Konkurrensklausulers giltighet

2015-08-31 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej. min sambo fick uppsägning för ca 1-2 veckor sen, Företaget jobbar inom hundtjänst och vi har funderat på att starta eget men i hennes avtal så står det att man inte får starta upp en egen verksamhet som kan konkurrera företaget inom 6 månader. Är den punkten giltig? har hört att en arbetsgivare inte får skriva så i ett avtal.sambon är efterfrågad från dem gammla kunderna hon hade i företaget och skulle kunna starta upp när som.Sammanfattning:Är det gilltigt att skriva att man ej får starta upp en verksamhet i samma område inom 6 månader, eller kan vi strunta i den punkten i avtalet och starta upp?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Punkten i avtalet som du hänvisar till är en så kallad konkurrensklausul. Sådana villkor är förenliga med svensk rätt. Utgångspunkten är alltid att en konkurrensklausul är giltig så länge den inte sträcker sig längre än vad som kan anses vara skäligt. Är den att betrakta som oskälig, kan den justeras (t.ex. 3 mån istället för 6) eller förklaras ogiltig med stöd av 38 § avtalslagen (1915:218).Vidare kan en sådan klausul justeras eller förklaras ogiltig med stöd av 36 § avtalslagen, om villkoret anses oskäligt med hänsyn till senare inträffade förhållanden. Har något hänt efter det att anställningsavtalet ingicks, som gör att klausulen blir oskälig, kan du stödja dig på denna paragraf.Normalt görs bedömningen med utgångspunkt i en intresseavvägning mellan å ena sidan arbetsgivarens intresse av att du inte utnyttjar kundkontakter eller värdefull information (företagshemligheter, kundregister m.m.) och å andra sidan arbetstagarens intresse av att fritt kunna arbeta med vad som helst efter anställningens upphörande. Din position på arbetsplatsen är därmed av stor betydelse, i vilken utsträckning du haft kundkontakt, tillgång till information m.m.Bryter du mot konkurrensklausulen kan din f.d. arbetsgivare yrka att domstolen ska förbjuda dig vid vite att fortsätta bedriva den konkurrerande verksamheten. Förbud vid vite innebär att du blir skyldig att betala en viss summa i böter om du inte följer domstolens beslut.En konkurrensklausul kan alltså anses vara skälig om det motiveras av ett starkt och skyddsvärt intresse från arbetsgivarens sida. Sex månader har även ansetts vara skäligt rent tidsmässigt. Anser du mot bakgrund av vad jag har svarat att klausulen är oskälig, har du möjlighet att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och yrka på att klausulen bör justeras/förklaras ogiltig med hänvisning till 36 och 38 §§ avtalslagen.Vänligen

Fråga om två original av avtal fordras för giltighet

2015-08-30 i Avtal
FRÅGA |När det gäller ett ekonomiskt avtal mellan 2 motparter, behöver avtalet göras i 2 original eller är det accepterat att ena parten endast får en kopia av avtalet?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline. Det ställs normalt inte upp några formkrav för ett avtal. Ett avtal är således giltigt så fort båda parter har uttryckt vilja för samma avtalsinnehåll. Det behöver exempelvis inte upprättas två original av avtalet och parternas underskrifter är inte heller nödvändiga. Det finns undantag på vissa områden, exempelvis vid köp av fastighet och upprättande av testamente.Den som inte har originalet, står inför ett sämre bevisläge om denne behöver bevisa att ett avtal har ingåtts mellan er. Med detta sagt, får situationen att enbart en part har originalet, enbart betydelse när någon av er begår kontraktsbrott eller annars behöver bevisa en viss omständighet i ert avtalsförhållande.Ett avtal där enbart den ena parten innehar originalet är alltså normalt sett fullt giltigt.Vänligen

Gåva av bostadsrätt

2015-08-30 i Gåva
FRÅGA |Jag och min mamma äger 50% var i en bostadsrätt som min mamma idag bor ensam i. Jag sköter service och hjälper till med alla reparationer och dylikt (och betalar för det mesta även reparationerna). Nu är mamma gammal och skröplig och vill ge mig den andra delen så att jag äger 100% men att hon har rätt att bo kvar så länge hon orkar. Tanken är att min son ska kunna ta över den sen när hon inte orkar med att bo själv längre.Jag har förstått att man måste få styrelsens tillstånd om hon ska få bo kvar i bostadsrätten om jag ska äga den till 100%, men är det något annat man måste tänka på? Hur är det med gåvoskatt? Hälsningar,Stina
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag kan inte komma på några direkta "problem" eller annat, men det kan vara värt att påminna om att vad som skall finnas med i det skriftliga gåvobrevet om man ger bort en bostadsrätt enligt 6 kap. 4 § Bostadsrättslagen är underskrifter från gåvogivare och gåvotagare samt information om vilken lägenhet det rör sig om samt att priset är 0 kr (alltså att det är en gåva).Gåvan kan också påverka arvet efter din mamma, åtminstone om du har ett eller flera syskon! Enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken räknas nämligen en gåva som förskott på arv såvida inget annat har sagts vid gåvan. Effekten av detta är alltså att halva bostadsrättens värde skulle räknas av från ditt arv när din mamma avlidit, och att du alltså skulle ärva mindre än andra syskon (men i gengäld ha fått halva bostadsrätten som gåva). Om ni vill undvika att gåvan ses som förskott på arv, bör även detta anges i gåvobrevet.Vad gäller gåvoskatten, är denna avskaffad, och det blir heller ingen annan typ av skatt på gåvan; varken gåvogivaren eller gåvotagaren behöver betala någonting.Om det är något mer du undrar kring det här, får du gärna höra av dig igen!Hälsningar,

Förlikning angående giftorättsgods

2015-08-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Ingick en förlikning med min exhustru denna vecka. Vi var kallade av en domare att för 3:e gången försöka nå fram. Hon tog allt, jag fick ingenting. Det rör sig totalt om 12 mkr. Jag upplevde en stark hotbild om personlig konkurs vid den kommande huvudförhandlingen och hade svår ångest under sammanträdet. Därför gick jag med på allt. Hur definierar man en förlikning, får den vara hur oblanserad och orättvis som helst?
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att ingå en förlikning, innebär i detta fall att du och din exhustru träder in i ett nytt rättsförhållande. Förlikningen är således ett nytt avtal mellan er två som gäller istället för ex. det ursprungliga avtalet eller en dom.Om ett avtalsvillkor anses vara oskäligt enligt 36 § AvtL, se https://lagen.nu/1915:218, finns det möjlighet att antingen jämka avtalets innehåll eller lämnas utan avseende. Denna bestämmelse är sannolikt tillämpbar i din beskrivna situation. Däremot är det väldigt svårt att avgöra huruvida du skulle nå framgå med att vända dig till domstol på nytt i ett försök att hävda att förlikningen vore oskälig enligt nämnda rättsregel.Mitt råd är att vända dig till en jurist om du vill ta detta vidare. Jag hoppas mitt svar varit till någon nytta.Med vänlig hälsning,

För vilka gäller avtalet?

2015-08-30 i Avtal
FRÅGA |Min fråga gäller syskon som samäger ett fritidshus tillsammans. Om vi upprättar ett samägaravtal som reglerar att ingen får kräva exekutiv auktion av fritidshuset gäller det avtalet även ägarnas barn som kommer att ärva fritidshuset?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När man skriver ett avtal är det viktigaste att få med vilka personer det handlar om, vad det gäller samt hur länge det ska gälla. Som alltid är det bättre att vara övertydlig redan från början. Vill ni att det ska fortsätta gälla även för barnen, dvs. de framtida ägarna, är det lättast om ni skriver ut det i avtalet. Annars skriver ni ut att det ska sluta gälla när de nuvarande ägarna avlider. Då slipper ni förhoppningsvis framtida tvister om avtalstolkning. Jag skulle vilja påstå att om ni inte skriver någonting alls kommer inte avtalet gälla framtida ägare. Men som sagt rekommenderar jag er verkligen att skriva ut hur ni vill ha det från början. Ta gärna hjälp av en jurist om ni är osäkra!Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Kvarglömd egendom - hittegods

2015-08-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |HejJag har lämnat in min jacka på ett uteställe och sedan har jag tappat min bricka. När jag kom till stället dagen efter och kunde beskriva min jacka och den fanns där. Så säger personalen att jag måste betala 300kr för att jag tappat min bricka och för att få ut jackan. Har dom rätt att göra så?
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte hämtade ut din jacka samma kväll som du lämnat in den på utestället så betraktas din jacka antagligen som kvarglömd och utestället har då tagit hand om den under natten. Jackan är då att betrakta som hittegods, dock med den skillnaden att jackan inte saknar ägare, du äger fortfarande jackan. Eftersom jackan i denna situation är att betrakta som hittegods så gäller de bestämmelser som finns i Hittegodslagen. Du har enligt Hittegodslagen 3 § rätt att återfå din jacka men du är dock skyldig att ersätta utestället för de kostnader som de har haft i samband med att de tagit hand om din jacka. Vad som i detta läge är en rimlig kostnad är svårt att avgöra, men de kostnader som utestället har haft för att förvara din jacka kan rimligen inte uppgå till 300 kronor. Mitt råd är därför att du hänvisar till din rätt att få tillbaka jackan och ber dem redovisa de kostnader som de haft i samband med att de tagit hand om din jacka. Det är även bra att veta att de inte har rätt till är hittelön eftersom jackan är kvarglömd på utestället och har en ägare, Hittegodslagen 6 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Tvångsinlösen av aktier, aktieägaravtals verkningar och en ersättnings skälighet

2015-08-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min sambo blev delägare 10 % i ett aktiebolag i utbyte mot att han skulle gå in med sin kunskap och kompetens och bygga upp deras webbsida. Uppdraget har idag, ca 3 år senare, aldrig avslutats utan fortsatt och inneburit kontinuerliga arbetsuppgifter och underhåll av sidan för företagets räkning. Min sambo har då inte fått något betalt utan ägaren har hela tiden refererat till de 10 % som hans betalning. För ett par veckor sedan ställde min sambo ett krav om att han skulle bli anställd av företaget och få lön för det arbete han ständigt gör.Efter mycket om och men fick han ett erbjudande om 50 % fast anställning och resten i provision för en del punktinsatser han kommer göra gällande annonsutformning. Och nu kommer vi till "problemet", då menar ägaren att hans 10 % i företaget kommer att försvinna utan att han får några pengar för de procenten i och med att han nu kommer få lön. Men det påverkar ju inte hans tidigare arbete?Han har ju ännu inte fått en krona för det arbete han lagt ner de åren. För "lönen" skulle ju vara de procenten han fick som delägarskap.Även om han i framtiden kommer få lön så kan de väl inte avskriva honom rätten till hans 10 % i företaget? Vad är hans rättigheter?? Tacksam för svar och hjälpMvh
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Tvångsinlösen av aktier kan enligt aktiebolagslagen endast krävas i de fall en aktieägare innehar mer än nittio procent av samtliga aktier. Eftersom din sambo i förevarande fall anges inneha tio procent av företaget (varmed får antas avses aktierna) kan inget tvångsinlösen ske (se 22 kap. 1 § aktiebolagslagen). Vidare finns ingen möjlighet att genom aktieägaravtal kringgå berörd reglering ty överenskommelser av denna typ saknar bolagsrättslig verkan (verkan i förhållande till bolaget) och därför inte kan föranleda annat än vite eller skadestånd. Att någon av sistnämnda påföljder skulle komma ifråga enkom för att ett eventuellt avtalat vederlagsfritt tvångsinlösen vägras är mindre sannolikt då en bestämmelse av anförd typ vore uppenbart oskälig och därför av domstol troligen skulle jämkas eller helt åsidosättas (jfr. 36 § avtalslagen m.fl.). Vad beträffar rimligheten av att inte utge någon annan ersättning än aktier för utfört och kommande arbete kan inget definitivt svar ges utan betydligt mer ingående kunskap om såväl företagets som arbetets värde. Rent generellt gäller dock att skäligheten får bedömas med utgångspunkt i vad som var/är känt om ersättningens (här aktiernas) värde då avtal om arbete ingicks/ingås. Bortom allt tvivel står hursomhelst att beställaren ej i efterhand kan kräva mer arbete än vad som varit överenskommit då ensidiga ändringar av ett avtal inte är möjliga. Behöver annat arbete utföras än vad din man ursprungligen åtagit sig skall följaktligen ett nytt avtal ingås. Sammantaget gäller sålunda att din man ej kan tvingas avyttra sitt aktieinnehav och att någon påföljd icke torde kunna följa av en vägran att sälja (om inte vederlag erbjuds). Ifråga om ersättningens rimlighet blir värdet av respektive avtalsparts prestation som alltid avgörande både för tidigare utfört arbete och framtida prestationer. Något hinder mot att av fri vilja acceptera det erbjudande som givits existerar förstås inte, men om detta är ofördelaktigt bör det givetvis undvikas då oskäliga avtalsvillkor med få undantag är utan verkan. Aktiebolagslagen finns att läsa här och avtalslagen här. Vänligen,

Gåva av bostadsrätt eller fritidsfastighet

2015-08-28 i Gåva
FRÅGA |I samband med att ett gåvobrev, avseende bostadsrätt eller fritidsfastighet, har undertecknats ska givarens namnteckning bevittnas. Kan släkting, syskon, maka eller make till mottagaren bevittna givarens namnteckning?
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Vad gäller gåva av bostadsrätt finns inget krav på bevittnande, utan det krävs endast ett skriftligt gåvoavtal undertecknat av gåvogivaren och gåvotagaren, vilket framgår av 6 kap 4 §.Vad gäller gåva av fritidsfastighet kräver en giltig sådan inte heller bevittnande. Däremot krävs att gåvogivarens undertecknande av gåvobrevet har bevittnats av två vittnen för att gåvotagaren ska få lagfart på fastigheten, vilket framgår av Jordabalken 20 kap 7. Nästa fråga är då vilka krav som ställs på vittnena. Detta framgår av lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. I nämnda lag stadgas att gåvotagaren, någon under 15 år eller någon som på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen inte kan vara vittne till gåvogivarens undertecknande. Andra personer kan således bevittna undertecknandet med giltig verkan.Vänligen