Lottläggning vid arvsskifte

2010-05-21 i Arvsskifte
FRÅGA
Fyra syskon ska nu dela upp arvet efter sin mor (och tidigare framlidne far). Finns det några enkla, bra regler kring hur uppdelningen kan ske? Syftar främst på uppdelningen av lösöre, hur man sköter lottningen för att den ska bli så rättvis och korrekt som möjligt. Tack på förhand!
SVAR
Hej,

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB), den kan du hitta här här
De som ärver i första hand är bröstarvingar, dvs ni som är arvlåtarens barn. Bröstarvingarna skall ta lika lott (se 2 kap ÄB).
Som jag förstår det handlar din fråga dock om själva lottläggningen vid arvsskiftet, dvs fördelningen av de enskilda egendomsobjekten mellan arvingar och eventuella universella testamentstagare. Arvsskifte regleras i 23 kap ÄB.

Fördelningen av egendom regleras i 23:3 § ÄB. Inför lottläggningen är det nödvändigt att klargöra vilka tillgångar som skall ingå i arvskiftet. Detta görs lämpligen med hjälp av bouppteckningen.

Vad det gäller värdering av egendom finns inga fasta lagstadgade principer. Parterna, dvs arvingarna, kan träffa överenskommelse om hur värderingen skall ske. Vad det gäller värdenivån är huvudprincipen att man utgår från marknadsvärdet eller det faktiska värdet. Man kan tex ta hjälp av värderingsfirmor för att uppskatta värdet på olika egendom.

Vad det gäller lottläggningen anges att envar delägare i dödsboet äger njuta lott i varje slag av egendom. Detta innebär att grundprincipen är att varje delägares önskemål och intresse bör tillgodoses i den mån det är möjligt. Undantag från denna princip stadgas vad det gäller egendom som inte lämpligen kan delas eller skiljas, denna bör om möjligt läggas på en lott. Det kan handla om fall då delning ej är praktiskt möjlig eller om delning skulle medföra väsentlig värdeminskning. I praktiken är det vanligt att lottläggningen/fördelningen sker genom lottdragning, särskilt om delägarna har svårt att komma överens eller annars för att undvika konflikter. För lottdragning finns olika metoder. T ex kan man för varje egendomsobjekt som flera dödsbodelägare anmält intresse för göra fördelningen genom lottning. En annan metod kan vara att man lottar en turordning i vilken dödsbodelägarna får välja objekt. Dödsbodelägarna måste komma överens om att lottdragning skall ske och vilken metod som skall användas.
Det finns inte några särskilda bestämmelser om föremål med affektionsvärde men grundprincipen är som nämnts ovan att varje delägares önskemål bör tillgodoses i möjligaste mån.

Med vänlig hälsning,


Hanna Rehn
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (622)
2021-03-02 Arvsrätt om förälder avsäger sig medborgarskap
2021-02-27 Fördelning av tillgångar vid arvskifte
2021-02-25 Kan en bröstarvinge bo kvar i sin förälders bostad efter förälderns bortgång?
2021-02-13 Hur gör man när en dödsbodelägare vägrar underteckna arvsskiftet

Alla besvarade frågor (89885)