Köpeavtal med underårig utan samtycke

2018-01-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min dotter beställde saker från en hemsida och för att fortsätta köpet så var hon tvungen att trycka på godkänn avtal om du är över 16 år vilket hon inte är, hemsidan har en testa gratis månad och efter den månaden drar de 89 kr per månad. jag visste inte om detta och nu så ska de dra av 178 kr från mitt kort. är det lagligt de som de gör? måste jag betala denna summa eller är avtalet ogiltigt då hon inte är äldre än 16 år och inte har min tillåtelse?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.En person under 18 år får inte ingå avtal utan samtycke från vårdnadshavare, det kan man läsa i 9 kap. 1 § föräldrabalken. Om en underårig ändå ingår ett sådant avtal går det som regel för vårdnadshavare att häva avtalet, se 9 kap. 7 § föräldrabalken. I detta fall är det sannolikt att din dotter vilselett företaget i och med att hon klickat i att hon är över 16 år, och i sådant fall är hon ersättningsskyldig för eventuella ekonomiska skador. Men med det sagt så har ni rätt att häva avtalet, eftersom din dotter inte varit behörig att ingå avtalet. Jag vet inte vad det är din dotter köpt men det låter som en typ av tjänst som löper per månad, ni kommer antagligen få betala för den tid som tjänsten använts men det beror på hur företaget ställer sig till detta.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till.Vänliga hälsningar,

Ingående av avtal om vårdnad av barn under åverkan av psykiska besvär

2018-01-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej ligger i skilsmässa och min fru fick mig även att skriva på papper om att ge henne ensam vårdnad. Detta gjorde hon medans jag hade en rejäl livskris pga dåligt mående och låg inlagd på psyket för självhat och självmordstankar. Jag ville inte skriva på men jag var så svag att jag inte orkade stå emot. Min fråga är att kommer domstolen per automatik ge henne rätt för att jag skrev på eller kommer domstolen gå på det som är bäst för barnen. En fortsatt god kontakt för barnen med båda föräldrarna?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med kan det konstateras att avtal som ingåtts med någon som lider av en psykisk sjukdom kan ogiltigförklaras. Det tydligaste exemplet på detta är lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Med andra ord kan du med all sannolikhet få avtalet ogiltigförklarat om du kan styrka att du mådde psykiskt dåligt vid tiden för avtalets ingående. Detta bedömer jag att du kan eftersom du var inlagd och detta rimligen måste dokumenterats. Utöver detta så måste ett avtal om förändring av vårdnaden av ett barn godkännas av socialnämnden för att vara giltigt enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken. Huruvida socialnämnden skulle godkänna ett avtal om ensam vårdnad när den ena föräldern hävdar att avtalet ingåtts under olämpliga former kan jag inte uttala mig om, men enligt min bedömning är detta mindre relevant med hänsyn till det jag förklarade i första stycket.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Avtal ogiltigt?

2017-12-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag skrev på ett helårskontrakt på en campingplats 27/5 2017.Flyttade dit och betalade för 2 månader med el inkluderad. Snart började jag känna mig trakasserad av Campingvägen och kände mig kränkt. Eländet ökade och blev utskälld och förödmjukad offentligt inför hela campingplatsen. Jag blev tvungen att lämna platsen med omedelbar verkan. Campingvärden hade kallat mig för en mycket otrevlig människa och tilldelat mig rött kort som han sade.Emellertid så fick jag en ny faktura som jag inte betalade men meddelade Vera Omni AB bakgrunden till det. Fakturor fortsatte komma så jag vände mig till Visitas Ansvarsnämnd för hjälp. Mitt fall togs upp av dem och jag bidrog med fakta. Det som slog mig vid en kontroll av kontraktet var att det var daterat, det fanns sedan mars 2017 ett nytt för branschen gällande kontrakt. Detta kontrakt undertecknat av Konsumentverket och SCR innehåller en mer detaljerad bild av vad som gäller. Särskilt punkt 6 klargör att ett kontrakt hävs samt att platsen upplåtes till annan hyresgäst.Plötsligt fick jag brev från Kronofogdemyndigheten.Delgiven att betala den samlade hyran på ca 13600.Chockad över att företaget gått händelser i förväg.Gav då fakta i fallet till Kronofogdemyndigheten.Beslut om att Nacka Tingsrätt kommer att ta över, beslutet kan ej överklagas.Visitas meddelar att jag är skyldig att betala trots allt.Jag protesterar. Ogiltigt avtal pga bristande form samt bakomliggande trakasserier?
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster! Jag kommer att dela in svaret i olika underrubriker för att göra situationen tydligare för dig. Längst ned finner du mina kontaktuppgifter samt ett förslag på en tid för telefonmötet som ingår i tjänsten du har betalt för. Jag utgår ifrån att den campingplatsen som du bodde på är medlem i SCR Svensk Camping. Vidare har jag förstått det som att det avtalet du slöt med campingplatsen inte stämmer överens med Kosumentverkets regler vilket gör att du anser att avtalet du slutit är ogiltigt. Vad gäller avseende avtal generellt I Sverige råder en långt gående avtalsfrihet vilket innebär att man i stort sätt får avtala om vad som helst och med vem som helst. Avtalsfriheten är dock inte absolut, och det finns vissa saker man inte kan avtala om och vissa typer av avtal styrs av tvingande lagregler. Ett undantag från avtalsfriheten är principen om "pactum turpe". Denna principen säger att man avtal som har olagliga eller omoraliska syften kan ses som ogiltiga beroende på omständigheterna i övrigt. Ett avtal som rör brottslig verksamhet är dock aldrig bindande. Avtal som har tvingande formkrav är bland annat avtal vid fastighetsköp, och tvingande regler som inte kan avtalas bort hittas ibland annat konsumentlagstiftningarna (konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, konsumentkreditlagen). Finns det inga särskilda regler på en viss typ av avtal så råder det således avtalsfrihet. Vad Är ditt avtal ogiltigt? Rent rättsligt finns det vissa särskilda omständigheter som gör att ett avtal blir ogiltigt. Dessa omständigheter är följande: Om avtalet strider mot tvingande bestämmelser i t.ex. konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen. Om avtalet ingåtts på fel sätt och genom tvång, svek eller ocker. Om avtalet blivit slutet i strid mot tro och heder. Denna punkten handlar om att avtalet blivit slutet där ena parten varit påverkad av psykisk sjukdom eller annan psykisk defekt. Om avtalet utgör ett skenavtal och avsikten är inte att avtalet ska användas. Om avtalsvillkoren är oskäliga. Om ena parten blivit vilseledd i motivet till avtalsslutet. T.ex. genom svek. Krav på vad som utgör tvång och svek ställs väldigt höga, och det är inte ofta de ogiltighetsgrunderna faktiskt blir tillämpbara.De avtalsvillkoren från Konsumentverket som du hänvisar till är inte rättsligt bindande för dig som konsument. Däremot har du som konsument har rätt att vid ingående av avtal med en SCR campingplats kräva de avtalsvillkoren som omfattas av Konsumentsverkets avtalsvillkor. Det avtal som du har slutit verkar inte omfattas av någon ogiltighetsgrund, och eftersom du har godkänt avtalet genom att ha skrivit på det så är det juridiskt sett bindande samt giltigt. Att någon avtalsvillkor strider mot Konsumentverkets villkor påverkar inte dig som konsument. Däremot kan det vara så att campingen du bodde på gör sig skyldiga till avtalsbrott gentemot Konsumentverket på grund av deras avtal sinsemellan.En tolkningsvariant av din situation som gynnar dig är att påstå att avtalet du slutit med campingplatsen är oskäligt och att det därför även är ogiltigt.Ett avtal kan anses vara oskäligt bland annat om:Det strider mot icke-tvingande regler som råder på området men avtalet är till så stor nackdel för dig som konsument att det inte blir en rimlig balans campingens och dina rättigheter.Avtalet är så vilseledande eller oklart formulerat, att du som konsument inte kan förutse vilka konsekvenser avtalet får. T.ex. om villkoren är motsägelsefulla eller ofullständiga. Avtalet lägger en oskäligt ensidig börda på dig som konsument.Avtalet innehåller en ensidig rätt till godtycklig uppsägning.Måste du betala och har du rätt att säga upp avtalet? Eftersom du har skrivit på ett avtal med campingen så är det gällande samt bindande för dig, oavsett Konsumentverkets bestämmelser, så länge någon ogiltighetsgrund ovan inte är tillämpbar. Om du bryter mot ett giltigt avtal, så är det du som gör dig skyldig till avtalsbrott. Ett sådant avtalsbrott är t.ex. om man vill säga upp avtalet innan den avtalade giltighetstiden löpt ut. Eftersom du vill säga upp avtalet innan avtalstiden löpt ut verkar det som att du måste betala hela beloppet som avtalet avser ändå, och i så fall måste du betala avgiften avseende hela året och inte endast de två månaderna som du bodde där. Eftersom jag inte har sett avtalet som du tecknat med campingen kan jag inte veta helt säkert vad som gäller vid avtalsbrott, då detta vanligtvis regleras i avtalet. Finns det klausuler i avtalet som anger under vilka grunder man kan säga upp avtalet och slippa betala så gäller det såklart.Kan man påstå att avtalet du slutit är oskäligt på grund av Konsumentverkets bestämmelser så är det dock ogiltigt, och du ska du inte behöva betala någonting alls. Bestämmelsen om oskäliga avtal tillämpas väldigt sällan och det är svårt att få igenom argument avseende oskäliga avtalsvillkor. Huruvida ett avtal är oskäligt är helt upp till en domstol att bedöma och jag kan endast vägleda dig i hur rättsläget brukar se ut. Listan ovan gällande när ett avtal anses vara oskäligt är inte uttömmande och det är bara några få exempel på när avtalet skulle kunna vara oskäligt - det hela beror på den enskilda situationen och omständigheterna runtomkring avtalet. Trakasserierna påverkar inte själva avtalet och avtalets giltighet, men däremot skulle de kunna utgöra brottsliga handlingar om de omfattas av någon brottsbestämmelse och i så fall bör du polisanmäla gällande det. Det beror på hur trakasserierna har sett ut. Hoppas du har fått svar på din fråga! Förslagsvis håller vi telefonmötet tisdagen den 19/12-17 kl. 14:00. Fungerar inte denna tid för dig får du gärna kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se så hittar vi en ny tid som passar för oss båda. Hör jag inget ifrån dig antar jag att det fungerar den 19/12-17 och då slår dig en signal då. Allt gott och trevlig helg! Mvh,

Arbetsgivare som av misstag anger fel lön i anställningsavtal

2017-11-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag och några kollegor ska "flyttas" över till ett nytt dotterbolag i en koncern. I och med detta så följer även vår anställningstid, lön, förmåner mm. med i flytten. Dock så ska jag få en ny bredare befattningsbeskrivning och skriva på ett nytt anställningsavtal där jag accepterar detta. Men när jag läste anställningsavtalet så uppmärksammade jag att dem råkat ge mig 1000 kr extra i lön. Om både jag och min arbetsgivare signerar detta, är avtalet bindande och kan dem neka mig den löneökningen senare? Jag har varit lite bitter mot dem då jag själv anser att dem förväntar sig mycket mer av mig som anställd vilket också befattningsbeskrivningen visar, men förhöjd lön kommer inte på tal. Så den nya lönen är egentligen inte mer än rättvis anser jag själv då jag knappt fått en löneökning på två år. Tacksam för hjälp i frågan!
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Anställningsavtal kan vara muntligaNär det kommer till anställningsavtal finns inget krav på att det ska vara skriftligt. Även muntliga överenskommelser är bindande mellan parterna. (Det finns dock vissa bestämmelser i Lagen (1982:80) om anställningsskydd som kräver att arbetsgivaren lämnar viss information till den anställde skriftligen. Dessa regler är dock inte relevanta i ditt fall, utan bara en förklaring till varför skriftliga anställningsavtal är vanligt förekommande.)Det som istället har betydelse är att även muntliga överenskommelse om bl.a. lön är bindande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om ni har kommit överens om en annan lön än den som står på det skriftliga anställningsavtalet, är det den lön som ska gälla. Det är er överenskommelse som är själva avtalet - inte det skriftliga dokumentet. Ett skriftligt avtal är ett viktigt bevis för själva överenskommelsenDet skriftliga dokumentet är däremot det viktigaste beviset för vad ni har kommit överens om. Om du kan visa upp ett skriftligt anställningsavtal där det framgår att lönen är en viss summa, blir det såklart svårt för din motpart att bevisa att ni hade en annan överenskommelse. Förklaringsmisstag enligt avtalslagenDen situationen som du beskriver finns uttryckligen reglerad i den ålderdomliga 32 § Avtalslagen (1915:218). Där framgår att om din arbetsgivare har accepterat ett avtalsinnehåll som grundar sig på en felskrivning eller annat misstag från arbetsgivarens sida, så är denne inte bunden av avtalets innehåll i den delen, om du som arbetstagare insåg eller borde ha insett misstaget. Eftersom du berättar att du visste om att arbetsgivaren hade råkat skriva fel, är arbetsgivaren inte bunden av det skriftliga avtalet. Att detta är svårt för arbetsgivaren att bevisa är en annan sak. Att du anser att du förtjänar en bättre lön är inte intressant för den juridiska bedömningen i denna fråga. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta vår juristbyrå via info@lawline.se.

Kan man binda någon annan i ett avtal?

2018-01-15 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |En vän har skrivit på ett avtal för en foderhäst åt våra döttrar. Jag har aldrig sett avtalet eller skrivit på något avtal kan jag dra mig ur när som helst då?
Ikram Asry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BundenhetAvtalsparter kan endast binda sig själva till avtalet. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer är det därför inte möjligt att avtala om en tredje part. Det kan dock undantas om avtalet endast är gynnande för den utomstående.Omyndiges möjlighet att binda sigDu har inte nämnt hur gamla dina döttrar är och därför utgår jag från att de inte uppnått 18 års ålder i mitt svar. I föräldrabalken (FB) regleras en underårigs rätt att bli part i avtal. En omyndig person har ingen så kallad rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § FB). Det innebär att hen inte får bl.a. sluta avtal eller åta sig skulder. Det finns även här undantag för denna bestämmelse som jag inte kan gå in på eftersom att jag har så lite omständigheter i din fråga för att kunna avgöra om de är tillämpliga eller inte.Frånträda/godkännaSom huvudregel gäller att beslutet ligger på barnets vårdnadshavare att avgöra om den vill godkänna avtalet eller inte. Detta godkännande kan även göras i efterhand efter det att avtalet redan har ingåtts mellan parterna. Om föräldern till den omyndige väljer att inte godkänna avtalet så är avtalet inte gällande (9 kap. 6 § 1 st. FB). Eventuell ersättningOm någon avtalsprestation redan har genomförts, t.ex. betalning, så ska det återgå. Om prestationen inte är möjlig att återbära så ska ersättning för dess värde utgå istället. Ersättningsansvaret är dock begränsat till att den omyndige endast är skyldig att ersätta vad den har haft för nytta eller vad som används för skäligt underhåll (9 kap. 7 § 1 st. FB). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag bortse från en konkurrensklausul i mitt tidigare anställningsavtal?

2017-12-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejJag har sedan två månader avslutat en anställning och jag ska nu påbörja en ny anställning på ett nytt bolag inom mitt yrke. Kan jag starta en konkurrerande verksamhet om jag skulle sluta på den nya anställning efter 3 månader gentemot mitt gamla arbetsgivare? Från tidigare anställning har jag ett påskrivet sekretessavtal där det framgår att jag inte får ta företagets kunder osv.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Det är vanligt att företag gentemot sina anställda i anställningsavtalen har en klausul som fastställer att den som avslutat sin anställning hos företaget inom en viss tidsperiod efter avslutad anställning inte får ta över företagets kunder och bedriva konkurrerande verksamhet. Står detta i ditt tidigare anställningsavtal – som du genom ditt handlande eller underskrift har visat att du har godkänt – gäller klausulen. Ofta står även att om du bryter mot klausulen är du skyldig att betala ett vitesbelopp till företaget. I regel är dessa klausuler helt i sin ordning och arbetsgivare ser till att de upprättas i enlighet med vad som är brukligt inom branschen. Skulle det vara så i ditt fall att klausulen är oproportionerligt begränsande för dig d.v.s. du kommer få de mycket svårt att försörja dig om du inte bryter mot klausulen – kan den jämkas med stöd av 38 § eller 36 § avtalslagen. I målet AD 2010 nr 53 förklarades en liknande klausul som den du beskriver sakna verkan mot en tidigare anställd med stöd av 38 § avtalslagen. Personen som avslutat sin anställning hade arbetat med försäljning av finansiella tjänster. Domstolen tog hänsyn till att det var vanligt inom branschen att kunderna anlitade flera rådgivare och att det därför inte skulle spela så stor roll om den tidigare anställda delade kunder med arbetsgivaren. Hänsyn togs också till att arbetstagaren inte på något sett kompenserats för den börda klausulen innebar, att klausulen gällde för 5 år vilket var mycket längre än det vanliga, att bolaget hade jättemånga kunder och att det var väldigt svårt för arbetstagaren att veta om denne faktiskt "snott" en kund och att kundkretsen för denna sorters tjänster var begränsad. Läs vad som står i ditt avtal. Är bestämmelsen otydlig – försöka ta reda på vad som är vanligt inom din bransch och börja inte bedriva konkurrerande verksamhet utan att det verkligen står klart att klausulen i ditt avtal kan bortses från. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Häva avtal p.g.a. alkoholpåverkan?

2017-12-08 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag blev uppsagd av personliga skäl då arbetsgivaren inte ansåg att jag skötte arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Detta håller jag inte helt med om.Jag erbjöds ingen chans till omplacering (inom kommunen där jag var anställd) utan istället erbjöds jag ett avgångsvederlag på 8 månadslöner. Överläggning skedde med fackligt ombud och jag deltog inte i mötet då jag inte fick det för arbetsgivaren. Jag skrev sedan på detta dokument då jag var onykter och inte förstod konsekvenserna. Kan jag på något sätt häva detta avtal då jag faktiskt inte var vid mina sinnens fulla bruk då jag var berusad när jag skrev på?
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som grundläggande princip inom det avtalsrättsliga området gäller att avtal ska hållas. Har däremot avtal tillkommit på ett eller annat otillbörligt sätt kan det komma att ogiltighetsförklaras med stöd av avtalslagens 3 kap. En ogiltighetsgrund som skulle kunna vara tillämplig i ditt fall är ockerbestämmelsen, (3 kap. 31 § avtalslagen). Med denna menas att en person medvetet utnyttjat annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning för att betinga sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som utgått. Att berusning kan tolkas in under annans oförstånd är tämligen självklart däremot har jag svårare att se att det andra ledet i bestämmelsen skulle vara uppfyllt i ditt fall, d.v.s. att din chef utnyttjat ditt tillstånd för att betinga sig en otillbörlig förmån. Vad som då återstår är möjligheten att tillämpa generalklausulen, (3 kap. 36 § avtalslagen), denna bestämmelse täcker in det mesta och medger att avtalsvillkor kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om de är oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Den omständigheten att du vid undertecknandet av avtalet var alkoholpåverkad och då inte fullt ut förstod konsekvenserna av avtalets innehåll kan således vara en sådan omständighet som kan ligga till grund för en tillämpning av generalklausulen. Notera dock att bestämmelsen rör jämkning av enskilda villkor och inte en grund för att häva avtalet i dess helhet. Möjlighet föreligger ju även att tala med din arbetsgivare och försöka förklara situationen som den ser ut, om det var så att du inte vid ett tidigare tillfälle där du hade möjlighet att förstå innebörden av avtalet fick ta del av dess innehåll kan det kännas orimligt av din arbetsgivare att hävda avtalets giltighet. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Är avtalet giltig?

2017-11-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej jag hade ett muntligt avtal som är grundat på hot och press och jag undrar om sånt är okej om det gäller om det är press?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) finns bestämmelser om avtals ogiltighet.I 29 § avtalslagen står det att ett avtal är ogiltigt om man blivit tvingad att ingå avtalet. Tvånget måste ha varit anledningen till att du valde att ingå avtalet. Hotet du utsatts för måste dessutom vara rättsstridigt. Ett exempel på ett rättsstridigt hot finns i 9:4 Brottsbalk (1962:700), brottet kallas för utpressning. Gärningsmannen hotar offret och förklarar att hen kommer skadas om hen inte ger gärningsmannen pengar. Sammanfattningsvis: Ett avtal som tillkommit under hot är inte giltigt. Det innebär att du inte måste genomföra de förpliktelser som din motpart kräver av dig. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,