Betalsamtal under psykisk störning

2010-08-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
fråga:har dragit på mig en skuld beträffande betalsamtal som jag gjorde när jag ej var vid full sinnes närvaro jag minns ej att jag gjorde det,har psykiska problem,vad kan man göra ?jag begick ju ej handlingen när jag var klar i huvudet har även läkar intyg på att jag är sjuk.
SVAR
Hej,

Huvudregeln i svensk rätt är att avtal skall hållas (pacta sunt servanda). När du ringer ett betalsamtal ingår du i ett avtal med din motpart om en tjänst mot betalning, se 1 kap i Avtalslagen (1915:218).

I vissa fall kan avtal trots grundsatsen om pacta sunt servanda förklaras ogiltiga på grund av omständigheter vid själva avtalsslutandet. Lagstöd för sådana åtgärder finns i 3 kap Avtalslagen samt lag 1924:323 om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning, se här och här

I avtalslagens tredje kapitel kan du möjligen finna stöd för att ogiltigförklara skulden i 33 §, som kallas den lilla generalklausulen. Dessvärre är regeln mycket svårtillämpad. Detta på grund av domstolarnas ovilja att genom tidigare avgöranden ge konkreta och klara signaler kring de bedömningspunkter som finns i reglen, till exempel vad som strider emot tro och heder. Klart är dock att din motpart i avtalet måste ha känt till omständigheterna som gjorde dig till en person oförmögen att sluta giltiga avtal, något som blir mycket svårbevisat, se här

Slutligen finns lag 1924:323 som säger att ett avtal som du har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Du är då inte skyldig att betala för mer av avtalsinnehållet än vad som använts till saker du behöver eller annars befinns ha medfört nytta för dig. Min gissning är att ett betalsamtal inte faller under denna kategori, varpå du ej ska betala någonting. Var företaget som mottog ditt samtal I god tro kring din psykiska hälsa har de dock rätt till skälig ersättnig för sin förlust på grund av det ogiltiga avtalet.

Det du bör göra i dagsläget är att sätta press på din motpart i avtalet att du ej räds att vidta rättsliga åtgärder med det lagstöd och läkarunderlaget du har, oavsett om detta är sant eller om du kommer att lyckas i en eventuell tvistemålsprocess eller ej kan detta kanske leda till att din motpart efterskänker eller sänker skulden. Om inte tycker jag att du skall kontakta en juristbyrå med ditt problem, tänk dock på att kostnaderna för att driva en process som denna mycket väl kan överstiga det belopp ni tvistar om.

Vänliga hälsningar

Martin Fridh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?