Försäljning av samägd fastighet mot ena partens vilja

2014-10-23 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej. Om det efter en bouppteckning ( inget testamente finns) är så att 2 syskon ärver hälften var av en fastighet och den ena parten vill sälja och den andra inte vill sälja för stunden. Kan då huset trots allt läggas ut till försäljning?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!När en fastighet ägs gemensamt av två eller flera personer blir samägandelagen tillämplig. Enligt 2 § samägandelagen är huvudregeln att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen som helhet kräver samtliga parters samtycke. Däremot stadgas i 6 § samma lag att var och en av delägarna i en samägd fastighet har rätt att ansöka till domstol om att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Hela fastigheten bjuds då ut till försäljning. Ett förordnande om försäljning får dock inte meddelas om någon av delägarna kan visa på synnerliga skäl för anstånd. Vad som utgör synnerliga skäl får avgöras från fall till fall. Man har också rätt att avtala om att delägare inte ska få utnyttja den förstnämnda rättigheten. Enligt 9 § samma lag har var och en av de andra delägarna rätt att yrka att man fastställer ett pris under vilket egendomen inte får säljas. Alltså kan ni ansöka till domstolen om en försäljning av fastigheten på offentlig auktion. Ansökan ska lämnas till domstolen på orten där fastigheten finns, se 18 § samägandelagen.Samägandelagen hittar du https://lagen.nu/1904:48_s.1.Lycka till!Vänligen,

Sen faktura & ändrade avtalsvillkor

2014-10-20 i Avtal
FRÅGA |Har idag varit i kontakt med min teleoperatör som vid närmare granskning inte skickat en enda faktura på över 14 månader till oss på ett av alla av våra abonnemang. Nu krävs vi på mycket pengar för utebliven betalning och vid närmare granskning har dom även ändrat i avtalet vad gällande bindningstiden. Dom påstår att dom aldrig råkat ut för detta tidigare och vi anser att det är delat ansvar o därför borde vi dela på skulden. Vad gäller?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående den sena fakturanBlir du skyldig att betala den sena faktura? Kort sagt, ja, eftersom fakturan inte har preskriberats än (innebär att fakturan fortfarande är giltig). Preskriptionstiderna är olika för köp mellan näringsidkare-konsument och näringsidkare-näringsidkare.Näringsidkare-konsument:Enligt 2 § 2 st. preskriptionslagen (1981:130) preskriberas en fordran mot en konsument, som omfattar vara, tjänst eller annan nyttighet som tillhandahålls av en näringsidkare, efter tre år. Eftersom det endast har gått 14 månader sen din faktura skulle ha kommit, gäller fakturan fortfarande och då kan din operatör kräva summan som fakturan avser.Näringsidkare-näringsidkare:Preskriptionstiden är 10 år, enligt 2 § 1 st. preskriptionslagen.Angående avtaletAvtalet som har ingåtts mellan dig och operatören är bindande för er båda och ni måste att uppfylla era skyldigheter enligt avtalet. Huvudregeln är att ingen av parterna har rätt att ensidigt ändra villkoren i avtalet utan samtycke från motparten, men det finns dock undantag beroende på vilken typ av avtal det är. Engångsavtal för en beställning t.ex. kan inte ändras i efterhand, avtal som gäller för viss tid kan endast ändras i vissa fall och avtal som gäller tillsvidare kan endast ändras pga. skäl som anges i avtalsvillkoren.Telefon- och mobiltelefonabonnemang gäller oftast tillsvidare, vilket är det jag utgår ifrån.Ett företag kan ensidigt ändra ett avtal som gäller tillsvidare endast om:skälen till ändringen är godtagbara: till exempel att produktions- eller anskaffningskostnaderna eller andra kostnader för den vara eller tjänst som avtalet gäller ändras eller en väsentlig ändring i förhållandena, en lagändring eller ett myndighetsbeslut som företaget inte har kunnat beakta när avtalet ingicks,skälen har preciserats i avtalsvillkoren,avtalets innehåll inte ändras väsentligt för konsumenten.Konsumenten kan säga upp ett avtal som gäller tillsvidare på grund av ändringarna.Jag skulle rekommendera att du tittar igenom ditt avtal för att se om det finns något/några avtalsvillkor som ger operatören rätt att ändra villkoren i avtalet.Hoppas detta var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Förklaringsmisstag i ett anställningsavtal

2014-10-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejJag skrev på ett anställningsavtal för tjänstemän inom unionen, som skall börja gälla från okt 27. där jag skrev på den 15 okt och arbetsgivaren skrev på redan 9 okt. Nu när jag satt och titta på den så var det korrekt med allt 40 tim v etc. Men nu såg jag att jag inte har månadslön utan en 5-siffrig timlön. Han skrev på alla 3 lappar och jag skrev på alla! Nu vill inte jag bråka med företaget och kommer att prata med chefen på måndag men vill bara fråga av ren nyfikenhet om det är jag som rätten på min sida ? Är detta juridiskt bindande?
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Som jag tolkar det har lönebeloppet i avtalet avsett månadslön, men av misstag står lönebeloppet som timlön. Inom avtalsrätten är grundsatsen att ett ingånget avtal ska hållas. Dock kan denna grundsats brytas av åtskilliga anledningar. En anledning är när ett så kallat förklaringsmisstag skett och motparten rimligen borde insett detta (32 § avtalslagen). Ett förklaringsmisstag är när någon till exempel skriver att timlönen är 10 kr, men avsåg att skriva att timlönen är 100 kr. I ditt fall var det meningen att lönebeloppet skulle vara månadslönen, men blev istället tillskrivet timlön. En femsiffrig timlön är i normalfallet anmärkningsvärd. När det är ett sådant uppenbart förklaringsmisstag som du borde insett så är ni inte bundna av misstaget.Vänliga hälsningar,

Gåva från vuxet barn till förälder

2014-10-15 i Gåva
FRÅGA |Kan man flytta över vuxen sons pengar till ett föräldrakonto då alla merparter är med på det. eller blir det komplikationer? Är rädda att pengarna bara försvinner utan tanke på köp... handlar om en större summa.
Ronja Kleiser |Hej! Som jag tolkar din fråga vill en vuxen (myndig) person föra över pengar till ett bankkonto som tillhör hans föräldrar. Detta räknas som en gåva och är helt tillåtet. Grundförutsättningen är då givetvis att sonen är villig att ge bort pengarna. Utan sonens tillåtelse kan pengarna inte föras över. Eftersom gåvor är skattefria får flytten inga skattekonsekvenser. Av informationen i frågan finns inget som talar för att flytten skulle kunna leda till rättsliga komplikationer men jag redogör ändå för de fall där jag främst kan tänka mig att dessa skulle kunna uppstå. Om sonen har ekonomiska problem kan han om han ger bort pengar och därmed inte längre kan betala sina skulder riskera att göra sig skyldig till brott mot borgenärer (brottsbalken 11:1). Försätts sonen senare i konkurs kan gåvan även i vissa fall återvinnas enligt reglerna i 4 kap konkurslagen.Kommer pengarna från brottslig verksamhet riskerar föräldrarna att göra sig skyldiga till häleri enligt brottsbalken om de tar emot pengarna (förusatt att de vet eller skäligen kan anta att pengarna kommer från brott). Inget i frågan talar dock för att detta skulle vara fallet.

Ingående av hyresavtal

2014-10-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Min dotter tackade ja till en lägenhet via mail. Hon tittade på lägenheten på fredagen och var tvungen att ge besked senast måndag pga att det var fler intresserade. På tisdagen fick hon erbjudande om en annan lägenhet som passade henne och bättre pga att hon har ett litet barn, Hon kontaktade då den första hyresvärden och berättade hur det låg till. Han menade att hon ändå har 3 månaders uppsägningstid. Är det så? Finns inget kontrakt skrivet.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inga formkrav för ingående av hyresavtal. Avtalet ingås med stöd av allmänna avtalsrättsliga principer. Ett avtal ingås mellan två parter enligt anbud-accept-modellen, dvs. en person ger ett anbud som motparten antingen kan acceptera eller avböja. Tackar man ja till anbudet har man accepterat detta. När både anbud och accept har ägt rum föreligger ett bindande avtal. Avtalet kan ingås muntligen eller skriftligen; via telefon, mail eller på ett skrivet papper och vara lika giltigt oavsett form.Anledningen till att man trots detta ofta nedtecknar hyresavtal i skriftlig form är att man vill undvika framtida tvister om vad avtalet innehåller.Enligt den information som du har gett verkar det som att din dotter har accepterat hyresvärdens anbud och ett giltigt avtal har ingåtts. Hon är därmed skyldig att iaktta den avtalade uppsägningstiden, d.v.s. tre månader.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Återta en gåva

2014-10-19 i Gåva
FRÅGA |Hej! Undrar om man som förälder kan ta tillbaka en bil som man gett till sin dotter som gåva. Min dotter fick en begagnad bil av sin far när hon fyllde 18 år i våras. Nu är han besviken på sin dotter och mig för en sak vi gjort genom laglig rätt då tar han tillbaka bilen. Kan han göra så?
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Det finns ingen laglig rätt att återta en gåva när gåvan överlämnats. Gåvan anses överlämnad när mottagaren fått den i sin besittning (2 § gåvolagen). Här tolkar jag det som att dottern fysiskt har fått bilen i sin hand och därmed är den hennes. En gåva som är utlovad men ej överlämnad, kan under vissa omständigheter återkallas (5 § gåvolagen). Således kan ni inte genom rättslig väg återta en överlämnad gåva, utan ni får försöka lösa det på ett annat sätt.Vänliga hälsningar,

Ej möjlighet att utnyttja stallplats

2014-10-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag hade mitt lilla gotlandsruss uppstallad sen ett år tillbaka hos en familj med stallet på gården (3 boxar). Min ponny blev i år 27 år och fick i slutet av augusti grov fång pga gräset i hagen. Jag tog ut veterinär och medicinerade men den 21 september fanns det inget mer att göra, han hade fått hovbensrotation i båda framhovarna och svarade inte på medicinen. Jag tillsammans med vet. Tog beslutet om att ringa nödslakt så dagen därpå fick min lilla prins somna in. Dethär kom alltså huxflux så ingen hann fattta vad som hände. Stallägaren har 2 hästar men hade några veckor innan lånat ut den ena till en kompis utan något kontrakt skrivet. (Hon skulle alltså kunna hämta tillbaka om hon vill) men istället så valde dom att ringa en annan vän som ville låna den hästen som stog med min i stallet. De hade pratat länge om att låna ut den för att dottern har småbarn mm. Så jag och stalägaren tog hand om den. Nu till min fråga: Jag har alltid betalat förskottshyra (2300/månad) och hade såklart betalat för september. Min häst dog den 23 sep, alltså 7 dagar innan månaden var slut. Vi har kontrakt med underskrifter där det står en månads uppsägningstid men inte hur mycket man ska betala den månaden. I vanliga fall (med levande häst) så brukar man se till att säga upp sig och sen stå kvar under uppsägningstiden och sen flytta till nya stallet. Nu har jag ingen häst som kan stå kvar och nyttja in/utsläppen, äta hö, dricka vatten mm. I kontraktet står det dessutom att in/ utsläpp alla dagar ingår, nu är det så att jag jobbar 3-skift och är en väldigt snäll och hjälpsam person så stallägaren har utnyttjat de, jag har alltså åkt direkt efter nattjobbet kl. 06 och morgonfodrat var 3 vecka och kvällsfodrat nästan varje dag de andra 2. Det gjorde jag för att vi var vänner. Jag har haft fäst i 10 år och hr ståll på en rad olika stall och i alla så ska man betala kallhyran om hästen inte står kvar under uppsägningsmånaden. Jag frågade redan dahen innan han dog om hur mycket jag skulle betala och trodde då eftersom vi är vänner som brukar umgås att jag ska betala kallhyran som i vårt fall är 500. Men hon säger bara att hon inte vet och att hon ska återkomma. Det gjorde hon förra veckan, hon sa att hon pratat med andra stall (ridskolorna i södertälje) och de sa att jag ska betala full hyra för oktober. Sen säger hon att hon faktiskt kan vara snäll och låta mig betala 1700 istället. Alltså jag har räknat exakt hur mycket min ponny äter och hur mycket ströt kostar varje månad och kom fram till att de tjänat minst 1000 kr vaje månad på stallhyran jag betalat. Det spelar inte mig någon roll för att han har haft det bra men hur kan man hävda att jag ska betala för något jag inte nyttjar? Dessutom så har dom ingen häst kvar utan stängde stallet efter oss. De har ingen hyra på själva stallet och allt med pengar har varit svart. Hon menar också på att det faktiskt kostade 500 kr för nya fodervärden av hästen att hämta o köra hem den. Det har väl inte jag med o göra? Strö ingår också i stallhyran och hon påstår nu att jag ska betala det som ligger i boxen. Hon sa också att "tack för den ä, nu står vi med fö för 13 000" som om det är mitt fel att min ponny blev så sjuk att jag var tvungen att avliva? Hur sk jag göra? Jag anser fortfarande att det är kallhyran (500 kr) som gäller om jag inte står kvar och nyttjar stallet. Jag har erbjudit mig att betala halva hyran (1150kr) för att inte behöva tjafsa men det gick inte hem... 1700 så hon minst ha och jag anser att det är helt sjukt att en vän kan göra såhär dessutom mot mig som alltid ställt upp o fodrat. Jag har tom skött stallet själv när de rest bort. Förlåt för kanske jobbig fråga och lång snyft text men är oerhört tacksam om någon kan svara. Hälsningar en ledsen fd. Hästägare
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag vill börja med att säga att jag beklagar att du var tvungen att ta bort din häst och att jag förstår att den uppkomna situationen är jobbig.Tyvärr är det dock så att stallägaren i detta fall har rätten på sin sida. Det finns ingen särskild lag som reglerar denna situation, utan den grundläggande avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218) är tillämplig. Det är en grundläggande avtalsrättslig princip att avtal ska hållas. Eftersom ni inte har delat upp avtalet på en ”stallplatsdel” och en ”foderdel”, och inte heller specificerat vad som händer i en sådan här situation så står sig avtalet med en månads uppsägningstid till en kostnad av 2300 kr, även om du inte har möjlighet att utnyttja de respektive tjänsterna. Det är naturligtvis inte ditt ”fel” att du inte kan utnyttja tjänsterna men det är inte heller en kostnad som stallägaren ska bära. Att du har hjälpt till med fodringen ändrar inte denna bedömning. Du har inte haft någon skyldighet att göra detta och stallägaren har inte heller någon skyldighet att ersätta dig för det.Jag skulle råda dig att acceptera den något nedsatta hyran i detta fall.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Eventuellt avtalsbrott samt luckor i avtal

2014-10-14 i Avtal
FRÅGA |Jag har en fråga rörande eventuellt avtalsbrott. Jag genomförde en musikkonsert där jag och arrangören skriftligt via mail kom överens om att ersättningen till mig skulle bestå av reseersättning till ett belopp om strax under 2000 SEK. Min erfarenhet är att sådana ersättningar betalas direkt efter genomförd konsert. Arrangören hade dock inte den summan kontant efter konserten utan bad mig vänta ca 1 vecka för att han skulle få in pengar från förköpställen på internet. Dagen därpå mailade jag honom mina kontouppgifter och han upprepade att han skulle sätta över summan till mig inom ca en vecka. Efter ungefär 4 veckor och upprepade mail och sms med från min sida hade fortfarande ingen ersättning betalats ut och arrangören slutade kommunicera med mig. Är det här frågan om ett avtalsbrott och hur går man vidare?
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar precis som du själv skriver om avtal och därför blir Avtalslagen (AvtL) tillämplig. Den hittar du här.Ett avtal har två led och båda måste vara uppfyllda för att ett giltigt avtal ska ha kommit till stånd. Först och främst ska någon lämna ett anbud, sedan ska motparten svara med en accept (ett godkännande svar på anbudet). Så som jag förstår det har du och arrangören uppfyllt dessa led genom att tillsammans via mejl komma fram till ersättningen för resorna. Båda har accepterat beloppet dvs det finns ett skriftligt avtal om ersättningen. Vad ni inte kommit överens om är när beloppet i fråga ska betalas ut. Jag kommer att utgå från att det föreligger ett giltigt avtal i nedanstående text:Enligt 1 kap 1§ AvtL är både den som avger anbudet och den som avger accepten bundna av avtalet. Detta kallas för löftesprincipen. Principen innebär i ditt fall att arrangören gör sig skyldig till avtalsbrott när han inte uppfyller sin del av avtalet dvs om du inte får dina pengar. Påföljden vid brott mot lojalitetsprincipen är skadestånd. Det krävs då att du stämmer arrangören.I avtalslagen finns det inga bestämmelser om hur lång tid parter har på sig att genomföra sin del av en överenskommelse. Om parterna glömt att avtala om något speciellt så uppstår det ju en slags ”lucka” i avtalet, (som i ert fall där det inte finns någon avtalad tid för prestation). Då blir avtalstolkning aktuellt. Avtalet måste då tas upp till prövning och en domstol får tyda vad som ska gälla för ”luckan”. Det är svårt för mig att säga exakt vad en sådan tolkning skulle resultera i då de avgörs från fall till fall. Men domstolen kommer troligtvis väga in den skriftliga tidsfristen på en vecka som arrangören gett dig. Det muntliga kan vara svår för dig att bevisa. Men som sagt, p g a avtalet mellan er har du rätt till pengarna – det som domstolen diskuterar är i så fall bara när du har rätt till dem. Oavsett avtalstolkning verkar det ju som att att arrangören inte har några planer på att betala ut pengarna när han nu har slutat att höra av sig. Därför kanske inte frågan om avtalad tid behöver bli något problem utan du kan fokusera på att arrangören faktiskt har brutit mot det ni skriftligt avtalat om. Hoppas att allt löser sig!