Uppsägningstid och studieledighet

2014-12-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag undrar om arbetsgivaren kan säga upp mig medan jag är studieledig, alltså om uppsägningstiden väntar tills jag kommer tillbaka eller löper på en gång?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Även när du har exempelvis studieldighet kan arbetsgivaren säga upp dig, under samma krav som vanligt. Uppsägningstiden börjar då löpa direkt, trots att du inte jobbar som vanligt. Dock är det så att om du börjar jobba medan uppsägningstiden löper, har du fortfarande rätt till lön och andra förmåner enligt 12 § LAS (här). Du är då även skyldig att arbeta, om det nu inte skulle bli så att arbetsgivaren befriade dig från detta enligt 13 § LAS.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Rätt till skadestånd vid ogrundad uppsägning

2014-12-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har en ganska invecklad fråga. Men det är så att min arbetsgivare har inget kollektivavtal men jag är medlem i facket. Min städledare skickade ett sms till mig och undrade om jag hade möjlighet att komma och lämna en nyckel på kontoret, jag svarade att jag har kanske tid vid 15 tiden den 4 december för jag va hos läkaren vid tillfället hon skickade smset (va även sjukskriven under denna tiden och är det fortfarande) hon svarade på det smset vid 16.34 och i vanliga fall så slutar jag vid 17.00, men jag lyckades iallafall bomma hennes sms men åkte och lämnade nyckeln dagen efter. Fick ett brev hem några dagar senare att jag hade uteblivit från ett "möte" den 4 december kl. 15.00 och det resulterade i att dom avslutade min anställning. Pratade med facket och dom ogiltighets förklarade den uppsägningen. Men nu till min fråga, kan jag kräva skadestånd för att dom gjorde så? Isåfall hur går jag tillvägar? Tacksam för svar.
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Av din beskrivning att döma förefaller du ha blivit uppsagd av personliga skäl, vilka knappast kan anses utgöra saklig grund om inte omständigheterna i övrigt varit särskilt graverande. Arbetsgivaren kan således, förutsatt att saklig grund ej förelegat, ha brutit mot 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd, vilket likt andra åsidosättanden av nämnda lag ger rätt till skadestånd (se 38 § berörd lag).För att inte förlora eventuell rätt till skadestånd måste du underrätta arbetsgivaren om ditt skadeståndsanspråk inom fyra månader från det att den skadegörande handlingen (uppsägningen) företogs (se 41 § ovan nämnda lag).Utöver de rent juridiska aspekterna bör tilläggas att det knappast kan anses vidare klokt att framställa skadeståndsanspråk mot sin arbetsgivare om anställningen består eftersom detta otvivelaktigt kommer föranleda viss förbittring. Tar man därtill i beaktande att arbetsgivaren har rätt att styra verksamheten torde risken för en framtida uppsägning på desto sakligare grund framstå som uppenbar. Med detta icke sagt att arbetsgivaren inte redan upplever viss frustration över att facket lyckats få uppsägningen ogiltigförklarad, utan att ett skadeståndsanspråk under bestående anställning oavsett vilket inte är att rekommendera, givet att du önskar behålla arbetet.Lagen (1982:80) om anställningsskydd finns här att läsa i dess helhet.Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se.Vänligen,

Dag för uppsägning

2014-12-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag sa upp mig från jobb A den 30/10 och har där tre månaders uppsägningstid. Efter att jag skrivit på hos jobb B fick jag ett bättre jobberbjudande jag beslutat att jag hellre vill ha, jobb C. På avtalet för jobb B är tillträde som tidigast 7/1 annars enligt överenskommelse. Jag skickade uppsägningen till jobb B 21/11. Där har jag en månads uppsägningstid. Min fråga är nu när uppsägningsmånaden börjar på jobb B. Är det 21/11 då jag sagt upp mig eller är det datumet som står på avtalet (7/1?Jag skulle även vilja ha hjälp med lagtext eller liknande för att styrka vad som gäller.Mvh/Matilda
Björn Sundin |Hej och tack för din frågaDå jag inte vet något om kollektivavtal på de olika arbetsplatserna eller vad som står i ditt anställningsavtal utgår mitt svar från de regler som finns i lag om anställningsskydd (LAS)Vid uppsägningar från arbetsgivarens sida är huvudregeln att dessa ska vara skriftliga och att uppsägningstiden (olika lång beroende på anställningstid) börjar löpa från den dag då den anställde tagit del av denna skriftliga uppsägning, se 8-10 §§ LAS. Vad gäller uppsägningar från den anställdes sida finns inte några krav på uppsägningens utformning, däremot är uppsägningstiderna lika. Med detta som grund kan vi hämta vägledning i när uppsägningstiden ska börja räknas, vilket borde bli från den dagen då arbetsgivaren mottog din uppsägning (alltså 21/11). Den månads uppsägningstid som på detta följer gör att din anställning på jobb B upphör 21/12.Att tiden ska räknas från att du mottog uppsägningen/arbetsgivaren mottog denna är en allmänrättslig princip och finns inte inskriven i LAS Länk till LAS har du https://lagen.nu/1982:80Vänligen

Turordningsreglerna i LAS

2014-12-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej min fråga är angående turordningen, på mitt arbete har vi satt igång ett jämställdhetsarbete då vi vill attrahera fler kvinnor, detta står även med i våra stadgar och våra framtidsmål. Vid eventuell uppsägning pga arbetsbrist, kan vi kringgå de vanliga turordningsreglerna då det i princip skulle bli alla kvinnor som får gå annars?
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!Turordningsreglerna, som regleras lagen om anställningsskydd (LAS), finns till för att garantera arbetstagaren ett visst anställningsskydd. Dessa regler vad gäller turordningen aktualiseras först vid uppsägningen p.g.a. arbetsbrist och innebär att arbetsgivaren inte är fri att säga upp vem som helst utan måste ta hänsyn till en viss turordning som fastslås i 22 § LAS. Reglerna kan sammanfattas som "sist in först ut" och är således ett resultat av hur lång tid arbetstagarna varit anställda.Denna huvudprincip har dock undantag. I företag med högst tio anställda får man undanta upp till två anställda innan turordningen fastställs, 22 § 2 st LAS. Det ska även uppmärksammas att turordningsreglerna enligt 2 § st 3 LAS är semidispositiva. Detta innebär att företaget och facket kan träffa en överenskommelse genom ett kollektivavtal avseende ett kringgående av turordningsreglerna.Som återkoppling på din fråga kan sägas att det är acceptabelt att kringgå turordningsreglerna om företaget har max tio anställda eller om ditt företag och facket kommer överens om att kringgå turordningsreglerna. Om inget av detta kan aktualiseras gäller således turordningsreglerna.Med vänlig hälsning,

Avbryta en provanställning

2014-12-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är provanställd på en läkarmottagning. Jag har nu blivit erbjuden ett nytt jobb som jag sökt. Jag trodde att jag hade 2 veckors uppsägning eller max en månad. Fick idag reda på av min chef att det är inskrivet i mitt anställningsavtal att jag har 3 månaders uppsägning, lite långt för en provanställning kan man tycka. Kan jag på något sätt komma runt detta?
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Anställningsavtal får avse en tidsbegränsad provanställning enligt 6 § lag om anställningsskydd (LAS). En provanställning får enligt samma paragraf avbrytas före prövotidens utgång, såvida inget annat har avtalats. För en arbetsgivare som vill att provanställningen ska upphöra innan prövotidens utgång gäller att denne ska meddela sin arbetstagare om detta minst två veckor i förväg enligt 31 § lag om anställningsskydd (LAS).Nu verkar det dock som att ni har avtalat om något annat i och med att det står i ditt anställningsavtal att uppsägningstiden är tre månader. Detta avtal ska då ges företräde och vara det som är gällande mellan er, särskilt om det har undertecknats av er båda. Man kan tycka att uppsägningstiden är lång med tanke på att det är en provanställning, men denna uppsägningstid är även ett skydd för dig om ifall att din arbetsgivare skulle vilja avbryta provanställningen tidigare. Av den information som du ger så är din uppsägningstid med andra ord tre månader, och det enda som jag ser som du kan göra är att försöka prata med din arbetsgivare och komma fram till ett nytt avtal. Med vänliga hälsningar

Studieledighet och arbetstid vid uppsägning

2014-12-15 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Jag har sedan knappt ett år tjänsteledigt från min 100% tjänst och jobbar nu 40% för att kunna studera. Jag har nu blivit avskedad pga arbetsbrist och vill då gå upp till 100% under mina 3 månaders uppsägningstid vilket hade fungerat bra med studierna då vi har inläsning samt jag får tillgodoräkna mig en kurs. Nu kräver dock min arbetsgivare att jag måste ta studieuppehåll. Stämmer det att jag måste ta studieuppehåll för att få tillbaka min 100% tjänst?Mvh
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Man skulle kunna säga att ett anställningsavtal under uppsägningstiden fungerar "som vanligt", och därmed gäller i princip vad som gällde innan uppsägningen vad gäller lön, anställningsvillkor och så vidare. Skillnaden är bara att avtalet upphör när tiden går ut. Du har alltså rätt att gå tillbaka till din 100%-iga tjänst om du skulle avsluta studierna, vilket förstås är vad din arbetsgivare syftar på(se framförallt 9-10 § § Lagen ombarbetstagares rätt till ledighet för utbildning, arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Tyvärr finns det ingen rätt att göra detta så länge studierna pågår, om det inte skulle stå något annat i ditt anställningsavtal eller eventuellt kollektivavtal. Om du dock är helt säker på att du klarar av att sköta tjänsten ändå är det förstås en bra idé att fortsätta försöka komma överens med chefen. Kanske kan det vara möjligt att åtminstone gå upp en bit över 40 %. Om det är omöjligt att komma överens är det tyvärr inte mycket du kan göra, men om det finns ett kollektivavtal kan det alltid vara en bra idé att höra av dig till facket och se om kollektivavtalet innehåller några bestämmelser som kan hjälpa dig.Lycka till, och hoppas att du fick viss hjälp av svaret!Hälsningar,

Ansökan om studieledighet

2014-12-14 i Studieledighet
FRÅGA |hej! jag är just nu tjänstledig för studier till slutet av december. hur lång tid i förväg måste jag ansöka om förlängd eller ny tjänstledighet för studier till våren för att få tjänstledigheten till våren?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Rätten till studieledighet regleras i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen).Det finns ingen bestämd tid för när ansökan ska göras för studieledighet. Det rekommenderas dock att ansökan skickas in i god tid innan studierna börjar eftersom arbetsgivaren har rätt att skjuta upp den begärda studieledigheten. Om arbetsgivaren väljer att skjuta upp den begärda studieledigheten ska arbetstagaren meddelas om detta och anledningen till beslutet, enligt 4 § studieledighetslagen. Anledningen till arbetsgivarens rätt att skjuta upp studieledigheten är att arbetsgivaren ska kunna fylla din plats och planera sin verksamhet. Se 4 § studieledighetslagen, https://lagen.nu/1974:981#P4Om du är medlem i en fackförening krävs det samtycke från fackföreningen för att skjuta upp studieledigheten mer än sex månader, enligt 5 § studieledighetslagen. Har inte ledigheten påbörjats inom två år efter ansökan har arbetstagaren rätt till att få en domstolsprövning, enligt 6 § studieledighetslagen. Se 5, 6 §§ studieledighetslagen, https://lagen.nu/1974:981#P5 och https://lagen.nu/1974:981#P6Hoppas detta har varit till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Företrädesrätt till återanställning - olika anställningsformer

2014-12-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har gjort anspråk på återanställningsrätt på en ava hos min arbetsgivare (den var på 50%) som tar slut den 31/12. Min fråga gäller; gäller rätten till återanställning endast för tills vidare anställning som lyses ut eller gäller det även för sk. timanställningar? Vi har nämligen flera timanställda som jag utan problem kunnat täcka upp för. Kan jag "hävda" min rätt även för denna typen av anställning?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Företrädesrätten regleras i 25§ lagen om anställningsskydd (LAS) och innebär att en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där denne tidigare varit anställd. Denna rätt gäller från det att uppsägningen skedde till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde. Rätten till återanställning förutsätter att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifterna. Tillräckliga kvalifikationer anses föreligga även om det krävs en viss omskolningsperiod. Arbetsgivaren kan inte ställa mer långtgående krav än vad som normalt ställs på den som söker anställningen i fråga. Viktigt att nämna är att företrädesrätten till återanställning endast gäller då arbetsgivaren nyanställer. Detta innebär att denne kan ”kringgå” företrädesrätten genom t.ex. omplaceringar eller genom att hyra in arbetskraft. Då det är fråga om nyanställning gäller dock att det inte behöver vara fråga om samma anställningsform som den tidigare tjänsten. Detta innebär att du, förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer, kan hävda företrädesrätt till återanställning även då det gäller t.ex. tidsbegränsade anställningar. Det är dock viktigt att komma ihåg att 25§ LAS är semidispositiv enligt 2§ LAS vilket innebär att den kan avtalas bort genom kollektivavtal. Du bör därför kontrollera om det på din arbetsplats finns ett kollektivavtal med annorlunda reglering. Hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,