Kontrakt – vad innebär villkor som stadgar att säljaren ska stå för lösenkostnader?

2017-09-22 i Avtal
FRÅGA |Vad menas med:kostnad: vid lösen av säljarens lån, Vilket ej ska övertagas av köparna, betalas av säljaren
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga ser ut att röra sig om villkor i ett bostadskontrakt. Det som du har bifogat innebär helt enkelt att om köparen inte ska ta över lånen från säljaren, så ska säljaren stå för alla kostnader som har anknytning till att säljaren löser sitt lån. Ibland så tar banker och andra kreditinstitut ut avgifter om man löser sina lån i förtid. Villkoret syftar därför till att klargöra att det är säljaren som ansvarar för de kostnader som uppstår tillföljd av att lånet betalas tillbaka i förtid. Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig höst!Med vänlig hälsning

Skillnaden mellan generalfullmakt och framtidsfullmakt

2017-09-18 i Avtal
FRÅGA |Vad är skillnaden i generalfullmakt och framtidsfullmakt?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man brukar kalla en generalfullmakt för en obegränsad fullmakt, som ger den som får fullmakten (fullmäktigen) befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten (fullmaktsgivaren) själv får göra. Detta är inte riktigt samma sak som en framtidsfullmakt, utan framtidsfullmakten kommer att ha en särställning som inte tidigare gått att uppnå med hjälp av traditionella fullmakter. En utgångspunkt för ”vanliga” fullmakter är att dessa inte kan ge fullmäktigen större behörighet eller rättshandlingsförmåga än fullmaktsgivaren. Detta kan skapa bekymmer om eller när fullmaktsgivaren hamnar i en situation då han/hon själv inte har rättshandlingsförmåga att utföra eller besluta i en aktuell fråga. Med en traditionell fullmakt kan man inte ”läka” en oförmåga att rättshandla; en framtidsfullmakt - om den utformas rätt - är däremot tänkt att kunna användas i vissa sådana, särskilt utpekade, situationer.Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kund överdebiterad av företag

2017-09-17 i Avtal
FRÅGA |Skulle köpa en vara men det fanns ingen prislapp, frågade vad det kostade och han gav ett pris (frågade sedan igen för att vara säker på att jag hörde rätt). Går fram till kassan och innan jag sätter i kortet så ser jag att han har skrivit in ett högre pris. Jag säger att jag inte kommer betala så mycket och han säger ok så jag går där ifrån. Denna gången klarade jag mig men tidigare i år hände samma sak och då han jag inte märka det innan jag betalat så det slutade att jag betalade mer än vad han sa.
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! I din fråga framgår inte specifikt vad du undrar, men jag utgår från att du undrar vad som kan göras åt överdebitering vid köp, det vill säga vad du som kund kan göra när du har fått betala för mycket. Principiellt gäller att avtal ska hållas, så också muntliga avtal. Vad gäller överenskommelser om priset på en vara eller tjänst gäller att den som påstår att ett visst pris avtalats har bevisbördan för detta. Om du är konsument och inget bestämt pris avtalats med näringsidkaren ska du betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande vara vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt, detta enligt 36 § konsumenttjänstlagen. Anser du dig kunna styrka att ni avtalat ett pris, så kan du bestrida köpet. Om du har fått betala mer än vad som har angivits eller utlovats kan du, under förutsättning att angivelsen eller löftet om priset är ett rimligt pris för köpet, kräva att få betala det pris som har angivits eller utlovats. Om du inte har lagt märke till prisförhöjningen förrän efter köpet finns det ofta en möjlighet att reklamera köpet eller att göra ett återköp på denna grund. Mitt råd är att du kontaktar företaget och förklarar din situation. Bevisningen kan göras genom att du uppvisar kvittot för köpet. Har du inget kvitto kan det i vissa fall vara tillräckligt att uppvisa banktransaktionen om du har gjort ett kortköp. Hoppas att det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Avtalstolkning

2017-09-16 i Avtal
FRÅGA |Ett avtal tecknas den 16/6 2018 och ska gälla tre kalenderår. När upphör avtalet att gälla?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett kalenderår sträcker sig från 1jan – 31dec. Jag kan inte svara på när avtalet kommer att upphöra, men jag åtminstone tänka mig tre olika tidpunkter beroende på hur man tolkar det.1. 1/1/2018 – 1/1/2021 2. 1/1/2019 – 1/1/2022 3. 16/7/2018 – 16/7/2021 Det finns ett antal avgöranden från Högsta Domstolen som beskriver hur man ska tolka avtal om det uppstår tvist om avtalets innehåll. Men man bör komma ihåg att om parterna är överens om när avtalet ska upphöra så finns ingen anledning att gå vidare med att tolka avtalet. Din fråga är ett tydligt exempel på att det är viktigt att avtal ska skrivas tydliga för att det inte ska uppstå en tvist om avtalets innehåll.mvh

Kan uthyrare av lokal sätta en åldersgräns?

2017-09-21 i Avtal
FRÅGA |Vad är den juridiska åldern för att få hyra en lokal till exempelvis fest (privatfest)?Dvs att man hyr från en privatperson. Har hört och varit med om att många kräver antingen 18 år eller 20-25 år som kräv när man hyr. Jag undrar där av om uthyraren själv kan bestämma denna ålder? Finns det belägg i lagen?
Marcus Grudén |Hej! Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Utgångspunkten är att en privat uthyrare har rätt att välja vem han vill hyra ut till. Detta följer av den s.k. avtalsfriheten som innebär att man får ingå avtal med vem man vill. Personen som han ingår hyresavtal med ska dock vara över 18 år, omyndiga personer kan inte ingå avtal utan sin förmyndares godkännande(9 kap 1 § föräldrabalken). Mvh Marcus

Möjlighet att ändra avtalsvillkor när båda parter är överens

2017-09-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! Har ett avtal med ett TV-bolag angående vilket program utbud jag velat ha. Bryter TV-bolaget mot lagen om vi båda är överens om att minska program utbudet före avtalets slutdatum? Att öka är tydligen Ok men inte att minska! Om det går bra att minska så ange gärna en lagparagraf jag kan hänvisa till.Tack på förhand.
Fabian Forsberg |Hej! Jag tolkar din fråga som att både du och din motpart är överens om att ni vill ändra villkoren i ert avtal. I Sverige har vi, med vissa undantag (främst i konsumentförhållanden), avtalsfrihet vilket innebär att det står parterna fritt att avtala som de vill. Så länge båda parter är eniga är det således fullt möjligt att avtala om att ett gammalt avtal inte längre ska gälla och att ett nytt ska träda i dess ställe. Det är alltså inte olagligt att ändra ett avtal, så länge båda parter är överens. Avtalslagen reglerar avtals ingående och giltighet. Av 1 § framgår att de paragrafer som behandlar avtals ingående är dispositiva, vilket betyder att de kan avtalas bort.

Fullmakt och överföring av pengar

2017-09-16 i Avtal
FRÅGA |Hej jag har fullmakt för min mor. Vi är två syskon mor vill nu ge oss 400 000 var kan jag göra överföringar och fixa det själv
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du har en fullmakt från din mor att överföra pengar från henne till så finns det rättsligt inga problem med det. Du som fullmäktige får kompetens att rättshandla med bindande verkan för din mor, så länge det sker inom fullmaktens ramar. Observera att om du behöver gå till banken för att överföra pengarna så kan de fortfarande neka dig, även fast du har en rättsligt godkänd fullmakt. De tenderar att vara försiktiga när det gäller stora belopp och långtgående befogenheter att rättshandla åt andra.Hoppas du fick svar på din fråga! mvh

Har ett bindande avtal ingåtts via signaturer på kontraktssidorna

2017-09-14 i Avtal
FRÅGA |Ett avtal över flera sidor som är signerat med initialer av bägge parter på majoriteten av sidorna men INTE underskriven på "sista sidan" av bägge, är det ett giltigt avtal?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer först att allmänt gå igenom hur ett bindande avtal ingås mellan två parter. Efter detta kommer jag att tillämpa dessa allmänna regler på de omständigheter du uppgett och göra en ansats att besvara din fråga. Bindande avtalHuvudregeln är att avtal är bindande, oavsett om det är undertecknat, muntligt eller slutits genom konkludent handlade. Detta framgår av den allmänna rättsprincipen "'Pacta Sundt Servanda" som innebär att ett avtal ska hållas. För att ett avtal skall anses upprättat krävs det enligt avtalslagen 1§ ett anbud och en accept. Ett anbud är exempelvis ett avtalsutkast som är bindande för anbudsgivaren under en tid. Ifall motparten väljer att acceptera anbudet har det skett en accept och avtalet är således bindande för parterna. Huvudregeln är att det alltså inte finns några formkrav för ett avtal men undantag finns exempelvis för testamenten och försäljning av fastigheter. Det ska också sägas att en till huvudregel är att den som påstår att ett avtal ingåtts också har bevisbördan för detta. Detta kan minst sagt vara en svår uppgift ifall parten endast har ett muntligt avtal att stödja sitt anspråk på.Är ert avtal ett giltigt avtal?i just ditt fall finns det många omständigheter som kan påverka huruvida ditt avtal är att anse som ett bindande avtal eller inte. Till en början måste vi se till avtalets innehåll och undersöka huruvida det finns någon avtalsklausul som i ert enskilda fall skulle innebära att avtalet endast är gällande vid det fall att båda parter signerar "sista sidan" av avtalet. Detta kan användas exempelvis när avtalet uppkommit efter en lång förhandling och man har allteftersom förhandlingen nått sitt slut kommit överens om de olika klausulerna på de andra sidorna på avtalet vilka alla ska vara beroende på en slutlig överenskommelse "via en underteckning på sista sidan". Jag får i detta fallet utgå ifrån att det varken finns någon sådan klausul eller annat formkrav på rättsområdet som innebär att ett skriftligt avtal måste upprättas. Allt handlar så småningom, för att ett avtal ska ansetts ha kommit till stånd, att ett bindande anbud och accept har avgetts. Detta kommer alltså att bli en bevisfråga vid händelse av att en av parterna nekar att ett avtal har ingåtts. Det som skulle tala för att ett avtal har ingåtts är givetvis signaturerna på de andra sidorna och det som kan tala emot är ifall motparten invänder att slutlig accept skulle avges i och med underteckning av sista sidan av avtalet. För att sammanfatta; ifall säljaren/köparen framhävt ett slutligt anbud och motparten seden avgett att denne accepterar anbudet så har de enligt lagens mening ingått ett bindande avtal (detta förutsatt att inget formkrav föreligger). Knäckfrågan i det hela är senare ifall en av parterna nekar att ett avtal ingåtts så kommer det att handla om vem som kan bevisa vad. Det är i detta avseende det skriftliga avtalet och signaturerna kan sättas i spel. Det går alltså inte att svara i just ditt fall på frågan ifall ert avtal är bindande eller inte eftersom jag inte givits alla omständigheter i fråga. Jag hoppas vidare att jag förtydligat rättsläget för dig och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister. Mvh,