Formkrav för gåva, bostadsrätt

2014-04-13 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag är en ogift kvinna som äger två bostadsrätter. Den ena, min sommarbostad vill jag ge som gåva till mina två vuxna barn, 29 och 31 år. Som jag har uppfattat det hela är det i princip så att jag skriver ett gåvobrev där det tydligt framgår vem som ger och vem som får gåvan, samt andel. Jag ska behålla 50%, och barnen 25% var. Detta är också reglerat i separat testamente där alla mina tillgångar är enskild egendom. Är det något jag har missat? Med vänlig hälsning
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga Som du redan sagt krävs att ett gåvobrev upprättas där gåvogivaren och gåvomottagaren anges och undertecknar. Gåvobrevet måste också innehålla vilken bostadsrätt som avses med gåvan, se bostadsrättslagen 6 kap. 4§ (länk https://lagen.nu/1991:614 ). Värt att tänka på är att gåvan blir fullbordad i och med att föreningen informeras, ofta genom att medlemskap söks, se 6 kap.5§  bostadsrättslagen och https://lagen.nu/dom/nja/1993s560. Godkänns inte dina barn som föreningsmedlemmar är gåvan ogiltig. Önskar du hjälp med att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev kan du använda dig av vår avtalstjänst, se http://lawline.se/avtal/gavobrev Vänligen

Innehåll i en revers

2014-04-10 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej ! Har skrivit ut en revers på min dotter,måste den bevittnas ?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.I en revers måste skuldebeloppet stå, liksom vem som är skyldig vem.  Den ska undertecknas av din dotter. Det finns inget formkrav att vittnen ska skriva under. Med vänlig hälsning,

Okej att begära tvångsförsäljning av samägd fastighet?

2014-04-05 i Samägandeavtal
FRÅGA |Samägd fastighet. Jag är delägare till 50% i en fastighet. Vi är 5 delägare. Tingsrätten har beslutat att försäljning ska ske på offentlig auktion. Vi har ett avtal där det framgår att jag har rätt att hyra ut fastigheten. Det framgår även att "Ändringar i fastigheten och dess användning skall beslutas i enighet mellan ägarna". Någon enighet finns inte. Diskussion har inte heller förts. Det har beslutats bakom min rygg. Mot bakgrund av detta: Går det att stoppa försäljningen genom att begära det hos tingsrätten? Eller på annat sätt. Det här har inte gått rätt till.
Victoria Nilsson |Hej!Enligt 6 § samäganderättslagen har delägare i samägd egendom rätt att hos tingsrätt begära tvångsförsäljning av egendomen. Det går dock att delägarna emellan avtala bort rätten till tvångsförsäljning. Min tolkning av det citat om enighet delägarna emellan är dock att det inte framgår att enigheten ska avse försäljning, utan avser förvaltningsåtgärder. Om denna tolkning är rätt finns det inte någon möjlighet för dig att stoppa försäljningen. Jag kan dock inte med full säkerhet säga att det är så avtalsvillkoret ska tolkas, så om du ändå vill försöka att stoppa tvångsförsäljningen med hänvisning till avtalsvillkoret så bör du överklaga tingsrättens dom. Överklagandet ska ske skriftligen till tingsrätten, inom tre veckor från att domen meddelades, 50:1 rättegångsbalken.Samäganderättslagen hittar du https://lagen.nu/1904:48_s.1Rättegångsbalken hittar du https://lagen.nu/1942:740#K50Vänliga hälsningar,

Kan tillvägagångssättet för underskrift påverka avtalets giltighet?

2014-04-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag har nu avslutat ett webbutvecklingsprojekt åt en kund och denne vägrar betala för den färdiga produkten av någon anledning som jag inte får ta del av. Jag misstänker att han helt enkelt inte har råd. Som ni kan se i avtalet som jag länkar till nedan, har han redan betalat 25% av arvodet, men vägrar alltså betala resterande summa.Däremot har jag erhållit ett meddelande från kunden där han, enligt samtal med sin advokat (vilket jag tyvärr inte har råd med), påstår att avtalet som ingåtts mellan oss, inte är giltigt. Både jag och kunden har skrivit under avtalet och skickat över scannade respektive kopior till varandra per e-post.Här finns länk till avtalet: [publiceras ej]Finns det något i detta avtal eller i tillvägagångssättet vid underskrifterna (nu tänker jag på att dessa gjordes genom scan och per e-post) som gör att detta avtal är ogiltigt?Uppskattar all hjälp/tips/rådgivning jag kan få.Mvh
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga!Frågor som handlar om köpande och säljande av tjänster mellan näringsidkare har ingen direkt reglering i lag, men i ditt fall verkar det huvudsakligen vara Avtalslagen som blir tillämplig. Av informationen som du ger verkar det dock inte brista vare sig i termer av avtalsslutandet eller att något skäl till att avtalet är ogiltigt föreligger.Ett avtals giltighet varken står eller faller med hur det har signerats/kopierats/mailats, så länge det inte rör sig om formalavtal. Vad som är formalavtal regleras i lag, och avtal om kommersiella tjänster är inte formalavtal. I grund och botten består ett avtal av två överensstämmande viljor, vilka manifesteras i vad man kallar anbud och accept. Ett exempel är att frågan "vill du utföra ett arbete enligt villkoren i det här avtalet?" besvaras jakande räcker för att ett avtal ska föreligga. Signaturer och avtalshandling är därefter bevismaterial i en eventuell tvist. Huvudregeln är att den som påstår att ett avtal föreligger har bevisbördan för detta.Om du har mottagit en kopia på kontraktet som har en signatur, vilket enligt uppdragsavtalets andra sida (ditt dokuments sista sida) fordras för avtalets giltighet, och därutöver erhållit den första summan av betalningen, så förefaller det för mig som att du har goda grunder för att göra gällande att ett avtal föreligger mellan er. Den enda invändningen mot detta som för mig verkar substansiell är att signaturen skulle vara förfalskad, men då återstår faktumet att en icke oansenlig betalning har gjorts till dig vilket då också måste förklaras.Eftersom att anledningen till att din motpart inte anser avtalet vara bindande inte framgår i din fråga så kan jag inte direkt bemöta den invändningen. Du skulle kunna dra nytta av Lawlines expresstjänst där du betalar en engångssumma på 500 kr (exkl. moms) där du inom tre dagar får en lite matigare rättsutredning, vilket du skulle kunna använda för att bemöta din motpart. Innan du vet varför din motpart invänder mot betalningsskyldigheten till följd av avtalet kan det vara svårt att handskas med frågan på juridisk basis. Ett betalningsföreläggande från Kronofogden kostar 300 kr i ansökningsavgift och kan tvinga fram en invändning från motparten. Mer om detta kan du läsa härhttp://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlVänligen,

Slutsåld beställd vara

2014-04-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag beställde en jacka på rea, som fanns i lager, från en hemsida och fick en orderbekräftelse på det jag beställt. Nu två veckor senare säger butiken att varan är slut, trots att jag fick en bekräftelse på att jag beställt en. Vad har jag för rätt som Konsument? Har jag rätt att få köpa en likvärdig jacka till ett lägre pris?Tack på förhand!
Farhad Niroumand |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du har beställt en vara och fått bekräftelse har du ingått ett avtal med internetbutiken. Bryter internetbutiken avtalet har du rätt till kompensation för den ekonomiska skada du lidit. Det du kan kräva är mellanskillnaden i pris av varan hos en annan återförsäljare eller annan liknande vara hos samma internetbutik.Med vänlig hälsning, 

Klausul för ny bolagsägare att överta risker inför eventuella tvister till följd av tidigare ägares avtal med tredje man

2014-04-08 i Avtal
FRÅGA |Är premiummedlem:Håller på att sälja ett bolag som har ett stämningshot mot sig, sannolikt inget som kommer att vinnas i Tingsrätt, men jag vill ändå få med en klausul om att köparen övertar denna risk i köpet. Köparen vet om risken och vi har värderat den till 50.000 kr som blir hans "rabatt" på köpet.Hur tycker ni jag ska formulera detta i försäljningen, så att det inte blir några framtida problem för mig och det bolag jag äger innan försäljningen.Med vänlig hälsning /GJ
Essie Malkoc |Hej,Vad kul att du är aktiv i ditt medlemskap på Lawline Premium.Vid företagsöverlåtelse/förvärv är det framförallt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) och Köplagen (1990:931) (KöpL) som parterna bör utgå ifrån vid utformandet av ett avtal. Som du säkert redan vet så råder det avtalsfrihet i Sverige, 3 § KöpL. Många gånger brukar parterna lösa sina mellanhavanden genom att i avtalet hänvisa till bl.a. KöpL, men det händer även allt som ofta att man väljer att reglera ett specifikt mellanhavande mellan parterna genom att utforma en klausul. Avtalslagen har ni https://lagen.nu/1915:218Köplagen har ni https://lagen.nu/1990:931I ditt fall är det fullt möjligt att medta en klausul enligt ditt önskemål, men jag skulle nog rekommendera att du lät en jurist upprätta detta. Om du vill ha hjälp med att upprätta aktuell klausul kan vi självklart hjälpa dig med detta.  Kontakta mig gärna genom att skicka ett mail till essie.malkoc@lawline.se så återkommer jag snarast med ett prisestimat. Med vänlig hälsning,essie.malkoc@lawline.se070 - 382 99 88

Tvångsförsäljning av egendom under god mans förvaltning

2014-04-05 i Samägandeavtal
FRÅGA |Samäganderättslagen När en fastighet står under förvaltning enligt §3, kan man då utse en god man till tvångsförsäljning enligt §6. 
Victoria Nilsson |Hej!God man som utses enligt 3 § samäganderättslagen övertar delägarnas rätt att vidta förvaltningsåtgärder. Däremot äger gode mannen enligt 3 § ingen rätt att sälja fastigheten. Den rätt som finns i 6 §, att begära tvångsförsäljning, kvarstår därför hos delägarna. Delägare kan därför ansöka om tvångsförsäljning hos domstol.Samäganderättslagen hittar du https://lagen.nu/1904:48_s.1Vänliga hälsningar,

Värdering av fastighet

2014-04-01 i Avtal
FRÅGA |Hej!Vi ska separera och jag vill bo kvar i huset. Min sambo vill sätta huset till försäljning för att få rätt värdering. Om min sambo inte är nöjd med bud efter visning så vill hen fortsätta med visningar och annonsering tills hen är nöjd med priset. Hur lång tid har hen rätt att dra ut på försäljningen?
Evelina Kassberg |Hej, och tack för din fråga.Vid avtalsförhandlingar föreligger en lojalitetsplikt. Som part ska man tillvarata såväl sina egna som motpartens intressen och man har en upplysnings- och klargörandeplikt. När man förhandlar inför ett avtal ska det ske med god affärssed, vilket betyder att man ej får lura en motpart så att denne drar på sig onödiga förhandlingskostnader. En part får alltså inte förfara illojalt. Om man förhandlar om till exempel ett köp utan att ha för avsikt att sluta ett avtal kan skadeståndsskyldighet uppkomma.I NJA 1990 s. 745 uttalade Högsta Domstolen att man som part snarast ska underrätta en motpart om att avtal inte kommer att slutas. Högsta Domstolen sa i NJA 1963 s. 105 att man även är skadeståndsskyldig om ens motpart felaktigt utgått från att avtal förelåg, man ska underrätta motparten att avtal inte var slutet. I NJA 2012 s. 1095 säger Högsta Domstolen i punkt 21 ”Mot den angivna bakgrunden kan det inte anses finnas något absolut hinder mot att lägga allmänna lojalitetshänsyn till grund för en rätt till ersättning enligt principerna om culpa in contrahendo också när det gäller fastighetsköp (jfr Kleineman, a.a., s. 453 och Folke Grauers, Fastighetsköp, 20 uppl. 2012, s. 71). Har en köpare av oaktsamhet skapat en befogad men i sak oriktig tillit hos säljaren om att ett bindande avtal om fastighetsköp har ingåtts eller kommer att ingås och har säljaren drabbats av kostnader eller annan skada därför att han har handlat på grundval av denna tillit, så bör det – beroende på de närmare omständigheterna – kunna medföra skyldighet att utge skadestånd enligt tillitsintresset. Motsvarande ansvar bör en säljare ha.”.Att således lägga ut en fastighet för försäljning för att veta vilket värde fastigheten har, utan att man har för avsikt att sluta ett avtal, är illojalt och skadeståndsskyldighet uppstår. När en skadeståndsskyldighet föreligger på grund av avtalsförhandlingar ska man försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som om avtalsförhandlingarna ej inletts. Istället ska man använda sig av fastighetens marknadsvärde.Med vänlig hälsning,