Ett avtal som ingås av en dement person kan vara ogiltigt

2017-09-20 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag är fullmaktstagare och min far är fullmaktsgivare p.g.a. demenssjukdom.Nu har min far i förvirringens tecken låtit meddela ett helt felaktigt beslut avseendeen privat angelägenhet, jag har gått in och via min fullmakt försökt att häva detsamma,men avtalsparten hävdar att fars beslut gillas, vem har rätt?Jag har fullmakt för det specifika ärendet.MvhKarl
Rebecca Axelsson |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Ett avtal som ingås under påverkan av psykisk störning är ogiltigt (se lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning). Demenssjukdom räknas som psykisk störning i den här lagen. Den som hävdar att psykisk störning förelegat har bevisbördan för det och behöver kunna bevisa att den psykiska störningen har inverkat på beslutet att ingå avtalet. Det här innebär att giltigheten beror på vad det är för typ av avtal som ingåtts, men om din pappas demens har inverkat på beslutet att ingå avtalet så är det sannolikt att avtalet är ogiltigt.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fråga om ställningsfullmakt

2017-09-08 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Har ingått avtal med Offerta, inget problem att jag har gjort det men om personen som signerade mitt avtal slutat gäller detta fortfarande då?Detta måste väl innebär att dom tekniskt sett brutit avtalet eftersom att Den signerade parten inte är Offerta.se och att det iställer är ett avtal med den tidigare anställda personen?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När någon som är anställd inom ett företag skriver på ett avtal å företagets vägnar så är det inte den anställde som är part i avtalet utan företaget. Det kallas för en ställningsfullmakt och den ger den anställde rätt att skriva bindande avtal i företagets namn, om den anställdes tjänst ger denne en sådan behörighet. Detta går att läsa av avtalslagens 2 kap. 1 § sista stycket.Ställningsfullmakten gör alltså att det är du och företaget som är parter i avtalet. Man kan säga att den anställde är en mellanhand. Företaget är ju en juridisk person som inte finns i fysisk form och inte själv kan signa avtal. Ett exempel är när du handlar i en butik. Även om du gör köpet och ingår avtalet rent fysiskt med någon butikspersonal så är inte det inte butikspersonalen personligen som är part i avtalet, det är butiken (företaget).Så även om fullmäktigen (den anställde som signerade avtalet) slutar sin tjänst, så är du fortfarande bunden av avtalet eftersom din motpart är företaget, och inte den anställde.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan hussäljare ogiltigförklara sitt avtalade ansvar?

2017-08-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |När kan ett tilläggs-avtal förklaras ogiltigt vid husförsäljning?Mamma har sålt sin gård och skrev på ett avtal om att hon ska stå för "avlopps-lukten". Detta avtal skrevs på tillträdesdagen 29/6 som mamma skrev på i god tro. Köparna säger sig ha känt lukten innan de flyttade in men sade ingenting om det. Och dessutom flyttar de in 14 dagar innan tillträdesdagen utan lov. Köpekontraktet skrevs den 3/5.Ingen besiktning är gjord av köparna och de har även frångått sin undersökningsplikt.Mamma känner sej nu pålurad detta tilläggsavtal som köparen ville ha. Och där står skrivet att köpare och säljare vart överens om detta. Vilket de inte var.Så kan man ogiltigförklara detta tilläggsavtal?Mamma är med nedsatt psykiskt och har utmattningssyndrom.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!För att din mamma ska friskrivas från ansvar för lukten krävs dels att tilläggsavtalet varigenom hennes ansvar är stadgad ogiltigförklaras, dels att hon är fri från ansvar enligt ordinarie regler i jordabalken.Ogiltigförklaring enligt avtalslagenAvtal kan ogiltigförklaras med hjälp av 3 kap. avtalslagen. Om en avtalspart utnyttjat den andras psykiska tillstånd, oförstånd eller beroendeställning för att tillskansa sig en förmån som är till uppenbar nackdel för den andra parten, räknas detta som ocker, vilket ogiltigförklarar avtalet (31 §). Det hjälper om ni kan få ett läkarintyg på din mammas tillstånd.Avtalet kan även ogiltigförklaras på en mer allmän grund av att en avtalspart handlat ohederligt genom att förtiga omständigheter kring avtalet, bryta mot tidigare avtal, ljuga eller liknande (33 §). Det talar till er fördel att de flyttat in i huset innan tillträdesdagen utan din mammas tillstånd och upprättat tilläggsavtalet flera veckor efter köpet. Det talar för att de inte var medvetna om felet innan köpeavtalet skrevs under, sedan insåg felet och därefter upprättade ett avtal med din mamma som hon inte hade någon skyldighet att gå med på och som vem som helst annars hade nekat till.Båda dessa paragrafer kan vara tillämpliga i ert fall och ogiltigförklara avtalet tillsammans eller ett av dem ensamt. Ditt finns gott om domstolspraxis där gamla blivit lurade eller svikligt förledda och vunnit (se t.ex. RH 2005:36).Försummad undersökningsplikt enligt jordabalkenOm tilläggsavtalet ogiltigförklaras krävs fortfarande att din mamma måste vara fri från ansvar enligt 4 kap. jordabalken. En fastighet är felaktig om den avviker från avtalet, vad köparen har rimlig anledning att förutsätta eller från vad säljaren särskilt har uppgett (19 § första stycket). Köparen får dock inte kräva säljaren på ansvar för ett sådant fel om hen inte har uppfyllt sin undersökningsplikt i samband med köpet (19 § andra stycket). Enligt lagens förarbeten omfattar undersökningsplikten allt man kan se, höra och lukta på någon del av fastigheten. Köparna uppger att de känt lukten innan tillträdesdagen, vilket indikerar att de måste anses ha gjort det även innan köpeavtalet skrevs under om de undersökt fastigheten. De hade dock inga synpunkter på någon lukt när köpeavtalet skrevs, vilket alltså talar för att de försummat sin undersökningsplikt och inte kan kräva din mamma på ansvar för felet om tilläggsavtalet ogiltigförklaras.Möjliga åtgärderFör att se till att din mamma inte behöver ersätta detta fel som ni anser att köparen ska stå för kan ni tillsammans skriva ett email till köparna där ni kräver att tilläggsavtalet ogiltigförklaras. Ta hjälp av det resonemang jag fört ovan och klargör att din mamma inte tänker stå för lukten.Köparna kommer kanske inte att gå med på detta. Det är värt att nämna att ni alltid kan förlika er genom att t.ex. betala hälften var för en eventuell sanering. Om ni inte vill detta eller köparen går med på varken eller, kan ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om ni behöver hjälp med detta kan ni kontakta oss via email på info@lawline.se. Där kan ni även få hjälp att komma i kontakt med vår juristbyrå, som kan representera er om tvisten når domstol.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Betalning före avtal - möjlighet att ogiltigförklara?

2017-08-20 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min dotter köpte en häst av en privatperson, då betalningen överförts till säljaren och hästen var lastad skulle köpeavtalet undertecknas. Då hade följande formulering skrivits in i avtalet "Skulle hästen mot förmodan vara dräktig så tillfaller fölet säljaren utan ersättning". Då hon redan betalt kände hon sig låst och var väl även orolig över möjligheten att få tillbaka pengarna så hon fullföljde köpet, min fråga är således kan avtalet betraktas som ogiltigt då information undanhållits tills affären i stort sett var avslutad och betalning erhållits. Hade hon haft den informationen i inledningsskedet hade det inte blivit någon affär.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Situationen är lite komplicerad eftersom din dotter redan hade betalat när hon skrev på kontraktet. Att betala för en vara kan nämligen räknas som att man ingår avtal. I så fall var kontraktet bara ett tillägg till det ursprungliga avtalet och inte avtalet i sig. Jag tycker definitivt att ni borde försöka få pengarna tillbaka.Avtalslagen30 § avtalslagen stadgar svikligt förledande, t.ex. genom förtigande av omständigheter som har betydelse för den andra avtalsparten. Jag skulle definitivt säga att det är svikligt förledande att vänta till efter betalning med att framställa ett villkor för avtalet. Om de visste att hästen stoet var dräktigt så har de handlat ohederligt enligt 33 § avtalslagen. Även 36 § avtalslagen kan komma på fråga för att ogiltigförklara avtalet såsom oskäligt med tanke på omständigheterna vid dess tillkomst. Här räknas alltså omständigheten att din dotter var i beroendeställning.Hur hon kan gå vidareDin dotter bör skriva ett email till säljaren och säga att hon häver avtalet med hänvisning till att det bör ogiltigförklaras. Hon kräver då att få lämna tillbaka hästen och få tillbaka pengarna. Om hon hellre vill så kan hon erbjuda att behålla hästen och bara få en del tillbaka. Om säljaren vägrar ta i saken så anser jag det värt för din dotter att gå till tingsrätten med detta. Det gör hon genom att lämna in en stämningsansökan, mer info här. Inför detta rekommenderar jag att hon söker vidare hjälp av vår juristbyrå. Dessa kostnader täcks av motparten om denne förlorar och kan i annat fall täckas av eventuell rättsskyddsförsäkring på din dotters sida.Hoppas det besvarar din fråga och ursäkta att svaret dröjde. Vi får väldigt många gratisfrågor just nu och eftersom vi själva jobbar gratis så hinner vi inte besvara alla. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,

Ogiltigt avtal på grund av otillräcklig information om varan?

2017-09-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag och en kompis har nyligen gjort en klockaffär där vi har bytt en Breitling mot en Omega, i våran chatt logg med kunden så har vi beskrivit att klockan tappar några sekunder per dag men att vi inte vet exakt hur många sekunder den tappar... dagen efter bytet så hör våran "köpare" av sig och säger att klockan tappar 18 sek per dag och att det är för mycket. Han ger oss då två val, antingen så byter vi tillbaka klockorna eller så måste vi betala en service för breitlingen. Vi går inte med på något av förslagen eftersom att vi anser att vi har försett våran "kund" med alla uppgifter vi har och att han vet om att klockan tappar några sekunder per dag. Han hotar nu med att stämma oss och han anser att vi har brutit mot köplagen (1990:931) paragraf 19. Min fråga är om han kan stämma oss för detta även fast vi har försett honom med alla uppgifter om klockan som vi känner till.
Yekta Keskin |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline! Jag kommer att dela upp mitt svar i underrubriker för att göra svaret mer lättöverskådligt. Köplagens tillämplighet Köplagen är tillämplig i detta fall, eftersom denna lag inte bara reglerar rena köp utan också ”byten av lös egendom”, se 1-5 §§ köplagen. Det framgår vidare av 3 § köplagen att lagen är dispositiv, vilket betyder att lagen kan avtalas bort eller vika för handelsbruk eller sedvänja. Undantag från ansvar Det är möjligt att avtala bort felansvaret eftersom köplagen är dispositiv. Ett annat undantag från säljarens ansvar är att varan inte kan anses felaktig om säljaren inte kände till eller borde ha känt till felet. Fel i vara? Grunddefinitionen på fel i vara är att varan avviker från avtalspartens rimliga förväntningar. Om varan är i väsentligt sämre skick, det vill säga mycket sämre skick än vad avtalsparten kunde ha förväntat sig vid bytet, är varan att anses som felaktig enligt 19 § köplagen. Om er avtalspart har godkänt en sämre kvalitet än normalt så är det inget fel på varan. Det är alltså fråga om vad avtalsparten rimligen kan förvänta sig. Slutsats Det är svårt att ge ett klart svar på vad som gäller i ert fall då det finns flera möjliga utfall beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det föreligger fel i varan om klockan inte är avtalsenlig per riskövergången. Men eftersom ni har varit så tydliga som möjligt och inte undanhållit någon information från avtalsparten har ni gjort vad ni har kunnat. Frågan i det här fallet blir då vad som rimligen kan förväntas av uttrycket ”några sekunder”. Uttrycket ”några sekunder” kan som lägst vara två sekunder, vilket innebär att klockan måste ställas tillbaka en minut ungefär en gång i månaden. I det aktuella fallet var det istället fråga om 18 sekunder, vilket innebär att klockan måste ställas tillbaka en minut ungefär varannan dag. Den utgivna informationen kan således anses vara vilseledande. Å andra sidan kan argument föras kring att felet på klockan innebär att klockan måste ställas tillbaka emellanåt oavsett om det rör sig om två sekunder per dag eller 18 sekunder per dag. Avtalsparten kan således anses vara informerad om felet vid avtalets ingående. Det avgörande för om fel föreligger är om klockan är sämre än vad avtalsparten hade räknat med. Jag hoppas att jag har givit er en riktning för att finna ert svar. Har ni ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta Lawline igen. Med vänliga hälsningar,

Kan man säga upp ett TV-abonnemang med bindningstid om kanaler försvinner?

2017-09-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej vi har ett abonnemang hos Boxer tv. Vi är nu bundna på detta abonnemang i två år. Min tjej tecknade detta abonnemang endast för hon vill se Sofias änglar på kanal 5. Nu har Boxer släckt ner ett flertal av hennes kanaler bla kanal 5 Eurosport kanal 10 och 11 mm. Nu vill hon absolut inte ha kvar abonnemanget då hon ändå inte kan se den kanal hon ville ha och betalar för. Vi anser att Boxer gör sig skyldiga till kontraktsbrott då de inte levererar det de lovade när hon skrev på kontraktet. Kan vi häva abonnemanget??
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtalsfrihet råderDet finns ingen lag som särskilt reglerar avtal om TV-abonnemang. Detta medför att full avtalsfrihet råder, vilket innebär att du och Boxer har möjlighet att avtala om i princip vad som helst.Huvudregeln är att avtal ska hållasHuvudregeln i den svenska avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det innebär att båda parter ska fullfölja sina förpliktelser; i ditt fall ska du betala kostnaden för abonnemanget och Boxer ska leverera de tjänster du har betalat för. Ingen av parterna har utan vidare någon möjlighet att säga upp ett avtal med bindningstid i förväg. På grund av att utgångspunkten är att avtal ska hållas är de lagreglerade möjligheterna att säga upp avtal få. I avtalslagen, som gäller för alla avtal, finns dock ett antal situationer när ett avtal kan hävas. Dessa bestämmelser gäller t.ex. om någon har lurat dig att ingå ett avtal (30 § avtalslagen). Det finns även en mer allmänt hållen regel, som dock tillämpas mycket restriktivt av Högsta domstolen, som säger att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas eller åsidosättas helt (36 § avtalslagen). Med hjälp av denna paragraf kan man, åtminstone teoretiskt, åsidosätta avtalsvillkor som innebär bindningstid med hänsyn till att kanaler som ursprungligen ingick i din flickväns kanalutbud har försvunnit.Boxers avtalsförhandlingar med Discovery Networks (som tillhandahåller bl.a. Kanal 5) verkar ha dragit ut på tiden. Utan att veta exakt hur länge dessa kanaler kommer att vara borta från kanalutbudet kan jag inte uttala mig om det är oskäligt med två års bindningstid. Utgör kanalerna en majoritet av din flickväns kanalutbud och kanalerna försvinner permanent är det inte orimligt att anta att en domstol hade ansett att bindningstiden är oskälig. Boxer och Discovery Network kommer dock troligtvis att komma överens om ett nytt avtal inom kort. Enligt min mening är därför avtalsvillkoret, dvs. bindningstiden på två år, inte oskäligt och avtalet kan därför inte hävas.Erbjuder avtalet med Boxer någon hävningsmöjlighet?I Boxers allmänna villkor kan man i punkt 16.2 läsa följande angående kundens rättigheter när kanalutbudet förändras: "Om ändringen innebär en väsentlig förändring av kanalutbudet har du rätt att säga upp ditt/dina abonnemang."Min tolkning av avtalsklausulen är att din flickvän har rätt att säga upp avtalet, oberoende av bindningstid, om en väsentlig förändring av Boxers kanalutbud har skett. Vad jag kan se har nio kanaler försvunnit av totalt nästan 50 kanaler. Exakt hur en domstol hade tolkat klausulen är svårt för mig att avgöra, men enligt min mening torde en temporär minskning med nio av 50 kanaler inte kunna tolkas som en väsentlig förändring, åtminstone inte om det finns andra kanaler med likartat innehåll. I andra sammanhang när uttrycket "väsentlig" används (se t.ex. 29 § konsumentköplagen) brukar man se på den avtalsbrytande partens möjligheter att minska effekterna av felet (avtalsbrottet i detta fall) genom andra åtgärder; hävningsrätt föreligger i så fall om felet inte går att åtgärda. Det finns i dessa lagar ingen generell rätt för köparen att häva ingångna avtal på grund av minsta lilla fel, utan köparen förväntas tåla relativt mycket innan hävningsrätt föreligger. I din flickväns fall går "felet" att åtgärda, förutsatt att Boxer och Discovery Network kan komma överens om ett nytt avtal.Mitt råd till erMitt råd till er är i första hand att prata med Boxer och försöka hitta en lösning. Är ni missnöjda med Boxers agerande kan ni alltid vända er till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar konsumenttvister (information om hur ni går till väga finner ni här). ARN:s beslut är visserligen inte bindande, men de allra flesta företagen brukar rätta sig efter dem.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Tillåtet för campingägare att ha husbil som säkerhet?

2017-08-28 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Vi ska skriva på ett avtal för en säsonsplats på en camping. En av punkterna som jag ställer mig tveksam till lyder så här: "om betalning inte sker i enlighet med detta avtal, har värden (campingen) rätt att kvarhålla vagnen/campingfordonet som säkerhet för uppkommen fordran. Gästen får inte disponera över vagnen förrän hyra och eventuell annan skuld betalas till fullo."Det skulle ju innebära att om vi skulle bli oense om tex en skitsumma som typ duschpengar och vi inte hittar en lösning, vilket man självklart gör när det handlar om skitsummor. Men ändå... då tar de vår vagn i anspråk, en vagn för flera hundra tusen... är det en rimlig punkt?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline!Vad säger lagen?I Sverige råder avtalsfrihet. Det innebär att man som huvudregel får avtala med vem som helst om vad som helst. Det avtalet du beskriver faller under denna frihet. Det kan dock ogiltigförklaras enligt 3 kap. avtalslagen. Bland annat säger 36 §:"Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende."Det innebär alltså att om villkoret om att de får ta fordon som säkerhet kan ogiltigförklaras om det anses oskäligt. Detta görs i så fall vid en eventuell konflikt i rätten, t.ex. om ni inte betalar i enlighet med avtalet och de stämmer er i tingsrätten. Tolkning av ert fallJag kan inte svara för möjligheterna ni har att få detta avtalsvillkor ogiltigförklarat i en sådan eventuell tvist men jag ser det som osannolikt med tanke på att det i grunden inte är något fel på villkoret. Ni går helt enkelt med på att sätta ert fordon som säkerhet för betalningen, ett s.k. pantavtal, som är helt legitimt. Det som kan göra att det blir ogiltigförklarat är om det är finstilt och undangömt i avtalet så att ni inte ska märka det. Det kan även tänkas att avtalsvillkoret ogiltigförklaras om betalningsvillkoren i avtalet som de hänvisar till, är orimliga. Om det inte är något fel på betalningsvillkoren och pantvillkoret som ni uppmärksammat står tydligt med i avtalet, så ser jag alltså inga problem med villkoret.OBS: Det finns regler om hur pant får gå till, exempelvis måste pantegendomen vårdas väl av panthavaren. Dessa regler finns i 10 kap. handelbalken.Hoppas det besvarar er fråga. Tveka inte att höra av er till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar! Prova gäran vår expressrådgivning!Vänliga hälsningar,

Ogiltig rättshandling vid psykisk störning?

2017-08-14 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Ogiltig rättshandling vid psykisk störningEn person som är diagnosticerad med depression och tagit anti depressiv medicin de senaste 9 åren, slutar abrupt på eget bevåg med medicineringen. Detta föranleder sömnbrist, tilltagande depression, irrationellt beteende och lätt paranoia. Personen får för sig att vilja jobba utomlands i detta tillstånd ca 1,5 månad efter upphörandet av medicinering, får inte tjänstledigt beviljad, och säger då upp sig från sitt jobb. Detta utan att berätta något för någon annan förrän efter det är gjort, inte ens för mamman till deras tre barn.Kan uppsägningen ogiltigförklaras? Vad krävs i så fall?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning kan avtal ogiltigförklaras pga psykisk störning men det är en definitionsfråga vad som räknas som en så pass allvarlig störning att det kan ogiltigförklara avtal. Är inte säker på att depression skulle falla in där men eftersom personen i fråga gått så pass länge på medicinen och plötsligt slutar så kan det tala till er fördel om ni vill ogiltigförklara uppsägningen. Ett annat problem är att sagda lag endast talar om köpeavtal men den bör kunna tolkas analogt på anställningsavtal också.Om inte lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning fungerar för att ogiltigförklara uppsägningen så kan möjligtvis avtalslagen 31 § åstadkomma detta. Det kräver dock att arbetsgivaren utnyttjat personens rubbade tillstånd, vilket i och för sig går att argumentera för. Hur kan ni gå vidare?Det är inte ett jättestarkt case men om ni skriver till arbetsgivaren och förklarar situationen så kanske det kan lösa sig. Prova hänvisa till de lagar jag nämnt. Om arbetsgivaren vägrar återuppta anställningen så kan ni anmäla denne till tingsrätten genom en stämningsansökan. Om det kommer till detta steg så är det en god idé att vända er till vår juristbyrå för mer hjälp. Mer info finns här. Dessa kostnader betalas av arbetsgivaren om denne förlorar.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen i framtiden! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,