Tjänsten som jag vikariat på förr är ledig nu - har jag rätt att få jobbet?

2018-03-21 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,Jag blev anställd som receptsionist (100%) på ett företag på ett vikariat den 31 juli 2017. Avtalet som jag skrev på var ett vikariat på ett år. Den personen som jag vikarierade för bestämde sig för att komma tillbaka till sin tjänst tidigare så jag hade hennes vikariat i 6 månader istället för ett år. Då blev jag erbjuden ett annat vikariat på deltid 76%. Detta vikariat är till den andra receptsionisten som har varit sjukskriven i 5 års tid. Jag blev alltså ofrivilligt deltidsarbetslös och har nu svårt att klara min ekonomi. Detta nya vikariat har jag jobbat på i 3 månader så jag har sammanlagt varit anställt på detta företag nu i 9 månader. Nu har personen som kom tillbaka till sin heltidstjänst sagt upp sig och lämnat företaget. När jag fick reda på av chefen att hon hade sagt upp sig så skickade jag honom en ansökan om denna heltidstjänst som receptsionist till min chef per mejl. Han svarade och tackade för ansökan och bad att få återkomma vilket han inte har gjort. Chefen är nu öppen med att heltidstjänsten är vakant och att han har satt igång en rekryteringsprocess för en ersättare för den via ett par bemanningsföretag och låtsas som ingenting gällande min ansökan för tjänsten och där jag även klargjorde att det är en heltidstjänst som jag har behov av. När den nya personen börjar kommer det vara jag som måste lära upp denna person från grunden då det bara är jag som kan dessa arbetsuppgifter i dagsläget på plats. Är detta okej enligt lag?
Rebecka Hård af Segerstad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din arbetsgivare har rätt att anställa vem hen vill, och detta är okej enligt lag.För arbetsrätten gäller lagen om arbetslöshet (LAS) och i vissa avseenden även kollektivavtal, samt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Enligt 5 § p. 2 LAS får ett en anställning vara tidsbegränsad, när den är ett vikariat. Vikariat får bara ingås för att ersätta en viss tjänst. Det går inte att anställa någon som vikarie utan att faktiskt ersätta någon annans arbete, d.v.s. vikariera. Därför var det oundvikligt att du fick avsluta ditt vikariat när din kollega valde att komma tillbaka tidigare till arbetet.Avtal om anställning kan ingås muntligen, men ingenting i din fråga tyder på att din chef har lovat dig tjänsten. Att tjänsten som du hade är vakant igen är ingen garanti för att du ska få den. Ditt behov av en heltidstjänst är inget arbetsgivaren måste ta hänsyn till, utan arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Det är alltså upp till arbetsgivaren att bestämma vem hen anställer.Jag råder dig att sträva efter en god kommunikation med din chef, och vara tydlig med ditt fortsatta intresse av tjänsten. Jag vill även informera om att deltidsarbetslöshet kan ge rätt till ersättning från a-kassa, enligt 38 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Hör av dig till a-kassan för att se om du kan få hjälp där att lösa din ekonomiska situation!Vänliga hälsningar

Kan jag säga upp mig med en kortare uppsägningstid om det står annat i mitt anställningsavtal?

2018-03-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag är tillsvidareanställd med ett anställningsavtal som har tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid. Företaget saknar kollektivavtal.Jag har sagt upp mig och också bekräftat min sista arbetsdag (tre månader framåt i tiden) i enlighet med mitt anställningsavtal. Min anställningstid i företaget vid uppsägningen var lite mer än 3 år och jag är 47 år.Nu hör jag av vår VD att jag hade kunnat säga upp mig med endast en (1) månads uppsägningstid trots att det står tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid i anställningsavtalet. Kan det verkligen stämma?
Susanne Zahawi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om anställning och uppsägning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).För arbetsgivaren och arbetstagaren gäller en minsta uppsägningstid av en månad. En arbetstagare kan ha rätt till en lägre uppsägningstid beroende på hur lång tid arbetstagaren har arbetat hos den arbetsgivaren. T.ex. en arbetstagare som har arbetat minst två år hos arbetsgivaren men kortare än fyra år har rätt till en uppsägningstid av två månader (11 § LAS). Ett anställningsavtal som upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt LAS är ogiltigt (2 § andra stycket LAS). LAS är tvingande och ska vara till fördel för arbetstagaren. Det innebär att det är tillåtet för arbetstagaren att genom ett personligt avtal med arbetsgivaren avtala om förmånligare villkor för arbetstagaren. Om du och din arbetstagare har avtalat om ett förmånligare avtal än den lagstadgade gäller denna uppsägningstid. Tre månader är mer förmånligt än en månad varför denna uppsägningstid gäller. Du kan därför inte säga upp dig med en månads uppsägningstid om ni har avtalat om längre. Med vänliga hälsningar

Arbetstagares rätt till studieledighet

2018-03-20 i Studieledighet
FRÅGA |Hejsan! jag har arbetat åt samma företag i 6 år. Jag har ansökt om tjänstledighet för studier och fått den beviljad till hösten 2018. Jag har ett schema för kommande studier som påvisar att jag bara behöver vara tjänstledig 50% då alla kurser börjar 12.00 på dagen och håller i sig till 16-17 på kvällen.Nu har min arbetsgivare sagt att han bara kommer bevilja 100% tjänstledighet och inte 50% får han göra så?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 § studieledighetslagen har man rätt till tjänstledighet för studier om man varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.Eftersom du arbetat i samma företag i 6 år har du rätt att få studieledighet enligt studieledighetslagen.Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Om den anställde ska studera på halvtid har han rätt att vara ledig på halvtid och arbeta resten.Eftersom lagen säger att du som anställd har rätt till den ledighet som du "behöver" för att fullfölja dina studier så har du rätt att arbeta 50% och vara tjänstledig 50%.Sammanfattning: Du har som arbetstagare rätt till att ta studieledigt i den mån du behöver för att studera.Med vänliga hälsningar,

Diskriminering på arbetsplats

2018-03-20 i Trakasserier
FRÅGA |En chef har vid 2 tillfällen kränkt en anställd (från Ghana).1. Why are you sitting? You must work like bananas in the boats! (Syftade på slavarna)2. En annan anställd tog bild på hen varpå chefen skrattar och säger vi borde skicka bilden till ett zoo.Är detta lagligt? Om inte vilka åtgärder/ersättningar kan man göra/kräva?
Martin Rosén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Denna fråga hänför sig främst till diskrimineringslagen (DiskrL). Av 1 kap. 1 § DiskrL går det att utläsa vad som utgör diskrimineringsgrunder i Sverige. Det är bl.a. funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet och kön. I 1 kap. 4 § DiskrL framgår det sex olika saker som kan utgöra diskriminering. Det du beskriver passar in på paragrafens fjärde alternativet, trakasserier. Där framgår det att någon inte får kränka en annans värdighet som har samband med diskrimineringsgrunderna. I 2 kap. 1 § 1 st. 1 p. DiskrL uttrycks det att en arbetsgivare inte på något vis får diskriminera en arbetstagare. Detta är även något som inte får avtalas bort enligt 1 kap. 3 § DiskrL, utan regeln är tvingande till arbetstagarens fördel. Alltså, av de omständigheter du presenterat så är min bedömning att den anställda fått utstå kränkningar som är hänförliga till dennes etniska tillhörighet, vilket i sin tur utgör en diskrimineringsgrund. På en arbetsplats har arbetsgivaren en skyldighet att se till att ingen diskrimineras och aktivt arbeta med åtgärder mot diskriminering, 2 kap. 3 § och 3 kap. 4 § DiskrL. Vad som kan göras: 1. Vända sig till fackförening, om den anställda är medlem i en sådan. 2. Vända sig till diskrimineringsombudsmannen (DO) som utövar tillsynen över frågor likt denna, 4 kap. 1 § DiskrL.Därefter kan såväl DO och fackföreningen föra den anställdas talan i domstol, 6 kap. 2 § DiskrL. Det som kan aktualiseras när arbetsgivaren diskriminerat eller inte följt sina förpliktelser är diskrimineringsersättning, vilket framgår av 5 kap. 1 § 1 st. DiskrL. Värt att nämna är att det är den som påstår att diskriminering förekommit som till en början har bevisbördan för detta, 6 kap. 3 § DiskrL. Däremot räcker det med att visa det finns anledning att anta att diskriminering förekommit, därefter går bevisbördan över på arbetsgivaren. Sammanfattningsvis tyder omständigheterna på att den anställda blivit diskriminerad, vilket förstås inte är okej. Om personen är medlem i en fackförening bör den först och främst vända sig dit. Nästa steg är att vända sig till DO. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur ser arbetsvillkoren ut för minderåriga?

2018-03-20 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har en fråga. Om ett äldre barn 14-15 år arbetar i sina föräldrars restaurang 4 timmar per dag efter skolan utan lön, är detta ok?
Elinor Berg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag nämna att barn under 16 år endast får anställas till att utföra lätt arbete. Med sådant arbete menas enkelt kontorsarbete, plocka upp eller märka varor i butik (dock inte stå i kassa), lättare restaurangarbete (t ex brickplockning) eller lättare trädgårdsarbete. De arbetsuppgifter som tilldelas barnet på restaurangen måste därför väljas med omsorg. Arbetet får inte heller inverka skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång (5 kap. 2 § arbetsmiljölagen).Viktigt att ha i åtanke är att det finns vissa regler kring hur mycket barn mellan 14-15 år får jobba. Under skolveckor får dessa barn arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag och högst 12 timmar per skolvecka. Detta framgår av föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Att arbeta 4 timmar per dag efter varje skoldag är med andra ord för mycket.Vad gällande lönen finns det inga regler som bestämmer hur mycket lön en arbetstagare har rätt till och därmed finns inte heller någon regel som anger att viss lön måste utgå.Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Hur mycket rast har en person som arbetar fem timmar om dagen rätt till?

2018-03-20 i Rast
FRÅGA |Om man arbetar deltid (50%) varav 5 timmar á 4 dagar i veckan, får man ha en rast/lunch då? Vet att EFTER man har jobbat 5 timmar i följd har man rätt till 30 min rast, men gäller det även om man jobbar ENDAST 5 timmar i streck?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaRegler om olika typer av avbrott i arbetet hittar du i arbetstidslag(ATL). Vad är det för skillnad på rast och paus? Enligt arbetstidslagen så är det skillnad på rast och paus. Rast innebär ett längre avbrott från arbetet, exempelvis en lunchrast. Under rasten så får man lämna arbetsplatsen om man så vill. Denna rast räknas inte som arbetstid. För att det ska handla om rast så ska avbrottet enligt praxis vara längre än 10 minuter i sträck. Om man bara har en rast under arbetsdagen så ska den enligt praxis uppgå till minst 30-45 minuter. Har man flera raster så bör den ena vara minst 15 och den andra minst 30 minuter. ATL 15 §. Det går dock att avtala om annat genom kollektivavtal. ATL 3 § första stycket. Det finns också en rätt till kortare avbrott från arbetet i form av pauser. Till skillnad från rast så räknas inte pauserna som arbetstid, man har inte heller något rätt att lämna arbetsplatsen under dessa. Rätten till paus kan heller inte avtalas bort genom kollektivavtal. ATL 17 §. Rätten till rast: Arbetet ska föreläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än 5 timmar i sträck. Efter att fem timmar har gått så måste alltså arbetstagaren få möjlighet till rast, om det inte finns någon sådan rätt så bryter arbetsgivaren mot arbetstidslagen. ATL 15 § tredje stycket. Sammanfattning:Ifall arbetstagaren arbetar exakt fem timmar eller mindre än fem timmar så har denne alltså ingen ovillkorlig rätt till rast. Däremot har man som arbetstagare rätt till kortare pauser från arbetet i form av toalettbesök och liknande, även om arbetstiden understiger fem timmar på en dag. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Hur mycket får en person enligt arbetstidslagen totalt arbeta i två statliga deltidsanställningar?

2018-03-20 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Som statligt anställd, är det tillåtet med två deltidstjänster hos olika som totalt överstiger 100%? Den ena är tidsbegränsad, den andra tills vidare. Arbetsgivarna är ett museum och ett universitet.
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om hur mycket du som arbetstagare får arbeta finns i arbetstidslag(1982:673). De regler om maximal arbetstid per vecka som arbetstidslagen ställer upp gäller varje arbetsgivare för sig. Om du har flera arbetsgivare så kan du alltså arbeta upp till den maximala arbetstid som lagen ställer upp hos respektive arbetsgivare. Eftersom båda dina anställningar är statliga så är staten din arbetsgivare i båda fallen. När det gäller statliga anställningar så ses dock varje "självständig förvaltningsenhet" som en egen arbetsgivare i arbetstidslagens mening. Om universitetet och museet är två myndigheter eller stiftelser som är skilda från varandra så ses dom därför som två arbetsgivare i arbetstidslagens mening. Detta innebär alltså att du får arbeta totalt mer än 100% tillsammans hos båda arbetsgivarna. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Får arbetsgivare använda gps:en i bilen som övervakning?

2018-03-19 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får en arbetsgivare vid flera tillfällen använda gps:en i bilen som övervakning
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är normalt otillåtet att med stöd av en intresseavvägning enligt personuppgiftslagen använda positioneringssystem för följande ändamål:Datainspektionen anser att det är otillåtet att använda positioneringssystem för att rutinmässigt kontrollera hur den anställde arbetar. Det kan dock undantagsvis vara tillåtet om det finns en konkret misstanke om att den anställde allvarligt missbrukar arbetsgivarens förtroende, till exempel vid missbruk av tidsredovisningen. Arbetsgivaren måste också informera personalen om att deras personuppgifter behandlas, bland annat om vilka ändamålen med behandlingen är och vilka kontroller av de anställda som kan bli aktuella. Datainspektionen rekommenderar att informationen aktivt sprids till de anställda, både skriftligt och muntligt innan systemet börjar användas.En arbetsgivare som vill använda positioneringssystem måste dessförinnan tydligt ha bestämt för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas. Behandlingen måste alltid vara sakligt motiverad i verksamheten och får inte utföras på ett alltför närgånget eller omfattande sätt. Exempel på godtagbara ändamål är säkerhet, logistik, fördelning av resurser och underlag för fakturering. Uppgifter som har samlats in för vissa ändamål får inte senare användas för andra, oförenliga ändamål. Exempelvis får uppgifter som samlats in för säkerhetsändamål inte senare användas för prestationsmätning av anställda.Datainspektionen har tagit fram en checklista som sammanställer några av de viktigaste punkterna som arbetsgivare måste tänka på när de använder positioneringsteknik. Du kan läsa mer om det här; https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/positioneringsteknik/Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen