Ersättning i samband med stroke

2018-01-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag for in till sjukhuset för att jag hade vaknat med sämre förmåga att röra mig med på vänster sida o glömt bort saker men jag vart då hem skickad , jag var t undersökt av 3 läkare och gjorde en vanlig röntgen men det visade inget men jag kom tillbaka på tisdag ( det var en skärtorsdag jag åkte in ) och vart då inlagd på stroke avd o på tors en vecka efter att jag sökte vård så fick jag veta att jag fått en stroke. Får jag ut någon ersättning av det?
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Generella regler om försäkringsavtal finns i Försäkringsavtalslagen (FAL), se här.Ersättning och råd När man drabbats av en sjukdom eller olycka kan ens försäkring ibland täcka sådana skador. Eftersom varje försäkringsbolag har sina egna försäkringsvillkor har jag inte möjlighet att svara på hur din eventuella försäkring ser ut eller vad som ingår i den. Däremot har du en personförsäkring (sjuk- och olycksfallsförsäkring eller liknande) tycker jag att du ska kontakta ditt försäkringsbolag för att se om de kan ersätta dig för skadorna som uppkommit i samband med din stroke. Har du drabbats under den tiden som du var försäkrad i bolaget ska det gå bra att anmäla skador i efterhand. Det kan hända att de frågar varför man väljer att anmäla senare och att de behöver få in handlingar som styrker att man skadats. Det är därför viktigt att behålla alla dokument så som exempelvis läkarintyg. Anmäler du en skada och får avslag eller inte är nöjd med din ersättning kan du be att ditt försäkringsbolag omprövar ärendet, FAL 10:8. I samband med en omprövning behöver man oftast åberopa nytt material eller information.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att kontakta våra jurister på Lawlines Juristbyrå. För att boka tid, klicka här. Vänligen,

Formkrav för framtidsfullmakt

2018-01-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag har tillsammans med min framlidne make en gemensam dotter, som blir min huvudarvinge. Hon har ännu inte fått ut något farsarv. Min dotter är bosatt i Norge men har kvar sitt svenska medborgarskap. Jag vill ge henne framtidsfullmakt att företräda mig, om jag p.g.a. varaktig sjukdom eller demens in längre kan sköta mina angelägenheter. Finns det några hinder för att ge henne dylik fullmakt?Ska framtidsfullmakten endast skrivas under av fullmaktsgivaren, i närvaro av 2 myndiga vittnen?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Reglerna rörande framtidsfullmakter återfinns i lag (2017:310) om framtidsfullmakter.Behovet av någon form av framtidsfullmakt har diskuterats i Sverige från och till under ett antal år. Tanken med fullmakten är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre har möjligheten att besluta själv, exempelvis om man skulle bli dement (1 §). Framtidsfullmakten är tänkt att funka som ett slags komplement till god man och förvaltare och "vanlig fullmakt". En framtidsfullmakt kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter (2 §). Värt att nämna är att framtidsfullmakt inte omfattar vård eller tandvård och familje- och arvsrättsliga ärenden, såsom till exempel äktenskapsskillnad och upprättade av testamente. För att en framtidsfullmakt ska bli gällande krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Det krävs att fullmakten är skriftlig och bevittnad av två vittnen (OBS! Vittnena får inte vara fullmaktshavare, alltså de som har rätt att företräda den som inte längre kan besluta själv), det krävs också att det av fullmakten framgår att det handlar om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (enligt 4 och 5 §§). I övriga villkor kan man exempelvis bestämma när framtidsfullmakten ska träda i kraft, om man vill att exv. en domstol ska pröva frågan. Om man uppfyller kraven i 3 och 4 §§ så börjar fullmakten annars gälla när fullmaktsgivaren befinner sig i sådan situation som beskrivs i 1 §, alltså när man pga. sjukdom eller liknande inte längre kan besluta själv. Man har inte rätt att företräda fullmaktsgivaren i de fall man har motstridiga intressen enligt 17 §, i övriga fall ser jag ingen anledning till att din dotter inte skulle kunna vara fullmaktshavare (så vida hon kan förvalta över sig själv). Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Testamente eller framtidsfullmakt?

2018-01-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan vi skriva testamente åt vår dotter som innebär att hon får sitt arv om vi råkar ut för sjukdom eller olycka och blir oförmögna att kontakta omgivningen?
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga såsom att du vill upprätta ett testamente där din dotter ska vara testamentstagare.TestamenteGenom att upprätta ett testamente kan den egendom som någon lämnar efter sig fördelas utefter dennes vilja. Enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) finns vissa formkrav. Ett testamente ska upprättas skriftligen och ge uttryck för testatorns (den som upprättar testamentet) yttersta vilja om hur kvarlåtenskapen ska fördelas när denna dör. Två vittnen ska närvara och testatorn ska skriva under testamentet eller vidkännas sin underskrift. Vittnena ska skriva sina namn och således bestyrka handlingen. Vittnena ska också känna till att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte ha kännedom om innehållet. Kvarlåtenskapen fördelas alltså utefter ett testamente när testatorn dör och inte vid ett tidigare skede såsom vid sjukdom.Framtidsfullmakt Vad som kan bli aktuellt att upprätta i ditt fall är en s.k framtidsfullmakt enligt lagen om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon ger åt en fysisk person med uppgift att företräda fullmaktsgivaren i det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. (1 §) Genom att skriva en framtidsfullmakt kan man alltså utse en person som ska ta hand om ens angelägenheter om man i framtiden inte kan ta hand om dem själv. En sådan fullmakt ska vara skriftlig och fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtliga närvaro skriva under handlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. (4 §) Av 5 § föreskrivs att det av fullmakten ska framgå: Att det är fråga om en framtidsfullmakt Vem eller vilka som är fullmaktshavare Vilka angelägenheter fullmakten omfattar Vilka övriga villkor som gäller Observera att en framtidsfullmakt ger fullmaktshavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren i framtiden. Det är alltså inte en handling som reglerar arv. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

"Portande" från butik innebär inte att man portas från andra butiker

2018-01-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har en fråga. Om man är portat från en affär i en stad men åker till en annan stad där dom också har den affären. Är man automatiskt portad då från den affären också eller det är tillåtit att besöka den. Tacksam för svar
Henrik Witt-Strömer |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innan jag förklarar rättsläget kan jag börja med att svara att nej, att du är portad innebär inte att du automatiskt är portad i andra butiker.Din fråga rör avtalsfrihet. I Sverige råder en stor avtalsfrihet, alltså att det är nästan helt fritt för en person eller ett företag att välja vem de vill ingå avtal med och inte. Det är alltså i princip upp till affären i den andra staden att välja om de vill sälja till dig eller inte.Ett viktigt undantag från avtalsfriheten är att affären inte får välja att inte sälja till dig om de gör det på någon diskriminerande grund, till exempel på grund av ditt kön, din sexuella läggning, din etnicitet med mera. Grunderna för diskriminering finns i 1 kap 5 § diskrimineringslagen, och förbudet mot diskriminering finns i 2 kap 12 § samma lag.Med vänlig hälsning

Mall för framtidsfullmakt för att ej glömma något formkrav

2018-01-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag är intresserad av framtidsfullmakt och har läst bankföreningens information.Jag finner att ganska många fler parametrar infinner sig jämfört med vanlig fullmakt och testamente som jag kan skriva själv.Var kan man hitta en förlaga/mall till juridiskt rätt skriven framtidsfullmakt.
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Reglerna rörande framtidsfullmakter återfinns i lag (2017:310) om framtidsfullmakter. För att en framtidsfullmakt ska bli gällande krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Det krävs att fullmakten är skriftlig och bevittnad av två vittnen (OBS! Vittnena får inte vara fullmaktshavare, alltså de som har rätt att företräda den som inte längre kan besluta själv), det krävs också att det av fullmakten framgår att det handlar om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (enligt 4 och 5 §§). I övriga villkor kan man exempelvis bestämma när framtidsfullmakten ska träda i kraft, om man vill att exv. en domstol ska pröva frågan. Om man uppfyller kraven i 3 och 4 §§ så börjar fullmakten annars gälla när fullmaktsgivaren befinner sig i sådan situation som beskrivs i 1 §, alltså när man pga. sjukdom eller liknande inte längre kan besluta själv. Det krävs inget särskilt mer än detta, men i de fall du för säkerhetsskull ändå vill följa en mall följ den här länken!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Framtidsfullmakt, för att du själv ska ha möjligheten att bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden.

2018-01-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vi är ett gift par (75 och 76 år) med två gemensamma barn. Inga särkullbarn. Vi bor i ett radhus, som vi äger till hälften var. Om någon av oss skulle bli dement eller sjuk på annat sätt och hamnar på vårdhem, blir det av ekonomiska skäl svårt för den andra parten att bo kvar i huset. Hur går man tillväga, för att i ett sådant läge kunna sälja huset och använda pengarna till ett billigare boende? Jag menar, om den som blir dement inte är kapabel nog att förstå det uppkomna läget?MVH
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Från och med 1 juli 2017 träde en ny sorts fullmakt in, en så kallad framtidsfullmakt. Reglerna rörande framtidsfullmakter återfinns i lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Behovet av någon form av framtidsfullmakt har diskuterats i Sverige från och till under ett antal år. Tanken med fullmakten är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre har möjligheten att besluta själv, exempelvis om man skulle bli dement (1 §). Framtidsfullmakten är tänkt att funka som ett slags komplement till god man och förvaltare och "vanlig fullmakt". En framtidsfullmakt kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter (2 §) och kan användas för de ändamål du frågar om, att ha rätt att sälja fast egendom och/eller bostadsrätt. För att göra det krävs dock att det framgår av fullmakten att personen har rätt att sälja fast egendomen. Värt att nämna är att framtidsfullmakt inte omfattar vård eller tandvård och familje- och arvsrättsliga ärenden, såsom till exempel äktenskapsskillnad och upprättade av testamente. För att en framtidsfullmakt ska bli gällande krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Det krävs att fullmakten är skriftlig och bevittnad av två vittnen (OBS! Vittnena får inte vara fullmaktshavare, alltså de som har rätt att företräda den som inte längre kan besluta själv), det krävs också att det av fullmakten framgår att det handlar om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (enligt 4 och 5 §§). I övriga villkor kan man exempelvis bestämma när framtidsfullmakten ska träda i kraft, om man vill att exv. en domstol ska pröva frågan. Om man uppfyller kraven i 3 och 4 §§ så börjar fullmakten annars gälla när fullmaktsgivaren befinner sig i sådan situation som beskrivs i 1 §, alltså när man pga. sjukdom eller liknande inte längre kan besluta själv. Så sammanfattningsvis så kan man genom att skriva varsin framtidsfullmakt se till så att den andra maken kan sälja fastigheten och byta till en mindre i de fall den andra maken skulle behöva läggas in på vårdhem. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan en framtidsfullmakt vara utställd till flera personer?

2018-01-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Angående framtidsfullmakt. Kan man utse mer än en fullmaktshavare och i så fall ska de agera i samråd eller i succession? I lagens 1§ står det nämnt "en fullmaktshavare" medan i 5§ 2. står det "det skall framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare". Tack
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om framtidsfullmakt regleras i den nya införda lag (2017:310) om framtidsfullmakter.En framtidsfullmakt är en fullmakt som en fullmaktsgivare ger åt en fullmaktshavare att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lagen (2017:310 om framtidsfullmakt))En framtidsfullmakt kan ges till en eller flera fysiska personer, vilket kan utläsas av förarbeten och den bestämmelsen som du hänvisade till (5 § 2 p. lagen (2017:310) om framtidsfullmakt)). Det ska tydligt framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare. Enligt förarbeten kan fullmaktsgivaren själv besluta om vem av fullmaktshavarna som ska ansvara för exempelvis de ekonomiska angelägenheterna och dylikt. En fullmaktsgivare kan även ange att flera fullmaktshavare endast får utöva uppdraget tillsammans. Fullmaktsgivaren måste här vara försiktig med vad ett sådant uppdrag får avse med hänsyn till att det finns en risk att det kan uppstå konflikt mellan fullmaktshavarna. Det är även möjligt att låta en framtidsfullmakt innefatta alternativa förordnanden. Det innebär att om exempelvis fullmaktshavare 1 inte kan eller vill fullgöra uppdraget kan fullmaktsgivaren låta fullmaktshavare 2 ansvar för uppdraget i så fall.Sammanfattningsvis kan fullmaktsgivaren konstruera den framtidafullmakten på flera olika sätt. Lycka till!Med vänliga hälsningar

Vem får bevittna en framtidsfullmakt?

2018-01-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi har tagit fram en framtidsfullmakt för min mamma. Vem får bevittna den när hon undertecknar avtalet? Kan min sambo och dotter göra detta?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Två personer ska vittna när din mamma skriver under framtidsfullmakten eller intyga om att hon har skrivit under fullmakten. Vittnena ska även förstå att det handlar om en framtidsfullmakt och bekräfta framtidsfullmakten med sina underskrifter. (4 § lagen om framtidsfullmakter)Personer som inte får vara vittnenLagen om framtidsfullmakter hänvisar till vittnesreglerna i 10 kap 4 § 1 stycket ärvdabalken. Vittnet får inte vara under 15 år eller lida av en psykisk störning som gör att personen inte förstår vad den vittnar till.Fullmaktshavaren får inte vara vittne. Make eller sambo till din mamma får inte vara vittnen. Föräldrar, syskon eller barn till din mamma får inte heller vittna. En svåger eller svägerska till din mamma får inte heller vara vittne. (4 § lagen om framtidsfullmakter och 10 kap 4 § 1 stycket ärvdabalken)Din sambo och dotter får vittna om de uppfyller kravenDin sambo och dotter får alltså bevittna när din mamma skriver under framtidsfullmakten om din dotter är över 15 år och ingen av dem lider av en psykisk störning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar