka trafiksäkerheten. Polisen har inte resurser att göra det, så då vill vi i området hitta en laglig väg att förändra beteendet på förarna (via deras företag).
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt följande svar att kartlägga de risker som den verksamhet som du beskriver kan medföra. Jag kan däremot inte ge ett säkert besked om huruvida det i alla aspekter kommer vara tillåtet och lagenligt. Det är i egentlig mening upp till Datainspektionen som tillsynsmyndighet och domstolar att i slutändan avgöra om det är förenligt med lagstiftningen. Jag skulle därför råda dig att vända dig till Datainspektionen för besked alternativt mer information.

GDPR omfattar bilder på bilars registreringsskylt
GDPR är ett juridiskt skydd för personuppgifter inom EU, och begränsar ens rätt att publicera och behandla personuppgifter. GDPR uppställer därför krav och förutsättningar för detta, vilket går att läsa närmare om på Datainspektionens hemsida.

Eftersom ni avser att publicera bilderna på en offentlig hemsida eller ett offentligt konto på sociala medier kommer uppgifterna bli publika, vilket innebär att GDPR kommer att omfatta er behandling.

Detta förutsätter dock att den typ av information som ni avser att publicera går att knyta till en levande person. En bils registreringsnummer är alltså en uppgift som kan betraktas som en personuppgift, förutsatt att det kan knytas till en privatperson. Om en juridiskt person, dvs ett företag, äger bilen så är det dock inte en personuppgift som omfattas av GDPR. Publiceringarna kommer i sådana fall garanterat vara tillåtna.

Om det alltså är en enskild firma och bilen står på privatpersonen som driver firman, kan det alltså bli problem. Således bör ni slå registreringsskylten i Transportstyrelsens register, eller alternativt bara sudda hela skylten innan ni publicerar bilden.

Kameraövervakning omfattas av GDPR
Om ni ska sätta upp en kamera som ska filma regelbundet och utan att ni står där och manövrerar kameran, så är det att betrakta som kameraövervakning (3 § kameraövervakningslagen). Privata verksamheter behöver dock inte söka tillstånd från Datainspektionen för att kameraövervaka (7 § kameraövervakningslagen). Däremot måste man ändå följa GDPR (6 § kameraövervakningslagen).

Varken kameraövervakningslagen eller GDPR gäller dock för privatpersoner om det rör sig om kameraövervakning av ren privat natur och som inte sker på en plats där allmänheten har tillträde (5 § punkt 1 kameraövervakningslagen). Allmänheten har tillträde till alla platser som är tillåtna att passera. En allmän väg är således en plats där allmänheten har tillträde, och GDPR blir alltså gällande i det här fallet.

För att kameraövervakningen ska vara tillåten enligt GDPR måste ni knyta det till en rättslig grund. Den mest relevanta rättsliga grunden är i det här fallet "intresseavvägning". Det ska för det första röra sig om ett berättigat intresse, vilket brottsbekämpning är, men ni ska också kunna motivera kameraövervakningen på det sätt att intresset av att kameraövervaka väger tyngre än människors intresse av att inte bli filmade på en allmän plats.

Skulle det inte vara förenligt med GDPR har Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet en rätt att utfärda sanktionsavgifter. Det går att läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida.

Det kan vara förtal
Det man bör komma ihåg är att förtalsbestämmelsen i vissa fall kan bli aktuell, även om det handlar om uppgifter som rör ett företag. Förtalsbestämmelsen gäller visserligen som huvudregel endast för privatpersoner, men om ett företag består av så få människor att de därmed kan anses bli indirekt utpekade kan den ändå bli tillämplig.

En förutsättning för att det överhuvudtaget ska bli fråga om förtal är dock förstås att det ska röra sig om en uppgift som generellt leder till andras ogillande (5 kap. 1 § brottsbalken). Att man kör för fort på en 30-väg är enligt min bedömning något som typiskt sett drabbar ens sociala anseende, och därmed något som kan betraktas som förtal.

Men även om denna förutsättning är uppfylld finns det dock undantag. Om uppgiften exempelvis är sann (eller att man haft rimlig anledning att anta att den varit sann) och det varit försvarligt att yttra denna, kan det ändå vara tillåtet.

Försvarlighetsbedömningen utgår från omständigheterna då uppgiften yttrades, där man tar hänsyn till vem som lämnat uppgiften, till vem, vilket syfte man haft och hur allvarliga påståendena varit. Poängen är att göra en intresseavvägning mellan den förtalade och den som yttrat uppgiften. Ju allvarligare uppgiften är, desto mer krävs det för att det ska vara försvarligt att ha vidarebefodrat denna.

I det här fallet rör det sig om en uppgift om fortkörning. Även om det oftast leder till andras missaktning skulle jag inte säga att det är en särskilt allvarlig uppgift. Syftet i det här fallet är dessutom att bekämpa hastighetsöverträdelser från företags sida, vilket jag gör bedömningen väger tyngre.

Vidare måste kan komma ihåg att det krävs att personerna som drabbats av förtal faktiskt anmäler detta till polisen; polisen själva kan således inte utreda brottet på eget intiativ även om de upptäcker detta. Detta eftersom förtal inte omfattas av "allmänt åtal" (5 kap. 5 § brottsbalken).

Sammantaget är det därför osannolikt att just förtalsbestämmelsen kommer utgöra ett hinder för er.

Du har betalat för ett efterföljande telefonsamtal. Jag kommer därför ringa till dig på måndag kl 12.00. Passar inte tiden får du gärna du höra av dig till pegah.fazli@lawline.se så vi kan komma överens om en annan tid. Du kan även höra av dig i det fall du har några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå!

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (191)
2020-09-28 Får man garanterat svar på en gratisfråga?
2020-09-27 Hur mycket skulder har jag på min hund som heter thia?
2020-09-27 Är det p skivan eller parkerings tiden ?
2020-09-18 Har ni möjlighet att besvara frågor utan att publicera svaret?

Alla besvarade frågor (84692)