FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/01/2012

Kan man påverka vem som får huset vid en skilsmässa?

Har förstått att man vid skilsmässa, för att en part ska bli ensam husägare, kan välja att 1. bodela ELLER 2. en part köper ut den andra i regelrätt försäljning Stämmer detta? Och när kan man göra det? (innan ansökan om äktenskapsskillnad, under betänketid, efter beviljad äktenskapsskillnad)

Lawline svarar

Hej Vid äktenskapsskillnad ska alltid bodelning ske, vilket framgår av 9 kap. 1 § Äktenskapsbalk (1987:230), ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1. Reglerna om bodelning finns i 9-13 kap. ÄktB. Det som återstår av makarnas giftorättsgods (efter att skulderna dragits av) ska läggas samman. Det kvarvarande värdet ska sedan delas lika mellan makarna. Se 11 kap. 3 § ÄktB. Om er bodelning ser ut på detta vis: Om du har giftorättsgods på 1.000.000 och din make har giftorättsgods på 500.000, ska detta läggas samman och delas på två. Ni ska således få 750.000 vardera. Om ni t.ex. är överens om att du ska behålla huset kan du i stället för att lämna egendom till din make betala motsvarande belopp i pengar, se 11 kap. 9 och 10 §§ ÄktB. Är ni inte överens om vem av er som ska behålla huset kommer det att göras en bedömning av vem som bäst behöver bostaden. Den som bäst behöver bostaden har nämligen rätt att få den, genom avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Se 11 kap. 8 § ÄktB. Denna rätt gäller dock inte om egendomen är den andra makens enskilda enligt 7 kap. 2 § första stycket 2-4p ÄktB. För att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken krävs att det, med hänsyn till omständigheterna i övrigt, kan anses skäligt. Om ni redan innan äktenskapsskillnaden och bodelningen vill bestämma vem av er som ska få huset så kan huset göras till enskild egendom. Den ena maken kan då köpa/få fastigheten av den andra (i enlighet med reglerna i Jordabalken, se t.ex. http://www.lawline.se/answers/11518 där jag har beskrivit hur en del av fastighet överlåts), för att sedan upprätta ett äktenskapsförord, där ni gemensamt undertecknar ett ”avtal” om att huset ska vara enskild egendom för en av er. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket. Se mer om äktenskapsförord i 7 kap. 3 § ÄktB. Det finns även en möjlighet att inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad upprätta ett så kallat föravtal, i enlighet med 9 kap. 13 §, och genom detta föreskriva exempelvis vem som ska få bostaden vid en bodelning. Ett föravtal får dock, till skillnad från äktenskapsförordet, inte någon verkan mot tredje man. Inte heller äganderätten till egendom kan överföras genom ett föravtal, denna överförs först vid bodelningen. (se prop. 1986/87:1 s. 70). För att ni ska kunna upprätta ett avtal krävs det dock att ni är överens. Har skilsmässan inletts, är det dock bodelningen som kommer att avgöra utfallet. Är ni överens om att den ena ska ha huset så kan den andra ersätta den som inte får huset, om det skulle blli aktuellt. Med vänliga hälsningar
Mari-Helen SchöllinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”