Giltighet av äganderättsförbehåll i konkurs

2009-12-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Är ett ägandrättsförbehåll (ingånget vid avtalets ingående) för maskin giltigt vid kundens eventuella konkurs
SVAR

Det du frågar om rör de sakrättsliga verkningarna av ett köp med äganderättsförbehåll. Jag utgår i mitt svar från att maskinen i fråga har försålts av dig i egenskap av näringsidkare. Emellertid framgår det inte om också ”kunden” är näringsidkare eller bara konsument, samt vad för typ av köp det rör sig om. Detta har betydelse för vilken lag som blir tillämplig.Har kredit avtalats och kunden är konsument är konsumentkreditlagen tillämplig (se här), medan den s.k. avbetalningslagen (se här) blir tillämplig om också köparen är näringsidkare. Är det däremot så att köparen bara är i dröjsmål med sin betalning när denne går i konkurs gäller konsumentköplagen (se här) respektive köplagen (se här). Ungefär samma principer gäller för alla dessa lagar i fråga om äganderättsförbehåll.Grundtanken på området är att om en köpare inte betalar en vara till fullo ska denne inte få behålla varan. Med hjälp av äganderättsförbehåll (eller återtagandeförbehåll om man så vill) kan en säljare ha separationsrätt till egendom i köparens besittning. Detta innebär att objekt som är föremål för äganderättsförbehåll inte ingår i köparens egendomsmassa vid en eventuell konkurs, utan tillhör säljaren.Gällande rätt accepterar äganderättsförbehåll i stor utsträckning. Det har emellertid i lag och genom praxis ställts upp ett antal krav för giltigheten av ett sådant förbehåll. För det första ska förbehållet göras vid avtalets ingående, antingen som villkor i det ursprungliga avtalet (KkrL 25 § 2 st. 1p) eller som separat förbehåll i samband med avtalet (AvbetL 1 § 2 st. 2p). Observera den språkliga skillnaden i dessa två stadganden. Samma reglering finns även i KköpL 40 § 3 st. och i KöpL 54 § 4 st.För förbehållets fortsatta giltighet gäller den s.k. specialitetsprincipen. Det aktuella förbehållsobjektet måste kunna specialiseras och särskiljas från köparens övriga egendom. Följande restriktioner gäller:

(1) Objektet får inte enligt 2 kap. 5 § JB (se Jordabalken här) sammanblandas med fast egendom, då det som fastighets- eller byggnadstillbehör (2 kap. 2 § JB) då kommer anses tillhöra denna. Industritillbehör (2 kap. 3 § JB) är dock undantagna den nämnda restriktionen i 2 kap. 5 § JB. Inte heller får objektet sammanblandas med annan lös egendom så att det förlorar sin identitet, t.ex. genom montering endast ingå som komponent i ett sammansatt objekt.

(2) Köparen får inte heller ha verkställt faktisk förfogande över objektet, d.v.s. vidareförsålt, konsumerat eller förbrukat objektet.

(3) Köpeavtalet får inte heller ge köparen sådana förfoganderättigheter över objektet som nämnts vid (2) innan slutbetalning.

(4) Slutligen får inte objektet på annat sätt sammanblandas med annan egendom som omöjliggör specialisering, t.ex. omärkt förvaring med identiska objekt.Som din fråga är ställd uppfyller ditt äganderättsförbehåll det grundläggande kravet för ett giltigt sådant. Om det sedan kan göras gällande i en konkurs beror som visat på en rad omständigheter efter köpets ingående.Mvh

Oscar Rydén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (372)
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande
2021-10-31 Muntliga avtals giltighet

Alla besvarade frågor (97572)