FrågaKÖPRÄTTKöplagen01/05/2019

Ansvarar säljaren om en häst blir sjuk efter köpet?

Min dotter köpte en häst avsedd som tävlingshäst för 125 000 kr. Två veckor efter köpet konstaterade veterinär lungbödning. Säljaren nekar till förlikning och hävdar att hästen var fullt frisk innan köpet kan detta vara möjligt hästen har inte kunnat användas som tävlingshäst och tillståndet försämras

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom det inte framgår av din fråga om köpet skedde från en privatperson eller en näringsidkare så drar jag slutsatsen att det skedde från en privatperson (eftersom de flesta hästköpen sker privat). Därför är köplagen tillämplig (1, 4 och 5 § köplagen), eftersom hästar betraktas som lös egendom. Köplagen kan avtalas bort, men eftersom det inte framgår att ni har gjort det utgår jag ifrån att så inte är fallet (3 § köplagen).

Är hästen felaktig i köprättslig mening?

I detta fall är det tydligt att hästen inte kan användas till det ändamål som den är ägnad till och dessutom avviker från vad ni med fog kunnat förutsätta (17 § andra och tredje stycket). Vad ni med fog kunnat förutsätta, det vill säga vad ni har haft anledning att förutsätta, beror på omständigheter så som bland annat hästens ålder och pris. I ert fall är inte priset någon omständighet som gör att ni inte har haft fog att förutsätta att hästen skulle vara frisk.

Eftersom jag antar att ni har undersökt hästen innan köpet får ni dock inte åberopa sådana fel som ni borde ha märkt vid undersökningen (20 § första stycket köplagen). I detta fall handlar det dock om lungblödning, vilket inte är något som ni borde ha upptäckt vid en yttre besiktning, förutsatt att det inte fanns några omständigheter som talade för att hästen var sjuk. En eventuellt utförd undersökning bör alltså inte ligga er till last.

Avgörande tidpunkt för bedömningen om fel föreligger

För att ni ska kunna göra felet gällande gentemot säljaren krävs det att felet fanns vid avlämnandet, även om det visar sig först senare (21 och 13 § köplagen). Här kan det, precis som ni nu upplever, bli en diskussion eftersom det inte i alla fall är tydligt när ett fel har uppstått. Det är i dessa lägen alltid bra att försöka hitta så mycket stöd för sitt påstående, och i ert fall vore det bra att få veterinärens utlåtande gällande tidpunkten för lungblödningens uppkomst.

Reklamation

För att ni ska ha rätt att göra felpåföljder gällande krävs det att ni reklamerar till säljaren inom skälig tid efter att ni märkt felet (32 § köplagen). Den skäliga tiden hänger ihop med att man efter köpet ska undersöka varan "i enlighet med god affärssed" (31 § köplagen). Av din fråga framgår det att ni har varit i kontakt med säljaren, och därför antar jag att reklamation inom skälig tid har skett.

Felpåföljder

Eftersom hästen i köprättslig mening är felaktig har ni rätt att göra felpåföljder gällande (30 § köplagen). Ni har dels rätt att kräva avhjälpande, vilket innebär att säljaren då (om möjligt) får "reparera" skadan och stå för veterinärkostnader m.m. så att hästen blir frisk (34 § köplagen). Säljaren har även rätt att på egen hand avhjälpa felet, förutsatt att detta kan ske utan väsentlig olägenhet för er (36 § köplagen). En väsentlig olägenhet skulle kunna vara om hästen inte kan bli frisk eller fullt brukbar för sitt ändamål.

Om inte avhjälpande kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid har ni rätt att kräva prisavdrag eller att häva köpet (37 § köplagen). Hävning förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för er och att säljaren insett eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Det är tydligt att felet är av väsentlig betydelse för er, eftersom ni nu inte kan använda hästen till det avsedda ändamålet, vilket säljaren i vart fall borde förstå. Hävs köpet kan ni även kräva ersättning för veterinärkostnader, transportkostnader och andra skador ni lidit till följd av att hästen är sjuk (40 § köplagen). Säljaren ansvarar för dessa ekonomiska skador så länge säljaren inte kan visa att felet beror på något som ligger utanför dennes kontroll, vilket denne inte bör kunna i detta fall.

Sammanfattning

Det är tydligt att hästen är felaktig, men för att ni ska ha rätt att åberopa detta gentemot säljaren krävs det att felet fanns där vid avlämnandet/ när ni hämtade hästen. Säljaren ansvarar för felet även om det visar sig först senare. Vinner ni framgång med att bevisa detta har ni rätt att göra felpåföljder gällande.

Skulle ni behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo