Arbetsgivarens skyldighet

2015-03-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej !Jag har arbetat på en målerifirma och har en lön som arbetsgivaren inte betalar ut. De skickade en lönespecifikation i december och sa att jag skulle få lönen i januari men lönen är fortfarande inte insatt och arbetsgivaren är inte tillmötesgående och verkar inte vilja betala ut pengarna. Hur kan jag gå vidare så att jag får mina pengar?
Homan Gerami |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om din före detta arbetsgivare vägrar betala din lön så begår denne avtalsbrott. Som jag ser det kan du avvärja problemet på tre olika sätt. Det första sättet är att informera arbetsgivaren om att du ej erhållit lön. Om arbetsgivaren ej är tillmötesgående, vilket verkar vara fallet, så kan du vända dig till facket som besitter den kompetens som krävs för att reda ut problemet. Om inte heller detta går vägen så är det slutliga alternativet att du ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Genom ett betalningsföreläggande hjälper Kronofogden dig att driva in skulden. Detta gör Kronofogden genom att skicka kravbrev till arbetsgivaren. Mer information om betalningsföreläggande återfinns på Kronofogdens hemsida. Vänligen,

Företrädesrätten och tillräckliga kvalifikationer

2015-03-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!En fråga om uppsägning och företrädesrätt.Jag blev uppsagd pga. Arbetsbrist den 22/9, har 6 månaders uppsägning och är arbetsbefriad med lön till den 22/3. Jag har gjort anspråk på företrädesrätt till återanställning/nyanställning. Under denna tid har företaget visstidsanställt flera personer. Min fråga; har jag företrädesrätt under uppsägningstiden, dvs mellan den 22/9-22/3 (trots att jag är arbetsbefriad, men lön) eller gäller företrädesrätten först min 1:a dag som arbetslös? Det är avgörande för mig att veta om arbetsgivaren begått brott mot företrädesrätten. Tillräckliga kvalifikationer. Arbetsgivaren hävdar att jag saknar kompetens, vilket är ett svepskäl för att undvika att ha tillsvidareanställd personal. Ord står mot ord. Jag har läst att man ska ha tillräcklig kvalifikation samt vid ev tvist att arbetsgivaren har bevisbördan. Enligt en skrivning i lagen står det att arbetstagaren ska beredas en skälig upplärningstid för nytt arbete. Jag har arbetat i flera år med de ”nygamla” arbetsuppgifterna och kan på kort tid bli uppdaterad och motbevisa. Är ordet SKRIVNING juridiskt bindande? Är det i sådana fall skadeståndsberättigat? Tack på förhand.
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om detta hittar vi i lagen om anställningsskydd, LAS, här. Till att börja med är det så att företrädesrätten gäller från och med den dag uppsägningen sker till och med nio månader efter sista dagen på anställningen, se 25 § LAS. Detta innebär att din företrädesrätt gäller från och med då du blev uppsagd, sedan under hela uppsägningstiden och därefter i ytterligare nio månader. Sammanlagt 15 månader. Gällande din fråga om vad som menas med tillräckliga kvalifikationer så är det så att detta avgörs från fall till fall och för att göra en korrekt bedömning behöver jag mer information. Som utgångspunkt brukar man dock säga att arbetstagaren har rätt att göra anspråk på återanställning till ett nytt arbete så länge det bara krävs normal inskolning och inte omskolning till de nya arbetsuppgifterna. Tidsfristen för denna inskolning varierar men ett riktmärke kan vara att det inte ska ta mer än sex månader att lära sig det nya arbetet. Det räcker att arbetstagaren har de allmänna kvalifikationer som normalt krävs av anställningen ifråga. Det är också, som du nämner, arbetsgivaren som har bevisbördan för att en arbetstagare inte har de kvalifikationer som krävs. I den mån din arbetsgivare har brutit mot reglerna i LAS så är hen skadeståndsansvarig för den skada som åsamkats dig. Regeln om detta hittar du i 38 § LAS. Angående din fråga om ordet "skrivning" så är jag rädd att jag inte förstår vad du menar. Du får gärna förtydliga i kommentarsfältet nedan. Vänligen

Minsta sysselsättningsgrad vid timanställning

2015-03-26 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Kan man ha en så kallad "timmanställd" (tillsvidareanställd) utan att förse hen med arbete under en längre tid uppstår det några kostnader, eller bryter man då mot regler?Jag kan nämligen inte garantera att hens arbetsinsats behövs.
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Den lag som är tillämplig på anställningsförhållandet är lagen (1982:80) om anställningsskydd.Timanställningar brukar vanligtvis avse ett visst antal garanterade arbetstimmar. Det finns ingent i lagen som säger något om minsta sysselsättningsgrad, men det kan vara reglerat i kollektivavtal. Svaret på din fråga beror därmed på vad som avtalats om. Med vänliga hälsningar

Rehabiliteringsansvar och omplaceringsskyldighet

2015-03-25 i Arbetsskada
FRÅGA |Min man har fått diagnos lungfibros. Han arbetar som betongare på ett känt byggföretag. Har varit anställd sedan 70 talet i företaget och enligt läkaren på lungmottagningen har hans sjukdom troligen orsakats av damm och andra partiklar genom arbetet. Han är inte sjukskriven men mår sämre och sämre och hostar mycket av det damm han utsätts dagligen av. Ett läkarintyg säger att han inte kan arbeta med damm och bör få andra arbetsuppgifter. Det svar han fått av sin chef är att han inte kan få andra arbetsuppgifter då fler kan komma och kräva det. Chefen hänvisar till försäkringskassan. Vilket ansvar har företaget att se över möjligheten till omplacering?
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Till att börja med så kan jag informera om att regler om arbetsmiljön, samt både arbetsgivares och arbetstagares skyldigheter i förhållande till arbetsmiljön, finns i arbetsmiljölagen. Om det skulle vara så att arbetstagaren inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter, eller har nedsatt arbetsförmåga, pga. sjukdom så har arbetstagaren ett visst förstärkt anställningsskydd. Detta innebär att de brister som uppstår pga. sjukdomen inte kan anses vara saklig grund för uppsägning. Istället träder arbetsgivarens långtgående rehabiliteringsskyldighet in. Först när arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar, och uppfyllt sin omplaceringsskyldighet, kan saklig grund för uppsägning föreligga. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar innebär att arbetsgivaren ska göra en egen utredning av rehabiliteringsbehovet, arbetsgivaren ska planlägga rehabiliteringsarbetet, samt genomföra de stöd- och anpassningsåtgärder som behövs. Arbetstagaren måste och sin sida medverka vid rehabiliteringen. Hur långtgående rehabiliteringsansvar som krävs är olika från fall till fall; för större företag är ansvaret mer långtgående. Även möjligheterna till en omplacering, ev. efter en rehabilitering, måste beaktas av arbetsgivaren. Omplaceringsskyldigheten återfinns i 7 § 2st lag om anställningsskydd (LAS). För att en uppsägning ska vara sakligt grundad krävs att arbetsgivaren först har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. En omplacering ska dels vara skälig, och dels möjlig. Att det ska vara möjligt innebär att det ska finnas ledigt arbete inom arbetsgivarens verksamhet; arbetsgivaren är med andra ord inte skyldig att skapa ett nytt arbete. Att det ska vara skäligt innebär att arbetstagaren efter en normal inskolning ska kunna utföra de nya arbetsuppgifterna, det ska alltså inte krävas en omskolning för att arbetstagaren ska vara kvalificerad för det nya arbetet. Även här görs en bedömning i det enskilda fallet om hur långtgående omplaceringsskyldigheten är, och ett större företag anses ha fler möjligheter till omplacering än ett mindre företag. Om det är möjligt ska omplaceringen avse ett arbete som är likvärdigt med det tidigare arbetet. Arbetstagaren kan dock behöva gå med på längre avstånd mellan hem och arbetsplats, lägre sysselsättningsgrad och lägre lön. Har arbetstagaren utan godtagbar anledning avböjt ett erbjudet arbete så har i allmänhet inte arbetsgivaren någon skyldighet att lämna några ytterligare erbjudanden. Det är arbetstagaren som måste bevisa sin sjukdom, t.ex. i form av ett läkarintyg och en arbetsförmågebedömning. Hos försäkringskassan kan din man dels få hjälp med ersättning från arbetsskadeförsäkringen, och dels, om din man inte kan fortsätta sitt arbete, så kan han få hjälp med rehabilitering för att kunna arbeta igen. Rehabiliteringen kan t.ex. vara arbetslivsinriktad (arbetsgivarens ansvar) eller så kan rehabiliteringen bestå i omskolning och byte av arbete. Ta gärna kontakt med försäkringskassan om ni vill veta mer. Ni kan även få ytterligare information och hjälp från arbetstagarorganisation på din mans arbetsplats. Med vänliga hälsningar

Uppsägning av arbetstagare och efterföljande inhyrning av desamma

2015-03-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Går det att säga upp lagerpersonal pga av arbetsbrist och istället hyra in personal - med motiveringen att få en stabilitet i företaget eftersom det är hög frånvaro på anställd personal idag. Går det sedan att hyra in en av de två som man sagt upp via ett annat bolag?Tack på förhand!
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Eftersom arbetsgivaren som utgångspunkt har rätt att bestämma hur verksamheten skall organiseras äger denne avgöra hur företagets personalbehov skall tillfredsställas, varför eventuella uppsägningar som följer av en driftsinskränkning som huvudregel anses sakligt grundande (arbetsbrist uppstår då tjänster dras in) (se 7 § lagen om anställningsskydd). Om driftsinskränkningen och den arbetsbrist som föranleds därav däremot inte utgör det verkliga skälet för uppsägningen (s.k. fingerad arbetsbrist), kan denna begäras ogiltigförklarad givet att saklig grund för uppsägning då saknas samt att preskriptionstiden inte försuttits (jfr. 34 och 40 §§ ovannämnda lag). Att arbetsgivaren motiverar sitt beslut med påståenden om att en högre stabilitet och lägre sjukfrånvaro behöver uppnås måste inte nödvändigtvis betyda att detta fattats i syfte att kringgå de regler som annars hade gällt för uppsägning p.g.a. personliga skäl, men kan förstås tala för att så varit fallet om endast några enstaka arbetstagare berörts av förändringen eller det annars kan göras sannolikt att det verkliga skälet hänfört sig till arbetsgivarnas person.Föreligger en situation i vilken det gjorts sannolikt att arbetsbristen i själva verket är fingerad skall en mer ingående bedömning av den påstådda arbetsbristen företas, varvid de företagsekonomiska skälen granskas i syfte att utreda om beslutet hade fattats även om den ovidkommande omständighet som kunnat konstateras inte hade förelegat. Eventuell ovisshet vid den slutgiltiga bedömningen går ut över arbetsgivaren. Vad beträffar den efterföljande inhyrningen av de tidigare anställda finns ej mycket att tillägga då inhyrning som sådan inte är förbjuden. Att arbetsgivaren väljer att hyra in personal som tidigare varit anställda i företaget talar dock emot att uppsägningarna skulle ha motiverats av någon ovidkommande omständighet eftersom de berörda arbetstagarna kvarstannar i organisationen. Sammanfattningsvis synes arbetsgivaren således ha rätt att företa den berörda omorganisationen, varför det snarast bör undersökas om relevanta procedurregler efterföljts, vilket förstås inte kan göras utifrån den begränsade information som givits. Lagen om anställningsskydd finns här att läsa i dess helhet. Vänligen,

Reseersättning

2015-03-26 i Reseersättning
FRÅGA |Hej! Jag är stationerad på ett företag som ligger ca 4,5 mil från där min lastbil står. Får använda min egna bil varje dag. Har jag rätt till någon ersättning utöver att dra det på skatten?
Louise Eskesen |Hej, och tack för din fråga!Villkor gällande anställningsförmåner såsom reseersättning regleras inte i lag utan genom kollektivavtal, någon lagstadgad skyldighet att betala den aktuell typen av reseersättning finns därför inte. Om du har rätt till ersättning eller inte är beroende av vad som står i det kollektivavtal som gäller inom den sektor du jobbar.Vänliga hälsningar, Louise Eskesen

Arbetsgivarintyg och semesterersättning

2015-03-26 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Min tillsvidare anställning tog slut i februari o nu fick jag mitt arbetsgivar intyg. Såg nu att mina timmar inte stämmer och jag är inte Välkommen till mitt gamla jobb. Hur ska jag gå till väga för att få det rätt? Har heller inte fått min semester ersättning.
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Din arbetsgivare har en skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2st lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgivarintyget är till för att du ska kunna få arbetslöshetsersättning från a-kassan när du befinner dig mellan två jobb. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran.Om din arbetsgivare vägrar att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg skulle jag råda dig att först vända dig till arbetstagarorganisationen på din förra arbetsplats. De kan hjälpa dig genom prata med din arbetsgivare och begära ut ett korrekt arbetsgivarintyg. Du har också rätt att vända dig till domstol och begära att de ska ålägga din arbetsgivare att ge ut arbetsgivarintyget. Vad gäller semesterersättningen så har du rätt till en sådan enligt semesterlagen. Enligt 30 § semesterlagen ska semesterersättningen betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål, och senast en månad efter anställningens upphörande. Om det inte går att beräkna semesterersättningen inom en månad, så ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde. Om det är så att du kan uppvisa att du lidit skada pga. att du inte har fått din semesterersättning i rätt tid, så kan du begära, utöver semesterersättningen, skadestånd från din arbetsgivare, se 32 § semesterlagen. Om du vill begära ut semesterersättningen, och ev. skadestånd, så måste du väcka talan inom två år från utgången av det år då du skulle ha fått din semesterersättning, se 33 § semesterlagen. Även här skulle jag råda dig att i första hand vända dig till arbetstagarorganisationen på din förra arbetsplats och se ifall det går att lösa den vägen. Du har dock även möjlighet att vända dig till domstol för att begära ut semesterersättningen, och ev. skadestånd om du kan påvisa att du lidit skada. Med vänliga hälsningar

Deltidsanställning och mertid

2015-03-25 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min sambo har haft en visstidsanställning sedan 2011 där han fram till nu snittat ca 70% arbetstid i månaden. Efter mycket om och men ska hans arbetsgivare skriva papper på en tillsvidareanställning men vill då skriva denna på 50%. Har de rätt att göra det då det klart har visat sig att behovet har varit högre de 4 år som han har arbetat där? Då de överlag inte har följt de kollektivavtal som gäller och tillexempel inte gett den årliga procentuella lönehöjningen han har rätt till så känns det inte riktigt som vi litar på att det hela går rätt till. Ser fram emot att få höra ert svar.Tack på förhand!
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Det är så att det är arbetsgivaren som avgör vilket behov denne har av arbetskraft, vilket innebär att din sambos arbetsgivare har rätt att göra bedömningen att det bara kommer att behövas en tillsvidareanställning på 50 %. Arbetsgivaren kan göra denna bedömning även om tidigare erfarenhet visat på att det finns ett större behov. Det som kanske kan hjälpa i denna situation, om det skulle vara så att din sambo ändå får fortsätta arbeta ungefär 70 %, är att upplysa er om reglerna om mertid vid deltidsanställning som återfinns i arbetstidslagen. Enligt 10 § arbetstidslagen så förstås med mertid sådan arbetstid som överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och jourtid. Om det finns ett särskilt behov av ökad arbetstid får allmän mertid tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår. Om det finns särskilda skäl för det, och situationen inte har gått att lösa på ett annat rimligt sätt, så kan extra mertid tas ut med högst 150 timmar under ett kalenderhalvår, se 10a § arbetstidslagen. Allmän mertid och extra mertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar under en period om fyra veckor, eller 50 timmar under en kalendermånad. Om ni tycker att det ändå inte har gått rätt till, eller om arbetsgivaren i övrigt inte följer kollektivavtalet, så är ett råd även att ni vänder er till arbetstagarorganisationen på företaget för hjälp och stöttning. Med vänliga hälsningar