Är det möjligt att genom äktenskapsförord och testamente göra särkullbarn arvlösa?

2021-01-19 i Särkullbarn
FRÅGA
Är det möjligt att genom äktenskapsförord och testamente göra särkullbarn arvlösa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Utgångspunkten är att bröstarvingar, dvs. barn till arvlåtaren, alltid har rätt till sin laglott (2 kap. 1 § ÄB samt 7 kap. 1 § ÄB). Laglotten utgör halva arvslotten vilket är det som tillfaller arvtagaren i det fall något testamente inte har upprättats. Eftersom ett särkullbarn är bröstarvinge till en av makarna i ett äktenskap har barnet alltså alltid rätt att få ut sin laglott efter sin förälders död. När någon av makarna i ett äktenskap avlider så är huvudregeln att hela kvarlåtenskapen går till den efterlevande maken (3 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Makarnas gemensamma barn har då inte rätt att få ut sitt arv förrän även den efterlevande föräldern avlider. När det gäller särkullbarn är regleringen annorlunda. Särkullbarn behöver inte vänta på att även sin förälders efterlevande make avlider för att få ut sin laglott utan har rätt att få ut den direkt efter sin förälders bortgång (3 kap. 1 § första stycket andra meningen ÄB).

Testamente

Eftersom hälften av arvslotten utgör laglott har alltså föräldern motsatsvis möjlighet att testamentera bort den andra halvan av sin kvarlåtenskap utan att det kränker rätten till laglott. I det fall ett testamente kränker rätten till laglott (t.ex. om en förälder till ett särkullbarn testamenterar bort hela sin kvarlåtenskap till sin nya make) har barnet möjlighet att jämka testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Tidsfristen för att påkalla jämkning av testamente är sex månader från det att arvtagaren (i detta fall särkullbarnet) delgivits testamentet av testamentstagaren (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB samt 14 kap. 4 § ÄB). Om dock arvtagaren väljer att inte påkalla jämkning av testamentet går denne då miste om sin rätt till laglott från den föräldern och riskerar då att bli arvlös.

Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att deras egendom ska vara enskild egendom eller giftorättsgods (7 kap. 3 § ÄktB). Vilken typ av egendom makarna äger har betydelse vid bodelning. Bodelning ska göras när ett äktenskap upplöses och vid dödsfall ska det göras före arvskiftet (se 9 kap. 1 § ÄktB samt 23 kap. 1 § ÄB). I en bodelning ska enbart makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Makarnas giftorättsgods minus deras skulder läggs sedan samman och delas lika (11 kap. 1-3 §§ ÄktB). Makarna kan därför genom ett äktenskapsförord bestämma att den ena makens egendom ska vara enskild och den andres enbart vara giftorättsgods. Vid likadelningen kommer således den ena maken (den med enbart giftorättsgods) att bli av med halva sin egendom medan den andre kommer att ha kvar sin eftersom den utgör enskild egendom. På så sätt skulle man då kunna göra ett särkullbarns laglott mindre.

Förstärkta laglottsskyddet

Ett ytterligare skydd för rätten till laglott är det s.k. förstärkta laglottsskyddet. Det kan aktualiseras om en förälder ger bort hela eller delar av sin totala egendom innan denne dör (t.ex. till efterlevande make som inte är förälder till särkullbarnet). Det handlar om gåvor från arvlåtaren som kan likställas med testamente, t.ex. dödsbäddsgåvor eller gåvor som föräldern fortfarande har nytta av tills denne avlider (se 7 kap. 4 § ÄB). Har en sådan gåva givits kan arvtagaren påkalla jämkning av gåvan och gåvans värde kan då läggas till i beräkningen av laglotten. Talan ska väckas inom ett år från det att bouppteckningen avslutades (7 kap. 4 § andra stycket ÄB). Enligt NJA 1985 s. 414 kan även överföring av egendom genom bodelning (se ovan) omfattas av bestämmelsen.

Sammanfattningsvis

Som svar på din fråga har alltså bröstarvingar (inkluderat särkullbarn) alltid rätt till sin laglott efter sin förälders bortgång. Att göra ett särkullbarn arvlös är därför svårt. Det finns likväl möjligheter för föräldern att minska laglotten på olika sätt. Dock finns som sagt ytterligare skydd för rätten till laglott i form av det förstärkta laglottsskyddet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Asp
Fick du svar på din fråga?