Fullmaktens gränser

2014-09-19 i Avtal
FRÅGA |Låt oss säga att A ber B att köpa en TV åt honom genom en skriftlig fullmakt som A skickar med posten. I denna fullmakt framgår dock bara att B får köpa en TV i A namn och räkning. Efter att A postat fullmakten, slår det honom att han glömt nämna ett maxpris i fullmakten. A ringer därför upp B och säger att TV:n max får kosta 5 000 kr. B beger sig därefter till butiken och ser en TV som verkar bra. Han frågar säljaren hur mycket den kostar. Säljaren svarar "6 000 kr" och tänker att man måste ju lägga på lite prutmån. B accepterar och sträcker fram fullmakten från A. Säljaren blir glad då han inser att han sålt TV:n för ett bra pris över marknadsvärdet. När B kommer hem till A blir han vansinnig. Vad gäller i denna situation?
Tova Thuresson |Hej!När det gäller fullmakt är det av vikt att skilja mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är fullmaktens yttre gräns och fastslår vad fullmäktige får göra för fullmaktsgivarens räkning. Berör fullmakten ett köp av en TV, har fullmäktigen inte någon behörighet att köpa exempelvis en radio, utan enbart behörighet att köpa en TV, 10 § 1 st Avtalslagen (AvtL). Om fullmäktigen överskrider sin behörighet är fullmakten inte giltig och då ska denne ersätta tredje man för de skador som denne lider till följd av överträdelsen (25 § AvtL). Befogenhet är särskilda villkor fullmaktsgivaren oftast ger fullmäktige muntligt. Det kan exempelvis, som i detta fall, vara att A säger till B att TV:n max får kosta 5 000 kr. Om B överskrider denna gräns och köper en TV för 6 000 kr har denne gått utöver sin befogenhet. Enligt 11 § 1 st AvtL är fullmakten då endast bindande mot A om tredje man insåg eller bort inse att B överskred sin befogenhet. Om säljaren i detta fall haft anledning att tro att B gått utöver sin befogenhet är avtalet mellan A och säljaren inte giltigt. I detta fall skulle man kanske kunna hävda att säljaren borde insett att befogenheterna överskridits i och med att det rörde sig om ett överpris, vilket borde ha väckt misstanke hos säljaren. Om detta kan bevisas är avtalet ogiltigt. Väl mött,

Avtalsspecifikation - Garageplats

2014-09-18 i Avtal
FRÅGA |I min bostadsrättsförenings ekonomiska plan står att garageplats ingår i bostadsrätten.I upplåtelseavtalen markeras "garageplats ingår" med ett kryss i en ruta, men PLATSNUMMER uppges ej.Kan man utgå ifrån, att den plats den ursprunglige bostadsrättshavaren (som undertecknade avtalet) tilldelades är den plats som tillhör bostadsrätten?
Henrik Holmén |Hej!Det finns inget självklart på den här frågan men jag kan säga att det finns en viss gränsdragning mellan vad en kan förvänta sig, rent moraliskt och logiskt, och vad en kan styrka på ett juridiskt plan. En bostadsrättshavare borde kunna, beroende på hur det ser ut just på den här platsen, förvänta sig att bostadsrätten och garageplatsen är sammankopplade. Det kan handla om att det är kortare avstånd mellan den bostadsrätten och garageplatsen i jämförelse med andra objekt eller liknande. Dock framkommer det inte, enligt uppgiften, något platsnummer vilket gör att det inte finns något avtalsrättslig skyldighet för motparten att tillhandahålla en viss garageplats. Det kan tyckas logiskt och något man bör kunna utgå ifrån att det är just bostadsrättens garageplats som ska tillhandahållas men dessvärre får du svårt att styrka detta. Jag skulle dock rekommendera att höra efter med dina grannar huruvida denna situation uppkommit tidigare eller om dem erhållit den garageplatsen som tillhör bostadsrätten. Det kan hjälpa dig vid eventuell diskussion med din motpart. Lycka till! Hör av dig vid ytterligare frågor. 

Accept genom realhandlande

2014-09-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Ett juridiskt antagande. Jag hoppar på en spårvagn utan att betala. Jag hoppar på vid Själtorpsvägen och av vid Brunnsblotorget. Resan tar ca 20 minuter. Visst har jag ingått ett realhandlande genom att hoppa på spårvagnen? Men har jag ingått en accept också? och i så fall vid vilken hållplats? Tacksam för svar!
Fredrik Norberg |Hej Sara!Utefter det antagandet du beskriver, ger du en accept genom ditt realhandlande. Du uttrycker alltså din accept genom ditt handlande. När accepten får anses lämnad, är antingen i och med att du hoppar på pendeln, alternativt när pendeln börjar röra på sig. Det kan vara beroende på hur man väljer att argumentera, men enklaste argumentationen är när du kliver på pendeln. Hoppas det hjälper!Med vänliga hälsningar

Avtalslagen är en civilrättslig lag

2014-09-15 i Avtal
FRÅGA |Hej är avtalslagen en civilrättslig lag eller en offentligrättslig lag?
Matilde Hellsten |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Det som kännetecknar en civilrättslig lag är att den reglerar rättsförhållandet mellan enskilda, medan en offentligrättslig lag reglerar rättsförhållandet mellan stat och enskilda.Eftersom avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) rör avtalsbildning mellan enskilda hör den således till det civilrättsliga området. Andra lagar som är civilrättsliga är till exempel de som reglerar köprätt och familjerätt.Områden som regleras av offentligrättsliga lagar är bland annat förvaltningsrätt, straffrätt och skatterätt.Med vänliga hälsningar,

Underåriges möjlighet att bindas till kreditavtal.

2014-09-19 i Omyndiga
FRÅGA |Hej Jag undrar ifall en 17 åring hade kunnat avtala med en försäljare att hon inte behövt betala de köpta varorna för 5700kr förens nästa år, ifall hon inte haft hennes föräldrars godkännande men har ett jobb hon själv har förvärvat pengar?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Jag förstår din fråga som att den gäller huruvida en person vid 17 års ålder som tjänar egna pengar kan ingå avtal med en försäljare om att betala varor efter ett år utan föräldrars godkännande.Huvudregeln när det gäller underårigas rättshandlingsförmåga är att de inte kan åta sig förbindelser eller själv råda över sin egendom. 9 kap. 1§ föräldrabalken. Undantaget till detta är som du nämner i din fråga, då den underårige i fråga tjänar egna pengar, möjlighet finns då att själv förvalta över dessa. 9 kap. 3§ föräldrabalken. Det framgår dock i din fråga att avtalet avser ett skuldförhållande där betalning ska erläggas nästa år, enligt NJA 1964 s. 139 (Dom från Högsta Domstolen) så tillåts inte den underårige trots undantaget i 9 kap. 3§ föräldrabalken att sätta sig själv i skuld, varav avtalet är ogiltigt. Följden av avtalets ogiltighet återfinns i 9 kap. 7§ föräldrabalken och stadgar att avtal som ej vare gällande får följden att prestationerna ska återgå. I den mån varorna har förverkats så ska ersättning för dessa endast ges i den mån de har varit till nytta för den underårige genom skäligt underhåller eller medfört honom nytta. Som en huvudregel kan sägas att de ska vara frågan om saker som behövs i vardagen såsom mat, kläder, busskort etc. Gränsen är dock inte helt tydlig varav gränsdragningsproblem förekommer. Vill du själv läsa föräldrabalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1949:381Vänligen,

Samägd fastighet till försäljning

2014-09-16 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, Jag och min fru äger tillsammans med 50 % andel var en fastighet. Min fru insisterar att sälja fastigheten men jag motsätter det. Kan hon göra det om jag inte är överens att huset ska säljas nu? Med vänlig hälsning Faik//
Matilde Hellsten |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!I ditt fall handlar det om att du och din fru har samägande till fastigheten. Detta innebär att Lag om samäganderätt (https://lagen.nu/1904:48) blir tillämplig, se 1§. Som huvudregel får ni i egenskap av samägare endast förfoga över fastigheten under förutsättning att ni båda är överens om detta (samtliga samägare ska alltså samtycka), enligt 2§. Det är dock möjligt för varje samägare begära att få fastigheten utbjuden på offentlig auktion utan den eller de andra samägarnas samtycke, enligt 6§. Detta sker genom en ansökan hos tingsrätten. Det förutsätter emellertid att det inte finns något avtal mellan samägarna som reglerar den här situationen, då samägandelagen är dispositiv. Skulle din fru ansöka hos tingsrätten om att bjuda ut fastigheten på offentlig auktion har du dock möjlighet att stoppa försäljningen om du kan uppvisa synnerliga skäl för anstånd.Med vänlig hälsning,

Rätt att köpa till utannonserat pris?

2014-09-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har hittat en annons på blocket på en bil. Det pris som står är 345 och det står inget annat pris i annonsen. Har jag då rätt att köpa bilen till det priset eller kan han hävda att han menade 345.000?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bindande avtal uppkommer genom anbud och accept. För att räknas som bindande anbud måste det vara riktat till en bestämd adressat. Själva annonsen på Blocket räknas därmed inte som ett bindande anbud. Istället brukar sådana annonser kallas "utbud", vilket kan förstås som en invit att komma med anbud. När du som potentiell köpare sedan mailar och säger att du vill köpa bilen för 345 kr kan det ses som ett anbud. Först när säljaren har accepterat dessa villkor har ett bindande avtal uppkommit. Det föreligger därmed i nuläget ingen rätt för dig att köpa bilen för 345 kr.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Skoluppgift

2014-09-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Lars Phiffel ska köpa en ny varmvattenberedare till sitt sommarställe. Lars är dock mycket lat och denna varma sommardag orkar han inte åka in till stan för att köpa varmvattenberedaren. Därför ger Lars sin dotter Selma i uppdrag att åka ner och köpa varmvattenberedaren åt honom. Lars skriver följande fullmakt:”Fullmakt för min dotter Selma Phiffel att för min räkning inhandla en varmvattenberedare av märket Poseidon.”Fullmakten undertecknas av Lars och han säger sedan till Selma att varmvattenberedaren måste kunna hålla minst 100 liter vatten. Selma hoppar in i familjens skåpbil och åker iväg till VVS-försäljare.a) Selma visar fullmakten för VVS-försäljaren som säger att ”Den här firman säljer inte saker till personer med fullmakt”. Får VVS försäljaren göra så?
Charlotte Schåltz |Hej,Din fråga har karaktären av en skolfråga, vilket Lawline har som policy att inte besvara. Jag måste därmed hänvisa dig till din kurslitteratur och relevant lagtext för att komma fram till en lösning.Lycka till!Vänligen,