Är avtalsvillkor om överlåtelseförbud giltiga?

2018-03-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag ska överlåta en ponny till en kvinna men vill ha som villkor att hon inte får sälja ponnyn vidare. Jag tänker mig en ungefärlig formulering enl nedan; Klausulen innebär att mottagaren INTE har rätt att sälja eller överlåta hästen vidare utan säljarens/givarens godkännande. Säljaren/givaren av gåvan har rätt att köpa tillbaka hästen till samma köpeskilling, dvs 0 kr, den dag mottagaren avser överlåta hästen till en ny ägare. Säljaren/givaren av gåvan kan välja att avstå köp men har förköpsrätt. Förköpsrätten gäller under hela ponnyns livstid.Går det att villkora köp eller gåvor på det här sättet? Någon nämnde att när ponnyn väl är hennes upphör alla överenskommelser att gälla och hon får göra vad hon vill...Är det någon skillnad på möjligheter att skriva in villkor ifall vi säljer eller ger bort ponnyn?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen avtalslagen (AvtL).I svensk rätt råder som regel avtalsfrihet och principen pacta sunt servanda (avtal ska hållas). I korthet innebär detta att parter med rättshandlingsförmåga har rätt att ingå avtal som de utformar som de vill och att dessa avtal sedan ska efterlevas av parterna.Enligt min uppfattning vore det med hänsyn till detta inga problem med ett sådant avtalsvillkor som du beskriver. Villkoret du beskriver hyser även likheter med vissa vanligt förekommande avtalsvillkor, till exempel återtagandeförbehåll och köpoptioner. Ett av de mest kända undantagen från principen om avtalsfrihet är 36 § AvtL. Där stadgas att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas utan avseende. Villkoret du beskriver kan dock enligt min uppfattning inte tänkas omfattas av detta undantag.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Avtalets giltighet vid ändrade förhållanden

2018-02-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejJag undrar om jag kan häva köpet för min nyproducerade bostadsrätt. Läget är att förhandsavtal tecknades 2015 med villkor att 'beräknad tidpunkt för upplåtelse' var Prel. Kvartal 1, 2017. 'Beräknad tidpunkt för inflyttning' var Prel. Kvartal 3, 2017.Det finns en punkt i förhandskontraktet som lyder; Tidpunkter för upplåtelse och inflyttning är preliminära och förändringar kan ske. Definitiv inflyttningsdag meddelas förhandstecknaren senast tre månader i förväg.I kvartal 2, 2017 tecknades upplåtelseavtal där definitivt datum för inflytt meddelades. Inflytt beräknades till slutet på november (exakt datum angavs) dvs, sent i kvartal 4.Under den här perioden svajade det till ordentligt på bostadsmarknaden och lägenheten tappade mycket värde på väldigt kort tid. När det uppdagades hade redan själva köpet på lägenheten gjorts. Finns det då någon återvändo? Hade lägenheten varit klar för inflytt i kvartal 3 som beräknat hade läget varit helt annorlunda.
Anna Dalevi |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Vad jag förstår det som av din fråga har allting skett i linje med avtalet. Något avtalsbrott har alltså inte skett. Ett alternativ då är att se om någon klausul är ogiltig på grund av generalklausulen i 36 § avtalslagen, som säger att ett avtalsvillkor kan jämkas (tas bort) om den är oskälig. I detta fallet verkar dock, av det jag kan tolka, klausulen om när inflytt får ske inte oskälig. Inflyttningsdatumet till en nyproduktion kan behöva vara flexibelt eftersom det kan vara svårt att beräkna exakt när bostadsrätten blir klar. Det borde inte heller vara ovanligt att ett avtal om köp av nyproduktion ser ut på det sättet. Köp av en nyproduktion i sig är i sin natur förenat med en viss risk eftersom priserna på bostadsmarknaden inte är statiska. Av den information jag fått ta del av från din fråga verkar det alltså inte som att du kan häva avtalet eller köpet. Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Är ett bilköp bindande om jag undertecknat kontrakt med fel köpeskilling av misstag?

2018-02-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejJag har köpt en bil för två dagar sedan, när jag kom hem såg jag att på kontraktet stod andra summor 'än vad vi var överens om muntligen innan, Jag hade inte observerat detta när jag skrev under. Jag ser även när jag kollat upp priset att jag gett 15000-20000 kronor för mycket för bilen.Har jag rätt att häva köpet? Jag har inte fått bilen ännu.
Adam Ask |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i detta svar från att du har köpt bilen av en annan privatperson. Alltså gäller inte vad som sägs nedan i det fall som du har köpt bilen hos en återförsäljare av bilar eller liknande.Slutande av avtalDen grundläggande principen i Sverige är att avtal som har ingåtts ska hållas. Ett avtal består som regel av ett anbud och en accept. När båda parterna är överens uppstår det ett bindande avtal. Det saknas ett krav på att ett avtal ska vara skriftligt, alltså gäller såväl muntliga avtal som skriftliga. Avtalsbundenheten uppkommer i sådana fall där avtalsförhandlingarna skett vid flera tillfällen, vid det sista tillfället av förhandlingarna. Utifrån detta blev avtalet alltså bindande vid undertecknandet av kontraktet. Reglerna av hur ett avtal blir till hittas i Lag (1915:218) 1 kap. Om slutande av avtal.Kan avtalet vara bindande ifall jag har undertecknat ett felaktigt avtal av misstag?I detta fall trodde du att du köpte bilen för en annan köpeskilling än vad som stod på det skriftliga kontraktet. Din partsvilja motsvarade alltså inte avtalet. När man ska se till ifall ett avtal är bindande eller inte så ser man till ifall båda parter hade gemensam partsvilja. I det fall någon part hade en avvikande partsvilja vid avtalsslutet så har inte bundenhet till avtalet uppkommit. Detta förutsätter dock följande:i) att det var en av parterna som slöt avtalet som stod för förklaringsmisstaget.ii) att förklaringsmisstaget ledde till att avtalet inte fick det innehåll som motsvarade din vilja.iii) att din motpart var i ond tro om att avtalet uppkom till följd av misstaget. Med det menas att säljaren av bilen antingen hade vetskap om att du inte ville betala den köpeskilling som stod på kontraktet, eller borde ha känt till det. Detta har att göra med att din motpart måste kunna fästa tillit till din uttryckta viljeförklaring. Att du har betalat för mycket för bilen tolkar jag som att du har erlagt en för hög köpeskilling för den, sett till marknadsvärdet. Eftersom det råder avtalsfrihet i Sverige är du som köpare och säljaren till bilen helt fria att avtala om en högre köpeskilling än marknadsvärdet. Alltså är det inte i sig anledning att kunna betrakta avtalet som ogiltigt med enbart det skälet. Vad du kan göraSammanfattningsvis är avtalet ogiltigt om det uppkom genom ett misstag. Detta förutsätter dock att ovan nämnda kriterier är uppfyllda. I övrigt är tyvärr avtalet bindande med hänsyn till huvudregeln att avtal ska hållas. För vidare rådgivning om hur du kan gå tillväga för att ogiltigförklara köpeavtalet hänvisar jag till vår betaltjänst på info@lawline.se

Fel pris på hemsidan - är säljaren bunden till det priset?

2018-01-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan,I fredags(den 26 Januari 2018) hade jag och tre vänner bokat en timmes häst och vagn - där en av mina vänner har åkt förut. På hemsidan stod det klart och tydligt att det kostade 150:- per person för en timme och jag har även screenshotat ifall han skulle ändra på det nu i efterhand. Då jag ringde och beställde en tid så valde jag en tid och så var det de, Vi ses på fredag sa han och vi la på. Då vi hade åkt häst och vagn så sa min vän som åkt tidigare att han kunde fakturera till hennes Pappas företag. Den kvällen kom en faktura på 1500:- Ok, det är inte så jätte mycket mer men det känns liksom inte rättvist då vi gick totalt efter vad det stod på hemsidan.Jag sms:ade till honom och frågade om det verkligen stämde och han svarade att ja, det gjorde det och att han skulle ändra på hemsidan då det stod fel där. Måste inte han står för vad som stod på hemsidan? Vi skulle aldrig åkt om vi visste det var så pass dyrare. Tacksam för lite hjälp:) Har kollat upp det själv en del och hittar rätt mycket lag som stödjer detta men skulle vela har juridisk hjälp.
Klara Sandrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enkla svaret på din fråga är att säljaren som utgångspunkt är bunden av priset på hemsidan, men denna kan komma undan detta genom att hävda att ni var i ond tro om priset. Det vill säga att ni borde ha förstått att det rörde sig om en felskrivning. Utgångspunkten: bindande avtalEnligt 1 § avtalslagen sluts bindande avtal genom anbud och accept. Utgångspunkten är sedan att avtal skall hållas enligt principen pacta sunt servanda.Eftersom det har funnits ett pris som framgått av hemsidan kan ni hävda att ni har kommit överens om ett pris genom detta utbud som säljaren haft på hemsidan och att ni därmed har ingått avtal om priset 150 kr per person.Säljaren kan hävda att ni var i ond tro Frågan i det här fallet blir dock om ni som köpare insåg eller borde ha insett att det priset som angavs på hemsidan inte stämde, det vill säga om ni var i ond tro om att priset 150 kr stämde. Säljaren kan nämligen hävda detta med stöd av 32 § avtalslagen. Jag har själv en mycket liten uppfattning om vad en tur med häst och vagn normalt sett kostar per person. Det är dock ganska stor skillnad på priset 150 kr och 1500 kr och du skriver dessutom att din vän har åkt med häst och vagn från nämnda företag tidigare. Detta är omständigheter som kan tala för att ni borde ha insett att priset 150 kr per person inte stämde och att säljaren därför kan ha framgång med att hävda att ni var i ond tro om priset. För att kunna stå fast vid priset 150 kr per person behöver ni argumentera för att ni inte har varit i ond tro om priset genom att tala emot dessa omständigheter. Huruvida ni skulle ha någon framgång med en sådan argumentation i domstol beror på omständigheterna, som till exempel vad turer med häst och vagn normalt sett kostar och/eller vad företaget tidigare har haft för pris. Fler argument kring liknande omständigheter kan läggas fram. Jag hoppas att du förstår principen.Sammanfattning och rådDu och dina vänner kan argumentera för att ni och säljaren har kommit överens om ett pris om 150 kr per person och ingått bindande avtal om detta. Risken är dock ganska stor att säljaren kan ha framgång med att hävda att ni har varit i ond tro om priset enligt 32 § avtalslagen. Ni kan försöka argumentera mot detta, men jag är långt ifrån säker på att ni skulle ha framgång med en sådan argumentation i domstol. Det beror på vad turer med häst och vagn normalt sett kostar, och vad ni borde ha insett. Jag skulle nog råda er till att släppa denna tvist med säljaren. Det rör sig om så pass lite pengar, och det är långt ifrån säkert att ni skulle ha framgång i en domstol med er argumentation. Självklart kan ni ändå försöka prata med säljaren och komma fram till en bra kompromiss, utan att blanda in någon juridik i det hela.Vill du ha ytterligare hjälp? Om ni trots mitt råd väljer att driva vidare frågan mot säljaren och vill ha ytterligare juridisk hjälp med detta är ni välkomna att vända er till mina duktiga kollegor här på Lawline. Ni kan nå dem på nummer 08-533 300 04. Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga. Med vänlig hälsning,

Avtals giltighet

2018-02-28 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan! Jag ville sälja några gamla vintage hyllor på blocket och säger att jag har några identiska sådana. Billigare ju fler de köper för köparen. Köparen prutar riktigt aggressivt. Och vi möts halvvägs. Köpare säger att de kan komma och hämta direkt. Jag inser i efterhand att jag har blivit blåst och sålt alldeles för lågt.Meddelar köparen att jag inte längre är intresserad att sälja. Köparen hotar då att jag gjort avtalsbrott och kommer stämma mig om den inte får köpa till den prutade summan. Vad gäller? Är jag tvingad att sälja till det prutade priset till denna privatperson. Kan man tvinga någon att sälja på dessa premisser och till och med hota att stämma om de inte får? Tar domstolar verkligen upp sådana här löjliga fall. Konversationen var via SMS och ett par samtal. Har jag som säljare inte rätt att när som helst backa på en sån affär. Jag har inte lust att sälja längre helt enkelt. Kan köparen verkligen tvinga en säljare att få köpa. Det låter ju helt befängt ju! - Man kan ju ångra sig och inte vilja sälja alls.Och om köparen bli nekad till köpa hota att stämma och får rätt. Mycket nyfiken och tacksam för snabbt svar.
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avtal i korthetAvtalet som sådant, och principen om att avtal ska hållas, är en grundläggande del av ett modernt samhälle. Ser vi till hur det är i Sverige så har vi en långtgående avtalsfrihet dvs. du får avtala om vad som helst med vem som helst. Det finns dock vissa begränsningar gällande avtalsfrihet; "pactum turpe". Pactum turpe innebär att omoraliska och olagliga avtal är ogiltiga. Som huvudregel så är avtalsingåendet i sig ett formlöst förfarande, du kan alltså ingå ett avtal muntligt, och du kan ingå det via meddelanden på en chatt. Det finns således inga krav på hur ett avtal ska se ut eller vad ett avtal ska innehålla. Men det finns undantag till denna huvudregel, dock aktualiseras inte dessa undantag i detta fall. Ogiltighetsgrunder & upphävande av avtalDet finns en mängd olika grunder för ett avtals ogiltighet, de hittar vi 3 kap. AvtL. Bland dessa hittar vi tvång, råntvång, svek, ocker bl.a. Den ogiltighetsgrund som eventuellt skulle kunna vara tillämplig är den om ocker som hittas i 31 § AvtL. Men för att den ska vara aktuell så ska motparten ha utnyttjat ditt trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning. Personen ska sedan göra en vinning av att utnyttja din situation som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som denne erlagt, dvs. priset ska vara väldigt lågt. Det är inte olagligt att göra en god affär. Denna lagregel tillämpas väldigt restriktivt. SammanfattningMin bedömning är att avtal föreligger då det verkar som att du har givit ett anbud och din motpart har gett dig en uttrycklig accept. Huvudregeln är att avtal ska hållas oavsett form. Om någon förvägras sina rättigheter p.g.a. att dennes motpart inte håller sitt löfte, dvs. avtalet, kan denne gå till domstol för att tvinga motparten att prestera i enlighet med avtalet och/eller erhålla skadestånd. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Avtalsbundenhet där företrädare inte haft behörig fullmakt

2018-02-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Om man upprättat avtal mellan två bolag där det ena är ett lagerbolag och det visar sig att dessa avtal är undertecknade innan köparen av lagerbolaget fått generalfullmakt är då dessa avtal ogiltiga? Han har alltså uppgett sig företräda bolaget men ej haft någon fullmakt.
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen att en person företar rättshandlingar utan att ha behörig fullmakt regleras i 25 § i avtalslagen. Ett avtal som ingåtts utan giltig fullmakt blir inte giltigt mot huvudmannen (bolaget som företrätts utan tillåtelse i det här fallet). Den som obehörigen ingått avtalet skyldig att ersätta den skada skada som uppstått för motparten på grund av att avtalet inte gäller mellan denne och huvudmannen. Det finns dock en alternativ lösning i det fallet att huvudmannen vill ingå det avtal som den obehörige har ingått. I det fallet kan huvudmannen välja att godkänna avtalet och därmed bli bunden själv. Det beror alltså på om huvudmannen själv vill ingå avtalet. Dock ska aldrig en huvudman tvingas bli bunden av ett avtal som denne inte vill ingå när någon obehörigen har ingått avtalet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad kan jag göra om jag blivit lurad att köpa fake-klockor?

2018-02-14 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejJag har köpt 2 st ROLEX dam klockor på auktion på SLAG1.se. En svensk sida. I annonsen stod det "ROLEX DAM KLOCKA 2 STYCK"I kontakt med ansvarig person, genom angiven telefon , fick jag svar att klockorna var FUNGERANDE OCH ÄKTA.Då bjöd jag och vann auktion . Vid hämtning ser jag att klockorna inte fungerar och väldigt slitna(för en rolex). Mitt klagande hjälpte inte och jag misstänkte att något var fel. När jag kom hem gick jag direkt till urmakare.Han kollade på klockorna och sa att det var kopior och skräp.Vad kan jag göra nu? Jag har lagt ut sammanlagt 10560:- för klockorna. Hjälp!Mvh
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Som du säkert förstår har du ingått ett avtal med försäljaren ifråga. Av Slag1:s hemsida framgår följande av användarvillkorens fjärde och trettonde punkt:"4. FörsäljningsobjektEgendom som utbjuds till försäljning finns för visning och leverans antingen hos Slag1:s auktionsanläggningar eller hos våra samarbetspartners. Den egendom som säljes säljs alltid i befintligt skick. Det åligger köpare att själva kontrollera utbjuden egendoms skick vid visning och godkänna att den motsvarar köparens förväntningar utifrån ålder, beskrivning, pris, karaktär m.m. Moms tillkommer på avgivet högsta bud, om det står angivet på objektet.""13. Budgivarens undersökningspliktDet ankommer på budgivare att noga undersöka den egendom denne som budgivaren bjuder på. Fel och brister kan förekomma på utbjuden egendom. Samtlig egendom som utbjuds säljs i "befintligt skick" varmed avses att egendomen säljs i det skick den befinner sig vid köpetillfället. Fel, brister eller skador som budgivare borde sett vid besiktning före auktionen ansvarar inte säljaren för. Ej heller för s.k. dolda fel. Detsamma gäller fel, brister och skador som framgår av beskrivning eller på annat sätt."Dessa typer av friskrivningsklausuler innebär emellertid inte någon rätt att friskriva sig från oriktiga uppgifter. Av 3 kap 30 § avtalslagen framgår att en rättshandling, vari ena parten blivit svikligen förledd av en annan, ska anses som ogiltig. Säljaren har i detta fall svikligen uppgivit omständigheter som får antas ha varit av betydelse för rättshandlingen. Ytterligare ett kriterium för avtalets ogiltighet är även att lämnandet av den oriktiga informationen, d.v.s. att klockan var äkta, har lämnats avsiktligt. Huruvida detta är uppfyllt eller inte är inte något som jag kan uttala mig om. Om omständigheterna skulle vara uppfyllda aktualiseras även 9 kap 1 § brottsbalken avseende bedrägeri. Att genom vilseledande förmå någon till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde ska dömas för bedrägeri till fängelse i högst två år. Vad du bör göra är att, i första hand kontakta säljaren, och mot bakgrund av ovan nämnda be om att få pengarna tillbaka. Om säljaren inte skulle vara samarbetsvillig har du möjlighet att gå till domstol med saken. Hur en stämningsansökan ska upprättas kan du läsa mer om på Sveriges Domstolars hemsida (se http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/). Det är i detta sammanhang bra/viktigt om du har kvar den ursprungliga annonsen och kontaktuppgifter till säljaren. I annat fall kan det bli svårt att nå framgång med din talan. Hoppas svaret varit till din hjälp! I annat fall är du varmt välkommen att höra av dig igen.Mvh,

Köpeavtal med underårig utan samtycke

2018-01-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Min dotter beställde saker från en hemsida och för att fortsätta köpet så var hon tvungen att trycka på godkänn avtal om du är över 16 år vilket hon inte är, hemsidan har en testa gratis månad och efter den månaden drar de 89 kr per månad. jag visste inte om detta och nu så ska de dra av 178 kr från mitt kort. är det lagligt de som de gör? måste jag betala denna summa eller är avtalet ogiltigt då hon inte är äldre än 16 år och inte har min tillåtelse?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.En person under 18 år får inte ingå avtal utan samtycke från vårdnadshavare, det kan man läsa i 9 kap. 1 § föräldrabalken. Om en underårig ändå ingår ett sådant avtal går det som regel för vårdnadshavare att häva avtalet, se 9 kap. 7 § föräldrabalken. I detta fall är det sannolikt att din dotter vilselett företaget i och med att hon klickat i att hon är över 16 år, och i sådant fall är hon ersättningsskyldig för eventuella ekonomiska skador. Men med det sagt så har ni rätt att häva avtalet, eftersom din dotter inte varit behörig att ingå avtalet. Jag vet inte vad det är din dotter köpt men det låter som en typ av tjänst som löper per månad, ni kommer antagligen få betala för den tid som tjänsten använts men det beror på hur företaget ställer sig till detta.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till.Vänliga hälsningar,