Skadeståndstalan mot fastighetsägare som har ansvar för snöröjning

Angående fastighetsägares ansvar vid snöröjning. Jag har läst Lag 1998:814. Min fråga är: Om snöröjning trots lagens föreskrifter inte har gjorts på fastighetsägares tak vilket har fått konsekvensen att nedfallande snö och is har gjort skada på annans egendom, t.ex. en bil parkerad under ett tak. Vad gäller kring ersättning till bilägaren?

Lawline svarar

Hej! Om skada uppkommer på annans egendom på grund av nedfallande snö och is har den skadelidande möjlighet att föra en skadeståndstalan mot den person som påstås vara vållande för skadan. 2 kapitlet 1 § Skadeståndslagen stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada skall ersätta skadan. Som huvudregel gäller att skadeståndsansvar endast uppkommer då skada vållats genom aktivt handlande. Skadeståndsskyldighet kan dock föreligga även genom underlåtenhet att handla om det föreligger en handlingsplikt vilket det således kan föreligga enligt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning som du har hänvisat till. Om personen ifråga har underlåtit att göra det som föreskrifterna åligger honom/henne medför inte det per automatik att denne betraktas som vårdslös och därmed skall anses vara skyldig att utge skadestånd. Vid bedömningen om en person har varit vårdslös eller ej ser domstolen till en mängd omständigheter i det enskilda fallet. Domstolen beaktar bland annat de föreskrifter som kommunen utgivit avseende snöröjning, riskinsikten hos fastighetsägaren, den eventuella skadans typ och omfattning, tänkbar kostnad som kan föreligga för fastighetsägaren för att förebygga skadan och så vidare. Rätten försöker således att utreda vilken aktsamhetsstandard man kan begära av en person i fastighetsägarens ställning. För att en person skall bli skadeståndsskyldig krävs det vidare att det föreligger ett orsakssamband mellan handlandet/underlåtenheten och skadan som uppkommit. Vid sakskada kan den skadelidande få ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet i enlighet med 5 kapitlet 7 § Skadeståndslagen. Grundprincipen som gäller är att den skadelidande genom skadeståndet skall försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat. I första hand råder jag de berörda parterna att försöka komma överens om eventuell ersättning utanför rättssalen då en rättegång är både tidskrävande och kostsam. Länk till Skadeståndslagen: http://lagen.nu/1972:207 Länk till Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning: https://lagen.nu/1998:814 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000