Kan jag företräda min dementa far?

2017-11-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min pappa är gravt dement och kan inte längre skriva. Jag sköter hans ekonomi tillsammans med min bror, men vi är inte god man. När han blev sjuk skrev han en bankfullmakt om detta. Nu behöver han ju dock underteckna en massa papper i samband med arvet bouppteckning, arvskifte mm. Kan jag och/eller min bror underteckna i hans ställe eller måste det ske på något annat sätt?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först och främst beklagar jag er fars sjukdom. Ni kan dessvärre endast skriva under i hans ställe om ni har rätt att företräda honom i det ärendet. Detta kan uppnås genom fullmakt, god man eller förvaltare. Förvaltare är mer ingripande på huvudmannens egna rättshandlingsförmåga än en god man och av uppgifter ser jag inget om tyder på att det krävs. Jag kommer därför bara redogöra för fullmaktsmöjligheten och god man. Man vill inte ingripa i någons rättshandlingsförmåga mer än nödvändigt.Rätt genom fullmaktSom du nämnt har ni en bankfullmakt. Fullmakter är ett sätt att ge en annan person rätt att handla för ens egna räkning och avgränsas ofta till en typ av handling, eller även ibland en specifik handling endast, sedan återkallas fullmakten. Exempelvis: en fullmakt att köpa en bil, inte att i evig tid köpa bilar åt huvudmannen (i detta fall, din far). Ni skulle kunna skriva en till fullmakt för det ändamål ni nu behöver, men av min bedömning av din fråga verkar han behöva hjälp inom ett flertal områden. Om fullmakten inte omfattar det ärende ni vill företräda han i har ni således inte rätt att göra det. Ni får endast agera inom fullmaktens ramar (10 § 1 st Avtalslagen).GeneralfullmaktEtt alternativ kan vara generalfullmakt, som ger er rätt att sköta i princip alla hans ekonomiska och rättsliga handlingar (10 § AvtL). Fullmakten ska vara skriftlig och den kan skapa större trovärdighet om den bevittnas av två vittnen. Det är inte ett krav för fullmaktens giltighet men kan vara bra i bevissynpunkt, speciellt då er far är dement och omdömet kan ifrågasättas.HÄR kan du skriva ut en blankett för en generalfullmakt.Nära anhöriga kan agera god manJag anser däremot att för att slippa fullmaktsförfarandet, och att någon eventuellt skulle hävda att er far var så dement att han inte egentligen kunnat utge fullmakt, så anser jag att en god man kan vara bättre lämpat. Detta är något ni i familjen kan vara, det behöver inte vara någon utomstående (11 kap. 15 § FB). Av frågan verkar du och din bror redan hjälpa till på så vis att det inte blir en stor omställning för er att inta rollen som god man. Oftast finns det blanketter på kommunens hemsida som ni kan fylla i. Därefter beslutar domstol om vem som utses till god man. Om ni föreslår viss person, förslagsvis du eller din bror om ni vill hålla det inom familjen, så kommer domstolen besluta om denne personen är lämplig (11 kap. 12 § FB). Det är dock vanligast att domstolen beviljar att just en familjemedlem är god man, det är huvudregeln. En annan huvudregel är dock att en person endast har en god man, men flera kan utses om det föreligger starka skäl för det. Exempelvis om uppdraget blir för omfattande för en person (11 kap. 13 § FB). Jag vågar inte svara på om det får någon betydelse arvsmässigt att ni i en arvshandling företräder er far när ni samtidigt är arvingar själva. Ur objektivitetssynvinkel är det bäst om personen som företräder er far i arvsärenden inte har ett intresse av arvet, för att undvika jävsituationer. Men jag vågar som sagt inte svara säkert på om det har en betydelse. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Skada på häst som uppstår hos fodervärden

2017-11-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Fodervärd till häst har brutit vårat kontrakt på flertal punkter, samt vägrat hästen vård så hästen utsatts för onödigt lidande under flera månaders tid.Hästen är nu flyttad till mig samt behandlad för de som uppkommit hos fodervärd. Jag anser att hon är skyldig att stå för de omkostnader jag behövt nu i form av klinikbesök och även medicin. Egentligen även behandling från equiterapeut då hästen är låst överallt vilket generar smärta som fodervärden valt att ignorera. Hästen måste nu genomgå täta besök för att bli bättre i kroppen men svarar redan bra på den påbörjade behandlingen. Därför är det lätt att gissa sig till att det gått ännu snabbare om hästen fått den vård den behövt på en gång när fodervärden hade den hos sig.Kan jag anmäla henne för kontraktsbrott?Har självklart skrivet kontrakt, bilder och även sparade konversationer samt ett ögonvittne.Stort tack på förhand.
Julia Zarour |Hej, och tack för din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga så har du lånat ut din häst på foder efter att du och fodervärden skrivit på ett avtal. Därefter har hästen kommit till skada hos fodervärden och inte på grund av fodervärden och nu vill du ha ersättning för de kostnader du haft. Avtalslagen är helt dispositiv och det står dig och fodervärden fritt att avtala om vad som ska gälla under fodertiden. Har avtalet skrivits på och undertecknats så blir det ett juridiskt bindande avtal som du kan stödja din rätt på i domstol. För att du ska få ersättning från din fodervärd på grund av kontraktsbrott så förutsätter det att Ni avtalat om att skada som uppstår under tiden hästen befinner sig hos fodervärden ska bekostas av fodervärden. Föreligger inte ett liknande avtalsvillkor så föreligger inget kontraktsbrott. Om det däremot gör det så har du helt rätt i att begära ersättning från fodervärden för omkostnader du haft. Skulle det däremot vara så att din fråga tar sikte på att hästen kommit till skada hos fodervärden och att skadorna blivit mer omfattande på grund av att fodervärden undvikit att ta kontakt med veterinär eller dig som hästägare så regleras svaret på din fråga i skadeståndslagen om annat inte är reglerat i ert avtal eftersom avtalet har företräde.I 2 kap. 1§ skadeståndslagen så regleras det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada (hästen ses som en "sak" i juridisk mening) skall ersätta skadan. Här förutsätts det att du som hästägare inte varit medveten om skadorna i rätt tid för att kunna minska omkostnaderna (vilket inte är ett krav om fodervärden själv vållat skadorna på hästen). Ersättningsfrågan regleras i 5 kap. 7§ skadeståndslagen, veterinärkostnader, medicin och nödvändig equiterapeut ryms inom lagens bestämmelse med utgångspunkt i att kostnaderna ska vara rimliga och ligga i proportion till skadan som fodervärden orsakat med sin passivitet att kontakta dig som hästägare i rätt tid. Sammanfattning Huruvida du kan anmäla henne för kontraktsbrott eller inte beror på hur ert avtal ser ut vilket jag inte kan bedöma eftersom inte jag läst avtalet. Däremot kan det finnas en möjlighet att få ersättning genom skadeståndslagen för sakskada fodervärden orsakat genom att undvika att ta kontakt med veterinär eller dig i rätt tid vilket lett till att du fått högre omkostnader. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar!

Tillåtet för butik att neka vissa kunder?

2017-11-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hejsan.Vi, personalen från en liten butik, undrar vad vi har för rättigheter ifall vi vill stoppa eller be kunder lämna ifrån sig väskor när kunder går in med väska eller andra kassar med varor i butiken. Vi vet att vi inte har rätt att kräva att få titta i väskan. Men har vi rätt att neka kund att gå in i butik ifall det inte är villiga att lämna ifrån sig väskan innan entré eller lämna dem bakom kassan?
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss!Det är i princip inte otillåtet för en butik att sätta upp sådana krav när en kund går in i butiken. Ett sådant krav får anses vara en överenskommelse mellan kunden och butiken (företaget) för att kunden ska få befinna sig där. Detta innebär att personalen, utan att ett sådant krav etablerats av företaget, inte får kräva samma saker utan tillåtelse från kunden. Om å andra sidan kunden anses ha godkänt kraven vid inträdet till butiken kan jag inte se några hinder för att butiken även letar i kundens väska.Observera att det hela handlar om att kunden själv ska ha godkänt dessa krav. Butiken får alltså neka kunder från att befinna sig i butiken, vilket följer av den s.k. avtalsfriheten.

Fullmakt att företräda ideell förening

2017-10-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Styrelsen i en ideell förening har utfärdat en fullmakt för en medlem att företräda föreningen i vissa sammanhang. Därefter hålls en årsstämma och en ny styrelse väljs enligt stadgarna. Fullmaktens undertecknare omväljs för en ny mandatperiod i styrelsen. Gäller fullmakten fortfarande eller måste en ny fullmakt utställas? Vad gäller i samma situation om den nya styrelsen består av helt andra personer än de som undertecknade fullmakten?Tack på förhand!Med vänlig hälsning
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som så att du funderar kring förutsättningar för fullmakts giltighet. I din fråga nämner du ingenting om att fullmaktstagaren skulle utgöra någon sorts firmatecknare, därför har jag heller inte behandlat detta i mitt svar. Frågor om fullmakt regleras i avtalslagen (AvtL). Om fullmaktens undertecknare omväljs för en ny mandatperiod så kommer fullmakten att vara fortsatt giltig förutsatt att det rör sig om en tidsobegränsad fullmakt. Inga åtgärder behöver därför vidtas gällande fullmakten. Om en helt eller delvis ny styrelse har valts för den nya mandatperioden, bör även dessa ledamöter ge sitt skriftliga godkännande på att man har givit befogenhet till en fullmaktstagare att företräda föreningen i vissa sammanhang. Det finns dock inga lagstadgade formkrav på vad en skriftlig fullmakt ska innehålla. Däremot kan tredjeman som fullmaktstagaren visar upp fullmakten inför kräva att fullmakten är undertecknad för att ingå en rättshandling. Fullmakten bör därför återkallas och kompletteras av en ny fullmakt där de nya ledamöternas underteckningar framkommer. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan min partner ingå ett avtal i mitt namn?

2017-11-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag är gift. Kan då den jag är gift med teckna ett telefonabonnemang i mitt namn utan att jag skrivit under något eller sagt ja på en bandinspelning till detta abonnemang?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns vissa tillfällen då det är möjligt att teckna ett avtal åt en annan person. Detta är möjligt om personen som vill ingå ett avtal (huvudmannen) ger en annan person (mellanmannen) en fullmakt. I fullmakten förklarar huvudmannen vad mellanmannen får göra. Med andra ord förklarar fullmakten vilken behörighet mellanmannen har. Om mellanmannen överskrider sin behörighet, d.v.s. gör något annat än det hen fått tillåtelse till, är huvudmannen inte bunden av avtalet, 10 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.Även om du inte gett din make eller maka en fullmakt kan du vara bunden av avtalet om du uttrycker ett godkännande i efterhand. Det kallas för ratihabition. Sammanfattningsvis kan man säga att din make eller maka måste fått en fullmakt av dig för att kunna teckna ett telefonabonnemang i ditt namn. Om du godkänner avtalet i efterhand är du dock bunden av avtalet. Hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Behöver ej betala annan persons advokat efter bodelning

2017-11-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min syster har precis genomgått en skilsmässa där bodelningen inte funkade alls.Exmaken vill ha huset, allt i huset och bilarna. Min syster har kämpat mycket för att överhuvudtaget få någonting från huset och tillslut gick han med på att ge henne några saker. Men absolut inte av värde.Han har från början anlitat en advokat. Varje gång vi ställde en fråga till exmaken hänvisade han till sin advokat. Han ville alltså inte svara på några frågor eller ens prata med min syster eller mig. Min syster gick tillslut med på ett avtal med dem få saker hon skulle få för att slippa bråka mer och hon hade inte ekonomi för att själv anlita en advokat för att få sin rätt i det hela. Och en bodelsförättare hade blivit för kostsamt det med.Nu har exmaken skickat en egenskriven faktura till min syster och begär att hon ska betala hälften av hans advokatkostnader.Och det känns ju såklart helt orimligt då min syster inte haft något avtal med någon advokat över huvudtaget.Hur ska hon bestrida denne egenskrivna fakturan från sin Exman? Hon har väl inga skyldigheter att betala för hans advokat?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du antar är helt rätt, att din syster skulle betala för halva advokatkostnaden från hennes exman stämmer inte.Det kommer ur den rättsliga principen om att det är inte möjligt att binda tredje man. Det är alltså inte möjligt för två personer att komma överens om vad en tredje person ska göra. Det är alltså din systers exman som måste betala för sina advokatkostnader, inte din syster. Det bästa sättet att bestrida den här fakturan på är att skicka och skriva att hon inte tänker betala den eftersom att det är inte hennes ansvar att betala den någonstans där det sparas, eller så att ni kan bevisa att ni bestridit den. Ett förslag är att skicka ett sms eller meddelande på sociala medier, eller både och.Vad din systers ex-make kan göra efter det är att skicka ett betalningsföreläggande från kronofogden. Då kommer kronofogden att skicka ett brev till din syster där de kräver betalning. Även här gäller att inte betala fakturan och om en sådan kommer så måste din syster höra av sig till kronofogden och säga att hon bestrider fakturan, alltså att hon inte kommer att betala den.Vill din systers exman fortfarande försöka få er att betala fakturan så måste han väcka talan i domstol. En sådan talan är helt fruktlös och ingenting ni egentligen behöver oroa er för. Då kan ni eventuellt kallas till muntlig förberedelse där de kan försöka få din syster och hennes exmake att komma överens, men då gäller det bara att stå på sig och säga att hon inte kommer att betala den fakturan. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Felaktig orderbekräftelse

2017-11-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |HejJag har fått en orderbekräftelse avseende ventilationsarbete i min villa. I orderbekräftelse har man angivit 16 h arbetstid för ventilationsarbetet. Dock åtgick endast drygt 5 h.Vad gäller?Jag anser att jag endast ska betala för 6h!
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att ett avtal ska vara bindande krävs att den ena parten anger ett anbud, som sedan accepteras av den andra parten, 1 § Avtalslagen (AvtL). Som huvudregel råder avtalsfrihet, alltså att parterna själva får välja om de vill ingå ett avtal, vem de vill ingå avtal med och vad avtalet ska innehålla. När den andra parten accepterar det som sägs i avtalet anses ett bindande avtal ha uppkommit.En orderbekräftelse ska utgöra en bekräftelse på det som har avtalats mellan parterna. Om det framkommer att det som avtalats inte är det som står i orderbekräftelsen har du skyldighet att underrätta företaget om detta för att orderbekräftelsen inte ska bli bindande. Det kan dock krävas att du måste bevisa att det endast har gått åt 5 h arbete, och inte 16 h. Det viktigaste till att börja med är dock att kontakta företaget om att det som sägs i orderbekräftelsen inte är riktigt, annars kan din passivitet tolkas som att orderbekräftelsen gällande 16 h blir bindande.Tänk även på att eftersom arbetet gäller din villa så bör du räknas som konsument och därmed har du skyddad ställning i förhållande till företaget som lämnat orderbekräftelsen.Lycka till, och hoppas att du fick hjälp med din fråga!Vänliga hälsningar

Bilder i marknadsföring utan samtycke

2017-10-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!när jag jobbade på ett bolag för flera år sedan så tillät jag de ta bilder på min familj för att de kynne ha det på sitt marknadsföring. Jag fick inget betalning för det och trodde inte att efter flera år ( 4) använder de fortfarande vilder på oss i sin marknadsföring. Jag bad de att radera bilderna men de vägrar. Vad kan jag göra?
Anna Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagen om namn och bild i reklam framgår att näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig utav framställning vari annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke (1 § lag om namn och bild i reklam).Jag tolkar det som att du tidigare har gett samtycke till sådan behandling men att du nu har återkallat samtycket. Det är möjligt att företaget skulle kunna hävda att du har samtyckt till att behandlingen av bilderna får ske och att detta gäller/tolkats som ett samtycke oavsett en anställning hos företaget eller inte. Du skulle dock kunna argumentera för att du inte samtyckt till sådan behandling efter anställningens upphörande och att du i vart fall har återkallat detta samtycke nu.I samma lag framgår ett straffstadganden om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 §, samt att påföljden är böter (2 § lagen om namn och bild i reklam). Jag kan inte avgöra huruvida dessa rekvisit är uppfyllda men vill ändå uppmärksamma om denna bestämmelse.Enligt samma lag ska den som bryter mot 1 § eller medverkar till sådan handling utge skäligt vederlag till den vars namn eller bild har utnyttjats. Om detta har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet ska även ersättning utgå för annan skada (3 § lagen om namn och bild i reklam).Du borde således kunna kräva vederlag och eventuellt även skadestånd för användandet av bilderna. Som sagt kan jag inte avgöra huruvida 2 § är uppfylld. Ett eventuellt åtal kategoriseras dock som ett målsägandebrott (5 § lagen om namn och bild i reklam), vilket innebär att brottet får åtalas utav åklagare endast om målsägande själv anger brottet till åtal. Det är eventuellt möjligt att även Datainspektionen, som är en tillsynsmyndighet som bl.a. verkar för att människor skyddas från otillbörlig behandling av personuppgifter, kan hjälpa dig.