Muntligt avtal om ersättning för renoveringsarbete.

2015-03-26 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag renoverade ett hus åt mina före detta svärföräldrar mot uttalad ersättning. När renoveringen nästan var klar påstod exsvärmor att hon aldrig påstått detta. Kan jag på något sätt komma till reda med detta?Sammanlagt har jag lagt ner 840h på renoveringen.Om jag hade gjort detta som yrkesman med en ersättning på 350:-/h hade summan blivit 294 000:- Nu får jag inte ett öre. Problemet är att det finns ett barnbarn på 7 år med i bilden och jag vill ju inte att hon ska komma i kläm. Hur ska man lösa detta rent juridiskt? Går det att göra något?MvhDaniel
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Muntliga avtal gäller likväl som skriftliga. Problemet ligger emellertid i att det blir svårt att bevisa att du skulle haft ersättning för arbetet om det inte finns ett skriftligt avtal eller annan dokumentation som styrker överenskommelsen. Om du inte har något underlag för ersättningsanspråket ligger det närmast till hands att försöka kommunicera med dina före detta svärföräldrar och nå en lösning den vägen.Vänligen,

Avtals giltighet

2015-03-26 i Formkrav
FRÅGA |Om en kund signerar ett avtal/kontrakt skriftligt men digitalt via en app, alltså inte e-leg eller bankID där en kopia sedan skickas till kundens mejl. Gäller den juridiskt?
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt så gäller huvudsakligen att det inte finns några speciella formkrav för att sluta ett juridiskt giltigt avtal. Man kan till exempel ingå muntliga avtal vilka helt och hållet är juridiskt bindande. Problemet är dock ofta att bevisa det faktum att man i konsensus slutit ett avtal med den andra motparten. Bevisbördan för detta ligger på den part som påstår att ett avtal ingåtts. I ditt fall kan man se möjligheten som kunden ges via appen som ett anbud och att när kunden så väljer att ta denna möjlighet denna har accepterat motpartens anbud och ett bindande avtal har uppnåtts. Det mail som sedan skickas kan användas som bevisning för att ett avtal ingåtts. Många gånger är det lättare för en part att föra bevisning om ett avtals existens då den har gjorts digitalt eftersom att all korrespondens finns sparad och lättillgänglig.Vänligen

Bankens säkerhet vid gåva av fastighet

2015-03-23 i Gåva
FRÅGA |Hej,Min mamma vill skriva över hennes hus till mig som en gåva. Huset värderas till c a 4,5 milj och det finns ett lån på 400 000 kr. För att jag skall kunna stå som ny ägare till huset, behöver jag ha en inkomst? Jag håller just nu på att starta mitt egna företag så det kommer dröja ett tag innan jag har en lön. Jag bor i dagsläget i Amsterdam men är fortfarande skriven i Sverige. Min mamma kommer betala alla kostnader som hamnar på huset precis som hon gör i dagsläget.Tacksam för svar via email och ej telefon.MVH,Rickard
Sebastian Larsson |Hej och tack för din fråga! Ett lån innebär att du ingår ett avtal med banken. Avtalet reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som medför parterna och vilka säkerheter som ska lämnas till banken. Det finns ingen laglig begränsning på att du måste ha en inkomst för att kunna äga ett hus, utan är bara en säkerhet som banker brukar ställa som krav för att bevilja ett lån. I detta fall rör det sig om ett hus med ett värde på 4,5 miljoner och ett lån på 400 000 där jag tror att en inkomst inte bör vara ett krav med tanke på att husets värde bör vara tillräckligt som säkerhet. Vill din mamma ge huset i gåva till dig och fortfarande stå kvar på lånet själv finns det inget hinder. Att du bor i Amsterdam är inget hinder för att du ska kunna ta emot en gåva, speciellt när du är svensk medborgare. Behöver ni hjälp med att skriva ett juridiskt korrekt gåvobrev? Klicka här.Vänliga hälsningar,

Konkurrensklausul i anställningsavtal.

2015-03-19 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej!Jag arbetar för nuvarande extra på en butik samtidigt som jag studerar. Jag har planer på att starta en e-handel där jag ska sälja en typ av vara som även min nuvarande arbetsplats säljer. I mitt anställningsavtal står det att "arbetstagaren inte får starta konkurrerande verksamhet under sin anställning", och jag undrar därför var gränsen går? Säg att jag för nuvarande arbetar på t.ex. Elgiganten, och att jag nu vill starta en e-handel som endast säljer kylskåp. Är det först när jag faktiskt sålt min första vara som en verksamhet startar, eller är det redan från att jag nu skriver affärsidén? Och slutligen, när jag slutar på mitt nuvarande jobb, hur lång tid efteråt gäller eventuell konkurrensförbud? Tack på förhand!
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Då det rör sig om en konkurrensklausul i ett anställningsavtal finner vi regleringen för denna typ av frågor i avtalslagens 38 § (se https://lagen.nu/1915:218).Vad som kan anse vara konkurrerande verksamhet.För att din verksamhet ska anses så som en konkurrerande verksamhet räcker det med att ni riktar er till delvis samma kunder med delvis samma utbud. Eftersom ni båda riktar er till privatpersoner, såvitt jag förstår av din frågeformulering, och båda "säljer kylskåp" så får din verksamhet anses vara en konkurrerande sådan.När uppstår den konkurrerande verksamheten?En konkurrerande verksamhet anses uppstå vid samma tillfälle som den nya verksamheten kan anses starta. Det behöver inte vara så att företaget ännu har hunnit sälja en enda vara, det räcker med att verksamheten har börjat bedrivas ex. varor köps in. Det viktiga här är då att verksamheten redan från början är ämnad att konkurrera med din nuvarande arbetsgivare. Att "sitta på kammaren" och fila på en affärsidé är inget brott mot avtalet.Hur lång tid gäller konkurrensförbudet?Utifrån vad jag kan läsa mig till i din fråga lyder avtalet "arbetstagaren inte får starta konkurrerande verksamhet under sin anställning". Om det verkligen är så det står uttryckligen gäller konkurrensklausulen endast till dess att anställningen upphört, efter det är du fria att konkurrera.Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid den specifika formuleringen i just ditt anställningsavtal.Hoppas detta var klargörande, har du fler frågor kan du vända dig till vår telefonrådgivning.Mvh

Behålla deposition?

2015-03-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Följande svar från en jurist går att läsa i detta forum:"Depositionsavtal är ett civilrättsligt avtal och beroende hur avtalet är formulerat kan parterna göra gällande sin rätt. Det måste tydligt framgå vad depositionen kan komma att användas till, eftersom man inte kan behålla depositionen på godtyckliga grunder. Vanligtvis innebär ett depositionsavtal att hyresgästen ska lämna bostaden i det skick som den var i när den överlämnades till hyresgästen. Detta brukar omfatta inredning, inventarier och städning. Du har därmed rätt att ta ut ersättning för din kostnad att återställa lägenheten i det skicket som den var i när du överlämnade den till hyresgästen."Den fråga jag vill ställa är vad som menas med "vanligtvis" i svaret ovan. Finns det möjlighet att behålla en del av depositionen även om den enda relevanta formulering som finns i avtalet är "Erlagd deposition på 25 000 kr återlämnas vid flytt."?
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som nämnts ovan så är depositionsavtalet civilrättsligt och bedömningen av begreppet "vanligtvis" i detta fall måste stå i förhållande till vad de parter som ingått avtalet kan ha ansett att avtalet ifråga skulle innebära. Till att börja med kan dock konstateras att "vanligtvis" rent krasst innebär att det, i den mån lägenheten har det skick som hyresvärden lämnade lägenheten i, ska betalas tillbaka i sin helhet. Det är alltså den sedvana som utvecklats kring deposition som gäller. Ni har i ert avtal bara tagit med att depositionen ska betalas tillbaka. Med hänsyn till att inget från sedvanan avvikande finns med i avtalet samt till vilken funktion en deposition har, dvs. att ersätta eventuella skador och dylikt på bostaden, så får man ändå anse att detta är innefattat i er bestämmelse och att de parter som slöt avtalet hade för avsikt att depositionen skulle ha sedvanlig innebörd.För att få behålla en del av depositionen måste hyresvärden alltså visa på att det, under hyresgästens vistelse i lägenheten, uppstått skador eller oproportionerliga förslitningar på boendet. Vänligen

Gåva av bostadsrätt

2015-03-24 i Gåva
FRÅGA |Hej Mina föräldrar som närmar sig 90 år vill ge mig sin bostadsrätt som en gåva. Det finns inga andra arvingar och vi har på börjat skrivningen av ett inhandlat ett förtryckt Gåvobrev. Det finns tre förtryckta frågor som jag behöver svar på och dessa lyder som följerSka eller ska inte gåvan vara förskott på arv?Avkastningen av gåvan ska eller ska inte tillfalla gåvotagaren?Ska vara gåvotagarens enskilda egendom, ja/nej?Jag vill nu veta om svaren spelar någon större roll eftersom jag är ensam arvinge? Skattetekniskt gåva kontra arv finns det någon skillnad?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna kring arv finns i ärvdabalken (ÄB) och reglerna som styr äktenskapliga spörsmål finns i äktenskapsbalken (ÄktB). ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637 och ÄktB hittar du https://lagen.nu/1987:230 . Reglerna kring beskattning av gåva och arv finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . En överlåtelse av bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (BRL). Den hittar du https://lagen.nu/1991:614 .Inledningsvis vill jag bara upplysa om att det inte är helt självklart hur man skall tolka de påståendena som du önskar ha svar på utan att ha sett dokumentet. Mina råd är baserade på vad du skrivit i frågan. Vidare kommer jag att utgå i från premissen att du som gåvomottagare vill ha den ekonomiskt mest förmånliga gåvan. Förskott på arv Om du är den enda arvinge som dina föräldrar har så spelar det inte någon roll om gåvan är att räknas som förskott på arv eller inte. En gåva till bröstarvinge kommer att räknas som ett förskott på arv om inget har angivits i gåvohandlingen eller på annat sätt framkommer ÄB 6:1. Detta skall sedan avräknas från bröstarvingens arv ÄB 6:1. Hade ni varit flera arvingar efter dina föräldrar så skulle – lite förenklat – ditt arv minskas med ett så stort värde som bostadsrätten hade vid gåvotillfället ÄB 6:1 & 6:3. Även om det i nuläget inte finns några andra arvingar efter dina föräldrar är det mest förmånligt för dig att det anges i gåvohandling att gåvan inte skall räknas som förskott på arv. Detta då ditt arv inte skulle komma att minska om några andra arvingar tillkommer. Formuläret bör ifyllas med ett nej. Enskild egendom Om egendom ges med villkor om att den skall vara enskild kommer detta att påverka en egen eventuell bodelning. Det som ingår, lite förenklat, i bodelningen när ett äktenskap upplöses är varje persons giftorättsgods minskat med dennes skulder ÄktB 10:1 & 11:1 & 2. Egendom som inte räknas som enskild egendom är giftorättsgods ÄktB 7:1. Gåva från annan än den andre maken med villkor om att den skall vara enskild egendom blir gåvomottagarens enskilda egendom ÄktB 7:2 st 1 mom 2. Om bostadsrätten ges till dig som enskild egendom skulle den helt enkelt inte ingå i ditt giftorättsgods vid en eventuell bodelningsprocess (exempelvis om du skiljer dig alternativt när du eller din eventuella make dör). Rent ekonomiskt är det mer förmånligt att få egendom som enskild, då ens make inte har rätt att ta del av den egendomen vid äktenskapsskillnad. Om du strävar efter det mest förmånliga resultatet rent ekonomiskt bör formuläret ifyllas så att gåvan utgör din enskilda egendom. Avkastningen från bostadsrätten Om frågan är till vem som avkastningen av bostadsrätten skall tillfalla så bör formuläret ifyllas så att avkastningen tillfaller dig. Detta för att du skall få ut största möjliga behållning av bostadsrätten. Görs inte detta har du exempelvis inte rätt till hyra om du hyr ut den. Skulle det vara så att det som frågas efter är om även avkastningen från gåvan skall vara din enskilda egendom bör du även då ifylla formuläret jakande. Detta av samma anledningar som jag beskrivit under rubriken ”Enskild egendom”. Om det i gåvohandlingen inte anges att även avkastningen skall vara enskild blir den giftorättsgods enl ÄktB 7:2 st 2. Skattekonsekvenser Skatterättsligt blir resultatet varken mer eller mindre förmånligt beroende på om bostadsrätten ges bort eller om den ärvs. Att ärva eller få en gåva är inte en skattepliktig inkomst IL 8:2. Inte heller för den andra parten är transaktionen skattepliktig IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3. Beskattning sker först när du säljer bostadsrätten. Summering För att få bästa möjliga ekonomiska resultat för dig: bör gåvan inte vara ett förskott på arv, gåvan samt dess avkastning bör vara enskild egendom och avkastningen från bostadsrätten bör tillfalla dig. Avslutningsvis råder jag dig till att tänka på att det finns vissa formkrav för att en gåva av en bostadsrätt skall vara giltig jmf BRL 6:4 & 6:5 st 3. Skulle du behöva ha ytterligare hjälp med gåvobrevet, antingen med att fylla i det eller med ytterligare förklaringar så kan du boka tid med våra samarbetspartners, som är specialiserade på familjerätt, härBästa hälsningar

Automatisk förlängning av avtal i konsumentförhållanden vid köp på internet

2015-03-20 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag gick in på en datingsida i augusti. Det lät spännande så jag betalade för en period. I efterhand konstaterade jag att detta gav mig ingenting.Tiden gick, deras sökmotor fortsatte att skicka meddelanden till mig som jag struntade i. För några veckor sedan kom ett betalningskrav på 1400:- eftersom - enligt deras 5 sidor finstilta påstod att jag måste säga upp detta aktivt vid avtalsperiodens slut. Jag skrev till dem och menade att jag har inget avtal med dem - uppgjort mellan oss två parter. Sen struntade jag i detta. I veckan fick jag ett mail där de lämnat detta till inkasso.Har de rätt att göra så här? Hur anser ni att jag ska hantera detta?
Christopher Escalante |Hej!Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Allmänt om avtalsfrihetUtgångspunkten för svensk rätt är avtalsfrihet. Parterna är således fria att avtala om det mesta och själva stipulera sina villkor. En påföljande grundprincip inom svensk avtalsrätt är att avtal är till för att hållas (pacta sunt servanda). Total avtalsfrihet föreligger dock inte. Tvingande lag, främst i konsumentförhållanden, sätter ramen för avtalsfriheten. Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) är exempel på konsumentskyddande lagar. Även i avtalslagen finns en generell bestämmelse om att avtalsvillkor som anses oskäliga kan jämkas och lämnas utan hänseende. 36§ avtalslagen. Din situationI din fråga framgår det att du har gått med i dejtingsidan och sedan betalat för deras tjänst. Jag tolkar det som så att villkoren i avtalet har varit att betalningar löpande kommer tas om avtalet inte aktivt sägs upp efter den inledande avtalsperioden. Vid köp i konsumentförhållanden som ingås över internet så gäller distansavtalslagen. Lagens 2 kap. i vilket det huvudsakliga konsumentskyddet återfinns gäller då köpet som konsumenten gör inte understiger 400 kr. 2 kap. 1§ distansavtalslagen.I 2 kap. 2§ distansavtalslagen framgår vilken information näringsidkaren ska tillhandahålla konsumenten. Det framgår bland annat att avtalstiden (p.14) och villkoren för uppsägning av avtalet ska uppges (p.16). Enligt 2 kap. 3§ ska informationen ges klart och begripligt för konsumenten så denne kan ta del av villkoren. I 2 kap. 8§ framgår att sådan information som ges enligt 2§ är en del av avtalet om inte annat uttryckts mellan parterna. I 2 kap. 9§ framgår att konsumenten vid beställningar som görs på en webbplats är bunden av betalningsförpliktelse om förpliktelsen har tydliggjorts och konsumenten godkänt den. Sammanfattat innebär detta att du som konsument av näringsidkaren ska informeras om avtalets löptid, vad ett ingånget avtal innebär och hur det sägs upp. Enligt min bedömning av reglerna i distansavtalslagen så är avtalsvillkor som innebär en automatisk förlängning inte i sig oskäliga om konsumenten har fått information om det vid avtalets ingående. Det kan ske genom hänvisande till avtalsvillkoren och krav på att konsumenten faktiskt har läst villkoren föreligger inte. Utgångspunkten är som tidigare nämnt avtalsfrihet och att avtalsvillkor ska tillämpas i den mån de inte är oskäliga. Även i 3§ lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden finns en regel som möjliggör jämkning av avtalsvillkor. Jämkningsgrunderna tar här sikte på pris och övriga omständigheter. Inom paragrafen ryms också avtalsvillkor som förlänger avtalet. I ett mål från marknadsdomstolen (MD) se här uttalar MD att ''Det förhållandet att avtalet inte ålägger [...] att i lämplig form och i rimlig tid påminna konsumenten innan uppsägning skall ske samt den i sammanhanget förhållandevis långa bindningstiden medför enligt Marknadsdomstolen en sådan snedbelastning mellan parterna, till nackdel för konsumenten, att en genomsnittligt sett rimlig balans mellan dem inte längre föreligger. Villkoret är därför oskäligt [..]. Att näringsidkaren inte har tillhandahållit dig information om att avtalet måste sägas upp i rimlig tid och i lämplig form skulle således kunna vara en grund för ogiltighet. Utan närmare information om avtalsvillkoren är detta svårt att utreda närmare. Det framgår inte hur uppsägningen ska ske, men i det fall det är svårt för dig som konsument att få till en uppsägning av avtalet, exempelvis eftersom det finns omfattande formalia som ska uppfyllas så skulle även det kunna ge anledning att beakta jämkningsparagrafen i avtalslagen (36§) gällande oskäliga avtalsvillkor. Det är dock svårt att ge en närmare bedömning av detta utan tillgång till avtalsvillkoren. I den mån uppsägning av avtalet ska ske på ett någorlunda vedertaget sätt för branschen så torde det inte vara grund för att bedöma villkoret som oskäligt.Mitt råd är således att du bör undersöka avtalsvillkoren och på vilket sätt de upplyst om att avtalet måste sägas upp för att inte förlängas samt om detta skett i rimlig tid innan förlängningen och skett i lämplig form. Ett andra steg är att bestrida betalningskravet om omständigheterna är sådana att avtalsvillkoren inte svarar mot de krav jag beskrivit ovan. Om du behöver ytterligare hjälp är du välkommen att återkomma till mig så återkommer vi med en prisuppgift.Vänligen,Christopher Escalante

Höjd kostnad för abonnemang

2015-03-18 i Avtal
FRÅGA |Hej, fick ett brev om att mitt abonnemang kommer att höjas med 80 kr per månad är detta okej?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Det är möjligt att företaget du tecknat abonnemanget hos har reserverat sig för att avgiften kan komma att höjas med tiden. Eftersom jag inte vet vilken typ av abonnemang det rör sig om eller vad ni kan ha ansetts komma överens om då avtalet tecknades är det svårt ge något mer direkt svar än så. Det du kan göra är att läsa igenom avtalet du fick då du tecknade abonnemanget. Står det inget där gällande förändrade kostnader får du kontakta bolaget och fråga vad prishöjningen grundar sig på. Hoppas att svaret ger dig tillräcklig vägledning!Vänliga hälsningar,