Är det olagligt att sprida desinformation?

2020-05-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Är det straffbart att sprida desinformation? Och isf, vad är straffet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta huruvida det är olagligt att "sprida desinformation" och vad straffet i så fall skulle kunna vara. Det framgår inte av din fråga vad du menar med begreppet desinformation så jag tolkar det som olika typer av vilseledande uppgifter som sprids till en vid krets.

Vad säger lagen?

I Sverige är utgångspunkten att var och en mot det allmänna är tillförsäkrad en rätt att i tal, skrift eller på annat sätt meddela upplysningar, tankar åsikter eller känslor. Detta är ett uttryck för yttrandefriheten som den formulerats i vår viktigaste grundlag - regeringsformen (RF). Yttrandefriheten kommer även till uttryck i två av våra andra grundlagar, yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförordningen (TF). Den kommer dessutom till uttryck i ett antal internationella traktat som sverige är ansluten till, varav en av de viktigaste är europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR).

De rättsliga instrument jag räknat upp ovan har gemensamt att de slår fast en huvudregel att vi får yttra oss om vad som helst. Denna huvudregel kan sägas vara stark, men den är inte utan undantag. Enligt 2:20 1p. RF kan yttrandefriheten begränsas genom lag. En begränsning får dock bara göras om det finns ett viktigt underliggande syfte. Enligt 2:23 RF kan ett sådant syfte vara; rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Dessutom får begränsningen inte gå längre än vad den måste för att uppnå det bakomliggande syftet (2:21 RF).

En liknande möjlighet till finns i art 10 2 st. EKMR enligt vilken yttrandefriheten får begränsas med hänsyn till den nationella säkerheten, den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

Några exempel på begränsningar

Som framgår ovan är det möjligt att begränsa yttrandefriheten av ett antal anledningar, och denna möjlighet har utnyttjats av lagstiftaren. Till exempel begränsas yttrandefriheten genom brottsbalkens (BrB) bestämmelser om förtal och hets mot folkgrupp. Enligt förtalsbestämmelsen i 5:1 BrB kan någon som sprider falsk (eller sann) information om någon som utpekar denna som kriminell eller klandervärd i sitt leverne om uppgiften typiskt sett kan få effekten att andra börjar missakta personen, dömas till böter. För grövre fall av förtal kan man dömas till fängelse i högst två år (5:2 BrB). För hets mot folkgrupp (att hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller grupp av personer baserat på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning, tro eller könsöverskridande identitet) kan man också dömas till fängelse i högst två år (16:8 BrB). Den uppgift som utgör missaktning behöver inte vara sann och kan därmed utgöra en slags desinformation.

Ett annat exempel som kan vara relevant att ta upp är uppvigling enligt 16:5 BrB. Detta brott kan man göra sig skyldig till om man uppmanar en folksamling till begå brott eller underlåta medborgerliga skyldigheter. Man kan även göra sig skyldig till uppvigling genom att försöka få krigsmän (soldater) att underlåta att utföra vad som åligger dem i tjänsten. Även detta brott skulle teoretiskt sätt kunna utföras genom missledande eller felaktiga uppgifter som utgör desinformation. För uppvigling kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Detta är bara några exempel på begränsningar av yttrandefriheten. Det finns många fler, till exempel regler om företagshemligheter och sekretessbestämmelser för folk som arbetar på myndigheter osv.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att huvudregeln är att det inte är olagligt att sprida desinformation eftersom var och en har yttrandefrihet. Om desinformationen utgörs av något som träffas av ett av yttrandefrihetens lagstadgade undantag (till exempel uppvigling eller förtal) kan det dock utgöra brott som det är möjligt att straffas för. I de allra flesta fall torde det dock vara relativt riskfritt att sprida osanna uppgifter, men detta beror alltså på desinformationens innehåll.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2502)
2020-12-01 Kan kungen åtalas eller avsättas?
2020-11-30 Vad har man för rättigheter som misstänkt för ett brott?
2020-11-30 Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?
2020-11-30 Kan rättsliga principer vara motstridiga?

Alla besvarade frågor (86825)