Ändring av arbetstider

2017-09-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min arbetsgivare vill ändra arbetstiden. Nu arbetar vi måndag - fredag mellan 8 och 16:30.Snart ska genomföras förändringar i verksamhet som innebär att jag och andra kollegorna ska börja arbeta med schemalagt tid. Det innebär att vi kommer att jobba var tredje helg och ibland kvällarna till kl. 20.Kan arbetsgivare göra det? Vad säger lagen? Jag sökte lite grand på nätet med jag har inte hittade nån lag som kan tillämpas här.Vad händer om jag säger att jag inte ha möjlighet att arbeta helgerna?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren är arbetsledaren och har därför också rätt att leda och dirigera arbetet. Dock kan detta begränsas genom olika avtal. Det är svårt för mig att göra en bedömning i ditt fall då jag inte vet vad som följer av dina anställningsvillkor. Om det framgår i ditt anställningsavtal eller i företagets kollektivavtal (om sådant finns) att det är okej med förändringar som innefattar arbetstidsförändringar kan arbetsgivaren också välja att genomföra dessa förändringar. Dock ska tilläggas att det först måste genomföras en förhandling om förändringarna mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationen, fackförbundet. Detta enligt 11 § MBL. Om det inte skulle framgå av anställningsvillkoren har arbetsgivaren inte rätt att göra förändringar som innebär obekväm arbetstid. I det fall måste nya villkor skrivas och du som arbetstagare måste godkänna dessa.Som sagt är det svårt för mig att veta då jag inte vet under vilka villkor du är anställd. Men jag rekommenderar att du diskuterar frågan med ditt fackförbund för bästa möjliga vägledning.Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

Dispositiva och tvingande regler i LAS

2017-09-05 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |jag vill ha ett exempel på dispositiv och tvingande i LAS
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Lagen om anställningsskydd (LAS) är en semidispositiv lag. Detta betyder att lagen som kan avtalas bort eller inskränkas genom vissa förutbestämda sätt. Alla paragrafer i LAS är däremot inte dispositiva. Vissa paragrafer är tvingande. Detta betyder att paragrafen måste följas och kan inte avtalas bort eller inskränkas genom bland annat kollektivavtal. Om en arbetsgivare och en arbetstagare däremot ingår ett avtal som innebär en inskränkning av en tvingande regel och på så sätt ger arbetstagaren sämre skydd eller rättigheter så är det avtalet ogiltigt.I LAS 2 § finns det regler om vilka paragrafer i LAS som är semidispositiva. Exempelvis så anges att 5–6 §§, 22 § och 25–27 §§ är semidispositiva. Se (LAS 2 § tredje stycket). Enligt LAS 6 § får man avtala om en prövotid på högst 6 månader. I LAS 2 § tredje stycket framgår det däremot att LAS 6 § är semidispositiv. Detta betyder att det finns möjlighet att avvika ifrån regeln i LAS 6 § genom bland annat ett kollektivavtal. Detta är alltså ett exempel på en paragraf som är semidispositiv i LAS.Ett exempel på en paragraf som är tvingande i LAS är exempelvis LAS 7 §. I LAS 7 § står det att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Denna regel är tvingande och kan inte avtalas bort eller inskränkas eftersom den nämns inte i LAS 2 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Får en 17-åring sälja alkohol i en bar?

2017-08-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Får en 17åring SÄLJA Alkohol i en bar?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ja, en 17-åring får stå i bar och sälja alkohol (Prop. 2009/10:125 sida 158), däremot får en 17-åring inte själv bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkohol (3 kap. 6 § alkohollag).Tveka inte att höra av dig till Lawline igen nästa gång du har en juridisk fråga! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar! Mer info finner du där du ställde den här frågan.Vänliga hälsningar,

Hur långt sträcker sig arbetstagarens arbetsskyldighet

2017-08-08 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Hur fungerar det på en arbetsplats? Kan en chef be mig göra vad som helst utan att jag har något alls att säga till om? Jag är anställd för att tvätta bilar, men varje dag blir jag beordrad att köra ärende med företagets bil, flytta bilar på vår parkering, köra truck etc.Mina tankegångar går som så att det inte bör vara möjligt för en arbetsgivare att påtvinga en uppgift som i vanliga fall har löneökning som bakgrund (ex. utnyttja mitt innehav av körkort för ärende, eller truckkort för just körning av truck). Alla dessa uppgifter kan i vanliga fall ge en högre lön, men är det bara jag som är dum som inte begärt löneökning (känns inte lönt då företaget enligt chefer inte har råd att betala högre lön).Om jag skulle begära högre lön pga. ovanstående anledningar och bli nekad, kan jag då i fortsättningen neka dessa arbetsuppgifter eller finns det då risk för uppsägning pga sammarbetssvårigheter?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt har arbetsgivaren en långtgående rätt att bestämma över vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren ska utföra. Det har sitt ursprung i arbetsgivarens så kallade §32-befogenheter(arbetsgivarens rätt att fritt leda och fördela arbetet). Men det finns begränsningar. Den här frågan aktualisera arbetstagarens så kallade arbetsskyldighet.Arbetsskyldigheten är ofta reglerad i det personliga anställningsavtalet eller i kollektivavtal. Om man inte kan konstatera hur långt arbetstagarens arbetsskyldighet sträcker sig genom att se på anställningsavtalet eller i gällande kollektivavtal så får man se till den så kallade 29/29-principen.29/29-principen kommer utifrån en dom från arbetsdomstolen(AD 1929 nr 29). Den principen konstaterar att arbetsskyldighet föreligger för arbetsuppgifter som: - Har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet(Det ska ligga inom kollektivavtalets tillämpningsområde)- Arbetet ska utföras för arbetsgivarens räkning - Det ska ligga inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer(Du ska alltså inte behöva omskola dig för att utföra arbetet).Din fråga om du kan bli uppsagd blir alltså avgörande om det anses ligga inom din arbetsskyldighet att utföra dessa uppgifter eller om det inte gör det. Ligger det inom din arbetsskyldighet kan du slutligen uppsagd om du skulle vägra att utföra uppgifterna vid upprepade tillfällen. Jag vågar inte uttala mig kring hur de uppgifter din arbetsgivare kräver av dig ligger inom din arbetsskyldighet eller inte.Jag skulle dock råda dig att förhandla om detta med din arbetsgivare! Är du dessutom fackligt bunden kan du ta hjälp av ditt fack. Om det uppstår tvist kring arbetsskyldigheten kan arbetstagarens fack, under förutsättning att arbetsgivaren och detta är bundet av samma kollektivavtal, åberopa tolkningsföreträde. Tolkningsföreträdet har innebörden att den anställde inte behöver utföra arbetet eftersom fackets mening kring arbetsskyldigheten råder under tiden tvisten pågår.Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Återbetalningsskyldighet vid för stor löneutbetalning

2017-09-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har fått ett krav från tidigare arbetsgivare angående att de betalat ut för mycket i lön.Beloppet de kräver tillbaka är ca 10500 kr.Jag har under långt tid haft flera olika inkomstkällor som alla varierat kraftigt i storlek.I samband med utbetalningen skickades aldrig någon lönespec ut och det gick ej att se på kontoutdraget varifrån pengarna kom. Företaget använder ett system för bl.a. lönespecar som heter benify och när de först nämnde att de betalat ut för mycket och kräver tillbaka utbetalning så loggade jag in och då fanns ej någon lönespec. detta trots att detta var långt efter att lönen betalats ut. Jag har som tur är en skärmdump på detta. Dock har de i efterhand lagt in det. Till saken hör att Pengarna redan var spenderade innan arbetsgivaren hörde av sig.Jag hävdar nu att jag har agerat i sk. god tro. Är jag ändå tvungna att betala tillbaka nämnt belopp till arbetsgivaren?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I det fall man får en för stor löneutbetalning är man skyldig att informera arbetsgivaren om detta och betala tillbaka summan. I praxis (rättsfall där denna fråga berörs) framgår att man i vissa fall inte behöver betala tillbaka, dessa fall är när man är i god tro. Att vara i god tro innebär att man inte insett eller borde ha insett misstaget och att man utifrån förståelsen att allt är rätt spenderat pengarna. I ditt fall blir det ett övervägande huruvida du kan ha ansetts vara i god tro då du spenderade pengarna eller ej, huruvida du insett eller borde ha insett felet. I ditt fall handlar det om en ganska stor summa pengar och i avgörande om detta hade rätten troligtvis kommit fram till att du i vart fall borde ha insett att det var fråga om en felutbetalning, vilket då ger rättsföljden att du blir återbetalningsskyldig. Jag kan inte säga helt säkert hur en utgång hade blivit om du tog upp frågan i rätten, men utifrån det du skrivit med här tror jag att du kommer bli tvungen att betala tillbaka summan du nämner. Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

Egen bil eller behovsbil i tjänsten

2017-08-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej.Som anställd har jag i dagsläget möjlighet att välja mellan att ta en behovsbil och betala förmånsvärde eller köra privat bil och få ersättning för det. Jobbet kräver resor dagligen i form av kundbesök.Nu tänker arbetsgivaren ta bort alternativet för privat bil och tvinga oss välja en behovsbil.Detta är jag helt emot och undrar därför om dom har rätt att göra det?Om inte, varför har dom inte den rätten och hur går man då vidare med det ?Hälsningar Jonas
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du förklarar att företaget du jobbar åt har som resepolicy att ni inte får använda privat bil i tjänsten, något som ni kunde tidigare. Du har all rätt att använda privat bil till och från jobbet, det kan inte din arbetsgivare styra över. Men på arbetstid verkar det finnas ett avtal om att ni måste använda behovsbilen. Jag har dock inte sett något avtalsinnehåll och kan inte uttala mig kring detta. Det som jag kan säga är följande: Vid utformandet av resepolicys har arbetsgivaren juridiskt rätt att styra hur de anställda reser i tjänsten. Arbetsgivaren är alltså inte skyldig att ersätta resor med egen bil i tjänsten om detta inte är tillåtet. Det finns dock vissa arbetsgivare som i anställningsavtalet inför en klausul om att arbetstagare kan få/ska använda sin egen bil i tjänsten. Mitt tips till dig är att se över ditt anställningsavtal samt begära att ta del av företagets resepolicy.Bilavtal kan tillåta en arbetstagare att ha egen bil i tjänsten, men detta bör enligt min mening förhandlas bort från anställningsavtalen innan en ny resepolicy införs.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, lycka till!Med vänlig hälsning,

Ersättning för att använt privat dator i jobbet

2017-08-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Min vän fick använda sin privata dator på jobbet under flera år, för att cheffen vägrade köpa en dator med en konfiguration som passade sitt jobb, på grund att den var för dyrt.Nu har hen sagt upp sig, på grund av detta och andra brister med arbetsplatsen. Kan hen få en ersättning för datorn?Hälsningar
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Avdrag i deklarationen är den enda ersättning som är möjlig att fåTyvärr kan hen inte få någon direkt ersättning för datorn, utan den enda möjligheten är att göra avdrag för datorn på deklarationen. Nedan är hämtat från skatteverkets hemsida under rubriken "arbetsredskap" (se här):Det som krävs för att skatteverket ska godkänna avdraget är följande: - Datorn ska vara nödvändig för att kunna fullgöra tjänsten (fullgöra arbetet).- Arbetsgivaren tillhandahåller inte möjlighet att använda dator. - Utredning om vad datorn används till, kopplat till tjänsten. - Inköpskostnaden måste kunna styrkas.Avdrag medges för:- Årlig värdeminskning för den andel av datorutrustningen som kan hänföras till tjänsten. - Eventuellt direktavdrag om beräknad användningstid är högst tre år. - Direktavdrag för speciella program som köpts enbart för tjänsten och annan eventuell merkostnad på grund av tjänsten.Inget avdrag medges för:- Viss användning av dator i hemmet, om arbetsgivaren tillhandahåller dator på arbetsplatsen etc. Då dator numera finns i allt fler hem och får allt större privata användningsområden (internet för bankärenden, e-post, dvd, spel etc.) bedöms avdrag restriktivt. Ofta kan det anses att datorn är inköpt för privat nyttjande.SlutsatsNågon direkt ersättning är alltså inte möjlig att få tyvärr, utan den möjlighet som finns är att försöka få till ett avdrag för datorn på deklarationen.Hoppas ni fick svar på er fråga,Med vänliga hälsningar

Fråga om utebliven lön

2017-08-07 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har jobbat som snickare i två år i en liten privat företag. Just nu jag fick spark pga brist på jobbet föra månad. Men fortfarande har inte fått min junis lön. Jag har pratat med min gamla chef , han säger han har inge pengar men jag har massa betalningen som ska betalas. Jag är medlem bara oss bygg a kassa. Jag är jätte orolight jag vet ej vad ska jag göra och vem kan hjälpa mig att få mina pengar? Jag har inte fått min semester ersättning heller och Snart det blir julis lön ( slut lön)på han som han ska betala på 25e augusti.
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid utebliven lön kan du vända dig till Kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande. Eftersom din arbetsgivare verkar ha dålig likviditet råder jag dig att agera snabbt. Om du är med i facket är ett tips att ta hjälp av dem först, annars vänder du dig som sagt till Kronofogden.Jag skickar med en länk till ansökan om betalningsföreläggande som du kan ta hjälp av - här. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,