Avtals bundenhet

2017-01-18 i Anbud och accept
FRÅGA |hej. Vi gjorde en affär på en köp och sälj sida på fb och när vi kommit överens om pris och avtalat tid för hämtning så sa säljaren att hon fått högre bud och att hennes sambo ville inte sälja det för det priset vi kommit överens om. läste om ett liknande fall som gick upp i HD. vi har kvar alla meddelande från säljaren.
Alfred Wittboldt |Hej! Din fråga behandlar när ett avtal som binder parterna till vad som avtalats ska anses uppkommit. Bestämmelser kring avtal finns i avtalslagen (AvtL) (https://lagen.nu/1915:218). Inom svensk rätt anses ett bindande avtal uppkommit då en avtalspart angivit ett anbud och den andra avtalsparten accepterat de villkoren som angivits i anbudet. Detta följer av avtalslagens 1 § (https://lagen.nu/1915:218#P1S1). Detta innebär att man inte kan ingå ett avtal och därefter backa från detta bara för att man får ett högre bud från en annan. Säljaren måste alltså finna sig i att sälja varan till det avtalade priset till er. Till detta kommer eventuella bevissvårigheter. Enligt dig har du kvar meddelandena, vilket talar för att du skulle kunna få rätt för dig i det fall att du väljer att ta den här frågan till domstol.

Avtals ogiltighet - tidsgräns

2017-01-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejJag misstänker att min far sålt sitt hus men att han inte var vid sina sinnes fulla bruk vid tillfället, jag tror också att hans namnteckning förfalskades vid försäljningen hur långt tillbka kan ev överklaga ett husköp som kanske har gjort på ett bedrägligt sätt
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen gräns för hur långt senare efter att ett avtals slutit som man kan göra gällande att avtalet är ogiltigt, t.ex. pga att den som ingått det var psykiskt störd. Det blir dock av naturliga skäl svårare att visa den påstådda ogiltighetsgrunden desto längre man väntar med att påkalla omständigheten. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Kan man som säljare ångra en fastighetsförsäljning?

2017-01-16 i Avtal
FRÅGA |Jag har sålt min bostad i november,jag ångar mig jätte mycket.Vill.behålla den.Hur och vad kan jag göra?
Jens Ödman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förutsätter enligt din fråga att det föreligger ett giltigt avtal mellan er. En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas, pacta sunt servanda. En följd av denna princip är att köparen alltid kan kräva att avtalet ska hållas, det vill säga att köparen kräver fullföljd. Det som du kan göra är emellertid att kontakta köparen och fråga denne om det finns någon möjlighet för er att avtala om hävning. Köparen behöver dock inte, som nämnts ovan, acceptera detta. Sammanfattningsvis, eftersom att det föreligger ett avtal har köparen rätt att kräva fullföljd. Det finns emellertid inget som hindrar dig från att fråga köparen om denne är villig att i efterhand avtala om hävning. Hoppas du fick svar på din fråga!Lycka till! Vänligen,

Kan underårig UF-företagare ingå avtal själv?

2017-01-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, jag och två andra tjejer har ingått ett avtal med [ett bokningsföretag] då vi använder oss av det till vårt UF-företag i skolan. I början fick vi inte veta att det var bindande men när vi sedan hade genomgång och fick bokningsbekräftelse nämnde de det snabbt. Nu har det dock uppkommit ett samarbete med ett annat företag som använder sig av en annan bokningssida och vi hörde med dem om det gick att säga upp avtalet men det gick inte. Undrar då om de verkligen får starta ett avtal med oss då ingen av oss är över 18 år och de inte har fått godkännande från våra föräldrar. I deras allmänna villkor står detta: Beställaren är betalningsansvarig för samtliga avgifter som följer av abonnemangs-avtalet. Om abonnemangettecknats för juridisk person, av någon som saknar behörighet att företräda den juridiska personen, har dennepersonligt betalningsansvar. Vad menas med det här och finns det något sätt att avsluta avtalet? Tacksam för svar! Mvh, Tone
Michelle Gaudin González |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!Enligt 9:1 FB får personer under 18 år (underåriga) inte ingå avtal själva utan det måste ske med föräldrars samtycke vilket framgår av 6:11 FB. En juridisk person är t.ex. ett aktiebolag som kan vara avtalspart, part i en rättegång och har juridiska rättigheter och skyldigheter. Ett UF-företag är dock inte en juridisk person, utan ett s.k. enkelt bolag. Detta innebär att villkoret du angett ("Beställaren…betalningsansvar") inte gäller för er. För ett enkelt bolag gäller bl.a. att bolagsmännen (du och de två tjejerna) är personligt betalningsansvariga. Dock är det så att då ni inte har behörighet att, utan förmyndarnas samtycke, ingå avtal, gäller inte avtal som ni ingått utan förmyndares samtycke. Företaget ni ingått avtal med har ett ansvar att ta reda på om avtalsparten (ni) är över 18 år. Jag föreslår därför att ni eller era förmyndare kontaktar företaget och säger att ni är under 18 år och har ingått avtalet utan att era förmyndare godkänt detta för att avtalet ska avslutas.Något att tänka på inför framtiden: själva naturen av ett avtal är att det är bindande. I vilken utsträckning (tid, innehåll, vilka som är avtalspartner, vilka avtalet påverkar etc.) avtalet är bindande framgår av själva avtalet som kan vara muntligt eller skriftligt. Ett exempel på ett enkelt avtal är att en person erbjuder sig att sälja en bok för 100 kr till sin vän och vännen tackar ja. Så fort vännen tackar ja har de ingått ett avtal enligt 1§ Avtalslagen och avtalet är bindande vilket innebär att de inte kan ändra sig (inte utan juridiska konsekvenser I alla fall). Läs alltid villkoren noggrant i ett skriftligt avtal.Hoppas svaret var till hjälp. Du är välkommen tillbaka om du har några fler frågor.Med vänliga hälsningar

Föreligger ett kontraktsbrott och vad blir följden?

2017-01-17 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hyr en frisörstol på en salong som jag har kontrakt fram till 28 februari. Men hyresgivaren har valt att ta verksamheten till annan lokal fr.o.m. 1 feb. Där jag inte är inkl. Har ingen arbetsplats att gå till i 1 månad. Bryter hon kontrakt? Måste jag betala för en stol som jag inte har tillgång till?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag påpeka att jag inte har sett kontraktet. Jag har därmed inte kännedom om avtalsvillkoren, varför jag inte kan lova dig att nedanstående svar är korrekt. Om ett kontraktsbrott föreligger eller inte beror dels på om avtalet ens är giltigt och på dels vad avtalsvillkoren faktiskt säger. Jag utgår nedan från det lilla jag vet om ert avtal samt att desamma är giltigt. Om du har ett giltigt kontrakt med hyresupplåtaren om hyra av frisörstol i frisörsalong fram till slutet av februari så är denne skyldig att förse dig med en frisörstol i en salong fram tills dess. Underlåts det innebär det ett kontraktsbrott. Om det står att ditt befintliga kontrakt gäller fram tills 28 februari lär du således ha rätt till skadestånd om du till följd av kontraktsbrottet får extra kostnader pga att du nu måste hyra en annan stol i en annan lokal till ett högre pris än priset enligt ditt befintliga avtal. Om hyresupplåtaren kräver hyra av dig utan att förse dig med en stol enligt avtalet behöver du givetvis inte betala.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Avtals giltighet

2017-01-16 i Avtal
FRÅGA |Jag har köpt en bil i mitt namn med avbetalning via Wasa KreditSen har jag skrivit ett kontrakt med annan person ang att han skall fullfölja kontraktet + betala allt övrigt ex. Skatt, försäkring, ev böter , skador på bilen mm.Men efter efterforskning har jag beslutat att bryta kontraktet med personen med omedelbar verkan.Hur juridiskt bindande är ett sådant handskrivet kontrakt mellan oss?Tacksam för svar!
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Några direkta regler av intresse för din situation finns inte uttryckligen i lag, utan det mesta regleras genom allmänna principer och praxis. Av visst intresse är avtalslagen. En grundprincip inom avtals brukar benämnas "pacta sunt servanda" vilket kan översättas till "avtal ska hållas". Detta gäller som en huvudregel från vilken det visserligen finns många undantag. Något formkrav för avtal finns inte heller som huvudregel (för köp av fast egendom krävs dock att avtalet är skriftligt för att det ska vara giltigt). Avtal kan således ingås lite hur som helst och när ett avtal väl ingåtts ska parterna fullfölja sina förpliktelser. Om ena parten inte fullföljer sin del har den andra parten ofta rätt till skadestånd.Nåväl, som du förstått av ovan blir svaret på din fråga att avtalet (som huvudregel) är bindande. Det kan ogiltigförklaras med stöd av regler i 3 kap avtalslagen eller kanske jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. Det beror således lite på hur pass bindande avtalet är.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Gym fortsätter fakturera efter bindningstidens utgång

2017-01-16 i Avtal
FRÅGA |Hej! Om jag ingått i ett medlemskap på ett gym med bindningstid 12månader. Och förutsättningarna för detta är att om man inte betalar en månad så spärras ens gym kort så man inte kan nyttja faciliteten för verksamhet tills man betalat fakturan. Under bindningstid inser jag ju att vad som än händer så måste jag betala det jag åtagit mig att betala. Men efter denna tid tagit slut så har gymmet fortsatt att fakturera mig flera månader. Under dessa månader har jag ju inte fått använda gymmet för dom men blir fortfarande fakturerad för varje återkommande månad. Har varit strul med massa flyttar så inte blivit delgivna dessa etc och fick idag 10 fakturor ifrån inkassa på sammanlagt dryga sex tusen kronor för flera månader som inte är under bindningstiden. Måste jag betala dessa eller kan jag bestrida detta på något sätt? Jag har ju blivit utestängd ifrån deras lokaler så jag inte kunnat deltagit i det jag förväntas betala för och borde på så vis bara ha fått en månads avgift i faktura och sedan ett avslutat eller fryst medlemskap som återupptas vid betalning... Eller fungerar det inte så?Tack på förhand Mvh Vikström
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline!Eftersom jag inte kan se hur avtalet ser ut är det lite svårt att svara på din fråga, men jag ska försöka besvara utifrån en hypotes av vad som kan vara problemet.Det kan vara så att ditt avtal har ett villkor som säger att om du inte aktivt avslutar medlemskapet efter bindningstiden fortsätter avtalet löpa. Det kan exempelvis lyda så här: "Efter bindningstiden övergår avtalet till löpande med en månads uppsägningstid."Jag rekommenderar att du ringer dit och ber dem avsluta ditt medlemskap så fort som möjligt. Bindningstid innebär inte nödvändigtvis att det är en begränsad tid då avtalet gäller och därefter per automatik avslutas vid bindningstidens utgång. Bindningstid innebär att det är den minsta tiden avtalet kan löpa och därefter (beroende på hur avtalet lyder) behöver det antingen sägas upp för att upphöra att gälla eller så sägs det upp automatiskt.Om avtalet ser ut på det viset att det fortsätter löpa efter bindningstidens utgång och du inte har sagt upp det har du en skyldighet att betala fakturorna. Villkoret att kortet spärras så att man inte kan nyttja faciliteten tills man betalat fakturan innebär endast att kortet spärras men inte nödvändigtvis att själva medlemskapet fryses, om inget annat anges. Hoppas svaret hjälpte. Läs igenom avtalet och återkom gärna med fler frågor om det skulle visa sig att problemet inte var så som jag förmodade.Med vänliga hälsningar

Samägande av egendom i samborelationer

2017-01-15 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej.Jag har ärvt en större summa pengar och jag och min sambo funderar på att sälja nuvarande fritidshus som vi äger 50/50 och köpa ett dyrare. Jag kommer att betala ca 3/4 av det nya dyrare fritidshusett och min fråga är hur jag säkrar min del vid en eventuell separation eller dödsfall framöver.Vi har gemensamma barn men hon har även ett barn sedan tidigare.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du din partner lever som sambor är det sambolagen (SamboL) som reglerar vad som sker med er egendom om ni separerar eller om någon av er avlider. Du kan titta närmre på lagen här. Jag kommer kort redogöra för reglerna och vad det får för konsekvenser vad gäller fritidshuset. Jag kommer också gå in på några regler i lagen om samäganderätt. Du kan hitta den lagen här. Längst ner hittar du en sammanfattning och några rekommendationer.Sambors rätt vid separation eller dödsfallNär en samborelation upphör genom separation ska det genomföras en bodelning om någon av samborna begär det och det inte finns något samboavtal som hindrar det (SamboL 8 § och 9 §). Om relationen upphör till följd av dödsfall kan den efterlevande begära bodelning som då sker innan den avlidnes kvarlåtenskap fördelas enligt arvsregler. I bodelningen ska sambornas samboegendom delas mellan dem. Samboegendom är parets gemensamma bostad och bohag om det har skaffats för gemensam användning (SamboL 4 §). Det är alltså bara parets gemensamma hem och inre lösöre (exempelvis köksgeråd, möbler och hemelektronik) som de skaffat under eller inför deras relation som inkluderas. I samboegendomen ingår inte sådant som bankmedel och saker som används för fritidsändamål (SamboL 7 §). Ett fritidshus är därför inte samboegendom och ingår inte i en bodelning. Sambor har inte heller någon arvsrätt om de inte upprättar testamenten till förmån för varandra. En efterlevande sambo kan därför inte göra anspråk på sin avlidna partners kvarlåtenskap.Samägande av fritidshusetEftersom ni köper huset tillsammans men det inte kommer ingå i en eventuell bodelning eller ett arv, så kommer frågor som rör huset i stället hanteras enligt reglerna om samäganderätt. Du och din sambo kommer enligt lagen som samäganderätt att ses som delägare och ska som utgångspunkt ta gemensamma beslut och komma överens i alla frågor som rör förvaltningen av huset (2 §). Separerar ni betyder det att ni trots separationen kommer vara delägare till huset och måste komma överens om någon av er ska ta över det, köpa ut den andra, om ni ska sälja det eller vidta någon annan åtgärd. Om en av er avlider kommen den efterlevande att förbli ägare av sin andel och den avlidnes dödsbo kommer träda in i rollen som delägare efter den avlidne. Den efterlevande och dödsboet måste i det fallet komma överens om vad som ska göras med huset.Kan delägare inte komma överens i någon fråga om förvaltningen av samägd egendom kan de ansöka om att en god man tillfälligt ska ta hand om förvaltningen (3 §). På ansökan av en delägare kan egendomen också bjudas ut till offentlig auktion (7 §). Sammanfattning och rådEftersom ni köper fritidshuset tillsammans kommer ni att äga det med samäganderätt. Ett fritidshus ingår inte i en bodelning mellan sambor och en efterlevande sambo ärver inte heller en avlidens sambos andel. Efter en separation kommer ni alltså fortsatt vara ägare av er egen andel och vid dödsfall kommer den efterlevande sambon och dödsboet vara delägare. Ni äger alltså era respektive andelar och den andre kan inte göra något anspråk på den andres andel. Som delägare måste ni dock komma överens och tillsammans besluta om alla frågor som rör förvaltningen av fritidshuset. Står man kvar som delägare efter exempelvis en separation kan det vara svårt att komma överens om vad som ska göras med huset i fråga om övertagande, försäljning eller liknande. Vid konflikter kan delägare ansöka om god man eller offentlig auktion för att lösa problemet. För att hindra eller underlätta hanteringen av eventuella konflikter i framtiden är det därför bra att skriva ett avtal om samägandet. I ett sådant avtal kan ni bl. a. förtydliga hur stora andelar ni äger, om någon av er ska ta primärt ansvar för förvaltningen, hur en försäljning ska skötas mm. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett sådant avtal kan ni hitta vår onlinetjänst för avtal här.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,