Omfattas en arbetstagare med utvecklingsanställning av LAS

2016-10-25 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Om en anställning utgörs av en utvecklingsanställning (omfattas inte av LAS) kombinerat med lönebidrag (omfattas av LAS), vad gäller då? Omfattas arbetstagaren av LAS eller inte?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1§ 2st 4p Lag om anställningsskydd (LAS) undantas arbetstagare som är anställda i utvecklingsanställning från lagens tillämpningsområde. Detta innebär att arbetstagaren alltså inte omfattas av LAS. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

När har man rätt till tillsvidareanställning?

2016-10-24 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag började på en behovsanställning på ett företag i ca 2 år och under den tiden jobbade jag i princip heltid. Jag fick sedan ett vikariat som jag nu gått på i ca 1,5 år för en person som skulle studera i 2 år. Denna personen kommer inte komma tillbaka men dom säger att jag inte kommer att bli tillsvidareanställd ändå utan i så fall gå tillbaka som behovsanställd efter vikariatets slut. Får dom göra så eller måste dom egentligen fastanställa efter så lång tid?
Elin Nordeman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessa regler hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS). För att du ska ha rätt till en fast anställning krävs det numera att du varit anställd hos arbetsgivaren i två år eller mer inom en 5-års period. Innan 1 maj 2016 var man tvungen att ha samma anställningsform i två år eller mer för att få en fast anställning, man kunde alltså ha 1,5 år vikariat sedan 1,5 år allmän visstidsanställning utan att ha rätt till en fast tjänst. Genom en lagändring som trädde i kraft 1 maj 2016 ska omvandling från tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställning ske om anställningstiden överstiger två år då tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete följt på varandra. En anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. För avtal om anställningar som ingåtts före 1 maj 2016 gäller de äldre bestämmelserna, men vid beräkning av sammanlagd anställningstid och vid bedömning av om anställningar följt på varandra ska även anställningsavtal som ingåtts före 1 maj 2016 beaktas. Om du har fått eller kommer att få en ny anställning efter 1 maj 2016 får du alltså räkna tiden som varit även innan 1 maj 2016, då har du enligt 5 a § LAS rätt till en tillsvidareanställning på grund av dina tidigare anställningar. Detta lagrum är dock semidispositivt enligt 2 § 3 st LAS, vilket innebär att det är tillåtet att avtala om annat genom kollektivavtal och att det då är kollektivavtalet som gäller. Om du vill ha en tydlig översikt över hur länge du har jobbat på arbetsplatsen och under vilken anställningsform kan du be arbetsgivaren ta fram denna information åt dig. Arbetsgivaren måste lämna skriftlig information om din sammanlagda anställningstid om du begär det, och informationen ska lämnas till dig inom tre veckor från det att du begärt den, detta enligt 6 g § LAS.Det finns även något som kallas förtursrätt, vilket man har enligt 25 § LAS (också semidispositiv) när man har jobbat på en arbetsplats i 12 månader eller mer. Det innebär att om du är först i turordningen är din arbetsgivare skyldig att erbjuda dig en eventuell tjänst/utökad arbetstid innan denne anställer någon ny. Om det finns flera personer på arbetsplatsen med förtursrätt är det den som jobbat längst som har företräde framför de andra enligt 26 § LAS. Om man däremot avvisar ett erbjudande om återanställning som skäligen borde ha godtagits så har arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt. För att sammanfatta detta så har du, om du fått eller kommer få en anställning efter 1 maj 2016, vid det tillfället rätt till en tillsvidareanställning enligt lag eftersom du uppfyller kraven i 5 a § LAS. Om den anställning du har nu ingicks före 1a maj 2016 får du ännu inte tillämpa de nya reglerna. Så fort du får en ny anställning efter detta datum tillämpas de nya reglerna, och du får då även räkna tiden för anställningarna innan 1 maj 2016, vilket kommer göra att du då har rätt till en fast anställning med hjälp av 5 a § LAS. Denna regel och likaså regeln gällande förtursrätt är dock semidispositiva och kan ändras genom kollektivavtal. Kontrollera därför om din arbetsplats har ett kollektivavtal och vad det står i kollektivavtalet. Jag önskar dig lycka till med detta och hoppas att du känner dig nöjd med ditt svar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att åter vända dig till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar

Avvikelser från 26 § LAS

2016-10-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag läser arbetsrätt just nu och har två frågor angående kollektivavtal. På en föreläsning sa våran föreläsare att under § 26 i LAS, får arbetsgivare inte tillämpa sämre villkor för arbetstagare som inte är fackanslutna. Dock står inte detta när man tittar i lagtexten när man kollar § 26 i LAS?Min andra fråga är om jag inte är med i facket som min arbetsgivare slutit avtal med, visst omfattas jag av kollektivavtalet ändå? Dvs. Alla arbetstagare, oavsett om man är med i facket eller inte, omfattas av kollektivavtalet som arbetsgivaren har slutit?Tack!
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Anställningsförhållanden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) (1982:80) se här.Att LAS delvis är tvingande framgår bland annat av 2 § andra stycket LAS. I denna regel föreskrivs att avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt LAS. Med avtal avses både personliga avtal och kollektivavtal.Det får enligt 2 § tredje stycket LAS göras avvikelser genom kollektivavtal från regeln som ger vissa arbetstagare företrädesrätt till återanställning (26 § LAS). Det spelar ingen roll på vilken nivå som kollektivavtalet slutits på arbetstagarsidan. Även en lokal arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal som innebär avvikelser från den angivna paragrafen. Om kollektivavtalet inte slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (fackförbund) förutsätter rätten till avvikelser från 26 § LAS istället att det mellan parterna i andra frågor gäller ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation eller ett fackförbund.En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal som avses ovan får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är fackligt anslutna om arbetstagaren arbetar inom det område som avses med avtalet, enligt 2 § åttonde stycket LAS. Endast genom dessa omständigheter kan arbetsgivaren tillämpa sämre villkor avseende 26 § LAS för arbetstagare som inte är fackligt anslutna.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Uppsägningstid enligt 11 § LAS

2016-10-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Arbetstagaren minsta uppsägningstid är en månad enligt LAS 11§. Om man avtalar bort arbetstagarens rättigheter och villkor om minsta uppsägningstid från en månad till tre månader i kollektivavtal, är det mer generösare än lagen säger? Får man avtala bort LAS 11§ I kollektivavtalen för att arbetstagaren minsta uppsägningstid en månad till tre månad?
André Kalldal |Hej! Tack för din fråga och för att du använder dig av Lawline! Lagen om anställningsskydd är till för arbetstagaren och för att dennes rätt ska bevaras. Som du säger står det i 11 § att minsta uppsägningstid ska vara en månad. Paragrafen är dock vad man kallar för semidispositiv, vilket betyder att den kan avtalas med mer förmånlig uppsägningstid än vad lagen säger. Att ha längre uppsägningstid anses allmänt vara förmånligt för arbetstagaren, då denne behåller sin lön och sina förmåner under hela uppsägningstiden. Som du säger har detta reglerats genom det kollektivavtal som råder hos din arbetsgivare, vilket också är möjligt enligt 2 § LAS.Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Tjänstledigt för att prova på annan tjänst

2016-10-25 i Tjänstledighet
FRÅGA |Har varit sjukskriven i ca tio månader (stressrelaterat). Kan min arbetsgivare (statlig) neka mig tjänstledigt i sex månader för att prova på annan tjänst?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lagstadgad rätt att erhålla tjänstledighet för att prova på annan tjänst. Det är alltså upp till arbetsgivaren att medge eller avslå ansökan om tjänstledighet för att prova på en annan tjänst i det enskilda fallet. Din arbetsgivare har alltså tyvärr rätt att neka dig tjänstledigt.Arbetstagare har dock rätt till ledighet för studier enligt lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet enligt lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Tillsvidareanställning av lärare

2016-10-24 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej,Min fru arbetar som lärare i spanska sedan 2002 men har ingen formell behörighet. En populär lärare med goda resultat, både hos kollegor, barn och föräldrar.Under de senaste 5 åren vid samma skola i Västsverige tecknas det nya kontrakt varje år eftersom det saknas sökande med behörighet.Finns det en möjlighet för skolans rektor att ordna till en tillsvidareanställning, trots avsaknad av behörighet ?
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En lärare som saknar lärarlegitimation är obehörig och får inte anställas tillsvidare i skolväsendet annat än undantagsvis. Detta följer av skollag (2010:800 2 kap. 20 §).Undantag från tillsvidareanställningsförbudet gäller för den som ska undervisa i sitt modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, eller individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning under förutsättning attdet saknas sökande som har legitimation,den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller på den aktuella kursen, ochdet finns särskilda skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva undervisningen. I 5a § lag om anställningsskydd (1982:80) stadgas att om en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie eller på en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren eller under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Dock har skollagen av arbetsdomstolen (AD 2002:92) ansetts utgöra speciallagstiftning och behörighetskravet för att tillsvidareanställa lärare bedöms vara överordnat konverteringsparagrafen i LAS.Svaret på din fråga är nej, rektorn kan inte tillsvidareanställa din fru, om hon inte omfattas av något av undantagen i SkolL 2:20 eller med mindre än att hon avlägger lärarexamen och på så sätt blir behörig. Det erbjuds olika vidareutbildnings- och påbyggnadsutbildningar för yrkesverksamma lärare för att avlägga behörighetsgivande examen.För vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på 08 533 300 04 eller info@lawline.se

Fråga angående provanställning.

2016-10-22 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag skrev på ett provanställningsavtal hos min arbetsgivare (privata handeln) som skulle vara i 8 månader. (Trodde LAS gällde med 6 mån.) Så är reglerna enligt avtal hos Handels, enligt arbetsgivaren. Han han är kollektivansluten. Jag har inte varit borta en enda dag och arbetsgivaren har inte sagt något annat än att han är nöjd med mig. Nu, efter drygt 5 månaders anställning, var jag med om en trafikolycka och är sjukskriven till att börja med 3 månader. Min arbetsgivare vill "frysa" vårt avtal och återuppta det när jag kommer tillbaka. Går jag inte med på det säger han upp mig, trots att han är nöjd med mig. Är detta lagligt?Vänligen Ann
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har helt rätt, enligt 6 § i lagen om anställningsskydd (LAS) så ska prövotiden vara högst sex månader. Men enligt 2 § LAS så får man göra avvikelser från detta genom just kollektivavtal. Så en prövotid på 8 månader är okej om det står reglerat i ett kollektivavtalet. Under en provanställning så har en arbetsgivare rätt att avsluta anställningen när han/hon vill och behöver då inte ge någon anledning. Så tyvärr så har din arbetsgivare rätt att avsluta din anställning även fast han är nöjd med dig. Gällande frysningen av anställningsavtalet så står det inte reglerat i LAS. Jag skulle därför be dig att fråga din arbetsgivare om att få ta del av det kollektivavtal som din arbetsplats är bunden av. Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att kontakta Lawline igen.Vänligen, Elin Gustavsson

Timanställd berättigad till vissa förmåner?

2016-10-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har jag som timanställd rätt till synvård?
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen uttrycklig lagstiftning som reglerar detta. Dock ligger det ofta i arbetsgivarens intresse att erbjuda hela personalen en viss förmån, då detta i vissa fall medför att arbetsgivaren får göra skatteavdrag för förmånen (se exempelvis Högsta förvaltningsdomstolens dom RÅ 2001 ref. 44). Åtgärder inom företagshälsovården är exempelvis skattefria, varför arbetsgivare brukar tillhandahålla den till hela personalstyrkan.Jag rekommenderar att du kontaktar ditt fackförbund för vidare rådgivning och stöd.Med vänlig hälsning,