Företrädesrätt och uppsägning p.g.a. personliga skäl

2014-04-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! jag har två frågor till er och skulle vara mycket tacksam för svar så fort som möjligt. Tack på förhand!1. Om man har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, och anmält anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren, för vilka verksamheter på företaget gäller företrädesrätten om den blir aktuell?2. Vad gäller för att man ska kunna få säga upp personer på grund av att stämningen på företaget inte är vad den borde vara? Vad måste de anställda, i stora drag, ha gjort för att kunna bli uppsagda? Exempelvis vara onykter på jobbet eller bara ha blivit gammal och inte hänger med i arbetstakten? Eller vad gäller om en anställd exempelvis driver en egen firma vis sidan om och har tagit över flera av företagets tidigare kunder? Mycket tacksam för snabbt svar, samt vid mail. har väldigt svårt att svara vid dagtid. Med vänliga hälsningar
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Dina frågor regleras i lagen om anställningskydd, LAS, här.Angående företrädesrätten så ska du ha möjlighet att bli anställd inom den verksamhet som du tidigare arbetade om det finns olika typer av arbeten/ kollektivavtalsområden på arbetsplatsen har du enbart rätt till företräde inom det avtalsområde du arbetade inom innan uppsägningen. Du har vidare bara rätt till företrädesrätten vid nyanställning, omplaceringar o.dyl. kommer att gå före din rätt. Denna rätt är bara aktuell om du blivit uppsagd till följd av arbetsbrist. Se 25§ LAS.Det du frågar om är vad som krävs för att kunna bli uppsagd av personliga skäl. Jag understryker här i anledning av din första fråga att om en person blir uppsagd till följd av personliga skäl denne inte kommer ha företrädesrätt vid återanställning.För att bli uppsagd krävs något som man inom juridiken kallar sakliga skäl. Först och främst är det arbetsgivaren som måste styrka sådana skäl och det måste således ha gjorts ordentlig dokumentering för att kunna bevisa sin ståndpunkt. Vidare måste även arbetsgivaren se efter om hen kan omplacera arbetstagaren till en plats som passar denne bättre. Se 7§ LAS.Samarbetssvårigheter är alltså som utgångspunkt inget skäl till uppsägning. Ålder är heller inget sådant om det inte är helt nödvändigt för arbetet i fråga att arbetstagaren är i fysisk topptrim. Arbetsgivaren måste nämligen i viss mån försöka anpassa arbetsplatsen för de arbetstagare som behöver speciella hjälpmedel. Att vara onykter på arbetet kan vara grund för uppsägning så länge det inte rör regelrätt alkoholism då det även här finns en viss skyldighet för arbetsgivaren att ge möjlighet till rehabilitering. I annat fall är det främst tecken på misskötsamhet som, om man upprepar sitt beteende, kan medföra saklig grund för uppsägning. Här kan sena ankomster, upprepad onykterhet på jobbet och trakasserier m.m. gå in. Det man gör vid prövningen om saklig grund för uppsägning föreligger är en prognos för framtiden i huruvida man tror att personen i fråga kommer upprepa sitt beteende fler gånger. Är så fallet finns stark anledning att anta att personen kommer kunna bli uppsagd.Angående frågan om huruvida en anställd kan driva en egen konkurrerande firma vid sidan av sitt arbete understryker jag att detta till och med kan vara grund för avsked beroende på omfattningen och den skada man åsamkar sin arbetsgivare. I anställningsavtalet finns en underliggande lojalitetsplikt och konkurrerande verksamhet kan vara ett grovt brott mot denna. Det finns rättsfall där en person avskedats för att hen fakturerat konkurrerande tjänster för 36 000 kr under tiden av ett halvår. Det är alltså en låg gräns för vad som kan utgöra grund för avsked och då en ännu lägre sådan för vad som kan utgöra sakliga skäl för uppsägning. Det är alltså svårt att ge ett generellt svar till vad som krävs för att bli uppsagd då man måste se till omständigheterna i det enskilda fallet. Jag upprepar dock att det finns en långtgående skyldighet för arbetsgivaren att omplacera eller underlätta för sina arbetstagare innan denne har rätt att säga upp någon.Med vänliga hälsningar

Arbetstagare som inte vill beakta uppsägningstiden

2014-04-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har enligt mitt anställningsavtal ett "annat tidsbegränsat avtal, enligt lokal överenskommelse" till juni. På avtalet står det endast för visstidsanställning gäller en månad uppsägning. Jag har nu problemet att jag har fått ett jobb jag ska börja på om 14 dagar. Vad händer om jag bryter uppsägningen på 1 månad? Kan dom ta den lön jag jobbar för fram till den 14e?
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Jag besvarar din fråga utifrån de allmänna bestämmelserna i lagen om anställningsskydd, se https://lagen.nu/1982:80 .Enligt 11 § LAS råder det en minimitid på 1 månad vid uppsägning och den tiden gäller både för arbetstagare och arbetsgivare. Om du vägrar arbeta under denna tid kan arbetsgivaren kräva dig på ekonomiskt skadestånd som denne lider pga. din arbetsvägran. Det kan exempelvis handla om kostnader för att kalla in en vikarie.Givetvis kan du och din arbetsgivare i samförstånd komma överens om annat och därför råder jag dig att  vända dig till antingen arbetsgivaren i fråga, facket eller en riktig jurist som kan hjälpa dig.Jag hoppas mitt svar hjälpte.Med vänlig hälsning,

Anställningsavtal och uppsägning

2014-04-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har via mail tackat ja till ett sommarjobb men är i en process med andra jobb som jag är mer intresserad av. Jag har inte skrivit på något anställningsavtal ännu men jag undrar vad som skulle hända om jag fick erbjudande från någon annan. Kan jag i så fall tacka nej till det som jag tidigare sa ja till? Är det någon slags uppsägningstid eller gör jag mig skyldig till kontraktsbrott även om jag bara tackat ja via mail? Hur skulle det se ut om man ångrade sig efter att ha skrivit på anställningsavtal?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt avtalslagen så är ett muntligt anställningsavtal bindande. Uppsägningstiden är minst 1 månad enligt 11 § lag om anställningsskydd. Din exakta uppsägningstid framgår i ditt anställningsavtal och det ska din arbetsgivare informera dig om. Med vänlig hälsning,

Uppsägning

2014-04-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |den nya chefen kräver att få se mitt CV som jag blev anställd på, 2år före den nya chefen kom ( hon anser att jag ej är lämplig på tjänsten) kan hon kräva det & sedan säga att jag ej är lämplig
Evelina Kassberg |Hej, och tack för din fråga.Jag utgår från att du har en tillsvidareanställning (såkallad fast anställning). Vid en tillsvidareanställning krävs sakligt grund för att en uppsägning ska vara giltig enligt 7 § lagen om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80). Saklig grund är arbetsbrist eller personliga skäl. Vid avskedning krävs ej saklig grund, men då krävs det istället att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren enligt 18 §. Illojal konkurrans är ett exempel på grund för avskedning.Att arbetsgivaren anser att du ej är lämplig för tjänsten hänför sig således till personliga skäl. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att personliga skäl föreligger. I 7 § 4 st finns bestämmelser om vilka omständigheter arbetsgivaren får grunda en uppsägning på ur ett tidperspektiv. Som exempel kan nämnas att arbetsgivaren inte enbart får grunda en uppsägning på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader innan uppsägningen. Innan uppsägning krävs det dessutom att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet, det vill säga bereder arbetstagaren annat arbete på arbetsplatsen enligt 7 § 2 st.Din arbetsgivare måste alltså uppfylla en rad krav för att säga upp dig på grunden att du ej är lämplig.Med vänlig hälsning,Evelina Kassberg

Uppsägning av provanställd

2014-04-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Behöver inte en arbetsgivare ange grund och skäl till varför en anställd blir uppsagd under provtjänstgöring? Uppsägningen skedde 3 veckor innan sista arbetsdagen. Den anställde har bett att få en motivering till varför han inte har kunnat fortsätta sin anställning men arbetsgivaren har nekat det.
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!En provanställning får enligt 6 § 3 st lag om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80) avbrytas i förtid om inget annat har avtalats. En arbetsgivare har därför inte någon skyldighet att motivera varför en provanställd inte får fortsätta sin anställning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar, 

Uppsägningstid för arbetstagare

2014-04-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |jag är anställd inom orust kommun tills vidare anställd med AB avtal. har jobbat där sen 2 december 2013. hur lång uppsägningstid har jag om jag själv säger upp mig ? försöker läsa mig till detta men förstår inte riktigt. tacksam för svar mvh
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga! Uppsägningstiden är något som regleras i Lag om anställningsskydd (LAS, länk https://lagen.nu/1982:80) 11§ som stadgar att både du som anställd och din arbetsgivare har rätt till en månads uppsägningstid, om inte annat avtalats genom kollektivavtal enligt 2§ LAS.  Som anställd har du också rätt till längre uppsägningstid om du jobbat minst två år. Om du vill säga upp dig har du således en månads uppsägningstid om inte annat står i ditt kollektivavtalVänligen

LAS - avskedande - ordningsföreskrifter - skadestånd

2014-04-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag fick underrättelse till arbetstagare före avskedande. På detta brev (inte ens i rekommenderat brev) står inget om vad jag ska göra, vem jag ska kontakta, eller vilka rätter jag har. Inte ens hänvisning till LAS. De ber mig att skriva under och skicka en kopia tillbaks. Som jag förstått, enligt LAS, borde det finnas information om vilka rätter eller åtminstone hänvisningar till LAS i underrättelse före avskedande. Men nu finns det inte i brevet. Får jag begära skadestånd pga detta? Tack för svaret! MVH Joakim
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Svaret på din fråga hittar vi i lag om anställningsskydd (LAS), se https://lagen.nu/1982:80 .Eftersom du har blivit avskedad framgår det enligt 19 § LAS att avskedandet ska vara skriftlig och det ska framgår hur du som arbetstagare ska gå tillväga för att ogiltigförklara avskedandet eller yrka på skadestånd p.g.a avskedandet. Det här är något som arbetsgivaren inte på något sätt kan undvika vid ett avskedande. Vidare ska i de allra flesta fallen lämnas till dig personligen enligt 20 § LAS. Det här kravet är inte lika absolut och det finns möjlighet att via rekommenderat brev meddela dig detta. Det verkar dock som att arbetsgivaren har brustit i det kravet här.Givetvis kan du kräva på skadestånd för detta enligt 38 § LAS där det konstateras att brott mot LAS ska generera i skadestånd vilket innebär både ekonomiskt och ideellt skadestånd för den kränkning som lagbrottet innebär.Jag rekommenderar dig att vända dig till en riktig jurist om du vill driva ärendet vidare och faktiskt stämma din före detta arbetsgivare. Jag hoppas det här är svaret på din fråga.Med vänlig hälsning,

Uppsägning av visstidsanställning från arbetstagares sida

2014-03-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |På mitt anställningsavtal står det tidsbegränsad anställning (datum) och gällande tills vidare. Dock längst (datum)Kan jag säga upp mig innan denna tid löpt ut? Kollektivavtal AB/LAS Tack för hjälpen!
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!När man ingått ett anställningsavtal som gäller för viss tid enligt 5 § lag om anställningsskydd (https://lagen.nu/1982:80), gäller det som huvudregel att båda parterna är uppbundna på den tiden. Det innebär alltså att arbetsgivaren inte kan säga upp den anställde och den anställde kan inte sluta innan tiden löpt ut. På det sättet är det en tryggare anställning än en tillsvidareanställning.Dock är det ganska vanligt att man som i ditt fall har formulerat anställningsavtalet så att en uppsägningsrätt inkluderas. Det görs ofta i formen "anställning gäller tillsvidare, dock längst till...". Den formuleringen innebär att man avtalat om att kunna säga upp anställningen i förtid som om det vore en tillsvidareanställning. För arbetsgivaren betyder det att det måste finnas saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS. Du torde alltså ha rätt att säga upp ditt anställningsavtal i förtid, men det lär löpa en uppsägningstid på minst en månad enligt 11 § LAS eller om om uppsägningstid finns reglerat i ert kollektivavtal.Hoppas du har fått svar!