Omplacering av arbetstagare

2015-10-04 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag har blivit erbjuden ett städjobb på min arbetsplats efter 15 år som maskinförare/lastbilschaufför. Allt började med att jag har varit sjukskriven i en månad för stress på jobbet som resulterade i sömnsvårigheter, glömska och grubbel för mig. Jag ville tillbaka och jobba och fick jobba 50% med annan tjänst för jag ville inte tillbaks till mina gamla sysslor, lägg därtill att två av två möjliga med samma befattning/arbetsuppgifter blev sjukskrivna ungefär samtidigt. Ingen ringde mig från företaget en enda gång på 8 veckor mer än tusen för rehab möte och på sjunde veckan påpekade jag att jag tyckte det var dåligt att ingen hörde av sig och kollade läget. Därefter fick jag ett telsamtal ang ett möte där jag fick erbjudande om lokalvård och att det var det enda. Efter några dagars betänketid tackade jag ja för jag vill jobba och är rädd om min anställning men det var ett slag i ansiktet på mig hur allt sköts. Någonting jag tänkte på efteråt var att jag inte skrev på något papper om omplaceringar. Det jag undrar, har allt gått rätt till?Det är ca 350-400 anställda på våran arbetsplats och hade dom velat ha mig kvar hade dom kunnat placera mig någon annanstans. Det är så mycket som tyder på att dom ej räknat med att jag skulle tacka ja.
Franziska Brüggemann |Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Till att börja med har din arbetsgivare, om den nu har velat säga upp dig, en skyldighet att försöka omplacera dig innan en uppsägning sker. För att få säga upp en fastanställd arbetstagare (vilket jag antar att du var innan du blev sjukskriven) krävs nämligen saklig grund (enligt 7§ LAS). Saknas saklig grund kan du som arbetstagare bland annat vända sig till domstol och få uppsägningen ogiltigförklarad, samt kräva allmänt skadestånd.Här verkar arbetsgivaren ha försökt omplacera dig först till 50% i annan tjänst, och nu till en tjänst som lokalvårdare, som jag förstår det. Problem uppstår i de fall omplaceringen kan anses vara "särskilt ingripande", enligt den sk 29/29-principen. Omplaceringen anses vara särskilt ingripande om den gör att dina arbetsuppgifter, anställningsförmåner och anställningsförhållandet i övrigt förändras i grunden.Eftersom att du här har gått från att arbeta som maskinförare/lastbilschaufför till att arbeta som lokalvårdare, kan omplaceringen av dig anses vara särskilt ingripande. En sådan omplacering är dock ändå tillåten, om arbetsgivaren haft särskilda skäl för den. Att du inte klarat av dina gamla sysslor, och att du uttrycker att du inte har velat återgå till dina gamla sysslor, talar för att din chef haft giltiga skäl att omplacera dig. Har det inte funnit så många andra tjänster att omplacera till kan inte arbetsgivaren heller klandras för sitt val av omplacering. Huruvida så är fallet kan jag dock inte säga utan att veta mer än vad du angivit. Samtidigt har du dessutom tackat ja till anställningen som lokalvårdare, vilket i princip innebär att du får acceptera att ha denna tjänst. Visserligen råder förbud mot s.k provocerade uppsägningar, dvs sådana där arbetsgivaren i princip försöker få arbetstagaren att säga upp sig för att slippa göra det själv. Omständigheterna verkar dock inte vara sådana att en provocerad uppsägning kan hävdas. Det krävs nämligen ganska grava felaktigheter i arbetsgivarens agerande för framgång med en sådan talan.Det är dock inte okej att det inte skrivits under några papper. Egentligen skulle kunna krävas att arbetsgivaren gav dig ett skriftligt omplaceringserbjudande, där det också framgick vilka förändringarna skulle bli, innan du behövde tacka ja till omplaceringen. Jag skulle råda dig att ta kontakt med din fackförening för mer information, om du är med i en sådan. Om inte råder jag dig att åtminstone ta kontakt med din arbetsgivare och kräva ett skriftligt avtal om din nuvarande tjänst.Lycka till!Med vänlig hälsning

ARBETSRÄTT - ARBETSTIDER, RASTER OCH MÅLTIDER

2015-10-03 i Rast
FRÅGA |Hej Jag jobbar heltid från 10-7 från måndag till fredag så det blir 45h i veckan och min fråga min rast och måltid är inräknad i min lön? Och har jag rättigheten att jobba 4,5 dagar i veckan istället för 5 heldagar? Kommer inte riktigt överäns med min arbetsgivare då han påstår att han har rätt och jag inte ska egentligen jobba 4,5 utan varje dag Mvh kadija
Labiba Daoudi |Hej Kadija,Och tack för Ditt mail. I ditt fall gäller arbetstidslagen 1982:673, vänligen se https://lagen.nu/1982:673. Om jag förstått dig rätt, så undrar du om dina lunchraster, övriga raster samt måltider är inräknade i din lön. Avseende raster är detta reglerat i lag, och specifikt i 15§ 3 st. i arbetstidslagen att en arbetsgivare inte får utföra arbete i mer än 5 timmar i följd. Lagen reglerar inte hur länge rasten ska vara, men den ska inte understiga 30 minuter. Avseende lunchraster, inräknas detta inte in i arbetstiden, vilket betyder att man inte får lön för detta. I vissa fall, kan rasten bytas ut mot måltidsuppehåll, vilket innebär att man under sin rast inte får lämna arbetsplatsen. Detta betyder att det räknas in i arbetstiden och arbetstagaren har rätt till lön under måltidsuppehållet. I vissa fall får man betalt för lunchraster, men detta ska regleras i kollektivavtalet. Avseende kortare pauser och kaffepauser, exempelvis 5 minuter per timme, är dessa betalda.Frågan avseende måltider, är svårt att förutse. Detta ska regleras i anställningsavtalet eller i kollektivavtalet. Jag hänvisar dig därmed att se Ditt anställningsavtal/kollektivavtal. Övriga funderingar, vänligen se arbetsmiljöverkets hemsida.Arbetstiderna ska vara fastställda i anställningsavtalet, enligt 6§ c i lag (1982:80) om anställningsskydd, vänligen se https://lagen.nu/1982:80. I det fall, din arbetsgivare ändrar sig avseende arbetsveckan (dvs. från 4,5 till 5) ska denne lämna skriftlig information till Dig inom 1 månad, enligt 6§ c punkt 5 och 6§ e i lag (1982:80) om anställningsskydd.Hoppas att du finner svaren vägledande.Med vänliga hälsningar,Labiba Daoudi

Arbetsgivares principalansvar

2015-10-01 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. I mitten på sommaren orsakade jag en skada på en bil som stod parkerad med en lastbil som tillhör företaget jag jobbar för. Detta togs då om hand utav företaget och gick på deras försäkring. Nu vill min chef regressa självsriskskostnaden mot mig, en summa på 4500kr, och min fråga är om detta egentligen borde täckas av arbetsgivarens principalansvar. Detta då olyckan skedde med företagets lastbil när jag hade transporterat varor åt en kund direkt efter att jag jobbat (jag jobbar i Helsingborg och hade fraktat varor och lastbil till Göteborg) och jag jobbade dagen efter. Ska jag betala självrisken?
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!I ditt fall är Skadeståndslagen tillämplig. Arbetsgivarens principalansvar regleras i kap 3 § 1 i lagen.Enligt första punkten i bestämmelsen ska arbetsgivaren ersätta sakskada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Från den regeln finns det undantag i kap 4 § 1, där det anges att arbetstagaren kan bli ansvarig för skadan, trots att skadan sker i tjänsten, om synnerliga skäl föreligger. Dessa synnerliga skäl utgår från handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Ovanstående innebär i ert fall att det först och främst krävs att du orsakade skadan när du var i tjänsten. Om du handlade som privatperson så är du alltså själv ansvarig för skadan, trots att det avsåg en företagsbil. Ett minimikrav för principalansvaret är att det till väsentlig del är just på grund av de arbetsuppgifter arbetstagaren skall utföra som han eller hon har vållat skada. I ditt fall ter det sig som att du handlat som arbetstagare utifrån hur du beskrivit situationen, då du utförde ett uppdrag som hade med dina arbetsuppgifter att göra. Alltså har din arbetsgivare troligtvis principalansvar för dig, om det sågs som att du var i tjänsten när du utförde uppgifterna när skadan skedde. Vidare krävs att inte undantagen från arbetsgivarens principalansvar är uppfyllda, som nämndes ovan. Dessa är troligtvis inte uppfyllda i ert fall om inte några särskilda omständigheter talar för att du ska stå ansvarig för skadan. Det är alltså lite svårt att ge ett konkret svar då det beror på situationen i det enskilda fallet, men utifrån din berättelse ter det sig som att skadan skedde i tjänsten och att huvudregeln därför är uppfylld - alltså att arbetsgivaren har principalansvar. Hoppas du fått svar på din fråga!/Vänligen

Semesterersättning för 3 monaders deltidsjobb?

2015-09-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag var provanställd mellan 19 mars 2015 till 19 juni 2015. Det var deltid och jag jobbade ca 5 tim/dag. Lönen räknades enlig timrapport. Har jag rätt till semester ersättning?
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Även om din lön består av timlön har du rätt till semesterlön. Semesterlön intjänas under tiden man arbetar. När anställningen upphör skall du som semesterersättning få ut den semesterlön du tjänat in men ännu inte fått ut. Arbetstagare har enligt 1 § semesterlagen rätt till semesterförmåner. Semesterförmåner är semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Lagen omfattar även timanställda.Semesterersättning utbetalas som sagt om anställningen upphör innan arbetstagaren hunnit få ut intjänad semesterlön, 28 § semesterlagen. Semesterersättning blir aktuellt om någon betald semesterledighet inte tagits ut. Semesterersättning ska betalas ut senast en månad efter att anställningen upphör, 30 § semesterlagen.Semesterlönen beräknas på olika sätt beroende på hur din lön räknas ut, 16 § semesterlagen. Om du har en bestämd lön per vecka eller månad beräknas din semesterlön enligt sammalöneregeln i 16 a § semesterlagen. Om du inte har en bestämd lön per vecka eller månad eller din arbetsgivare hellre vill det så beräknas din semesterlön enligt procentregeln i 16 b § semesterlagen.Exakt vilken summa din semesterlön kommer uppgå till kan jag inte svara på utan att ha mer information om villkoren för din anställning och din lön.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningarAlban Dautaj

Rättigheter när anställningsavtal saknas

2015-10-03 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, för cirka 2 månader sedan fick jag reda på att jag fått ett jobb som jag hade sökt, nu har jag jobbat i tre veckor och har fortfarande inte fått skriva under något anstänllningsavtal. Har varit på min arbetsgivare att få skriva på flera gånger men det händer inget. Min fråga är då vad jag har för rättigheter och hur får det få till? Med vänliga hälsningar
Emil Blomqvist |Hej och tack för din fråga!Ett anställningsavtal är giltigt även om det är muntligt. Det innebär att du i teorin har samma rättigheter som om du skrivit på ett anställningsavtal. Det dock så att du måste kunna bevisa din anställning för att kunna göra dessa rättigheter gällande. Saknas dokumentation om anställningsform, anställningstid, lön, uppsägningstid o.s.v så sitter du i en svår sits bevismässigt om en konflikt uppstår med din arbetsgivare. När du får din första lön så är det något som talar för att du är anställd. All kommunikation du haft med din arbetsgivare är bra att spara på för att styrka att du är anställd.Får du inget anställningsavtal kan det vara så att din arbetsgivare anställt dig svart och därmed inte betalar skatt för dig. Detta kan få skattemässiga konsekvenser för dig senare, dessutom finns det en stor chans att du är oskyddad försäkringsmässigt vid en eventuell arbetsplatsolycka.Bra för dig att veta är att arbetsgivaren senast en månad efter det att du började arbeta skall ha gett dig skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Du bör upplysa arbetsgivaren om att du har en rätt till denna information och att du vill ha ett anställningsavtal. Får du inte detta bör du kontakta den arbetstagarorganisation din arbetsgivare har avtal med, eller i avsaknad av kollektivavtal den arbetstagarorganisation arbetsgivaren borde ha avtal med.Lycka till!Med vänlig hälsning

Övergång till tillsvidareanställning

2015-10-02 i Anställningsformer
FRÅGA |Hur många timmar måste man jobba innan man får fast anställning
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!Reglerna om anställning regleras i Lagen om anställningsskydd. Där anges att huvudregeln är att arbetsgivaren ska anställa i tillsvidareanställning (fast anställning) eftersom det vanligtvis ger arbetstagaren ett starkare anställningsskydd än vad tidsbegränsade anställningar gör. Enligt 4 § 2 st i lagen ska en visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år. Det är alltså dessa regler som arbetsgivaren ska utgå ifrån om inte några särskilda omständigheter skulle vara uppfyllda. Hoppas du fått svar på din fråga!/Vänligen,

Avsluta provanställning

2015-09-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej jag har en provanställning från datum 150331-150930 på ett mindre aktiebolag. Jag arbetar 30% med lön månadsvis. Det säger att uppsägningstid skall vara enligt lag i kontraktet. Jag tyder det att jag som arbetstagare kan avsluta provanställningen utan uppsägningstid, eftersom arbetet ej passar mig och jag vill ej att det blir en tillsvidareanställning. Jag meddelade den 4 september till arbetsgivaren att jag slutar omgående mitt provanställningsavtalArbetsgivaren säger att det är 30 dagars uppsägningstid och jag inte kommer att få ut innestående lön om jag ej arbetar tills slutet av månaden. Vad är det som gäller för mig och vilken lag ska man hänvisa till?Tacksam för hjälp
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om vi bara tittar på LAS som det verkar refereras till i ditt anställningskontrakt så finns det ingen uppsägningstid från din sida gentemot arbetsgivaren, du kan alltså sluta omgående. Detta framgår av LAS 2§st2 eftersom ett villkor i ditt anställningsavtal som innebär att du har en uppsägningstid gentemot din arbetsgivare vid en provanställning skulle vara till din nackdel.Däremot kan man avtala om att en prövotid inte får avbrytas i förtid (LAS 6§ st3) om detta har avtalats så gäller alltså det.Det kan även vara så att det genom kollektivavtal på arbetsplatsen finns avvikelser från reglerna i LAS 6§ om provanställning dessa gäller då istället för LAS 6§, se LAS 2§st3Däremot finns det ingen lagstadgad 30-dagars uppsägningstid vid provanställningar som din arbetsgivare verkar antyda.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Avbryta provanställning

2015-09-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag är f.n. provanställd på 6 mån. I mitt avtal står det att uppsägningstiden är 3 månader men det står inte om det är för arbetsgivaren eller mig. Vi har inget kollektivavtal. Jag funderar på att säga upp mig då arbetssituationen inte är bra. Om jag bestämmer mig för att sluta hur snart kan jag gå?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaEftersom ni inte har något kollektivavtal faller vi tillbaka på LAS i sin helhet.För arbetsgivaren finns det en skyldighet att meddela arbetstagaren om att en provanställning ska avslutas i förtid. Arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren två veckor i förtid. (LAS 31§) Någon motsvarande skyldighet finns inte för arbetstagaren utan du kan arbeta dagen ut och sedan meddela att du inte kommer nästa dag. Av2§ st2 framgår att avtalsvillkor som inskränker dina rättigheter enligt LAS inte är tillåtna vilket innebär att de 3 månaderna uppsägningstid i ditt avtal inte gäller dig utan måste gälla din arbetsgivare.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen