Sysslomannaavtal

2015-02-27 i Avtal
FRÅGA |Jag ska ge en vän pengar som han ska investera åt mig. Vilket slags avtal kan vi skriva för att jag ska få tillbaka mina pengar om investeringen går med vinst? Kan vi skriva ett uppdragsavtal?
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Utgångspunkten i svensk avtalsrätt är att det rådet avtalsfrihet - det betyder att avtalsparterna själva får välja vad och hur som ska avtalas. För avtalsparterna gäller sedan som allmän princip pacta sunt servanda - avtalet ska hållas och parterna ska fullgöra sina förpliktelser som följer av villkoren i avtalet.Det viktiga när ni upprättar avtalet är att ni tydligt anger mellan vilka avtalet ingås, att din vän ska investera dina pengar av belopp X, att eventuell vinst på investeringen ska tillfalla dig och när betalning i så fall ska ske. Försökt att vara så utförliga ni kan och utgå från att det inte finns tvingande lagregler som fyller ut avtalet - skriv med allt av betydelse för att förebygga en framtida tvist. Avtalet kommer att vara ett sysslomannaavtal, vilket innebär att Handelsbalken (HB) kommer att vara tillämplig på avtalsförhållandet. Lagtexten är omodern och svårläst, men definitionen av en syssloman är en person som har fått i uppdrag att rättshandla för huvudmannens räkning (du är alltså huvudmannen i avtalet med din vän). Av HB 18 kap. 3 § följer att sysslomannen har lojalitets- och omsorgsplikt i förhållande till huvudmannen. Bryter huvudmannen mot lojalitetsplikten, t.ex genom att dina pengar går till något annat än investeringar, kan det aktualisera skadestånd.Rör det sig om en större investering från din sida kan det vara en god idé att låta en jurist utforma avtalet för att vara på den säkra sidan.Vänliga hälsningar

Tolkning av hyreskontrakt

2015-02-23 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag hyr ett fritidshus och undrar om uppsägning av kontraktet. Vad är det som gäller? Så här står det i kontraktet:"HyrestidUthyrning årsvis med ett års förlängning per år. Uppsägning sker ömsesidigt och är på 2 månader. Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång."När kan jag säga upp kontraktet? Skrev på kontraktet i juni 2014.
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Till att börja med råder avtalsfrihet, och ni har fritt fram att reglera förhållandet mellan er med ett avtal, liksom ni har gjort. Vad jag kan förstå det som så har ni velat ha ett hyreskontrakt som löper på ett år i taget, och om någon inte vill förlänga avtalet så löper det ut efter ett år. Ni verkar även ha avtalat om att det ska finnas en möjlighet till att säga upp kontraktet i förtid och då med en uppsägningstid om två månader. Det som gör uppsägningen lite klurig är att ni skrivit dit att uppsägningen ska ske "ömsesidigt". Jag vet inte bakgrunden till den här klausulen, eller vad som har varit er avsikt med den, men jag tolkar "ömsesidigt" som att det krävs att ni båda är överens om uppsägningen. Det skulle i så fall innebära att du endast kan säga upp kontraktet tidigare, och i så fall med två månaders uppsägningstid, om du kan få din hyresvärd att gå med på uppsägningen. Om ni inte båda är överens om en tidigare uppsägning så får du vänta tills ett år har förflutit, m.a.o. till juni 2015. Det ska tilläggas att detta är hur jag tolkar ert kontrakt, men om ni har en gemensam avsikt med kontraktet så har den avsikten företräde. Med vänliga hälsningar

Ställningsfullmaktens konstruktion

2015-02-21 i Avtal
FRÅGA |Vad är det för utmärkande med ställningsfullmakten? Hur skiljer sig ställningsfullmakten till sin konstruktion från den generella fullmaktsmodellen?
Felicia Idbrant |Hej!Det finns olika slags typer av fullmakter, dels för olika slags användningsområden dels för olika sätt som en fullmakt kan utfärdas på. Regler om fullmakt återfinns i 2 kap AvtL. Reglerna är dock inte uttömmande utan det finns vissa fullmakter som tillkommit i praxis, genom handelsbruk eller sedvänja. En ställningsfullmakt är en fullmakt som en person erhåller på grund av sin anställning. Exempelvis som anställd i en butik kan personen ifråga ha som fullmakt att sälja arbetsgivarens varor. Denna fullmakt uppkommer utan någon direkt uttrycklig fullmakt eller samtycke. En ställningsfullmakt är underförstådd i och med anställningen och behöver inte upprättas skriftligen. På grund av att en ställningsfullmakt inte upprättas blir det istället lag eller sedvänja som bestämmer ställningsfullmaktens behörighet. Ställningsfullmakten stadgas i 10 § 2 st AvtL. Då det är möjligt för utomstående att kontrollera vilken ställning fullmäktige har exempel genom uniform, namnbricka, placering i affären med mera tillhör ställningsfullmakten de självständiga fullmakterna. Med vänliga hälsningar

Omyndigas ingående av solidaritetsavtal

2015-02-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag och omkring 50 andra från min Gymnasieskola valde att åka till en skidort och bo i ett stort hus tillsammans.Det kostade omkring 1700 och man fick inte pengarna tillbaka om man på rfterhand beslutar att man inte vill gå.Innan avfärd tvingas man skriva på ett "solidaritetsavtal" där alla som åker med på resan står för kostnaderna som kan uppstå av att saker går sönder.Bussen lämnar inte innan alla skrivit på solidaritetsavtalet.Nu har saker gått sönder och nu är alla (även de som ej orsakat skador) skyldiga omkring 30.000 kr sammanlagt.Är detta solidaritetsavtal giltigt?Är dessutom under 18.Tack på förhand.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att alla elever var under 18 år. Eftersom eleverna är under 18 år så är de omyndiga. Som utgångspunkt så kan inte omyndiga åta sig förbindelser, såsom att ingå ett solidaritetsavtal, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 9:1. Om däremot elevernas förmyndare har givit sitt samtycke till att de ingår solidaritetsavtalet så är det fullt giltigt. Om förmyndarna inte har givit sitt samtycke så kan avtalet ändå bli giltigt om de i efterhand godkänner det (Föräldrabalk 9:6 första stycket). Om eleverna efter att de har fyllt 18 år godkänner avtalet så blir det också fullt giltigt.Om förmyndarna dock har uppträtt på ett sätt som har givit uthyraren befogad anledning att tro att eleverna hade deras samtycke så är avtalet i detta fall också fullt giltigt. Eftersom ett solidaritetsavtal för ersättning av eventuell skada i samband med hyra av ett hus dock inte är en sedvanlig rättshandling så kan det tala mot att uthyraren hade befogad anledning att tro att förmyndarna godkände avtalet, såvida det inte finns andra omständigheter du inte har nämnt som stödjer det.Notera dock att om eleverna har vilselett uthyraren till att tro att de hade sina förmyndares samtycke till att ingå solidaritetsavtalet så kan de bli skyldiga att i skälig utsträckning ersätta uthyraren för skada som föranletts av avtalet (Föräldrabalk 9:7 andra stycket). Med vänlig hälsning

Avslutande av abonnemang - Spotify

2015-02-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Tja, jag har nu utan att avsluta min premium på spotify slutat betala genom att stängt mitt konto för internetköp. De har nu stängt av min premiumVisst kan man inte få nån straffavgift eller något liknande om man gör detta? Då jag inte fått någon faktura varken via mejl eller brev. Utan bara fått meddelande att de inte kan dra pengar från mitt konto och de kommer stänga av den om jag inte betalar snart.//Tack för du tar dig tid
Christopher Escalante |Hej!Utan att ha tillgång till Spotifys avtalsvillkor gällande premiumtjänster så ser jag det som osannolikt att en straffavgift eller dylikt skulle utgå. Dessa typer av abonnemang fungerar i huvudsak på liknande sätt. Avtalet ingås löpande och så länge som kunden betalar så förmedlar företaget tjänsten, någon uppsägningstid längre än den del kunden har betalat för i förväg föreligger oftast inte. I den mån du stängt av ditt konto får det således med all säkerhet samma rättsverkan som om du valt att avsluta ditt premiumabonnemang 'på rätt sätt''.Vänligen,

Hur värderar man ett sekretessavtal?

2015-02-22 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har hört att det förekommer att arbetstagare vid uppsägning ibland får skriva på tystnadslöfte dvs för att inte läcka obekväma uppgifter till pressen. Hur värderar man ett sådant "kontrakt" i antal månader? Eller är det en engångssumma som är brukligt och i så fall vilket belopp är brukligt ?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Det du tänker på är ett sekretessavtal, som vanligen förekommer i arbetsgivarsituationer. När en arbetstagare slutar på ett företag upphör nämligen normalt förbudet mot att utnyttja eller röja företagshemligheter (se lagen om skydd för företagshemligheter 7 § 2 st.). Genom att skriva ett sekretessavtal som upprätthåller förbudet vid äventyr av vite ser man till att uppgifter som kan skada företaget på ett eller annat sätt inte kommer ut. Det bästa för arbetsgivaren vore ju givetvis att redan vid anställningens ingående uppställa som villkor att ett sekretessavtal skrivs på, alternativt föra in en sekretessklausul i anställningsavtalet. På så sätt försäkrar man sig om att skyddet upprätthålls. Sekretessen behöver inte nödvändigtvis gälla företagshemligheter, utan kan även avse, som du säger, "obekväma uppgifter" i allmänhet.Hur man 'prissätter' ett sekretessavtal är svårt att säga. Rimligen borde prestationen anpassas efter vikten av de uppgifter man vill hindra från att läcka ut. Men eftersom utgångspunkten i svensk avtalsrätt är avtalsfrihet kan det inte sägas finnas någon mall över vilket belopp som anses brukligt i en given situation, så länge parterna är överens. Det man bör ha i minnet är dock att avtalsvillkoren inte får vara oskäliga, eftersom de i sådana fall kan angripas (och jämkas) med stöd av 36 § avtalslagen.MVH

Verkan av muntligt avtal

2015-02-19 i Muntliga avtal
FRÅGA |Muntligt avtal?Hej. Vi flyttade för två månader sen ut ur en hyresrätt. Vi hade tappat bort en av nycklarna till denna. Då kom vi tillsammans med hyresvärden överens om att vi skulle få 14 dagar på oss att hitta nyckeln. Annars skulle vi stå för kostnaden för kopiering av nyckeln. Dagarna gick, vi hittade den aldrig. Varpå hyresvärden i fråga ringde oss och krävde att vi istället skulle betala för byte av låscylindern då den nya hyresgästen ville det. Vi accepterade aldrig detta utan ställde mest frågor angående detta. Därefter fick vi ett sms där dom ville ha våran nya adress så att dom kunde fakturera oss. Nu fick vi hem en faktura på ca 3000:- för byte av cylindern? Trots att vi faktiskt kom överens om att vi bara skulle stå för kopiering av nyckeln. Får man verkligen bryta ett muntligt avtal på det sättet?
Victor Sundh |HejNej, muntliga avtal har samma bärkraft som skriftliga avtal och skall hållas. Det är dock mycket svårare att bevisa innehållet i ett muntligt avtal eftersom ord står mot ord och man inte kan gå in och granska avtalet rent fysiskt. Svaret är alltså: Nej det är inte ok att bryta ett muntligt avtal, men det är väldigt svårt att bevisa vad som egentligen var avtalat.

Återkallelse av gåva

2015-02-18 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en gåva kan återkallas pga ändrat testamente, om detta är tydligt villkorat i gåvobrev! Med andra ord, gåvan gäller så länge ett visst testamente gäller.
Victor Sundh |HejEn gåva som har fullbordats kan inte återkallas. En gåva har normalt sett fullbordats då den har kommit i mottagarens besittning. En gåva kan dock vara villkorad. Det vill säga att gåvogivaren ställer upp villkor för att gåvan ska befästas. A skulle t.ex. i ett gåvobrev till B kunna skriva att B får föremål X i gåva av A underförutsättning att B uppfyller kravet Z. Tills dess att B har uppfyllt kravet Z får B fri förfoganderätt till föremål X, men att äganderätten alltjämt stannar hos A. Först när B har uppfyllt Z övergår äganderätten till föremål X till B.