Ansvarsbefriande nöd & jämkning p.g.a. medvållande

FRÅGA
Hej!Jag och min kompis var på fest i en lokal där vi blev inlåsta i en städskrubb. Vi skulle prata snabbt i en minut men när vi sedan skulle låsa upp dörren och gå ut igen gick låset ej att vrida runt. Dörrhandtaget saknades även och hade tydligen försvunnit under festens gång men det påverkade inte att dörren inte gick att öppna. Detta resulterade i att vi var inlåsta i minst en timme och försökte hela tiden ta oss ut både själva och med hjälp från personer utanför. Ingenting funkade och till slut såg vi ingen annan utväg än att de utanför fick sparka ett hål i dörren som vi kunde krypa ut genom. Vi fick senare veta att det redan helgen innan hade varit samma problem och andra hade blivit inlåsta, de hade dock lyckats ta i så mycket så att låset gick att vrida upp trots allt efter mycket om och men, detta var inget som vi lyckades med tyvärr. Även under samma kväll som vi blev inlåsta, blev fler inlåsta tidigare. Nu vill mannen som de hyrde lokalen av ha ersättning för en ny dörr och anser att det var vårat eget fel som gick in i städskrubben och låste dörren. Vi anser däremot att detta problem fanns redan sedan tidigare och kunde ha hänt när som helst, och även att det är en säkerhetsfråga vid till exempel brand och därav tycker vi att det är lokalen själva som ska betala en ny dörr då det inte var vårat fel. Vem är det som har rätt?MVH
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte riktigt om du och din kompis hyrde lokalen eller om ni bara närvarade på festen i egenskap av gäster. Jag utgår ifrån det senare. Notera att bedömningen kan bli annorlunda om ni befann er i ett avtalsförhållande med den skadelidande uthyraren.

Huvudregeln

2 kap 1 § skadeståndslagen säger att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta den skadelidande. Enligt huvudregeln är ni alltså ersättningsskyldiga. Ni kan dock anföra motargument med stöd av ansvarsbefriande- och jämkningsgrunder.

Nöd

Nödinvändningen formuleras i 24 kap. 4 § brottsbalken, som säger att vanligen straffbara handlingar begångna i nöd kan ursäktas förutsatt att (i) det förelåg fara för liv, hälsa eller egendom (ii) konsekvenserna stod i proportion till faran (iii) det inte förelåg alternativa lösningar. Om nöd förelåg bortfaller i regel också anslutande skadeståndskrav, se NJA 1970 s. 58 och jfr. det eventuella brottet för handen, skadegörelse i 12 kap. 1 § brottsbalken.

Det är tveksamt om sådan fara som lagen åsyftar förelåg. Du bör argumentera utifrån påtaglig klaustrofobi och att det förelåg andra omständigheter som gjorde det brådskande att bryta er fria. Fundera noggrant ut hur ni vill bygga er argumentation.

Försvarlighetsbedömningen grundar sig på om konsekvenserna kan sägas stå i proportion till faran samt om det fanns andra möjliga tillvägagångssätt. Här bör ni fortsätta argumentera för att den hotande faran var allvarlig och vida trumfade värdet av en dörr, samt att ni, tillsammans med många andra, sökte avhjälpa situationen på alla tänkbara sätt innan ni slutligen tillgrep våld.

Jämkning på grund av medvållande

Ni kan också stödja er på jämkningsbestämmelsen i 6 kap. 1 § 2 st. skadeståndslagen. I situationer där den skadelidande varit medvållande, kan ersättningsskyldigheten nedsättas utefter graden av medvållande. Eftersom uthyraren var medveten om problematiken med låset och hade överlägsna möjligheter att med en enkel upplysning förekomma ytterligare situationer av förevarande typ, bör han enligt min mening ses som medvållande. Lägg därtill att uthyraren underlät att åtgärda problematiken trots att han hade en vecka på sig, och att han var införstådd med att lokalen skulle komma gästas av festprissar. Således talar enligt min mening mycket för att han var medvållande. Slutligen kan du underbygga det argumentet ytterligare genom att påvisa att han bröt mot någon av de många säkerhetsföreskrifter som underkastar festlokaler.

Sammanfattning

Mot bakgrund av ovan råder jag er till att motsätta er uthyrarens krav, i första hand på grund av nöd enligt 12 kap. 1 §, 24 kap. 4 § brottsbalken i konjunktion med NJA 1970 s. 58, och i andra hand på grund av att skadeståndet i vart fall ska jämkas med hänvisning till medvållande och 6 kap. 1 § 2 st. skadeståndslagen

Om du vill ha vidare juridisk konsultation uppmanar jag dig att kontakta våra biträdande jurister.

Stort lycka till!

Vänligen,

Elias Olsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?