Vilket avtal gäller om man känner sig tvingad att skriva på nytt avtal?

2017-11-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Betr småhusentrepenad, Avtal har tecknats mellan A konsument och B entrepenör. Det omnämns inte i avtalet att moms ingår i entrepenaden. Vad jag kan förstå behövs detta inte heller anges. Moms ingår per automatik vid konsumentköp om inte annat sägs och det har det inte gjorts. När arbetena utförts till ca hälften begär entrepenören B att nytt avtal ska tecknas prisförhöjt med momsen. Entrepenören B hotar med att avsluta arbetena om inte A skriver på det nya avtalet. Utpressningen tvingar A att skriva på det nya avtalet. Det nämns inte att det nya avtalet ersätter det gamla.Fråga: vilket avtal gäller? det först påskrivna eller det senare påskrivna som tecknats under "hot".
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om en person tvingas ingå ett avtal genom våld eller hot och detta upplevs som en trängande fara är denne inte bunden av avtalet. (28 § AvtL) Våldet eller hotet måste dock vara så pass allvarligt att personen som utsätts för detta inte ska ha något annat val utan måste ingå avtalet. Kravet på graden av tvång och hot ställs alltså väldigt högt för att avtalet ska gå att ogiltigförklara.Att entreprenören hotar med att avsluta arbetet faller troligen tyvärr inte in under bestämmelsen och avtalet kan därför inte ogiltigförklaras på denna grund. Entreprenören borde inte ha gjort så att du kände dig tvungen att skriva på det nya avtalet för det var du inte. Hade du inte skrivit på det nya avtalet hade både du och entreprenören varit bundna av det gamla avtalet och entreprenören hade inte haft rätt att avsluta arbetena för att du inte skrev på. Nu skrev du dock på det nya avtalet vilket innebär att det är det nya avtalet som gäller.För att besvara din fråga är det alltså det nya avtalet som anses gällande eftersom det faktum att du i detta fall kände dig tvingad att skriva på det nya avtalet troligen inte betraktas som tvång i lagens mening. Hoppas detta gav som svar på din fråga! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med Vänlig Hälsning

Rättshandlingens giltighet vid fullmäktiges överskridning av befogenhet

2017-11-13 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag Pelle har lämnat en skriftlig fullmakt till min kompis Olle att köpa en bil. Jag förklarade för Olle att han max får köpa den för 100 000kr. Men min kompis Olle drack starköl innan affären gjordes och skrev ett avtal med säljaren( Stella) för 130 000kr. Nu kräver Stella mig Pelle på hela beloppet (130 000kr). Jag och Stella hade sedan innan disskuterat en eventuell affär och då hade vi aldrig kommit upp i så höga summor, men Stella hävdar att hon inte minns detta. Hur ska göra? Jag vill självklart inte betala mer än vad jag avtalat med Olle om, dvs 100 000kr. Tack på förhand!
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Tredje mans goda/onda troRegler om fullmakt hittar du i 2 kapitlet avtalslagen. Om fullmäktige (fullmaktstagaren) överskrider sina befogenheter genom att inte hålla sig till de avtalade begränsningarna för fullmakten, dvs köpa bil under 100 000 kronor i detta fall, är rättshandlingen inte gällande om tredje man, dvs försäljaren Stella inser eller borde inse att handlandet inte skett i förenlighet med fullmakten (2 kapitlet 11 § Avtalslagen). Detta innebär alltså att om det är som du säger så att Stella är medveten om att du inte ville ha en bil för så mycket pengar så är köpet inte bindande. Att Stella förnekar detta gör det ju såklart komplicerat eftersom det är hennes goda tro eller icke goda tro som avgör frågan. Avtal i berusningstillståndDå du nämner att Olle druckit starköl innan köpet vill jag även ta upp en annan bestämmelse som kan vara värd att nämna. 3 kapitlet 31 § Avtalslagen säger nämligen att man inte får utnyttja någon annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning vid avtalsingående. Berusning hör hit då det kan påverka ens omdömesförmåga. För att ett avtal ska anses ogiltigt till följd av den ena partens tillstånd, dvs berusning i detta fall krävs att det finns ett uppenbart missförhållande mellan parternas prestationer. Ett exempel på detta kanske hade varit om den ena parten förmått den andra berusade att köpa något till det dubbla marknadsvärdet eller liknande. I detta fall rör det sig om 130 000 kronor mot 100 000 kronor. Jag skulle säga att det därför inte är helt självklart att det är ett uppenbart missförhållande. Sammanfattningsvis: Då bevisbördan ligger på den som påstår ond tro är det svårt att bevisa detta om inte avtalet och dess begränsning (max 100 000) finns nedskriven någonstans och att tredje man fått ta del av det. Även det faktum att Olle var berusad vid tillfället räcker troligtvis inte heller för att göra avtalet ogiltigt. Jag beklagar din sits men hoppas att Stella kommer på bättre tankar. Önskar er lycka till!Med vänliga hälsningar,

Avtal är inte nödvändigtvis ogiltiga på grund av alkoholpåverkan

2017-11-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Får man göra avtal med alkohol i kroppen? Har ni en lag som stödjer ert svar?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns vissa faktorer som kan göra ett avtal ogiltigt på grund av omständigheter vid dess tillkomst. T.ex. finns 36 § avtalslagen (se här) som kan ogiltigförklara ett avtal om dess villkor är oskäliga med hänsyn till (bl.a.) omständigheterna vid avtalets tillkomst. Dock är det inte självklart att denna går att använda för att ogiltigförklara ett avtal som slöts under alkoholpåverkan. Troligare är att avtalet kan göras ogiltig på grund av en lag från 1924 om ogiltighet av avtal slutna under påverkan av psykisk störning. En sådan psykisk störning behöver inte vara varaktig utan alkoholpåverkan kan räknas. Det viktiga är dock att alkoholen gjort att personen hamnat i någon slags sinnesförvirring.Sammanfattningsvis finns det ingen regel som ogiltigförklarar alla avtal som slutits då en person druckit alkohol. Man får istället se avtalen med hänsyn till personens sinnestillstånd. Att personen druckit alkohol behöver ju inte innebära att personen är i sinnesförvirring och i det fallet finns det ingen som innebär att avtalet är ogiltigt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Vadslagning - avtal

2017-10-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag och en kompis slog vad om en grej i helgen. Han sa att han skulle ge mig 1000 kronor om jag prickade en skylt med ett stenkast från typ 30 meter. Om jag missade däremot skulle han få slå till mig på armen.Så jag tog upp en sten och kastade. Mot förmodan prickade jag skylten. Det blev inte så mycket mer med vadet, eftersom vi skämtade bort situationen och sedan tänkte vi inte mer på det.Idag kom jag dock på att detta kanske var ett avtal, som gör att jag i teorin kan kräva honom på pengarna. Stämmer det?
Samuel Lindblad |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om du och din kompis vadslagning kan bli ett bindande avtal, vilket skulle resultera i att du kan kräva honom på 1000 kronor. Utgångspunkten i avtalsrätten är att avtal ska hållas. Denna princip kallas för pacta sunt servanda. Det finns däremot undantag till huvudregeln och i många fall finns det flera punkter att angripa på att varför ett avtal inte ska vara bindande. I ditt fall så är det en typ av betting (vadslagning) som du och din kompis har kommit överens om. Sådana "avtal" är inte bindande enligt svensk rätt. Du kan därmed inte kräva din kompis på pengarna. Hoppas att du fick svar på sin fråga. Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan, så ska jag utveckla svaret.Med vänliga hälsningar,

Är bokstavsfel i kontrakt grund för att ogiltigförklara avtal?

2017-11-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Om en skriftlig fullmakt har getts ut till en person där dennes namn står angivet för att få tillstånd att köpa en bil, men på köpeavtalet står namnet felaktigt skrivet med första bokstaven i efternamnet så att efternamnet utgör ett annat efternamn, kan bilen då ändå anses vara köpt från den fullmäktige åt huvudmannen? Kan det på något sätt ogiltigförklaras eftersom det står ett annat namn på kontraktet?
Yekta Keskin | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! I svensk rätt gäller rättsprincipen att avtal ska hållas. Om två parter ingår ett avtal blir de bundna av det när de uttrycker sina avsikter att binda sig och når en ovillkorad överenskommelse. Att det föreligger ett bokstavsfel i namnförtydligandet innebär inte vid tolkning av avtalet att avtalet ska ogiltigförklaras eller hävas, det ska fortfarande hållas. Även om ett bokstavsfel föreligger är förekomsten av ett skriftligt avtal ett bevis på att en överenskommelse gjorts och således ska det hållas. Ett bokstavsfel i kontraktet blir inte automatiskt en grund för hävning eller ogiltighet. Hoppas att det besvarar din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Oskäligt avtalsvillkor?

2017-11-10 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag har på mitt företag ett avtal på ett larm med åtgärd från säkerhetsföretaget XX som när det tecknades 2011 hade en uppsägningstid på 3 månader. Nu vill jag säga upp det, men då påstår dom att det är 12 månaders uppsägningstid och att detta har meddelats på en avtalsfaktura (med en liten rad) år 2013. Eftersom den är betald så har jag enligt dem accepterat denna avtalsändring. Är detta riktigt? Kan jag komma ur detta och hävda min rätt till 3 månader? Dom står på sig och säger 12 månader gäller.
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 36 § första stycket avtalslagen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till… - avtalets innehåll - omständigheterna vid avtalets tillkomst - senare inträffade förhållanden - omständigheterna i övrigt. Vidare framgår av samma paragraf, andra stycket, att det vid prövning av första stycket ska tas särskild hänsyn till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Det framgår av frågan att du verkar inom ett företag, men om det är så att ditt företag är mycket mindre än det företag du ingått avtal med så kan det vara en faktor som spelar roll i bedömningen.Vad är då oskäligt? I detta fall har det meddelats en avtalsändring i en liten rad på en faktura, dessutom för flera år sedan. Du har varken uttryckligen accepterat avtalsändringen eller ens blivit uppmärksammad på den. Detta talar för att det tillkomna avtalsvillkoret är oskäligt, och därför inte bör gälla. Detta stöds bland annat av rättsfallet NJA 2012 s. 776, även om målet rör en konsument. I det fallet hade konsumenten ingått ett avtal med ett gymföretag, som hade mycket långa uppsägningstider. I detta mål konstaterar Högsta Domstolen att man måste se vem det specifika avtalsvillkoret gynnar, och konstaterade att det låg i gymmets intresse att avtalet förlängdes samtidigt som det inte innebar några egentliga fördelar för konsumenten. Själva principen sannolikt bäring även i ditt fall, även om ingen av parterna utgör konsument. Det ska dock nämnas att det generellt sett görs en mer restriktiv bedömning när det gäller avtal som ingåtts näringsidkare emellan, alla avtal som inte innebär en helt rättvis avvägning av den risk som är förenad med avtalet kan såklart inte jämkas eller ogiltigförklaras. Handlingsalternativ Jag tycker du ska meddela din avtalspart att du inte accepterar detta avtalsvillkor, som du aldrig ens blivit ordentligt uppmärksammad på. Om de fortsätter trilskas så kan du alltid inge en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på att avtalsvillkoret ska jämkas i enlighet med 36 § avtalslagen. Behöver du då hjälp av jurister, är du alltid välkommen att ta del av Lawlines olika juridiska tjänster: - Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Lycka till! Om du har fler frågor på ämnet får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt.Vänligen,

Rätt att säga upp kontrakt pga bruten förutsättning?

2017-11-05 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har precis förvärvat ett hyreshus med bostäder och lokaler. En hyresgäst hyr en större lokal med avtal från 2016-2019. Uppsägning av kontraktet ska ske minst 9 månader för den avtalade hyrestidens utgång i annat fall är kontraktet förlängt med 3 år för varje gång.Ett borgensavtal finns (Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 5) där ett AB är borgensman för en borgensförbindelse som gäller fullt ut. Nu har dock AB't satts i konkurs. Kontraktet (Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 120) har ikryssat "Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av borgen" samt har en text under Särskilda bestämmelser "Borgensavtal med 'Företagsnamnet AB'".Med tanke på att borgenären nu är försatt i konkurs, är detta skäl nog för att jag ska kunna bryta kontraktet i förtid?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Såsom jag tolkar din beskrivning har borgensmannen gått i konkurs (skilj begreppet från "borgenär", vilket betyder något helt annat) och nu vill du häva avtalet med hyresgästen pga att borgensmannen inte längre utgör en säkerhet.Enligt en tolkning av ert avtal bör man kunna dra slutsatsen att du har rätt att häva. Den delen du citerat säger tydligt att hyresavtalet ska anses ogiltigt när borgensmannen inte längre utgör en säkerhet. Så är uppenbarligen fallet för en borgensman som är försatt i konkurs.Rättsföljden av att ert avtal blir ogiltigt är att den lagstadgade uppsägningstiden om 3 månader gäller (6 § andra stycket hyreslagen). Självklart är hyresgästen betalningsskyldig för denna hyra i vanlig ordning men säkerhet kan alltså inte krävas av borgensmannen.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar! För företag erbjuder vi obegränsad rådgivning för fast pris, läs mer om Lawline premium här.Vänliga hälsningar,

Grannen lurade till sig arrende. Gäller avtalet mot ny ägare om giltigt?

2017-10-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Vi har arrenderat ut en bit mark o skog till en ganska nyinflyttad granne från Danmark. Tiden löper ut år 2021.Nu är det så att han skrev ett helt simpelt handskrivet kontrakt, ingen förtryckt blankett eller så. Anledningen att han skrev var väl att han ville visa sin tacksamhet (`?) gentemot mina föräldrar som då stod som fastighetsägare. Men de har aldrig haft gott om pengar så han lurade , kallar jag det, dem - ett arrende på 15 år för ynka 5000 kr!! Nu är det så att vår son har fått huset via gåvobrev, så vi hjälps åt att betala av rest. amorteringar, Är det inte så att om huset byter ägare så gäller ej kontraktet, om det ej står något om det i det?Likaså, kan man ej få ett handskrivet, "kalle anka-kontrakt" kallar jag det, ogiltigt, juridiskt sett,?Allt verkar så skumt/konstigt, endast till hans fördel.........Snälla skynda att svara så vore jag tacksam.Med vänlig hälsning
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtalet giltighetNär det kommer till frågan om kontraktet är ogiltigt mellan grannen från Danmark och dina föräldrar kan det först sägas att det inte finns några krav på i vilken form avtalet ska utfärdas i. I stort sett är det enda som krävs att det framgår vem/vilka avtalet omfattar och vad. Ett handskrivet kontrakt är därmed fullt juridiskt bindande. Nu finns det dock inte särskilt mycket information om hur detta avtal ingicks och vad grannen och dina föräldrar pratat om. Det är därför lite svårt att göra en bedömning vad som gäller i just detta fall. Därför redogör jag för de två ogiltighetsgrunder som ligger närmast till hands: svek enligt 30 § eller ocker enligt 31 § avtalslagen. SvekFör att avtalet ska bli ogiltigt med svekparagrafen krävs det att (1) grannen lämnat oriktiga uppgifter (t.ex. om arrendets verkliga värde) eller underlåtit att göra detta. Detta ska i sin tur (2) ha påverkat dina föräldrar att ingå avtalet. Till sist krävs det att (3) grannen haft avsikt att lura dina föräldrar, vilket kan vara svårt att bevisa så här långt i efterhand. Det är sällan en talan om svek vinner framgång just p.g.a. bevissvårigheterna. OckerEnligt ockerparagrafen är avtalet ogiltigt om grannen (1) utnyttjat dina föräldrars oförstånd, t.ex. bristande kunskaper, och därmed (2) fått förmåner som är helt oproportionerliga i relation till vad som betalats ("uppenbart missförhållande"). Det krävs (3) att grannen insett sin motparts oförstånd och utnyttjat detta för att få en orimligt bra förmån. Utan att veta vad det är för storlek och skick på marken är marknadsvärdet på arrendet högst sannolikt betydligt större än 5000 kr. När dina föräldrar mottog enbart 5000 kr för ett arrende på 15 år är det utan tvivel fråga om att det föreligger missförhållande i avtalsprestationerna. Det är svårt att säga om dina föräldrar hade avsikt att arrendera ut marken för en nästan symbolisk summa, men eftersom du skriver att dina föräldrar aldrig haft gott om pengar är jag tveksam till att det var meningen. SkadeståndOm avtalet kan ogiltigförklaras har ni även rätt till skadestånd enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen då svek och ocker är brottsligt.Gäller kontraktet vid byte av ägare?Detta förutsätter självfallet att kontraktet är giltigt, och blir därför bara aktuellt om det inte går att ogiltigförklara arrendeavtalet. Huvudregeln är att när en fastighet byter ägare upphör hyreskontraktet, arrende och andra nyttjanderätter att gälla. Det finns dock vissa undantag där den som hyr får ett visst skydd mot en ny ägare. Om arrendet är registrerat i fastighetsregistret, eller det vid överlåtelsen gjordes ett förbehåll om att det finns ett arrendeavtal knutet till fastigheten, står sig kontraktet er son som ny ägare, se 7 kap. 11 § jordabalken. Om inget av detta har gjorts kan arrendet ändå stå sig om er son visste om eller borde vetat om att det fanns ett arrende knutet till fastigheten när han förvärvade fastigheten, se 7 kap. 14 § andra stycket jordabalken. Troligtvis anses er son ha bort vetat om att grannen arrenderade mark på fastigheten då han förvärvade fastigheten från sina mor- och farföräldrar. I så fall är arrendet fortfarande gällande. Avslutande rådVad ni först bör göra är att prata med grannen om detta för att se om han är villig att lämna arrendet. Om ni inte når framgång med det kan som sista utväg ansöka om stämning till tingsrätten. Vi på Lawline kan hjälpa er med en sådan stämning här.Hoppas att detta svar var till er hjälp!Med vänlig hälsning,