Vad kan man göra för att inte förlora överskriven stuga till dotterns sambo?

2017-05-26 i Gåva
FRÅGA |Hej.Har skrivit över min del av en sommarstuga till min dotter, som nu delar den med min syster. Min dotter är sambo och har två barn. Har sambon någon rättighet till stugan? Om jag vill att vi ska behålla stugan, så länge jag finns, måste vi då skriva något avtal? Undrar också över, om min dotter och syster vill sälja stugan, har jag då något att säga till om? Vill gärna veta, om det finns ngt jag kan göra för att inte förlora stugan helt, då den är ett arv från min fader. Med vänlig hälsning.
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Jag utgår från att du menar att givit din del av stugan såsom en gåva till din dotter. När det gäller sambors rätt till varandras egendom är huvudregeln att endast sambors gemensamma bohag och bostad ska delas lika (3 § sambolagen). Här ingår emellertid inte egendom som huvudsak används som fritidsändamål d.v.s. en sommarstuga (7 §). Sambons rätt till stugan beror alltså på hur mycket din dotter och hennes sambo använder stugan och om den i huvudsak kan anses såsom ett fritidsändamål. Vad du kan göra för att vara helt säker på att sambon inte kan ta del av stugan är att skriva ett avtal med villkor om att stugan ska vara mottagarens (din dotters) enskilda. Ett sådant avtal garanterar att din dotters sambo aldrig kommer ha rätt till stugan - se 4 § 1p. Detta förutsätter såklart att din dotter accepterar villkoret om sådant avtal inte förelegat tidigare. Vad gäller din dotters och systers rätt att sälja stugan så har du i nuläget ingenting att säga till om. Det råder emellertid avtalsfrihet och om du, din dotter och din syster kommer överens om att ingen får sälja stugan utan samtligas samtycke, vore ett sådant avtal helt okej. Tänk bara på att skriva ned/skriva under alla avtal och använd gärna ett eller två vittnes underskrifter om så är möjligt. Detta för att underlätta eventuella bevissvårigheter ifall framtida tvist skulle uppstå. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Finns det formkrav för fullmakt?

2017-05-24 i Formkrav
FRÅGA |finns några speciella krav på utformning av fullmakt att använda vid årsmöte med en samfällighetsförening?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fullmakt regleras i avtalslagen (AvtL), som du kan se här. Däremot finns det inga lagstadgade formkrav för en fullmakt (bara om det gäller köp av fast egendom, fullmakt måste då vara skriftlig). En fullmakt kan vara både skriftlig och muntlig men för att undvika missförstånd kan en skriftlig fullmakt vara att föredra. Då kan det vara bra att skriva vem fullmakten är ställd till, vilken handling fullmakten omfattar och underskrift med datum. Alltså så finns det inga formkrav vid utformningen av fullmakten för årsmötet.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om samäganderätt till båt

2017-05-23 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min bror ärvde en stor båt av våran far när han gick bort. Det finns inga ägarepapper på den men ett försäkringsvärde finns på ca 80000:-Nu vill jag sälja båten men min bror vill ha den kvar i sin ägo, han vill dock inte betala något för min del i båten. Kan jag tvinga honom att sälja den till en oberoende person om han inte vill köpa ut min andel i båten? Han vill kosta på en renovering av båten för ca 30000:- och menar på att jag har två val, antingen så är jag med eller så ska jag skänka bort den till honom. Jag menar att båten har ett värde som den står nu och han borde köpa ut mig om han vill renovera den för jag har varken tid eller råd eller lust att kosta på den nåt. Hur tycker du att vi ska göra?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Om inga särskilda villkor följer av t.ex. testamente äger du och din bror båten med samäganderätt. Antagligen äger ni en hälftendel var av båten. Om ni har avtalat om samäganderätten följer det avtalet; om hur försäljning ska ske, och om andra delägare har företrädesrätt vid försäljning, s.k. en hembudsklausul. Om ni inte har avtalat om dessa saker gäller istället lagen (1904:48) om samäganderätt. Om ni inte är överens om att sälja din del av båten antingen till din bror eller en utomstående på den öppna marknaden och det uppstår en tvist kan du enligt 6 § lagen (1904:48) om samäganderätt ansöka hos domstol om att båten ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion. En delägare kan inte ta till denna rätt om ni inte tidigare avtalat bort den rätten. Din bror kan som delägare även lägga bud vid den offentliga auktionen. Enligt 9 § lagen om samäganderätt kan de övriga delägare kräva att båten inte får säljas under ett fastställt pris. Dock finns det kostnader med en offentlig auktion och det kan bli dyrare att sälja den på detta vis än att sälja den privat. Om du inte vill fortsätta äga båten och dela kostnaderna för renovering, etc. utan sälja din del av båten och inte ge bort den i gåva kan du ansöka hos domstol att båten ska säljas, om din bror inte går med på att köpa ut dig. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hur regleras samäganderätten om vi inte kommit överens om något inbördes ägarförhållande?

2017-05-22 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, Jag och ex pojkvän köpte en båt tillsammans som nu är till salu då förhållandet är slut. Jag betalade mindre än vad han gjorde. Vi står båda på kontraktet, inte med någon angiven andel, och vi har tyvärr inte skrivit något oss emellan heller... Nu är diskussionen vilken andel vi äger var av båten, 50 % el den del vi betalat vardera? Vid försäljning kommer vi med all säkerhet som det ser ut, att sälja med förlust, och då är frågan hur mycket var och en av oss ska ha tillbaka? Vänligen
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!Om ni båda är överens om det så finns det ingenting som hindrar er från att bara dela upp försäljningssumman på de andelar som ni köpte båten för. Det är helt upp till er hur ni gör med pengarna, så att säga.Ifall ni däremot inte är överens om fördelningen så erbjuder Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt, den s.k samäganderättslagen, en lösning. Eftersom ert förhållande tagit slut så blir lagen tillämplig på ägarförhållandena er emellan(lagen är annars inte tillämplig på sambors eller makars inbördes egendomsförhållanden).Av lagen framgår att det krävs båda ägarnas samtycke för ett förfogande(exempelvis en försäljning, uthyrning eller en restaurering) över den samägda saken, se 2 § här.Lagen har också en lösning på hur man löser upp knutarna i ägarförhållandet. Om inte de två ägarna kommit överens om (och kan visa) att de fördelat ägandet av saken på ett visst sätt, så presumeras ägarnas andelar vara lika stora, se 1 § här.Eftersom ni inte har kommit överens om någonting er sinsemellan och det inte heller är någonting angivet i köpekontraktet så kan ni konsultera den här lösningen om ni inte kommer överens om någon annan fördelning.För att sammanfatta: Det står er båda fritt att komma överens om hur försäljningssumman ska fördelas. Ifall ni inte kan komma överens så kan du enligt samäganderättslagen hävda att du äger hälften av båten(och således kräva hälften av försäljningssumman), med hänvisning till att ni saknar en inbördes överenskommelse eller ett avtal som reglerar ägarförhållandet. Jag hoppas du fått svar på dina funderingar! Har du några fler är det bara att lägga fram dem i kommentarsfältet nedan eller ställa en ny fråga!

Hur gör jag för att gåvan ska anses som juridiskt bindande?

2017-05-25 i Gåva
FRÅGA |Hej!Min kille gav mig en bil i present. Men pga försäkringen står han som ägare. Jag vill då skriva ett gåvobrev oss emellan där det framgår att bilen är en gåva till mig. Om vi separerar så vill jag inte att han kan ta bilen. Eller om han avlider vill jag inte att bilen går till hans barn. Skulle ett gåvobrev skydda mig från att förlora bilen? Jag vill skriva in att bilen skrivs över på mig om vi separerar eller om han dör.
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som så att du funderar kring alternativa möjligheter, specifikt att upprätta ett gåvobrev för att, med juridisk bindande verkan, erhålla ensamt ägarskap till lös egendom. Det finns flera olika möjligheter att förvärva rättsligt ägande om bilen. Nedan följer några alternativ: 1. Gåvopresumtion och gåvobrev Med tanke på att du erhållit bilen i present av din partner, indikerar detta på att bilen har givits till dig genom gåva (oavsett om din parter står som ägare till bilen). Vid gåva av lös egendom (ex. bilar) krävs således inte ett gåvobrev om följde förutsättningar är uppfyllda: a) gåvoavsikt (dvs. att din partner har för avsikt att ge dig bilen utan att kräva någon motprestation från dig) b) frivillighet och c) förmögenhetsöverföring (dvs. att din partner lämna över besittningen om bilen till dig, att han ger dig nycklarna till den). Är dessa förutsättningar uppfyllda föreligger en gåva i juridisk mening. Gåva av lös egendom anses alltså vara juridiskt bindande i och med att den överlåtits till gåvotagaren. Men eftersom att ovannämnda förutsättningar kan vara mer komplicerade att stryka på grund av att din partner står som ägare till bilen, så kan och bör du och din partner upprätta ett gåvobrev om du vill vara säker på att ditt ägarskap om bilen i framtiden inte på något sätt ska komma att äventyras genom annans anspråk.2. Enskild egendom genom samboavtal Om du och din partner är sambor, kommer bilen mest troligen bli föremål för bodelning vid en eventuell separation om, den enligt sambolagens mening anses utgöra samboegendom. Det är alltså endast gemensam bostad och gemensamt bohag (dvs. samboegendom) som blir föremål för bodelning. Om bilen är införskaffad i syfte för gemensam användning, anses den utgöra samboegendom. För det fall att bilen är införskaffad för gemensam användning, kan du och din sambo genom ett samboavtal reglera att bilen ska vara din enskilda egendom och på så vis inte bli föremål för bodelning. Det är endast din sambos kvarlåtenskap (tillgångar) efter en bodelning som blir föremål för en senare arvsfördelning. (3 § och 9 § SamboL).3. Presumtionsnormer som återfinns i svensk rätt och som genom vissa omständigheter förutsätter ett ägarskap Utöver ovanstående alternativ finns det ett antal olika indikationer på att samäger eller är ensam ägare till bilen om, du kan visa på att du ensamt betalat bilens försäkring, skatter, parkering, bensin, service/reparation/underhåll och om du har bilen i din besittning (att du har besittning om bilens nycklar vilket är en förutsättning för bilens användande). Dock måste du vid en eventuell framtida tvist angående det rättsliga ägarskapet om bilen och i avsaknad av gåvobrev/samboavtal som skriftligt bevisar att bilen tillhör dig, kunna styrka att nämnda presumtionsnormer är uppfyllda, vilket absolut inte är omöjligt men inte sällan komplicerat. Av den anledningen vill jag råda dig och din partner att skriva ett gåvobrev eller upprätta ett samboavtal som reglerar att bilen är din enskilda egendom. Om du och din partner önskar hjälp att upprätta ett gåvobrev eller samboavtal, vill våra jurister på Lawline gärna hjälpa er med detta, här. För att få den hjälpen kostar detta 1 677,50 kr/tim, men för vissa typer av avtal erbjuder Lawline ofta ett fast pris. Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Med vänlig hälsning,

Ägarandel vid samägd båt

2017-05-23 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej igen, Så vi kan såklart komma överens om hur pengarna fördelas vid en försäljning av båten. Men vad avgör ägarandelen? Vi står båda som ägare på köpekontraktet, men ingen andel är nämnd. Vi har gått in med olika mycket köpeskilling, är det det som bestämmer ägarandelen? Eller att båda står på kontrakt? Mvh /Rose-Marie
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln vid samäganderätt är att delägarna äger lika stora andelar i egendomen som samägs, enligt 1§ i lagen om samäganderätt. Det går dock bra att avtala om att andelsfördelningen ska vara en annan. Om du och den andra samägaren inte har avtalat om annat är alltså utgångspunkten att ni äger lika stora andelar av båten. Vill någon av er att någon annan fördelning ska gälla är det upp till den att bevisa att ni kommit överens om det. Vid en sådan bedömning kan skillnaden i köpeskilling bli aktuell. Det är nämligen möjligt att sluta avtal konkludent. Konkludenta avtal uppstår när personer utan ett formellt avtal agerar som om ett avtal funnits. Argumentet för en annan fördelning skulle då vara att ni har gått in med olika insatser och därför ”tyst” avtalat om en annan likafördelning. Högsta domstolen har i NJA 2012 s 377 bedömt ett fall med just en båt och där kommit fram till att andelarna inte skulle delas lika, eftersom en person hade betalat drygt 80% av köpesumman och dessutom gjort mer insatser med båten än den andra delägaren hade gjort. I det målet delades andelarna upp i förhållande till insatsen vid köpet. Det finns alltså visst stöd i praxis för en fördelning i förhållande till insats vid köpet.Slutsatsen av fallet ska nog inte vara att det alltid är köpeskillingen som är avgörande för vilken andel i samägd egendom som parterna innehar. Köpeskillingen ska nog i stället ses som ett av flera tolkningsdata för att visa på att parterna agerat utifrån en annan fördelning av andelarna än 50-50.

Gäller avtalet om man blev lurad?

2017-05-23 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag ärvde en bil och hitta en köpare då jag inte ville ha kvar den. Jag vet inte hur mycket den modellen är värd och min kompis som även är köparen övertygar mig till att sälja den för 50 000 Kr då han säger att jag inte kan få mer för den hos någon annan. Jag funderar på saken och skickar sedan över ett sms där jag accepterar hans pris och jag får inte ett svar på smset. Jag får senare samma dag reda på att bilen är värd 123.000 kr. Skriver ett nytt sms där jag säger att jag ångrar mig då du lurat mig om värdet på bilen. Han ringer och säger att han är på väg hem till mig för att hämta bilen nu. Har jag avbrutit avtalet eller har han rätt att ta den även om jag blev lurad?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om avtal finner vi i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). I 31 § avtalslagen står det att ett avtal inte gäller om en avtalspart utnyttjat den andra avtalspartens oförstånd. Din kompis verkar veta om att bilen är värd mer än 50 000 kronor. Det verkar också som att han eller hon var medveten om att du inte visste om bilens egentliga värde. Din vän har lurat dig och du är därmed inte skyldig att fullfölja avtalet. Du får behålla bilen. Hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Avtal om fullmakt - dement

2017-05-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min far var sambo, paret hade separata bankkonton, delade räkenskaperna. Inget testamente, ägde ett hus 50/50. Enligt läkarjournaler så började 2011 en funktionsutredning, 2012 juli är MMSE-SR resultat 9p av 30 (ex. inte återge ord som nämndes tidigare i testet 0/3, inte räkna ut bl.a. 73-7 1p/5, inte repetera om men eller varför 2p/8) Han beviljades dagverksamhet för dementa personer 2012-09-06 sambon är med i journaler och utredning. För talan. 2012-09-20 tar sambon med sig min far som skriver på ett "avtal"/fullmakt gäller för samtliga konton, depåförsäljning, öppna/avsluta konton, bankomat. Ingen har bevittnat, inget sista datum, kund känd = behövde inte visa något körkort. Jag hävdar att han inte förstod vad han skrev på. Tidigare påtalat i mail den 2013-11-xx att min far är på fast demensboende - ingen reaktion, ingen återkallelse av fullmakten görs från bankkvinnan. Han var kund i samma bank sedan 50-talet. Inte ens när han var gift hade han gemensam ekonomi. Dubbla boendekostnader, uttag på bankomat sålde aktier 2 ggr efter mitt mail.2. Jag, enda barn var på dagverksamheten den 2012-10-16. Hade möte med enhetschefen. lämnade mina kontaktuppgifter samt skrev min fars livsberättelse även på det dokumentet var mina kontaktuppgifter med. Jag finns inte dokumenterad. 3. När min far kommit in på boende för gravt dementa fick jag det beskedet av en granne. Jag kontaktade överförmyndare i nov 2013. Blev förvaltare 2014-04-08. Får det gå till så här?? Skadestånd?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din far beviljades dagverksamhet för dementa personer två veckor innan avtalet om fullmakt skrevs utgår jag i mitt svar från att din far var dement vid avtalets ingående. Ingå avtal om fullmakt med demensAtt fullmakten inte är underskriven eller bevittnad påverkar inte fullmaktens giltighet då det i lagen saknas formkrav. För att ingå ett giltigt avtal krävs dock att parterna besitter rättshandlingsförmåga. Rättshandlingsförmåga innebär att personen har förmåga att utgöra handlingen och förstå den rättsliga handlingen, innebörden och dess konsekvenser. Att en person är dement gör dock inte automatiskt att personen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Att en person ingår avtal under påverkan av psykisk störning, tillfällig sinnesförvirring, berusning osv. gör dock att avtalet kan ogiltigförklaras. (1 § Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning) En person som ingår avtal under påverkan av sin demenssjukdom faller under denna bestämmelse enligt förarbetena (prop. 1990/91:194 s. 40) och avtalet kan då ogiltigförklaras. Den som hävdar att avtalet ska vara ogiltigt har dock bevisbördan för att det förelåg en psykisk störning vid avtalets ingående. Den psykiska störningen (eller demenssjukdomen) måste dessutom medverkat till att avtalet ingicks. Det måste alltså finnas ett samband mellan den psykiska störningen och avtalet.Som sagt ovan leder inte demens automatiskt till att personen förlorar sin rättshandlingsförmåga. Många som är dementa tillförordnas dock en förvaltare. Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga på de områden som omfattas av förvaltarens förordnande. (11 kap. 9 § FB) Om du kan visa att din pappa hade en diagnostiserad demens vid avtalstillfället och att detta avtal inte var något som han hade gått med på i vanliga fall så kan avtalet alltså ogiltigförklaras.Att du inte fått veta att din pappa kommit in på ett boende för gravt dementa är mycket konstigt och man tycker ju självklart att det borde vara en självklarhet att barn och nära familj meddelas. Möjligen förutsatte boendet att sambon skulle meddela dig om detta. Tyvärr finns det dock ingen laglig skyldighet att du ska meddelas förutsatt att ni inte har skrivit något avtal om detta, då är det ju avtalet som gäller och det kan då ha förelegat avtalsbrott.Sammanfattning Avtalet om fullmakt skulle kunna ogiltigförklaras om du kan visa att din far led av demens vid avtalstillfället och att detta påverkade avtalets ingående. Även om det är tråkigt att du inte informerats om att han kommit in på ett boende för gravt dementa så finns det ingen laglig skyldighet för boendet att meddela dig om det inte föreligger något tidigare avtal som säger annat. Det skulle även kunna vara så att boendet har riktlinjer om hur och när familj ska meddelas och om dessa inte har följts så kan du vända dig till IVO som utövar tillsyn över hälso- och sjukvården, se HÄR.Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.seMed Vänlig Hälsning