Giltighet av inskannad fullmakt

2015-07-03 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag skulle behöva veta om en fullmakt är giltig om den scannats in och skickats över till den som ska använda den? Eller om den behöver ha den originella underskriften? Tack på förhand!
Mikaela Wedbäck Pizevska |Hej, Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Reglering av fullmakter hittar du i 2 kap. avtalslagen. Denna säger emellertid inte mycket. Det ställs som regel inget krav på form vad gäller fullmakter. Formkrav ställs dock beträffande fullmakter att sluta avtal om överlåtelse av fast egendom. Banker kan också ställa krav, så som att underskrifter på fullmakter ska vara bevittnade. Vad man ska komma ihåg att skilja på är osjälvständiga och självständiga fullmakter. En osjälvständig fullmakt grundar sig på ett muntligt eller skriftligt meddelande, t.ex. ett internt epost eller brev, och riktar sig mot fullmäktige. En självständig fullmakt riktar sig mot tredje man och ska på något sätt finnas synlig för tredje man. Rättsverkningarna av dessa två typer av fullmakter skiljer sig åt och kan vara relevanta för dig att vara medveten om. Skillnaden mellan dessa två är att fullmaktsgivaren vid osjälvständiga fullmakter inte är bunden om fullmäktigen går över sin befogenhet även om tredje man är i god tro. Motsvarande gäller vid självständiga fullmakter bara om tredje man är i ond tro, dvs. insåg eller borde ha insett att fullmäktigen överskred sin befogenhet.Svaret på din fråga är alltså att en inskannad fullmakt i regel ska räcka. Beroende på sammanhanget kan emellertid mer krävas, t.ex. om det rör ett bankärende. Det är därför bra om du spara originalet. Jag hoppas att detta svar är till din hjälp. Med vänlig hälsning,

Gåva av fastighet

2015-07-01 i Gåva
FRÅGA |Jag vill ge 50% av min ärvda fastighet till min fru. Hon står redan på lånen till 50%.Jag vill att förutsättningarna för ägandet är desamma som om vi köpt fastigheten tillsammans.Räcker det att jag i gåvobrevet skriver:"Jag (Namn), (pers nr), ger härmed 50% av fastigheten (fastighetsbeteckning) till min fru (namn), (persnr). Fastigheten ska därmed inte längre betraktas som min enskilda egendom utan som vår gemensamma egendom."samt bevittna detta med två oberoende vittnen och skickar in det till skattemyndigheten för registrering?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det gåvobrev du beskriver räcker i stort sett. Naturligtvis skall även både du och din fru skriva under på gåvobrevet. Resultatet av det blir alltså att ni äger 50 % av fastigheten. Eftersom din fru har fått halva fastigheten som gåva av dig, följer omkostnadsbeloppet från den du ärvde fastigheten från med om en försäljning senare skulle bli aktuell. Exempelvis kan det vara så att en av dina föräldrar var den som först ägde fastigheten och då hade betalat 900000 kr för den. Detta, plus vissa andra kostnader för t.ex. renovering, får räknas av från intäkterna vid en senare försäljning. Eftersom du fick fastigheten genom arv skulle beloppet "följa med" och du skulle få räkna bort de 900000 kr om du sålde fastigheten. På samma sätt följer omkostnadsbeloppet med vid gåva, och ger man bort 50 % av en fastighet är det självfallet halva omkostnadsbeloppet som följer med (i mitt exempel 450000 kr).Kort sagt är alltså efter överlåtelsen ägarförhållandena och de skatterättsliga konsekvenserna desamma för er båda.Jag är dock lite osäker på din formulering om enskild egendom. Att något är enskild egendom innebär ju att det inte ingår vid bodelning, och enskild egendom kan t.ex. uppstå genom arv eller äktenskapsförord (Äktenskapsbalken 7 kap. 1-2 §§ https://lagen.nu/1987:230). Om det är så att fastigheten enligt arvet är din enskilda egendom, förblir den halva du har kvar det trots gåvan! Detta kan naturligtvis påverka en framtida bodelning, och lämpligast kan väl i så fall vara att även din frus andel av fastigheten är enskild egendom. I så fall måste ett äktenskapsförord upprättas. Se 7 kp. 3 § Äktenskapsbalken för de bestämmelserna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Bryta mot upppsägningsavtal

2015-06-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,En chef har brutit mot ett uppsägningsavtal, kan han göra det?
Louise Eskesen |Hej och tack för din fråga! Inom avtalsrätten är huvudregeln "pacta sunt servanda", vilket betyder att avtal ska hållas. Det gäller även uppsägningsavtal. Dock finns det en möjlighet det i avtalet finns ett undantag som rättfärdigar chefens beteende, och i ett sådant fall har chefen inte gjort sig skyldig till något avtalsbrott. Ställ gärna en ny fråga och berätta lite mer om omständigheterna till avtalsbrottet om du behöver ytterligare vägledning!Med vänlig hälsning,

Avtal med underårig

2015-06-28 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Min bror sålde sin moped till en kille på 16 år. Nu har föräldrarna börjat skriva att de ska upphäva köpet då deras son har stulit pengarna från dem. Hur ska man göra nu, pengarna vi fått för mopeden har min bror köpt en ny moped för. Detta innebär att han inte har råd att betala tillbaka pengarna. Har föräldrarna rätt att upphäva köpet? Inget kvitto är skrivet utan killen skrev bara på registreringsbeviset.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om avtal med underåriga regleras i Föräldrabalken, som du hittar https://lagen.nu/1949:381. Utgångspunkten är att underåriga (under 18 år) inte kan ingå avtal, Föräldrabalken 9:1. Det finns dock vissa undantag, till exempel får barn över 16 år själva råda över pengar de själva har tjänat, FB 9:3. I det här fallet är det undantaget inte tillämpligt då det framgår att 16-åringen stulit pengarna från sina föräldrar. Om en underårig ingått avtalet utan samtycke från föräldrarna är avtalet ogiltigt, och prestationerna ska återgå, Föräldrabalken 9:7. Det innebär att föräldrarna har rätt att upphäva köpet, och de ska få tillbaka pengarna och du ska få tillbaka din moped. Om den underårige vilseledde din bror, till exempel genom att utge sig för att vara äldre än vad han var, kan han bli skyldig att ersätta din bror för eventuell förlust som uppkommit genom avtalet. För att sammanfatta verkar det som, utifrån den situation du beskriver, som att din bror tyvärr måste ge tillbaka pengarna till 16-åringens föräldrar. Han ska då också få tillbaka mopeden han sålde, och kan förhoppningsvis sälja denna till någon annan köpare.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Samägande av hyresfastighet

2015-07-01 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Har en fråga ang. vad som gäller när man är tre ägare till en hyresfastighet. Om en av personerna tar ut en större summa pengar från vårt gemensamma konto till privat bruk utan att informera. Vad gäller då? Mvh Anna-Lena Eneroth
Ella Wennström |Hej! Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.I samband med att ni är tre ägare av en hyresfastighet kan lagen (1904:48 s.1)om samäganderätt tillämpas, så länge inget annat har avtalats bort.Ur 2 § förstås det tydligt att vid förfogande över samägt gods vid vidtagande av eventuell åtgärd i godsets helhet behövs samtliga delägares samtycke.Motsatsvis framgås ur samma paragraf att varje delägare har befogenhet över sin egen del av själva hyresfastigheten, detta medför att så länge delägaren vidtagit sig rätten till sin egen andel av fastigheten är detta acceptabelt.Å andra sidan tolkar jag, utifrån din fråga, att denna större summa av pengar som följande individ har tagit ut ur det gemensamma kontot, har ett betydligt högre värde än vad delägaren har befogenhet till. Därmed är handlingen felaktig och parten har gjort sig skyldig till ett avtalsbrott. Enligt allmänna rättsprinciper vid avtalsbrott är den avtalsbrytande parten skyldig att ersätta den skada som uppkommit för övriga avtalsparter, dvs. återbetalning och ersättning för eventuella omkostnader till följd av avtalsbrottet.Slutligen råder jag er till att ta kontakt med den tredje delägaren och komma fram till ett samförstånd och få det förklarat att delägares samtycke krävs innan någon vidtar åtgärder för godsets helhet.Hoppas ni känner att ni fått svar på er frågeställning!Vänliga hälsningar,

Tilläggsavgift av SL vid avsaknad av studentkort

2015-06-30 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej,Jag var på bussen 179 och hade ett giltigt månads SL kort som student.Men tyvärr hade jag inte med mig student kortet då fick jag tilläggsavgift på 1200kr!!De sa att jag kan överklaga det genom att majla (sl.biljettkontroll@seissworld.com)och shicka dem mitt Id-kort och studentkortet.Men det funkat inte och jag har fått en påminelse avgift 60+1200kr!!Vad måste jag göra nu?Snälla hjälp mig,Tack på förhand,
Sedja Abed Ali |Hej Alex och tack för din frågaEnligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik har den som driver kollektiv persontrafik rätt att ta ut en tilläggsavgift för den som inte kan uppvisa en giltig biljett. Detta framgår av lagens 1 §. När man som resenär åker med studentbiljett har man en skyldighet att kunna uppvisa giltigt studentlegitimation vilket framgår av de regler som anges av SL. Enligt lagens 2 § anges de undantag då tilläggsavgift inte får tas ut. Undantaget är om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn bl.a. till den resandes sjukdom, ålder eller bristande kännedom om lokala förhållanden. Lagrummet tillämpas ytterst restriktivt vilket framgår av bland annat RH 2013:29.Det du kan göra är att bestrida betalning av tilläggsavgiften. SL kommer då förmodligen ta det till tingsrätten. Hur utgången av ett sådant mål blir är svårt att veta. Om du skulle komma att förlora målet kan du bli skyldig att betala både försenings- och inkassoavgifter och även SL:s rättegångskostnader.Vänliga hälsningar,

Förklaringsmisstagens gränsland i avtal

2015-06-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej.Fick igår ett reklammail från en viss möbelgrossist. Beställde 2 produkter och får idag ett mail om att det skett ett misstag och att priserna igår inte stämde.Har jag rätt att få produkterna för det priset som står på min orderbekräftelse???
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avtal ska hållas Huvudregeln på avtalsrättens område är "pacta sunt servanda", avtal ska hållas. Företagets löfte att sälja produkterna enligt avtalade villkor är bindande för företaget och du är bunden av ditt löfte att betala för produkterna enligt överenskommelse, 1 § första stycket lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Förklaringsmisstag Om företaget har avgett en felaktig viljeförklaring, det vill säga om priset har fått annan betydelse än vad som har åsyftats, kan företaget vara fri från bundenhet, förutsatt att du har insett eller borde ha insett misstaget, 32 § första stycket avtalslagen. Jag ska försöka illustrera var gränsen går för om motparten bör inse ett misstag.Om A vill sälja en dator för 9 999 kr och av misstag skriver 999 kr, så har A:s vilja fått ett felaktigt innehåll. För att A ska bli bunden av den felaktiga prissättningen krävs att motparten B inser eller åtminstone bör inse att A har gjort ett misstag. Är det fråga om en ny MacBook som säljs för 999 kr i butik, så är det mycket sannolikt att B aldrig kan få till stånd ett giltigt avtal. B bör inse att priset är för lågt och därmed till följd av ett misstag. Hade det felaktiga priset istället varit 7 999 kr så befinner vi oss i "förklaringsmisstagens gränsland" - det är oklart huruvida det bör uppfattas som ett misstag. Någonstans dras även en mer generös linje när det är fråga om ett konsumentförhållande.Avslutning Som du förstår, kan jag inte ge dig ett rakt svar på din fråga. Det beror på vad det är för produkt, vad dess marknadsvärde uppgår till och vilka övriga omständigheter som rådde vid tillfället för avtalets uppkomst. Om du anser att du inte borde ha insett att priset var felaktigt, så tycker jag att du ska vidhålla att avtalet ska hållas och att det är bindande för företaget.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Avtalslagen.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Avtal om bilbyte mellan privatpersoner

2015-06-28 i Avtal
FRÅGA |Min sambo har bytt bil med en person. Personen säger nu att han ångrar bytet och vill byta tillbaka för att hans tjej inte kan köra barnen till dagis, det är en 2- sitsig bilÄr det en giltigt anledning, kan han få rätt i domstol?Sambon vill inte byta tillbaka, sambon står nu som ägare på båda bilarna. Eftersom sambon inte har för avsikt att köra den andra bilen, kan han ställa av den bilen på transportstyrelsen om han meddelar personen som har den nu?
Catharina Danielsson |Hej,Tack för din fråga! I ert fall är Avtalslagen tillämplig. Din sambo har ingått avtal med en person om ett bilbyte. Enligt 1 § i lagen så är ett avtal bindande för parterna om inte dessa kommit överens om annat. Det innebär alltså att så länge parterna (din sambo och den andra personen) inte avtalat om att personen ska ha rätt att få ångra sig eller så länge din sambo inte garanterat vid avtalets slutande att det ska vara möjligt att köra barn till dagis osv, så gäller avtalet och personen har inte rätt att ångra sig. Vid bestämmandet av om personen har en giltig anledning så utgår ni ifrån vad som är överenskommet. Om avtalet finns nedskrivet på papper (vilket alltid är att föredra) så är det givetvis bättre för då utgår ni ifrån vad som där anges. Om så inte är fallet, alltså om avtalet slöts muntligt, har personen i fråga bevisbördan för att han ska få byta tillbaka. Troligtvis kommer alltså personen ha svårt att få byta tillbaka pga att ni kommit överens om att bytet ska ske, men som sagt - utgå ifrån vad ni bestämde då ni slöt avtalet. Vid avställning av bilar så är det den som står på bilen som avgör om den ska ställas av. Om bilen är registrerad som avställd hos Transportstyrelsen och någon sedan kör med bilen, så länge det inte ses som stöld, så är det ägaren till bilen som hålls ansvarig. Därför råder jag din sambo att se till att han har bilen under kontroll inte han väljer att den ska registreras som avställd, så att ingen kör runt med bilen under tiden den står som avställd hos Transportstyrelsen. Hoppas ni fått svar på era frågor.Med vänlig hälsning,