Avtal som upphäver rättighet enligt anställningsskyddslagen

2015-11-26 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande tillsvidaretjänst.Om det är så att jag närmar mig 2 år och har rätt till fast tjänst. Om arbetsgivaren i detta tillfälle lägger fram ett papper som säger att jag avsäger mig rätten till fast anställning.utan att förklara omständigheterna.och hur gäller detta pappret om man jobbar vidare som vikarie i flera år.Är man då tvingad att skriva på detta ?Är pappret som man skrivit på juridiskt bindande om det visar sig efteråt att man arbetat över två år och är enligt arbetslagen redan tillsvidareanställd.vänligen
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Om du har varit anställd som vikarie hos din arbetsgivare i sammanlagt två år under en femårsperiod så ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Detta framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 5 § andra stycket. Eftersom avtalet mellan dig och arbetsgivaren, om att du för framtiden avsäger dig tillsvidareanställning i det fall att din sammanlagda anställningstid uppgår till två år, upphäver din rätt enligt lagen så är detta avtal ogiltigt (Lag om anställningsskydd 2 § andra stycket; jämför också domen i AD 1977 nr 56). Även om arbetsgivaren händelsevis skulle erbjuda dig ersättning i utbyte mot att du ingår avtalet och avsäger dig rätten till tillsvidareanställning så är avtalet ogiltigt.Det är dock värt att notera att det kan finnas avvikelser i kollektivavtalet från bestämmelsen om hur vikariat övergår till tillsvidareanställning (Lag om anställningsskydd 2 § tredje stycket). För att vara fullt säker på vilka förutsättningar som gäller för att din anställningsform ska ändra karaktär så rekommenderar jag att du kontaktar den fackförening som är representerad på din arbetsplats. Med vänlig hälsning

Utebliven lön

2015-11-24 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hur ska jag gå tillväga för att få ut min lön som skulle varit utbetald den 25 oktober? O när arbetsgivaren inte svara? Jag börjar få panik. Jag har räkningar att betala.
Farah Wali |Hej och tack för din fråga!Arbetsgivaren är skyldig att betala lön till dig som motprestation för det arbete som du utför. Gör arbetsgivaren inte det har du en fordran mot din arbetsgivare.Om du är med i ett fackförbund bör du i första hand vända dig till dem. I annat fall kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Det krävs dock att du kan visa att det föreligger ett avtal mellan dig och arbetsgivaren, att förfallodatumet passerat och att skulden avser pengar.På kronofogdemyndighetens hemsida (här) kan du läsa mer om hur du ansöker om betalningsföreläggande och hur processen går till.

Uppsägningstid under provanställning

2015-11-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag har hamnat på ett jobb jag ej trivs på. Jag har jobbat på detta ställe i 5 veckor. Jag har provanställning i 6 månader totalt. Företaget har inget kollektivavtal. Hur fungerar det med uppsägningstid? Om jag tolkat LAS korrekt bör jag kunna meddela arbetsgivare att jag ej vill fortsätta anställning och därefter gå? Samt så undrar jag om arbetsgivare kan avtala om annan uppsägningstid under provanställning än vad som sägs i LAS?Med vänliga hälsningarSebastian
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Provanställning regleras i 6 § lagen om anställningsskydd (LAS). Du har tolkat LAS rätt. En provanställning har ingen uppsägningstid och både arbetsgivare och arbetstagare har rätt att avsluta provanställningen i förtid utan att behöva ange sakliga skäl.För att ändra uppsägningstid vid provanställning krävs enligt 2 § LAS ett kollektivavtal. Arbetsgivaren kan alltså inte avtala med en arbetstagare om annan uppsägningstid om detta inte gjorts i ett kollektivavtal. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Tidsbegränsad anställning eller tillsvidareanställning

2015-11-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Nackdelar och fördelar till tidsbegränsad och tillsvidareanställning
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tidsbegränsad anställning, 5 § LASEn tidsbegränsad anställning gäller för en viss tid som regleras i anställningsavtalet. En sådan kan ingås i fyra former: allmän visstid, vikariat, säsongsarbete och arbete efter 67 års ålder. Här fokuseras enbart på formerna allmän visstid och vikariat som är de vanligaste.När tiden för anställningen är över upphör anställningen som huvudregel, 4 § 2 st. LAS. Har arbetstagaren haft en tidsbegränsad anställning som sträcker sig över två år inom en femårsperiod, ska anställningen vid utgången av visstidsanställningen istället övergå i en tillsvidareanställning, 5 § 2 st. LAS. FördelarEn tidsbegränsad anställning kan som regel inte sägas upp under tiden för anställningen. Detta har dock sedan 2008 varit lagenligt att kringgå genom att i anställningsavtalet införa bisatsen "[...] tillsvidare dock längst till och med [...]", vilken så att säga öppnar porten för en uppsägning enligt reglerna för tillsvidareanställningar. Den tidsbegränsade anställningen innebär även för arbetsgivaren en möjlighet att pröva en arbetstagares kompetens över tid, utan att en s.k. provanställning krävs, se 6 § LAS.NackdelarTidsbegränsade anställningar kan uppfattas som en mera otrygg anställningsform med hänsyn till att den bara löper på en viss tid. Därefter finns det inga krav på fortsatt anställning förutom i vissa undantagsfall eller när 2-årsregeln i 5 § 2 st. LAS träder in. Denna tvåårsregel har dock i praktiken kunnat utsträckas genom att blanda vikariat och allmän visstid. Eftersom de båda löper parallellt kan en arbetstagare vara anställd fyra år under en femårsperiod utan garanti för fortsatt anställning. Observera dock att det i kollektivavtal kan förekomma ändringar till dessa regler. Tillsvidareanställning, 4 § LASSom begreppet antyder gäller en tillsvidareanställning på obestämd tid, men kan dock sägas upp under anställningstiden av både arbetsgivaren och arbetstagaren. FördelarTillsvidareanställningar anses i regel som den tryggare formen av anställning. Kraven på uppsägning av personliga skäl är högt ställda , se vidare 7 § LAS. Även i de fall uppsägning kommer ifråga gäller en uppsägningstid som varierar beroende på anställningstid eller i vissa fall kollektivavtal, se 11 § LAS. Under uppsägningstiden har arbetstagaren rätt till samma lön och förmåner som under anställningen, se 12 § LAS. Uppsägningstiden (dock inte alltid dess längd) är ömsesidig och bidrar t.ex. till att arbetstagaren får sitt uppehälle tryggat under tiden denne söker nytt jobb, medan arbetsgivaren kan behålla kompetens inom verksamheten under tiden denna söker ny för att ersätta en arbetstagaren som sagt upp sig.NackdelarTrots att kraven för uppsägning av personliga skäl är högt ställda har det ansetts, åtminstone för större verksamheter, vara relativt enkelt att fingera arbetsbrist inom verksamheten. Detta i kombination med den lagenliga s.k. omvända turordningsregeln (jfr 22 § LAS) har gjort att tryggheten av en tillsvidareanställning ansetts urholkad i viss mån. På motsvarande vis har det ansetts att kraven vid uppsägning av personliga skäl gjort att arbetsgivare som inte kan åberopa arbetsbrist som uppsägningsgrund fått det, av kritiken som anförts, onödigt svårt att säga upp inkompetenta arbetstagare. SlutordDet råder, trots kritiken, inget tvivel om att en tillsvidareanställning i mångt om mycket är mer fördelaktig för arbetstagaren än en tidsbegränsad anställning. Hoppas detta besvarade dina frågor, har du fler funderingar så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seRelaterar ditt ärende till något du behöver vidare hjälp med kan du boka tid med en kvalificerad jurist här.

Preskriptionsfrist för lönefordran

2015-11-25 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur lång tid har man på sig att kräva sin lön? Kan man kräva den exempelvis ett år senare?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!Arbetsgivarens skyldighetJag vill i ett initialt skede konstatera att din arbetsgivare är skyldig att betala lön för det arbete som ni har genomfört. Om utbetalning av din arbetsinkomst åsidosätts har ni en så kallad lönefordran gentemot er arbetsgivare, som i ringaste utsträckning motsvarar den lön som ännu inte blivit utbetald.Den allmänna preskriptionsfristenFrågan är huruvida ni kan framföra krav på löneutbetalning ett år efter tjänstgöringen. Ett väldigt förenklat svar på din fråga är ja, eftersom att arbetsdomstolen i ett avgörande från år 2006 slog fast att den allmänna preskriptionsfristen ska åberopas vid uppkomst av lönefordringar. Den allmänna preskriptionsfristen finns föreskrivet i 2 § preskriptionslagen. Av förevarande lagrum framgår det att en fordran ska avskrivas tio år efter tillkomsten såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Ni har framhållit att det enbart har passerat ett år sedan lönen egentligen skulle utbetalas. Det innebär praktiskt taget att ni har nio år i behåll innan din arbetsgivare kan förklara lönefordran som ogiltig.Speciallagar Förevarande svar är som sagt mycket förenklat. Detta beror huvudsakligen på att preskriptionslagen är subsidiär i förhållande till speciallagar. Inom den arbetsrättsliga speciallagstiftningen finns det enskilda preskriptionsbestämmelser som mot bakgrund av vad som har framförts har företräde över den allmänna preskriptionsfristen på 10 år. Sådana bestämmelser finns föreskrivet i framförallt anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och semesterlagen. Anställningsskyddslagen reglerar preskriptionsbestämmelser som avser lön under uppsägning och permittering. Preskriptionsfristen för förevarande omständigheter är fyra månader från den tidpunkt då fordringen förföll till betalning. Medbestämmandelagen reglerar preskriptionsbestämmelser i relation till upprättad kollektivavtal om ett sådant finns i det här fallet. Av förevarande lag framgår det att preskriptionsfristen uppgår till två år om inte annat finns föreskrivet i kollektivavtalet. Semesterlagen innefattar avslutningsvis preskriptionsbestämmelser som angår semesterlön och semesterersättning. Om en arbetstagare vill begära lön eller ersättning av ifrågavarande karaktär ska detta göras inom två år. Sammanfattning Mot bakgrund av vad som har framförts ska ni i första hand utreda huruvida anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen eller semesterlagen blir tillämplig. I sådana fall ska ni utgå ifrån de preskriptionsbestämmelser som jag har framfört under rubriken speciallagar. Om ifrågavarande lagar inte kommer på tal kan ni utgå från den allmänna preskriptionsfristen på 10 år. Vänligen,

Omedelbar uppsägning efter arbetsgivares innehållande av lön

2015-11-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Min kompis är fastanställd på ett företag som inte betalat hennes lön på 1 månad. Om hon säger upp sig måste hon jobba under uppsägningstiden eller kan hon säga upp dig med omedelbar verkan?
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Enligt 4 § Lag om anställningsskydd (LAS) gäller ett anställningsavtal som huvudregel tills vidare. Enligt 2 stycket i samma bestämmelse anges att ett sådant anställningsavtal kan sägas upp för att upphöra efter en viss uppsägningstid. Din väns uppsägningstid kan regleras i kollektivavtal, i anställningsavtal eller i LAS. Enligt 11 § LAS gäller minst en månads uppsägningstid för både arbetstagaren och arbetsgivaren. 4 § 3 stycket LAS föreskriver dock att en arbetstagare får frånträda sin anställning med omedelbar verkan, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Att arbetsgivaren dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid utgör en anledning till att arbetstagaren får frånträda sin anställning med omedelbar verkan. Om arbetstagaren frånträder anställningen med stöd av bestämmelsen har denne rätt till ekonomiskt skadestånd. Av din fråga kan jag inte utläsa om din vän inte har fått en månads lön utbetalt, eller om det är en månad sedan han eller hon skulle ha fått betalt, vilket gör det svårt att avgöra om det har gått en "inte obetydlig tid". Beroende på hur lång tid det har gått sedan lönen skulle ha utbetalats kan din vän ha rätt att säga upp sin anställning med omedelbar verkan. Är din vän med i facket bör han eller hon vända sig till det för att få råd och hjälp. Lycka till! Vänligen,

Uppsägning vid långtidssjukskrivning

2015-11-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan man säga upp någon pga långtidssjukskrivning?Denna person är sjukskriven minst en gång i månaden och har nu varit sjukskriven sedan den 8 Augusti. Först en månad i taget och nu hela året ut.
Azra Huzejrovic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Uppsägningsmöjligheter regleras i 7 § i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). En uppsägning måste vara sakligt grundad och kan antigen bero på arbetsbrist eller på personliga skäl. Om det finns rimliga möjligheter för arbetsgivaren att erbjuda arbetstagaren ett annat arbete anses uppsägning inte vara sakligt grundad. Uppsägning p.g.a. personlig skäl ska grunda sig i arbetstagarens lämplighet att utföra det arbete som krävs. En typsituation där uppsägning p.g.a. personliga skäl kan bli tillämplig är sjukdom. Att enbart säga upp någon p.g.a. sjukdom är i regel inte en saklig grund om arbetstagaren inom kort kommer kunna utföra arbetet. Arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar, vilket är ett förstärkt anställningsskydd för arbetstagaren. Rehabiliteringsansvaret regleras i 30 kapitlet 6 § socialförsäkringsbalken samt i 3 kapitlet 2A § arbetsmiljölagen (1977:1160). Rehabiliteringsansvaret innebär att att du som arbetsgivare har ansvaret för att genomföra möjliga och relevanta rehabiliteringsåtgärder så att arbetstagaren kommer kunna återgå till arbetet. Om långtidssjukskrivning är att se som saklig grund för uppsägning har prövats av arbetsdomstolen (AD) i rättsfall AD 2007 nr. 12. AD fann att långtidssjukskrivning var saklig grund för uppsägning om arbetstagaren arbetsförmåga har varit nedsatt en längre period och därmed medfört att arbete av betydelse inte har kunnat utföras. Arbetsgivaren hade i detta fall även fullföljt sin omplacerings- samt rehabiliteringsskyldighet. Även i rättsfall AD 2011 nr. 41 fann AD att saklig grund för uppsägning fanns då arbetsgivaren hade fullföljt sina skyldigheter.Sammanfattningsvis kan alltså uppsägning p.g.a långtidssjukskrivning ske om det finns saklig grund för uppsägningen. För att uppsägningen ska anses vara saklig grundad måste arbetstagaren arbetsförmåga vara nedsatt en längre period och därmed medföra att arbete av betydelse inte kan utföras. Arbetsgivaren ska dessutom ha fullföljt omplacerings- samt rehabiliteringsskyldigheten. Hoppas detta var till hjälp! Vänligen,

Uppsägning av visstidsanställd i förtid

2015-11-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag vill säga upp en visstidsanställd i förtid!Den anställde har ett muntligt avtal om att han skulle få vara kvar till årsskiftet 2015-12-31, och att det eventuellt kunde bli längre än så om vår högsäsong skulle bli som den brukar vara.Tyvärr har orderingången varit väldigt låg, så vi har nu istället arbetsbrist.Detta gör att jag vill avsluta anställningen till månadsskiftet 2015-11-30.Är detta möjligt?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln när det gäller visstidsanställning är att den ska gälla fram tills den avtalade tiden. När visstidsanställningen löper ut så står det arbetsgivaren fritt att välja om denne vill förlänga arbetstagarens anställning eller inte. I ditt fall så vill du i egenskap av arbetsgivare säga upp en arbetstagare med visstidsanställning innan den avtalade tiden. För att det ska vara möjligt måste du som arbetsgivare ha förbehållit dig den rätten. Om du som arbetsgivare inte har gjort det har du inte möjlighet att säga upp anställningen i förtid annat än i det fall att du skulle avskeda den anställde. För avskedande krävs att den anställde grovt har åsidosatt sina arbetsuppgifter. I ditt fall så framgår det dock att du enbart vill säga upp arbetstagaren i förtid på grund av arbetsbrist. Av det skälet kommer inte ett eventuellt avskedande att bli giltigt. Om vi istället utgår ifrån att du faktiskt har förbehållit dig rätten att säga upp den visstidsanställda arbetstagaren i förtid. I det fall så gäller det att uppsägningen ska ske på saklig grund (se 7 § Lagen om anställningsskydd). Med saklig grund avses till exempel arbetsbrist. Om arbetsgivaren påstår att arbetsbrist föreligger så är utgångspunkten att så även är fallet. Detta eftersom man anser att det är arbetsgivaren som bäst känner till verksamheten. Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bara komma att ifrågasättas av rätten ifall det finns omständigheter som tyder på att uppsägningen är grundad på personliga skäl och inte arbetsbrist. I ditt fall så framgår det dock att det faktiskt föreligger arbetsbrist då du beskriver att orderingången har varit väldigt låg. Sammanfattningsvis kan du alltså säga upp en visstidsanställd arbetstagare i förtid på grund av arbetsbrist om du som arbetsgivare har förbehållit dig den rätten. Uppsägningen måste även ske skriftligt (se 8 § Lagen om anställningsskydd). Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Vänligen,