Samarbete med avtal24

2014-07-23 i Avtal
FRÅGA |Jag har en del frågor om bodelningsavtal och behöver även hjälp/stöd att utforma ett. Har ni mallar och kalkylblad att dela med er av?Mvh /Jonas
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaLawline har ett samarbete med avtal24, länk har du här http://lawline.se/vara_tjanster/avtal där du till ett fast pris får ett korrekt juridiskt avtal. Fördelen med att använda tjänsten är att dina önskemål tillgodoses, något som inte kan garanteras om en mall eller ett standardavtal används. Vänligen 

Namnförtydligande och underskrift

2014-07-21 i Formkrav
FRÅGA |Hej har en fråga om namnförtydligan o underskrift måste vara får samma person om det ska vara gilltigt enligt lag ?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Den fråga du ställt kan inte besvaras på ett för alla lagar gemensamt sätt, eftersom det finns tusentals lagar i Sverige. Jag får därför be dig att närmre precisera i vilket sammanhang din fråga ställs.

Villkor vid gåva av fast egendom

2014-07-19 i Gåva
FRÅGA |Hej, Jag har fått min mors fastighet i gåvo 2006. I gåvo brevet står det att min mor skulle få bo kvar i fastigheten så länge hon ville och att jag ska stå för drift och underhålls kostnader. Sedan drygt ett år sedan flyttade hon bott till ett demens/äldreboende. Hur påverkar det själva gåvo brevet. Hon är oförmögen att kunna bo kvar i fastigheten och behöver vård dygnet runt. Min mor är fortfarande bokförd på adressen.
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!För överlåtelse (köp, byte och gåva) av fast egendom finns det vissa formkrav som ska vara uppfyllda för att överlåtelsen ska vara giltig, se JB 4:1 och 4:29. Det ska vara en skriftlig handling som både köpare (mottagare av gåvan) och överlåtare skriver under, en förklaring att egendom överlåtes till köparen ska finnas med och uppgift om köpeskilling, om det är en gåva måste det stå att köpeskillingen är noll kronor. Förutsatt att dessa krav har uppfyllts så blir gåvan giltig. Gåvotagaren kan då som huvudregel inte ta tillbaka det han har gett bort. Det finns undantag till denna regel. Har givaren ställt upp villkor för gåvan och du bryter mot detta kan han ta tillbaka den. Om du som i aktuellt fall är skyldig att bereda din mamma tillträde till fastigheten så länge hon vill men inte gör detta (t.ex. genom att sälja fastigheten) kan du förlora gåvan. För villkor vid gåva av fast egendom finns ingen tidsbegränsning, men det finns kanske en liten möjlighet att villkor kan jämkas med hjälp av avtalslagens 36 §.Svaret blir helt enkelt att du bör ha möjlighet att bereda din mor tillträde så länge hon vill, eftersom detta står i gåvobrevet. Även om hon nu bor på äldreboende är det inte omöjligt att hon kan vilja flytta hem igen. Det säkraste är om du får en skriftlig viljeförklaring från din mor om att hon inte längre vill bo kvar i huset. För tydlighets skull kan tilläggas att bokföringen inte har någon direkt betydelse för vad som diskuterats här.

Avtalsbrott då säljaren bryter sitt löfte att sälja

2014-07-16 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag blev lurad till stockholm av en bilsäljare trots att bilaffären gjorts upp både på telefon och e-post,säljaren backade när jag satte mej på flyget och kunde inte avboka.Vilka krav kan jag ställa och hur gör jag?
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Bindande avtalAvtalslagen reglerar vad som krävs för att ett bindande avtal ska föreligga, du hittar lagen https://lagen.nu/1915:218.Ett bindande avtal uppkom genom att du som köpare erbjöd dig att köpa bilen för en viss summa och att säljaren accepterade detta. Det kallas för anbud och accept och ni är båda två bundna av avtalet efter dessa två steg(AvtL 1§). Du som säljare är skyldig att betala vad ni kommit överens om och säljaren i sin tur är skyldig att därefter leverera bilen.Sålt till två köpareDu anger inte om säljaren sålt bilen till någon annan och därför går jag inte i detalj in på vad som kallas tvesalu, när en sak sålts till två olika köpare. Jag kan bara kortfattat nämna att om bilen är såld till en senare köpare så kan han ha gjort ett så kallat godtrosförvärv under förutsättning att han fått besittning(hämtat bilen)och inte bort misstänka ert tidigare avtal. Köpare nr 2 har då bäst rätt till bilen, dock kan du ha rätt att lösa ut honom. Du hittar lagregleringen https://lagen.nu/1986:796. (Se GFL 2,5 och 6§).PåföljdJag förutsätter att det en privatperson du avtalat med och då gäller Köplagen som du hittar https://lagen.nu/1990:931#P27S1.Om bilen är såld till någon annan så kan du häva köpet och kräva skadestånd för alla dina kostnader eftersom det då är tal om ett rättsligt fel(41§).Om bilen finns kvar hos säljaren så kan du välja mellan att kräva att köpet ska genomföras eller att häva köpet och du har i båda fallen rätt till skadestånd(22§).Jag rekommenderar att du tar kontakt med säljaren för att nå fram till en överenskommelse angående avtalsbrottet. Du kan också boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserade på avtal och tvister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger” Lycka till!Mvh

Återgång av gåva

2014-07-21 i Gåva
FRÅGA |Om man gett bort 50 000 kr i gåva till en familjemedlem eller annan person men senare hamnar i ett läge där man blir ofrivilligt skuldsatt. T.ex. en skattesmäll pga utredning och oklarheter av hur man skattat (ej som företagsperson). Finns det möjlighet att gåvan man gett bort kan "beslagtas" tillbaka? Hört talas om någon slags lag som gällde ifall man ger bort gåva och sedan skuldsätter sig själv där gåvor kan beslagtas upp till 3 år bakåt. Men hur gäller detta för ex. en skattesmäll pga felaktig dekleration?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!När en gåvoutfästelse är utfärdat finns det i GåvoL visst utrymme för att gåvogivaren kan ångra sig och ta tillbaka utfästelsen. När förhållandena ändras efter avtalsslutet är det endast genomgripande händelser som anses kunna inverka på avtalet samtidigt som gåvogivaren ges ökade möjligheter att återkalla en gåva.Vad gäller återgång av gåva stipulerar 5 § 1 st. GåvoL att en gåvoutfästelse kan återkallas eller minskas om givarens ekonomi har försämrats så att det skulle framstå som uppenbart obilligt att kräva fullbordande av gåvan. Lagrummet gäller dock endast så länge som gåva ej fullbordats. Om gåvan skulle ha fullbordats finns det små möjligheter för givaren att få gåvan att gå åter då fullbordandet i praktiken fungerar som ett slags godkännande av överlåtelsen.I ditt fall tycks det som om gåvan redan fullbordats (dvs redan getts bort). Tyvärr saknas därför möjlighet för dig att ta tillbaka gåvan. Möjligheten till återgång av gåva finns också enligt andra regler - t.ex. avtalsrättsliga - men de saknar betydelse i ditt fall.Tyvärr kan inte lagen hjälpa dig i detta fall.

Ångerrätt: distans-och hemförsäljningslagen

2014-07-21 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej ! Tack för att det finns möjlighet att ställa frågor till er! Den 13 juni ringde en försäljare fr Mysafety och erbjöd mig ett avonnemang om sk Id-skydd. OK sa jag stressad, veckan därpå - runt midsommar - kom brevet med info om förskr.perioden och den startade då med samma darum som telefonsamtalet ägde rum. Trodde att jag hade 14 d ångerrätt från det darum jag erhöll ett skriftligt avtal och den 28 juni mejlade jag och sa att jag ångrat mig. Idag fick jag första fakturan, utan att ha fått ngt som helst svar på mitt mejl. Vad gäller : datumet för tel.samtalet eller när jag fick brevet, märk väl att brevet hade inget utskriftsdatum..... Tack förhand för ert svar! Mvh Britt-L Ohlsson
jacob frank |Hej och tack själv för att du vänder dig hit!Distans- och hemförsäljningslagen gäller för dig som konsument bl.a. om du köper något på distans. Ett exempel på distansavtal är köp via telefonförsäljning. Det är intressant att försäljaren ringde den 13 juni - det förhåller sig nämligen på det sättet att det skett en ändring av den ovannämnda lagen som träder i kraft just den 13 juni 2015. Mitt svar kommer därför att basera sig på den nya lagtexten. 3 kap handlar om avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument. Ett exempel härpå är just telefonförsäljning av försäkringar. Till en början är att märka, att bestämmelserna om ångerrätt inte gäller för avtal om försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, vilket följer av 3 kap 2 § p. 4. Du måste sålunda försäkra sig om att försäkringen inte har en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.Nu då till själva kärnfrågan. Av 3 kap. 7 § följer att konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 8 § (ångerfrist). Av 3 kap 8 § följer att ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Av 3 kap 8 § 2 st följer dock att ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket kommer konsumenten till handa. De sist nämnda §§ innehåller omfattande krav på information som näringsidkaren ska ha lämnat till dig i samband med eller efter köpet.För att sammanfatta det hittills sagda gäller : 1. Kontrollera att försäkringen inte har en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre, för i så fall försvinner din ångerrätt. 2. De 14 dagarna räknas som huvudregel från den dag avtalet ingicks - dvs i ditt fall den 13 juni. Ett undantag är dock att de 14 dagarna aldrig börjar löpa fören du av MySafety erhåller den information om de enligt ovan är skyldiga att ge dig i samband med eller efter köpet. Av de uppgifter du lämnat tycks de ha översänt denna information till dig den (kring) 20 juni. Detta innebär att ångerfristen fortfarande var gällande när du skickade brevet till MySafety om uppsägning. Blir det problem - t.ex. att företaget inte godtar att du ångrat dig inom fristen, trots att du anger vad jag angett ovan, så är du välkommen att återkomma hit. Beroende på hur mycket den första räkningen lyder på rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Formkrav vid gåva av fastighet

2014-07-16 i Gåva
FRÅGA |Hej! Har en sommarstuga som jag vill ge till min yngsta son. Har ytterligare 3 levande barn. och yngste sonen tycker att det är orättvist (älskade unge) men han har varit den som harfunnits där. Hur kan jag mot hans vilja ge honom min älskade sommarstuga? Jag är 60 år, tar inte hand om mig själv. mvh, NN
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Jag utgår i mitt svar ifrån att din yngste son är myndig.Liksom ett köp utgör en gåva ett avtal. Det krävs därför att gåvogivaren ger gåvotagaren ett ”anbud” om att få den aktuella gåvan och att gåvotagaren accepterar gåvan..Vid enklare gåvor, såsom exempelvis en chokladask, räcker det med att gåvotagaren inte protesterar för att gåvotagaren ska anses ha accepterat gåvan.Vid gåvor som medför någon form av förpliktelse för gåvotagaren, krävs dock att gåvotagaren aktivt accepterat gåvan. Gåvotagaren kan då inte anses ha accepterat gåvan endast på grund av att gåvotagaren varit passiv då gåvan överlämnades.Vad gäller fastigheter är dessa förbundna med en rad löpande kostnader, såsom exempelvis fastighetsskatt. En gåva av en fastighet medför därför förpliktelser för gåvotagaren. Till detta finns en uttrycklig reglering i 4 kapitlet 1 och 29 §§ Jordabalken om att en gåva av fastighet kräver att gåvotagaren skriver under ett gåvobrev.Om din yngste son inte vill skriva under ett gåvobrev rörande sommarstugan kan det därför bli svårt att ge honom sommarstugan. Detsamma gäller om du skulle testamentera sommarstugan till honom, då han kan välja att avstå från den rätt som testamentet ger honom.Med vänlig hälsning

Avtals ogiltighet vid felaktiga uppgifter om bils skick

2014-07-14 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Om jag skriver på ett vanligt A4 papper att jag lovar att inte ångra mig i avseende ett bil byte. Men inte den andra personen skriver något till mig. gäller ett sådant avtal även om den andre personen inte skrivit något papper till mig. Och att det framkom att personen ljugit för mig och bilen är väsentligt sämre skick en han påstod?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Inledningsvis ska sägas att det inte är möjligt att ge något helt säkert svar på din fråga. Utifrån den information du gett mig verkar det som att ni ingått ett avtal om bilbyte. Det verkar som att ni kommit överens om bilbytet. Eftersom avtal inte kräver skriftlig form spelar det därför troligen inte någon roll att din motpart inte skrivit något till dig. Som jag ser det kan dock ert avtal vara ogiltigt enligt avtalslagens (AvtL) ogiltighetsregler eller enligt den s.k. förutsättningsläran. Huruvida detta är fallet beror på om din motpart ljugit och vilken betydelse lögnerna haft för avtalets ingående. De bestämmelser som här skulle kunna hjälpa dig är 30§ AvtL enligt vilken ett avtal som slutits genom svikligt förledande är ogiltigt. Ytterligare två bestämmelser som skulle kunna vara tillämpliga är de s.k. generalklausulerna i 33 och 36§§ AvtL. Dessa bestämmelser tillämpas om det med vetskap om omständigheterna vid avtalets tillkomst skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet eller om avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Om din motpart fått dig att ingå avtalet genom att ljuga om bilens skick är de nämnda rekvisiten enligt mig troligen uppfyllda. Som jag nämnt ovan är det även möjligt att avtalet kan ogiltigförklaras enligt den s.k. förutsättningsläran. Så kan vara fallet om en väsentlig förutsättning för avtalet brustit. Grundtanken i svensk rätt är att avtal ska hållas och att varje part bär risken för sina förutsättningar. Att din motpart medvetet ljugit om bilens skick skulle dock enligt mig kunna vara en sådan omständighet som gör att du inte behöver bära risken för denna förutsättning och att avtalet därför skulle kunna ogiltigförklaras. Jag vill dock betona att vad som sagt ovan inte är ett helt säkert svar och att möjligheterna till framgång i fall som detta till viss del är beroende av argumentation och möjlighet att bevisa sina påståenden. Det är alltså skillnad på att ha rätt och att få rätt.Avtalslagen hittar du här.Hoppas att det löser sig!Vänligen,