FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag30/11/2016

Aktiebolag - Personligt ansvar

Jag har ett nystartat AB och ekonomin går verkligen inte som jag planerat. Jag är själv anställd i företaget och är även ägare till aktiebolaget och VD. Vi är två anställda på bolaget och vi har tagit banklån i företaget för att få kapital till starta upp det. Vi har ingen personlig borgen på lånen. Vi har genomfört resor i företagets ekonomi eftersom vi försökt få nya kunder under resorna på olika destinationer. Företaget har inte blivit så framgångsrikt som vi trott och budgeterat och vi har väldigt dålig ekonomi. Jag tror vi kommer gå i konkurs inom några månader och undrar hur en sån konkurs skulle påverka mig som privatperson? Kan jag bli skyldig att betala resorna? Kan något annat hända mig?

Tack för svar :)

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om aktiebolag finner du i Aktiebolagslagen.
Det som skiljer ett aktiebolag från andra företagsformer är framför allt att aktieägare inte har något personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Detta framgår av Aktiebolagslagen 1 kap 3§. Det finns dock vissa regler som kan göra företrädarna för aktiebolaget personligt ansvariga.

Tvångslikvidation
I Aktiebolagen 1 kap 4§ finns regler om att bolaget måste ha ett visst aktiekapital (ofta ska det vara minst 50 000 kr). När det finns skäl att anta att bolagets egna kapital (tillgångar minus skulder) understiger hälften av det registrerade kapitalet, måste styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska denna, Aktiebolagslagen 25 kap 13§. Om en sådan kontrollbalansräkning visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen så snart det är möjligt utfärda en kallelse till bolagsstämma. Detta kallas då för den första kontrollstämman och där ska prövas om bolaget ska gå i likvidation. Detta framgår av Aktiebolagslagen 25 kap 15§. Om kontrollbalansräkningen, vid tiden för den första kontrollstämman, visar att det egna kapitalet inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet har stämman två val. Antingen beslutar den att bolaget ska träda i likvidation eller att bolaget ska fortsätta att bedriva verksamheten. Väljer man att fortsätta verksamheten ska bolagsstämman enligt Aktiebolagslagen 25 kap 16§ inom åtta månader från den första bolagsstämman, på nytt pröva om bolaget ska gå i likvidation och alltså ha ytterligare en bolagsstämma, vilken kallas för den andra kontrollstämman. Styrelsen ska inför den andra kontrollstämman, upprätta en ny kontrollbalansräkning som även denna ska granskas av revisorn. Visar den här andra kontrollbalansräkningen att det finns full täckning för det egna kapitalet behöver bolagsstämman inte göra något ytterligare, utan bolagets verksamhet kan drivas vidare. Om den andra kontrollbalansräkningen däremot visar att det inte finns full täckning för det registrerade aktiekapitalet, är bolagsstämman skyldig att besluta att bolaget ska träda i likvidation.

Om styrelsen inte uppfyller någon av de nämnda skyldigheterna (de som nämns i 25 kap 13, 15 och 16§§), blir styrelsen personligen ansvariga för de förpliktelser som uppkommer för bolaget efter det att styrelsen har varit skyldiga att uppfylla dessa skyldigheter. Detta framgår av Aktiebolagslagen 25 kap 18§. Det räcker då med att en av de ovan nämnda skyldigheterna inte är uppfyllda för att personligt ansvar ska inträda. Styrelsen blir solidariskt ansvariga, vilket innebär att vem som helst i styrelsen kan krävas på hela ansvaret. Även en person utanför styrelsen kan bli personligt ansvarig och ingå i det solidariska ansvaret, om denne har vetat om att styrelsen underlåtit att uppfylla ovanstående skyldigheter.

Personligt betalningsansvar för skatter
Enligt Skatteförfarandelagen 59 kap 13§ kan en företrädare för ett aktiebolag bli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder. Med företrädare avses främst styrelseledamöter och VD. För att en företrädare ska bli personligt betalningsansvarig krävs att företrädaren har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Att inte betala en skatteskuld anses inte som ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt förfarande om man senast på förfallodagen vidtagit åtgärder för att avveckla bolagets skatteskulder. Sådana åtgärder kan vara ansökan om konkurs, ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse som följs av en ansökan om ackord eller konkurs.

Värdeöverföring
Utöver det ovan nämnda finns vissa regler i Aktiebolagen 17 kap om att bolaget inte får göra vissa värdeöverföringar om det inverkar på det egna kapitalet. Bolaget får till exempel inte genomföra en affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och som inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. En sådan värdeöverföring kan vara otillåten och i slutändan även i vissa fall medföra att de personer som medverkat till överföringen blir personligt ansvariga. Att genomföra resor för att få nya kunder skulle jag inte säga faller in under dessa regler om värdeöverföringar, eftersom det är något som får anses vara normala händelser för ett bolag.

Hoppas att detta besvarar dina frågor. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en erfaren jurist för att få mer hjälp med dessa frågor och även hjälp med att eventuellt ansöka om konkurs samt hur denna ska skötas.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”