Får chefen dra in mina arbetspass och vägra att betala ut min lön under uppsägningstiden?

2018-03-21 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |hej!Jag blev uppsagd den 23/2 och har därmed en månad uppsägningstid. Men från och med den 11/3 - 13/3 var jag sjuk och idag på kvällen den 13/3 fick jag ett sms där han skrev han att jag inte kommer få min lön och att jag inte får komma tillbaka och jobba dem sista dagarna på min uppsägningsmånad. Nu undrar jag om detta är okej för han att göra så?
Rebecka Hård af Segerstad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du bör ha rätt att få ut såväl lön som sjuklön, men det är beroende av vilken anställningsform du har.För arbetsrätten gäller lagen om arbetslöshet (LAS) och i vissa avseenden även kollektivavtal. Enligt 12 § LAS har en arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Regeln finns för att skydda dig som arbetstagare, så att du inte plötsligt står utan inkomst. Av regeln framgår att du har rätt att få ut din lön fram tills att anställningen tar slut, men även att arbetsgivaren kan bestämma att du inte ska jobba under din sista tid i anställningen. Du blir i så fall arbetsbefriad, med bibehållen lön. Enligt 1 § lagen om sjuklön har en arbetstagare rätt att under sjuktiden behålla sin lön och andra förmåner. Din arbetsgivare får inte vägra att betala ut din lön. Gör hen det så är det ett allvarligt kontraktsbrott, och du får i så fall en fordran mot din före detta arbetsgivare. Du har inte skrivit vilken anställningsform du har. Jag utgår från att du är tillsvidareanställd, enligt 4 § LAS. Om du däremot är visstidsanställd eller tillsvidareanställd ser reglerna annorlunda ut, se 5 § LAS. För så kallade "timanställningar" och "behovsanställningar" är arbetstagaren inte alltid är garanterad arbete utan anställs tekniskt sett vid varje arbetstillfälle. I så fall är du inte garanterad arbetspasset, lönen eller sjuklönen. Jag råder dig att ta kontakt med din chef för att få ut din lön. Om din chef inte är medgörlig så kan du vända dig ditt fackförbund för stöd, samt till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Här kan du läsa mer om betalningsförelägganden.Vänliga hälsningar

Kan arbetsgivare och arbetstagare avtala bort ett kollektivavtal?

2018-03-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag undrar om en arbetsgivare som har en medarbetare som är tillsvidareanställd och enligt avtal har medarbetaren 1 månads uppsägningstid.Kan parterna komma överens om en kortare uppsägningstid om parterna är överens
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar förutsätter jag att din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal som säger att du som arbetstagare ska ha en månads uppsägningstid. En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal får inte åsidosätta bestämmelser som framgår av detta avtal. Du kan således inte komma överens med din arbetsgivare om en kortare uppsägningstid på en månad. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

Min arbetsplats har inte kollektivavtal. Jag jobbar ofta långa pass och har inte möjlighet att ta rast.

2018-03-11 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej !Jag jobbar på en bowlinghall utan kollektivavtal. I snitt jobbar jag mer än 5 timmar varje gång. Jobbat övertid varje månad, obekväm tid ibland kan de bli 11 timmars pass. De finns tillfällen då de är inte är några kunder här som de är lite lugnare, men kan det räknas som en "rast" ? Jag har aldrig möjlighet att lämna min arbetsplats. Nu har detta dock gått för långt så att jag har gått in i väggen men kan man i efterhand kräva någon form av ersättning för detta ? Jag blev meddelad att de inte är någon form av rast när jag börja men visste inte att det skulle bli så långa pass och att det var lag på att ha rast.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår av frågan att du arbetar på en bowlinghall som inte har kollektivavtal. Jag kommer först gå igenom vad som gäller i allmänhet angående arbetsmiljö. Därefter kommer jag gå igenom vad som gäller angående arbetstid och raster. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. ArbetsmiljöI Arbetsmiljölagen fastslås att arbetsgivare ska ha en god arbetsmiljö (vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön). Utöver att uppnå en bra arbetsmiljö, syftar lagen till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med tanke på arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen framgår av Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § (här). På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det finnas skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § (här). Om det är brister i arbetsmiljön ska skyddsombudet påtala det för arbetsgivaren, se Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § (här). ArbetstidslagenArbetstidslagen är tillämplig på alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning, se Arbetstidslagen 1 § (här). Det går att avvika från Arbetstidslagen i dess helhet eller från vissa bestämmelser genom kollektivavtal, vilket framgår av Arbetstidslagen 3 § (här). Det framgår av din fråga att din arbetsplats inte har kollektivavtal, och därför kommer jag svara utifrån vad som gäller enligt Arbetstidslagen. Enligt Arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar i veckan, se Arbetstidslagen 5 § (här). Om det behövs får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor, se Arbetstidslagen 5 § 2 st (här). Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Som jourtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räkning, se Arbetstidslagen 6 § (här). Arbetsmiljölagens definition av övertid framgår av Arbetstidslagen 7 § (här). Arbetstidslagen anger att alla arbetstagare ska ha dygnsvila, vilket innebär minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar, se Arbetstidslagen 13 § (här). Arbetstagare ska även ha veckovila, vilket innebär trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar, se Arbetstidslagen 14 § (här). RasterRast innebär avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället,se Arbetstidslagen 15 § (här). Raster ska förläggas så att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd, se Arbetstidslagen 15 § 3 st (här). Raster kan dock bytas ut mot måltidsuppehåll, om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till förhållanden arbetsgivaren inte kunnat förutse (exempelvis sjukdom bland personalen), se Arbetstidslagen 16 § (här). Måltidsuppehåll ska räknas in i arbetstiden. I Arbetstidslagen 17 § (här) föreskrivs att arbetsgivaren ska organisera arbetet så att arbetstagarna kan ta paus vid behov utöver raster, men dessa pauser räknas in i arbetstiden.Vad du kan göra nuAtt det är så långa arbetspass och ingen möjlighet att ta rast (med andra ord lämna arbetsplatsen) är alltså inte förenligt med de lagar som finns på området. Det är Arbetsmiljöverket (se länk här) som ansvarar för att Arbetsmiljölagen och Arbetstidslagen följs. Du kan läsa mer på arbetsmiljöupplysningens hemsida (se länk här) för vidare rådgivning. Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen rekommenderar jag att du tar kontakt med skyddsombudet. Är du medlem i en fackförening rekommenderar jag att du även tar kontakt med facket. Om det inte finns en lokal fackklubb på arbetsplatsen kan du kontakta facket centralt. Facket kan utreda om det finns möjlighet att få kompensation i efterhand. Om du har fler frågor är du välkommen att ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Arbetsgivares skyldigheter

2018-02-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |HejMin sambo jobbar som larminstallatör på ett företag utan kollektivavtal och är heltidsanställd mellan 8-17. Hon reser i servicebil hemifrån ca 07.30 för att komma till arbetsplatsen (olika varje dag) till kl 08.00. Hon åker mellan olika arbetsplatser på dagen och belastar sin schemalagda lunch med restid. (kan få rast i 15-30 min av de 60 min som är i schemat). AG tycker att det här är rätt. Han tycker även att det dras på hennes lön när hon gjort ett litet fel på jobbet. Jag delar inte den åsikten... Borde hon få ersättning för resan till och från jobbet? Ska hon köra till nästa arbetsplats på sin lunch?Ska hon betala för sina fel på jobbet?
Erik Johansson |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Fråga 1Nej, min bedömning är att hon inte har rätt till ersättning för resan till och från arbetet, förutsatt att hon inte kan komma överens med sin arbetsgivare om detta. Det följer naturligt av den typ av arbete som din sambo har att hon behöver förflytta sig till och mellan olika platser för att kunna utföra sitt arbete. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt är dessutom en stark princip inom arbetsrätten, och det torde vara så att denne bestämmer var arbetstagaren ska utföra arbetet och det är arbetstagarens skyldighet att inställa sig där i den här typen av arbete. Det är möjligt att det i vissa kollektivavtal föreskrivs om någon typ av ersättning men som utgångspunkt är min bedömning att ersättningsrätt inte föreligger i en sådan här situation. Fråga 2Nej, din sambo ska inte behöva köra på sin lunch. Rast är ledig tid som man inte behöver stå till sin arbetsgivares förfogande. Hennes arbetsgivare får planera och organisera arbetet på ett sådant sätt att arbetstidslagen följs. Se vidare 15 § arbetstidslagenFråga 3Nej, utgångspunkten är att en arbetsgivare ansvarar för de skador som en arbetstagare orsakar i tjänsten. Se närmare om detta i 3:1 och 4:1 skadeståndslagen. Det finns även goda möjligheter för en arbetsgivare att teckna en ansvarsförsäkring som täcker den här typen av skador.Hoppas du fått svar på dina frågor. Med vänlig hälsning

Tjänsten som jag vikariat på förr är ledig nu - har jag rätt att få jobbet?

2018-03-21 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,Jag blev anställd som receptsionist (100%) på ett företag på ett vikariat den 31 juli 2017. Avtalet som jag skrev på var ett vikariat på ett år. Den personen som jag vikarierade för bestämde sig för att komma tillbaka till sin tjänst tidigare så jag hade hennes vikariat i 6 månader istället för ett år. Då blev jag erbjuden ett annat vikariat på deltid 76%. Detta vikariat är till den andra receptsionisten som har varit sjukskriven i 5 års tid. Jag blev alltså ofrivilligt deltidsarbetslös och har nu svårt att klara min ekonomi. Detta nya vikariat har jag jobbat på i 3 månader så jag har sammanlagt varit anställt på detta företag nu i 9 månader. Nu har personen som kom tillbaka till sin heltidstjänst sagt upp sig och lämnat företaget. När jag fick reda på av chefen att hon hade sagt upp sig så skickade jag honom en ansökan om denna heltidstjänst som receptsionist till min chef per mejl. Han svarade och tackade för ansökan och bad att få återkomma vilket han inte har gjort. Chefen är nu öppen med att heltidstjänsten är vakant och att han har satt igång en rekryteringsprocess för en ersättare för den via ett par bemanningsföretag och låtsas som ingenting gällande min ansökan för tjänsten och där jag även klargjorde att det är en heltidstjänst som jag har behov av. När den nya personen börjar kommer det vara jag som måste lära upp denna person från grunden då det bara är jag som kan dessa arbetsuppgifter i dagsläget på plats. Är detta okej enligt lag?
Rebecka Hård af Segerstad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din arbetsgivare har rätt att anställa vem hen vill, och detta är okej enligt lag.För arbetsrätten gäller lagen om arbetslöshet (LAS) och i vissa avseenden även kollektivavtal, samt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Enligt 5 § p. 2 LAS får ett en anställning vara tidsbegränsad, när den är ett vikariat. Vikariat får bara ingås för att ersätta en viss tjänst. Det går inte att anställa någon som vikarie utan att faktiskt ersätta någon annans arbete, d.v.s. vikariera. Därför var det oundvikligt att du fick avsluta ditt vikariat när din kollega valde att komma tillbaka tidigare till arbetet.Avtal om anställning kan ingås muntligen, men ingenting i din fråga tyder på att din chef har lovat dig tjänsten. Att tjänsten som du hade är vakant igen är ingen garanti för att du ska få den. Ditt behov av en heltidstjänst är inget arbetsgivaren måste ta hänsyn till, utan arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Det är alltså upp till arbetsgivaren att bestämma vem hen anställer.Jag råder dig att sträva efter en god kommunikation med din chef, och vara tydlig med ditt fortsatta intresse av tjänsten. Jag vill även informera om att deltidsarbetslöshet kan ge rätt till ersättning från a-kassa, enligt 38 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Hör av dig till a-kassan för att se om du kan få hjälp där att lösa din ekonomiska situation!Vänliga hälsningar

Chefen betalar inte ut lön och ger mig inte mitt arbetsgivarintyg - vad gör jag?

2018-03-15 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hejsan jag har en fråga gällande anställning.Jag började en anställning 12/7 2017 och arbetade tom 20/1 2018 nu vägrar min förra chef att lämna ett arbetsgivarintyg för den tiden som gag behöver lämna till försäkringskassan pga ett benbrott.Dessutom har jag innestående lön som ej utbetalas till ett betydande belopp så därav min undran hur jag går vidare med detta?
Rebecka Hård af Segerstad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har en absolut rätt att få ut såväl ditt arbetsgivarintyg som din lön.Angående ditt arbetsgivarintygEnligt 47 § st. 2 lagen om arbetslöshetsförsäkring är din arbetsgivare tvungen att lämna ut ett arbetsgivarintyg åt dig när du begär det. Arbetsgivaren har alltså ingen rätt att vägra detta. Jag råder dig att kontakta ditt fackförbund för att få hjälp med att få ut arbetsgivarintyget från arbetsgivaren.Angående din lönGenom din anställning finns en plikt för arbetsgivaren att betala ut din lön. Sköter inte arbetsgivaren sin del av avtalet, så är det ett allvarligt kontraktsbrott. När din chef inte betalar ut din lön så får du en fordran mot chefen. Den som har en fordran som inte betalas kan vända sig till Kronofogdemyndigheten, som ålägger den skuldsatte (alltså din chef) att betala - det framgår av 2 § lagen om betalningsföreläggande. Fordran förfaller till betalning samma dag som lönen skulle ha betalats ut. Från och med förfallodagen kan du kräva ut såväl betalning av lönen, som ränta för dröjsmålet, enligt 3 § Räntelagen.Jag råder dig att ta kontakt med din chef för att få ut din lön. Om din chef inte är medgörlig så kan du vända dig ditt fackförbund för stöd, samt till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Här kan du läsa mer om betalningsförelägganden.

Kan en arbetsgivare kolla vad du gör på facebook?

2018-03-10 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag länkade en artikel på min Facebooksida om de positiva effekterna av snälla chefer på arbetsplatser och skrev; ja hur svårt kan det vara. Sedan tipsade jag även om en bra bok nån vecka senare som handlar om mobbning på arbetsplatser och skrev att; denna bok borde alla läsa. Sedan följde allmänna erfarenheter och åsikter från vänner från Sveriges avlånga land. Ingen hängdes ut på något sätt ( det var endast sunda och kloka åsikter enligt mitt fackförbund). Jag blev sedan kallad till min chef i annat ärende som slutade med att mina dessa två statusar lades fram i några A4 sidor. Med upplysning om att högsta chefen i den kommun jag arbetar vill att jag informeras om att jag tänker på vad jag skriver på FB då det kan få konsekvenser. Jag blev helt chockad och kände mig lite kränkt över att mina statusar florerar i utskrivna kopior och att jag blev tillsagd på detta sätt. Har en kommunal arbetsgivare rätt att göra så här mot en enskild?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som arbetstagare har du en lojalitetsplikt Anställda har generellt en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, vilket innebär att de i vissa lägen är skyldiga att prioritera arbetsgivarens intressen framför sina egna. Att offentligt kritisera arbetsgivaren, även om det inte sker i klarspråk, är en möjlighet som mycket väl kan vara begränsad. Skillnad på privat och offentlig verksamhet Som anställd inom offentlig verksamhet har man däremot en mer vidsträckt yttrandefrihet än inom privat verksamhet. Din rätt att kritisera arbetsgivaren utanför tjänst motsvarar det skydd som grundlagen ger för yttrandefrihet. Med andra ord kan man säga att lojalitetsplikten i princip inte inskränker på din yttrandefrihet alls, då det finns mycket små möjligheter för en arbetsgivare att säga upp en anställd när denne enbart gjort uttalanden som faller inom ramen för yttrandefriheten (AD 2011 nr 74). Får en arbetsgivare granska vad anställda gör på fritiden? En arbetsgivare ska generellt respektera arbetstagarens privatliv. Det innebär att det du gör på privata plattformar inte ska vara föremål för arbetsgivarens kontroll. Men om det finns någon anledning för arbetsgivaren att misstänka att det förekommer brott mot anställningsavtalet, tex mot lojalitetsplikten eller tystnadsplikten, får denne i den situationen kontrollera saken. Det går alltså inte att med säkerhet säga att din chef handlat rätt eller fel.Vänligen

Arbetade timmar som försvunnit – hur får jag betalt

2018-02-27 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej! Jag har råkat ut för bedrägeri av min fd chef. Han har utan anledning dragit timmar från mina timrapporter/lönespecifikationer så det saknas sammanlagt minst 40tim. Jag har alla tidsrapporter och lönespecifikationer Utskrivna och man kan då klart och tydligt se att det saknas timmar. Hur stor är chansen att vinna i rätten mot denne korrupta man och kan han bli skyldig att betala något mer utöver de timmar som saknas?
Erik Johansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du kan bevisa att din arbetsgivare faktiskt har dragit av timmar så bedömer jag dina chanser som goda att nå framgång med dina krav på betalning. Utgångspunkten är nämligen att din arbetsgivare är skyldig att betala den lön som ni har kommit överens om. Självklart ska lönen även motsvara de timmar du faktiskt har arbetat. Det första jag rekommenderar dig att göra är att försöka prata med din chef om situationen. Om du lugnt och sakligt förklarar att du självklart måste få betalt för de timmar du har arbetat borde han förstå det märkliga i sitt tidigare agerande. Fungerar detta inte, rekommenderar jag dig att tala om för din tidigare arbetsgivare att du kommer gå vidare med saken och kräva din lön. Kräver din lön gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Det finns ingående beskrivningar på deras hemsida hur du ska gå till väga. Fungerar det inte att vända sig till KFM så får du slutligen stämma din tidigare arbetsgivare. Detta rekommenderar jag inte att du gör utan juridisk biträde. Våra jurister på Lawline biträder regelbundet personer i domstol. Du når dem på info@lawline.se Är du medlem i ett fackförbund så är det även bra om du kontaktar dem. De kan hjälpa dig i kontakterna med din arbetsgivare och ge dig närmare råd. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning