Får min 16-årige son ingå avtal om prenumeration av en internettjänst?

2017-11-15 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! 16-årige sonen har påbörjat en provapå-prenumeration på Nextory i 14 dgr, som nu övergått till en " riktig " prenumeration. (Böcker på nätet) De har därmed dragit 169kr på hans konto. Jag har inte gjort nåt medgivande och han är som sagt bara 16. Får de göra så? Tack på förhand
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Minderårigas avtalHuvudregeln vad gäller omyndigas s.k "rättshandlingsförmåga" framgår av föräldrabalken 9 kap 1 §. Den som är under 18 år är omyndig och får inte råda över sin egendom och inte heller åta sig förbindelser(ta på sig skulder eller betalningsskyldighet genom abonnemang, prenumeration exempelvis).Undantag till denna huvudregel finns bl. a i föräldrabalken 6 kap. 12 § där det framgår att barn under 16 år som tidigare jobbat kan ingå nya avtal om arbete av liknande art utan vårdnadshavarens samtycke. Minderåriga med eget hushåll får också ingå avtal som krävs för det egna hushållet och uppfostran av egna barn. Detta undantag framgår av föräldrabalken 9 kap. 2 a §. Ett annat undantag som regleras i föräldrabalken 9 kap. 5 § är att en minderårig som driver en rörelse med samtycke av vårdnadshavare får ingå de typer av avtal som krävs för verksamhetens art och omfång kräver.Barn över 16 år får dock ingå avtal med egendom som de själva förvärvat genom eget arbete, enligt föräldrabalken 9 kap. 3 §. Denna bestämmelse innebär att minderåriga får använda egenförvärvade medel för att köpa saker eller för att ge bort dem, men bestämmelsen ger däremot inte den minderåriga rätt att försätta sig i skuld. Din son får alltså ingå avtal med egen egendom, men inte avtal som innebär att han skuldsätter sig själv. Typiska sådana avtal är de ovan nämna exemplen om abonnemang och prenumeration, vilket verkar vara precis vad han gjort.Vad händer med olovligt ingångna avtal?Eftersom dessa avtal är olovliga kan de ogiltigförklaras. Hur detta görs varierar, men vanligtvis hör vårdnadshavare av sig till avtalsparten som den minderårige ingått avtal med och meddelar att avtalet är ogiltigt på denna grund(detta för den händelse att avtalsparten inte vet om den minderåriges ålder). Ett alternativ till detta är att väcka talan hos domstol om fastställande av avtalets ogiltighet, men detta alternativ är mycket mer tids- och resurskrävande och borde enbart bli aktuellt i det fall avtalsparten envisas om att avtalet ska vara gällande.Avtal som minderåriga ingått kan också godkännas av dennes vårdnadshavare, antingen vid avtalsslutet eller i efterhand. Avtalen blir då bindande mellan den minderårige och avtalsparten.Innan vårdnadshavaren godkänt eller ogiltigförklarat avtalet kan avtalsparten frångå avtalet om denne får reda på den minderåriges ålder, enligt föräldrabalken 9 kap. 6 §. Prestationerna ska då återgå, vilket innebär att en köpt vara ska returneras och den minderårige ska få tillbaka den pengasumma hen betalat för varan, se 9 kap. 7 §.Om den som den minderårige olovligen ingått avtal med visste om den minderåriges ålder när avtalet slöts, kan denne inte frångå avtalet utan är bunden av det.Om avtalet fullgjorts kan det inte heller ogiltigförklaras. Exempelvis om den minderårige spenderat pengar på en tjänst som utförts och inte lätteligen kan göras ogjord.Vad kan du/din son göra?Eftersom din son är 16 år och har skuldsatt sig genom ett abonnemang om månatliga betalningar, så har han ingått ett olovligt avtal(såtillvida du som vårdnadshavare inte samtyckt till avtalet det vill säga, men eftersom din fråga är formulerad som den är så misstänker jag att samtycke inte lämnats). Avtalet borde således kunna ogiltigförklaras genom att antingen du eller din son hör av er till företaget och framför att din son är minderårig, med hänvisning till huvudregeln i föräldrabalken 9 kap. 1 § om att omyndigas antal är ogiltiga. Detta är också min rekommendation till er.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Fråga om giltighet av minderårigs köp av digital spelvaluta

2017-11-14 i Omyndiga
FRÅGA |Hej, vår son har köpt den digitala valutan för 10 tusentals kronor, utan vår vetskap, och han har tydligen spelat bort allt. Alltså utvecklat ett spelberoende, detta har pågått i 2 år. Jag uppmärksammade detta idag då hans dator var olåst och jag såg summorna han köpt för. Jag undrar finns det något att göra då han är under 18 år? På sidan kan de se att han är det vid varje affär.
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi kan först konstatera att den som är under 18 år inte har rätt att ingå avtal, detta innefattar även avtal om köp, föräldrabalken 9 kap. 1 §. Ingår en person under 18 år ett avtal utan förälders tillåtelse så ska prestationerna återgå. Pengarna ska betalas tillbaka och produkten ska lämnas tillbaka, föräldrabalken 9 kap. 7 §. Är din son över 16 år har han dock rätt att förfoga över pengar som han själv tjänat ihop genom arbete.I ditt fall har spelvalutan redan förbrukats och kan bli svår att lämna tillbaka. Av tidigare fall att döma är företagen ändå rätt så generösa vad det gäller återbetalningar som rör köp gjorda av minderåriga. Allmänna reklamationsnämnden har i ett fall uttalat att säljaren ska lämna tillbaka köpeskillingen (pengarna) oavsett om köparen (den minderårige) kan lämna tillbaka produkten eller ej.I första hand bör du vända dig till det företaget som sålt valutan till din son. Annars kan du alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och göra en anmälan. Då det gått rätt lång tid sedan inköpen påbörjades rekommenderar jag att du tar kontakt med företaget/(ARN) snarast och dessutom försöker leta reda på kvitton av köpen.Här är en länk till ARNs hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Rättshandlingsförmåga

2017-10-20 i Omyndiga
FRÅGA |Underskrifter av minderåriga elever för att garantera bidrag från elevförening som skolan är kopplad till, är det lagligt att lärare begär underskrifter?
Teona Svanidze |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Den som är under 18 år och är omyndig har rättskapacitet vilket innebär att denne har rättigheter och skyldighet. En omyndig har emellertid inte rättshandlingsförmåga enligt 9:1 föräldrabalken (FB). Det innebär att en omyndig varken kan råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande.En omyndig har således inte möjlighet att ingå avtal - överenskommelser som innebär en skyldighet att prestera någonting. I aktuella fallet skulle det vara att garantera bidrag. Anledning till att omyndiga inte kan ingå avtal är att de anses ha den mognad som krävs för att fatta bindande beslut för sin egen delDet finns emellertid undantag till ovannämnda huvudregeln. Ett undantag är att den som fyllt sexton år får råda över förmögenhet som denne förvärvat genom eget arbete 9:3 FB.Har en underårig utan erforderlig samtycke ingått avtal är den inte gällande och kan frånträdas enligt 9:6 FB. Ni har således möjlighet att frånträda avtalet och behöver inte ge något bidrag. Detta gäller även mot motparten anser sig ha grund för att tro att barnet har samtycke från förmyndaren. Om bidraget skulle ha lämnats ska det återbäras enligt 9:7 ABL. Lärarna borde sålunda inte ha begärt underskrift av barnen. Avtalet bör dock vara ogiltigt på grund av ovannämnda.Hör gärna av dig vid eventuella frågor.Med vänliga hälsningar

Försäljning till omyndig med önskan att återta

2017-09-19 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Jag funderar om vad gäller om jag såld nån sak till en omyndig? För jag återkalla den?T.ex. Jag såld min telefon till en tjej som är omyndig (15 år) och jag visste om hennes ålder. Vi kom överens att hon betalar mig om en månad. Sen kom jag hem och läste lagen. Och det står där att ett avtal med omyndig är ogiltig och omyndig är inte bunden av avtalet. Då ville jag ta telefonen tillbaka men hon vill inte lämna den till mig. Då ringde jag hennes mamma som visste inte att hennes dotter köpte en ny telefon _ men hon funderade en stund och sa att det är helt ok och hon godkänner avtalet. Frågan är om jag har rätt att återkalla min telefon tillbaka pgav jag sa om det INNAN hennes mamma godkänn det . Det står i paragraf 7 AvtL att " en anbud kan återkallas om återkallelsen kommer mottagaren till handla INNAN eller samtidigt mottagaren tagit del av avtalet". Så tycker jag : i den har situationen är det tjejens mamma som mottagaren eftersom tjejen är omyndig. Eller?Och en fråga till- vad som gäller i så fall jag säger att jag INTE visste att den här tjejen är omyndig? Är avtalet ogiltig och jag får ta min telefon tillbaka oavsett om hennes mamma godkänner det?Tack.
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att omyndiga personer som huvudregel inte har rätt att ingå avtal. Detta stadgas i Föräldrabalkens (FB) 9 kap. 1 §. Dock har den här regeln några undantag. Till exempel om den omyndiga genom eget arbete har samlat ihop till en sak, får den råda över den som den vill enligt FB 9 kap. 3 §. Det undantaget tycks inte vara aktuellt i detta fall. Den situationen som i ditt fall är aktuell regleras istället i FB 9 kap. 6 §. I denna stadgas att en person som ingått ett avtal med en minderårig får frånträda detta om det görs innan förmyndare (i det här fallet föräldern) har godkänt detta. Dock får man endast frånträda sådana avtal om man inte visste om vid avtalstillfället att personen i fråga var minderårig. Av informationen du angivit framgår att du var medveten om köparens ålder. Därmed har din rätt att frånträda på grund av köparens ålder gått förlorad även om du ville frånträda innan föräldern godkände avtalet.Angående 7 § avtalslagen bör det poängteras att en omyndig person som inte får ingå avtal, inte medför att denne inte kan ta emot ett anbud enligt avtalslagen. Anbudet som du angivit till den minderåriga köparen blir därför oåterkalleligt så fort den minderårige köparen tagit del av den, inte när föräldern tar del av det eller godkänner det. Det föräldern gör i och med godkännandet är att godkänna ett befintligt avtal, inte ta del av ett anbud. 7 § avtalslagen reglerar endast det fall då ingen alls har mottagit anbudet. Därför kan man i sådana här situationer frångå sin skyldighet med stöd av 7 § avtalslagen.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Får idrottsföreningar fakturera barn under 18år för lotter som skall säljas?

2017-11-15 i Omyndiga
FRÅGA |Får idrottsföreningar fakturera barn under 18år för lotter som skall säljas?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Barn under 18 år kan inte sluta avtal som blir juridiskt bindande utan vårdnadshavares samtycke, 9 kap. 1 § Föräldrabalken. Det barnet gör utan förälders samtycke blir därför ogiltigt i det sammanhanget. Idrottsföreningen bör därför vända sig antingen direkt till föräldrarna, eller ange att det kräver förälders samtycke gällande faktureringen, annars blir det ogiltigt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Avtalunderskrift av omyndig

2017-10-25 i Omyndiga
FRÅGA |Min dotters klass har ingått avtal via en juridisk person, kårordföranden, som vid påskrift var under 18 år. Gäller ett sådant avtal?Så fort påskriften är gjord kostar det 10000kr att avboka.!!
Marcus Karlsson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Som huvudregel gäller att personer under 18 år inte får ingå avtal vilket framgår av 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Undantag till detta är om man tjänat egna pengar genom jobb och personen är över 16 år enligt 9 kap. 3 §. Om denna person inte har varit över 18 år när detta avtal ingåtts och denne inte haft samtycke från sin förmyndare (i vanliga fall föräldrar) så ska avtalet gå åter, detta gäller även om företaget trott att personen var över 18 år. Alltså ska i detta fall era pengar betalas tillbaka enligt 9 kap. 7 § FB. Detta gäller dock inte om personen på något sätt vilselett företaget, då kan man bli ersättningsskyldig för de kostnader som företaget har haft enligt 9 kap. 7 § andra stycket FB. Har samtycke lämnats från förmyndaren så gäller dock avtalet. Samtycket kan även vara tyst, dvs att pengar har lämnats från förmyndaren och personen under 18 år köper något som är vanligt att köpa i den åldern. Kort summerat så kan ni hålla kvar vid avtalet så länge personen som skrev under avtalet har sin förmyndares samtycke till detta. Vill ni komma från avtalet går detta också utan att ni behöver betala om ni påpekar att personen inte hade något samtycke att skriva under detta. Hoppas du blev nöjd med svaret! Med vänliga hälsningar,

Kan man som omyndig ingå avtal om boende?

2017-09-26 i Omyndiga
FRÅGA |HejsanFinns det någon möjligt att stå på ett bostadskontrakt när man är under 18? Eller inneboendekontrakt?
Emma Fagerberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) är den som är under 18 år omyndig och får inte själv råda över sin egendom. En omyndig person har ingen rättshandlingsförmåga och kan därmed inte t.ex. ingå avtal utan förmyndarens (vanligen föräldrarnas) godkännande, enligt 9 kap. 6 § FB. Att skriva bostadskontrakt eller kontrakt om inneboende (vilket anses som ett hyreskontrakt) är alltså inte möjligt för en person som är under 18 år. För att kunna ingå sådana avtal krävs alltså förmyndarens samtycke. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Volontärarbete utan föräldrars samtycke?

2017-09-02 i Omyndiga
FRÅGA |Kan en 16åring skriva på avtal om volontärarbete utan sina föräldrars underskrift?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Regler kring underårigas omyndighet regleras i 9 kap föräldrabalken. Av 9 kap 2 § framgår att den underåriges rätt att själv anta sig ett arbete eller annan tjänst regleras i balkens 6 kap. Här kan utläsas att:6 kap 11 § "Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål."6 kap 12 § "Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men endast om vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan, om det behövs med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. Har vårdnadshavaren sagt upp avtalet av detta skäl, får barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens samtycke.Sammanfattning:Även om volontärarbetet utförs utan ersättning har den minderårige inte rätt att åta sig ett sådant arbete om vårdnadshavaren anser det vara olämpligt. Av denna anledning har ni som föräldrar/vårdnadshavare rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.Hoppas svaret varit till er hjälp!Mvh,