Löneförhöjning vid omplacering.

2017-11-17 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har varit föräldraledig och från januari ska börja jobba halvtid. Min tjänst har blivit borttagen under min föräldraledighet och jag fick en annan tjänst. När jag frågade min arbetsgivare vad jag får i löneförhöjning, så sa de att de har kollat på min lön och den ligger på rätt nivå och även lite högre än för andra medarbetare med samma tjänst. Stämmer det att jag inte borde få löneförhöjning alls? Jobbar på ett litet företag och det finns inget kollektivavtal.Tack för hjälpen!
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En kort svar finns längst ner.Gällande lag om löner.När det gäller lönesättning finns det regler om det mesta angående lönesättning. Däremot finns ingen regel angående just summan av lön eller när man ska få lönehöjning. Löners belopp lämnar lagen till de individuella löneavtalen eller kollektivavtalen. Detta är p.g.a. att lagstiftaren inte vill blanda sig i företagens ekonomiska beslut.De regler som finns är att lönesättningen inte får vara diskriminerande (2 kap. 1§ diskrimineringslag). Detta innebär att det är diskriminerande om någon annan skulle ha fått löneförhöjning vid omplacering till samma tjänst men att du inte fick det p.g.a. t.ex. kön eller etnisk bakgrund (1 kap. 5§ diskrimineringslagen). Någon annan lag om lön finns inte.Däremot kan inte arbetsgivaren säga upp dig om du skulle begära att få förhandla om lönen (7§ LAS). En uppsägning måste vara sakligt grundad vilket begäran om löneförhandling inte är. Men din arbetsgivare har heller ingen skyldighet att förhandla. Svar:Det finns ingen lag om hur mycket lön man ska få utan det är helt upp till de individuella avtalen och kollektivavtalen.Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Har du fler frågor så är du varmt välkommen att kontakta Lawline juristbyrå eller ställa en till fråga.Mvh/Henrik Berg

Rätt för kommunalanställd att skriva under protestlista

2017-11-15 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Om jag jobbar i en kommun och blir tillfrågad om att skriva på en protestlista. Har jag rätt att göra det?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I anställningen kan det finnas begränsningar i vad du får uttrycka med tanke på neutralitetskrav för det offentliga. I ditt privatliv har du dock rätt att skriva under sådana listor utan hinder av lagen, så länge det inte har något samband med din anställning på så sätt att en intressekonflikt kan uppstå.Om protestlistan är mot din arbetsgivare kan det utgöra en stridsåtgärd att skriva under den, vilket endast är tillåtet om ditt fack uppmanar till det.Vänliga hälsningar,

Sedvänja inom anställningsförhållande

2017-11-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej.Har arbetat på ett företag i ca 24 år. Där har min lön varit "bonusbaserad" i form av ett tantiem med utdelning efter att årsresultatet/bokslutet är klart.Har nu sagt upp mig från företaget. Slutade 1 jan-2017.Nu anser inte min fd arbetsgivare att jag inte ska ha något tantiem för arbetad tid 2016. Det finns ingen klausul i mitt anställningsbevis om tantiem.Alla på företaget har "alltid" haft denna utdelning.Kan man hävda att det borde delas ut tantiem även om jag slutat för att det skett under alla år som anställningen varit?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!För att tolka anställningsavtal används olika rättskällor. Den främsta rättskällan är anställningsavtal och kollektivavtal vilken kompletteras eller inskränks genom lagar, förordningar och författningar. Domstolars tidigare vägledande avgöranden (rättspraxis) och sedvänja (sedvanerätt) är också viktiga rättskällor vid avtalstolkning. När en tradition eller vedertaget förfaringssätt bildats inom ett avtalsförhållande brukar man tala om sedvänja. Du har uppgett att du arbetat på samma företag i ca 24 år och att alla "alltid" haft ett särskilt bonusbaserat lönesystem. Det är själva definitionen av sedvänja - att alla alltid gjort på ett vis. I övrigt gäller huvudregeln att även inbetald lön, bonus och semesterersättning betalas ut, såvida inget annat avtalats. Du har härvid goda möjligheter att med framgång hävda att utdelning för året 2016 inte heller varit ett undantag till denna huvudregel eller att den mångåriga sedvänjan i vart fall fortfarande gäller.Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar

VD-tjänst som uppdragstagare istället för som arbetstagare

2017-11-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Idag är jag anställd VD men vill istället fakturera från mitt eget bolag med 1 års avtal. Är det lagligt?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga och för att du använt dig av vår expresstjänst. Initialt finner du en kortare sammanfattning på din fråga. Vidare följer en lite djupare utredning om gällande rätt och saker att tänka på. Slutligen finner du mina kontaktuppgifter om något i mitt svar verkar oklart. Ja det är absolut lagligt att fakturera från ditt egna bolag istället för att vara anställd, men det finns en del falluckor. Enligt vår kontakt sen tidigare idag så har jag förstått det som att du vill gå in i rollen som uppdragstagare istället för som arbetstagare i samma bolag, och det finns då en del saker att fundera över. Det är absolut lagligt men om skatteverket skulle komma fram till att du egentligen är att ses som arbetstagare, och inte som uppdragstagare, så kan det ge skattemässiga konsekvenser. Vad som står på avtalet - dvs. uppdragstagare eller anställd - spelar egentligen ingen roll. Det är alltså av vikt att du kan visa på att du är uppdragstagare och inte arbetstagare om skatteverket skulle fråga. Hur skiljer man på en arbetstagare och en uppdragstagare?Som huvudregel brukar man säga att en uppdragstagare är betydligt mer självständig än en arbetstagare. Saker man då brukar titta på är bl.a. arbetstider, arbetsställe, ekonomiska risker och förhållandet till resultatet av arbetet. Det finns ett par parametrar man brukar kika och som regel kan göra att en person anses som arbetstagare: 1. Personen utför arbetet, oavsett om detta uttryckligen anges i avtalet mellan parterna, och det är så gott som slutfört. 2. Personens åtagande innefatta att hen ställer sin arbetskraft till förfogande till efter hand uppkommande arbetsuppgifter.3. Förhållandet mellan parterna är av en mera varaktig karaktär.4. Personen är förhindrad att samtidigt utföra liknande arbete av någon betydelse åt någon annan, vare sig detta grundar sig på direkt förbud eller bottnar i arbetsförhållandena, såsom exempelvis då hans eller hennes tid eller krafter inte kan räcka till annat arbete.5. Personen är underkastad bestämda direktiv eller kontrollerad vad gäller sättet att utföra arbetet, vad gäller arbetstiderna eller vad gäller platsen för arbetet.6. Personen använder redskap, maskiner eller råvaror som huvudsakligen tillhör den andra parten.7. Personen får ersättning för utlägg av den andra parten.8. En viss form av garanterad ersättning finns för arbetsprestation.9. Personen är jämställd med en arbetstagare i ekonomiskt och socialt hänseende10. Personen är inte förpliktad att reparera bristfälligt utfört arbete gratis. Motsatta förhållandet talar då för att det rör sig om en uppdragstagare. Konsekvenser om skatteverket skulle anse att du är att ses som en arbetstagare i arbetsrättslig mening, trots att du fakturerar som uppdragstagareOm skatteverket skulle anse att uppdragsförhållandet egentligen är att betrakta som ett arbetstagarförhållande kan det leda till otrevliga arbetsrättsliga och skattemässiga överraskningar, både för dig som uppdragstagare men även för ditt uppdragsgivande företag. Det är därav min rekommendation att ni går igenom ovanstående punkter vid ingåendet av avtalet, för exempelvis se över om du måste använda just företagets dator som arbetsredskap eller om du har en egen som din egna firma kan tillhandahålla dig istället. Risker som kan uppstå är främst skatterättsliga konsekvenser, så som att utgående/ingående moms justeras i efterhand eftersom det ju i själva verket har rört sig om ett arbetstagarförhållande istället för ett uppdragstagarförhållande. Vidare kan även skattetillägg bli aktuellt, om du har beskattat i fel inkomstslag. Slutsats och kontaktuppgifterSom sagt, det är lagligt att genomföra din idé, men du bör vara noggrann med hur ni utformar avtalet och hur det genomförs. Min rekommendation är att du tar hjälp av vår juristbyrå som kan upprätta ett avtal tillsammans med dig och bolaget, samt att gå igenom de falluckor och risker som finns lite noggrannare och hur ni eventuellt kan undvika dessa. Önskar du hjälp av dem eller finner något i mitt svar oklart är du varmt välkommen att kontakta mig på: johan.hakansson@lawline.se. Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till fortsättningsvis,Med vänliga hälsningar

Är konkurrensavtal efter uppsägning gällande?

2017-11-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag är uppdragsanställd på ett bemanningsföretag. Nu står det i avtalet att jag inte får ta anställning på annat bemanningsföretag förrän efter 6 månader. Är detta giltigt. Finner det märkligt då det inte handlar om deras egna kunder eller annat. Mvh Anna
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller konkurrensavtal som hindrar anställda från att ta anställning hos en ny arbetsgivare kan följande sägas: Konkurrensavtal är i grunden tillåtna. Det finns alltså inget absolut förbud mot sådana. Däremot kan konkurrensavtal vara oskäliga, vilket innebär att de är mer långtgående än vad som kan anses rimligt. Regler som behandlar oskäliga konkurrensavtal återfinns i avtalslagens 38 §. En sådan bedömning grundas på en rad olika faktorer, såsom vilken typ av tjänst det rör sig om och hur konkurrensutsatt branschen är. Generellt kan sägas att ju högre lön och position du har, desto mer ingripande kan en konkurrensklausul vara utan att den bedöms vara oskälig. Om du genom din anställning förvärvat värdefull kunskap ("know how") bidrar det också till att motivera en mer ingripande konkurrensklausul. Det är således en individuell bedömning som görs. I ditt fall är det svårt att dra några slutsatser utan att ha sett ditt anställningsavtal, men det kan generellt sägas att konkurrensklausuler som sträcker sig längre än två år oftast anses vara oskäliga.

Fråga om rätten att hålla inne anställds lön

2017-11-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan jag hålla inne lönen för en anställd som vid sjukskrivning inte lämnar in sin dator med allt material som vi på företaget behöver vid hans bortavaro? Verksamheten är i stort behov av den informationen som finns på hans dator.
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förhållandet mellan arbetsgivare och din arbetstagare regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd.Så länge en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande har denne rätt att få ut sin lön. Att en anställd inte lämnat tillbaka sin dator är således inte en prestation som ger arbetsgivaren rätt att hålla inne lönen, eftersom det inte har något med att göra huruvida arbetstagaren brustit i sin arbetsprestation. Om du som arbetsgivare felaktigt håller inne lönen begår du ett kontraktsbrott och riskerar att bli skadeståndsskyldig (se här). Mitt råd är därför att du hör av dig till den anställde och berättar varför ni behöver datorn, denne kanske lämnar tillbaka den då. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Uppsägningstid för arbetstagare som fyllt 67

2017-11-08 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag är över 67 år och har haft samma arbetsgivare i ca 18 år. Jag förstår att uppsägningstiden från arbetsgivaren är en månad, men jag hittar inget om hur mycket varsel jag måste ge arbetsgivaren om jag vill sluta - jag antar att det är en månad, men har också hört eller sett någonstans att en vecka gäller som minimum när man är 67+.Den främste anledningen till att jag vill sluta nu är en försämrad arbetsmiljö, något jag och andra har klagat över många gånger. Påverkar detta situationen re varsel?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som reglerar anställningar och uppsägningar är Lagen om anställningsskydd, nedan förkortad LAS.Precis som du själv konstaterat är uppsägningstiden en månad när en arbetsgivare säger upp en arbetstagare som är över 67 år gammal (33 § tredje stycket LAS). Vad gäller uppsägningstiden då arbetstagaren säger upp sig själv gäller som huvudregel också en månads uppsägningstid (11 § första stycket LAS). Om andra uppsägningstider är föreskrivna i kollektivavtal som godkänts av en central arbetstagarorganisation gäller dock dessa istället för lagens bestämmelser (2 § fjärde stycket LAS).I fall där arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren har arbetstagaren rätt att säga upp sig och lämna anställningen på en gång, alltså utan beaktande av uppsägningstid (4 § tredje stycket LAS). Exempel på sådant åsidosättande kan vara att arbetsgivaren under en tid inte betalar ut lön eller gör sig skyldig till brott mot arbetstagaren. I jämförelse med detta skulle en tillämpning i ditt fall kräva att arbetsmiljön är extremt dålig. Min uppfattning är därmed att bestämmelsen sannolikt inte kan tillämpas i ditt fall.Sammanfattningsvis är alltså svaret på sin fråga att din uppsägningstid antagligen är en månad, men att tiden kan variera bland annat beroende på innehållet i gällande kollektivavtal.Med detta sagt vill jag slutligen uppmana dig och dina kollegor att, om arbetsgivaren inte lyssnar, anmäla problemen med arbetsmiljön till ett skyddsombud på din arbetsplats som i sin tur kan ställa krav på åtgärder enligt arbetsmiljölagen. Finns inget skyddsombud på din arbetsplats kan du istället kontakta ditt fackförbund för att få hjälp därifrån. Ytterligare en väg att gå kan vara att anmäla problemen direkt till Arbetsmiljöverket som har möjlighet att genomföra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fråga om försenad utbetalning av lön

2017-11-06 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |min man har inte fått någon lön. Han skulle fått sin lön den 25 Oktober ...han frågade sin arbetsgivare varför inte lönen har gått in. Då svarar arbetsgivaren med att han skulle prata med sin revisor. Och han säger att han väntar på rot avdraget och att dem skulle få lön senast I går eller I dag.Men fortfarande har ingen lön kommit in på kontot. Nu skyller hans arbetsgivare på att rotavdraget var inte godkänt..han påstår att han är skyldig skatteverket 18000 kronor och han skyller på en massa andra saker hela tiden..Min man har renoverat hemma privat hos sin arbetsgivare och arbetsgivaren har även nyligen köpt en dyr bil för 300000 kronor. Han sa även ännu en gång att han skulle prata med revisorn om att ta pengar ifrån företaget och att revisorn hade godkänt det och skrivit under,,,Men nu helt plötsligt skyller han på att rotavdraget inte var godkänt..på grund av att han har en skatteskuld som inte är betald.och nu säger han att han måste gå till banken för att låna pengar så att han kan betala deras löner. Jag har sagt till min man att det är inte ok.och att han skall gå till facket. och att han inte behöver vara kvar på jobbet när arbetsgivaren gör så. Vad skall vi göra ? han sa i går att han lovade pengar in på kontot i början på nästa vecka. Men han har fått så många Chanser. Jag sa till min man att jag inte tror på att han kommer att sätta in någon lön. Det är ju att utnyttja, jag tror att han bara ger falska förhoppningar för att hålla dem kvar på jobbet. så vad göra??
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är givetvis alltid bäst att först prata med arbetsgivaren och försöka få ett förtydligande om när lönen egentligen kommer. I detta fall verkar din man dock redan ha gjort det ett antal gånger och arbetsgivaren har gjort ett utlovande om att lönen ska vara insatt på kontot nästa vecka. Kommer inte lönen den vecka som arbetsgivaren lovat är det klokt att ta hjälp av facket om han är med i det.Betalningsföreläggande hos KronofogdenNästa steg är att vända sig till Kronofogden om betalningsföreläggande för att få hjälp att driva in lönen om den ej betalas ut av arbetsgivaren. Det är viktigt att agera snabbt om det är så att arbetsgivaren har dålig likviditet för skulle det vara så att din mans arbetsgivare går i konkurs har han bara lönegaranti för de sista tre månaderna före konkursen. Här finns en direktlänk till ansökan om betalningsföreläggande. Att göra en sådan ansökan kostar 300 kr.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,