Omplacering mellan olika befattningar

2015-09-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejFörra onsdagen blev jag kallad till ett möte med min chefs chef där han informerade mig om att han var tvungen att ändra om i organisationen. Orsaken är bl.a. att min nuvarande chef tog upp på sitt utvecklingssamtal att han inte längre vill ha personalansvar och utan inrikta sig mer mot produkten.Han är idag Produktchef, övergripande chef över en client server produkten och den webbaserade produkten. Han ville ha min tjänst som produktägare för webbprodukterna vilket han ska få från och med 1 oktober medan jag får en påhittad roll som inte finns, verksamhetsspecialist. För 3 år sedan var jag produktspecialist och nästa naturliga steg var att bli produktägare vilket jag fick bli.Enligt min chefs chef är jag är en nyckelperson och jätte viktigt för produkten, jag behövs verkligen. Jag har jobbat med produkten totalt i 15 år. Jag är egentligen mer kvalificerad för att vara produktägare än vad han är eftersom jag har produktkunskap vilket han saknar.Kan man göra så? Kan man bara för att man har högre position på företaget köra över och ta en annan persons roll/tjänst? Mvh
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln är att arbetsgivaren har en vidsträckt rätt att omplacera arbetstagare inom gränsen för deras arbetsskyldighet, vilket normalt inte kan prövas rättsligt (jämför domen i AD 1998:150). Eftersom ett beslut om att permanent omplacera dig från produktägarbefattning till verksamhetsspecialistbefattning torde uppfattas avse en viktigare förändring i ditt anställningsförhållande så är som utgångspunkt den enda begränsningen för din arbetsgivare dennes skyldighet att på eget initiativ påkalla förhandlingar med den fackförening med vilken han har ett kollektivavtal. Detta framgår av Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 11 § första stycket. Med andra ord så kan arbetsgivaren som utgångspunkt placera dig var som helst så länge detta ligger inom gränsen för din arbetsskyldighet.Arbetsskyldigheten brukar ofta definieras av gränsen för kollektivavtalets tillämplighet. Eftersom du dock har en högre befattning i egenskap av tjänsteman så brukar man dock snarare tala om ett så kallat befattningsskydd, varvid befattningsbeskrivningen istället kan sägas vara gränsen för arbetsskyldigheten. Detta synsätt fick dock mothugg i domen från AD 2002:134, varvid domstolen konstaterade att befattningsbeskrivningen för tjänstemän inte i sig självt utgör gränsen för arbetsskyldigheten. Det är därmed mer relevant att ställa sig frågan om du genom omplaceringen i praktiken har skiljts från din tjänst, även om du nu har fått en annan anställning. Om du kan anses i praktiken ha skiljts från din tjänst genom omplaceringen på ensidigt initiativ av din arbetsgivare så kan åtgärden anses som en uppsägning, vilket i sin tur ställer upp krav på saklig grund. Detta framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 7 § första stycket. Om arbetsgivaren inte kan visa på saklig grund så blir han inte bara skyldig att utbetala lön och anställningsförmåner, utan även skadestånd för ekonomisk skada och kränkning som har samband med omplaceringen (Lag om anställningsskydd 38 § första och andra styckena).Vad avgör i sådana fall om omplaceringen i praktiken har skiljt dig från din tjänst? Det ska vara fråga om att din tjänst har ändrats i grunden, vilket framgår av domen i AD 2010:51. Eftersom din nya befattning som verksamhetsspecialist är påhittad enbart för att din nuvarande chef ska kunna ta över din gamla befattning så kan det tala för att dina nya arbetsuppgifter egentligen är chimärer, det vill säga att deras genomförande saknar relevans för produktionen i verksamheten. Om dina nya arbetsuppgifter är påhittade och irrelevanta för produktionen, till skillnad från de du hade i egenskap av produktägare, så kan det tala för att din tjänst har ändrats i grunden genom omplaceringen, varvid det rör sig om en uppsägning.En annan strategi som du också kan åberopa är att arbetsgivaren har saknat objektivt godtagbara skäl för omplaceringen, även om denna kan anses ha varit inom din arbetsskyldighet och inte ha utgjort en uppsägning (jämför domen i AD 1978:89). Det saknas tydliga definitioner om vad som är objektivt godtagbara skäl för omplaceringar, men det är väl värt att pröva. Med andra ord kan så kan du i första hand yrka på att omplaceringen i praktiken är en uppsägning som saknar saklig grund och i andra hand på att objektivt godtagbara skäl har saknats.Jag rekommenderar att du vänder dig till din lokala fackförening för ytterligare hjälp och vägledning i ärendet. De kan troligen göra en bättre bedömning i jämförelsen mellan din gamla och nya befattning för att avgöra om du kan anses ha skiljts från din anställning, samt bistå dig i förhandlingar och eventuella rättsliga prövningar. Med vänlig hälsning

Arbetsbrist kontra inhyrd personal?

2015-09-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Gällande arbetsrätt, kan arbetsgivare säga upp fast anställd pga arbetsbrist men samtidigt behålla en person som är inhyrd? Personerna utför samma sorts arbete
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Det står arbetsgivare fritt i de flesta fall att bestämma när det råder arbetsbrist beträffande företaget i stort eller i delar av verksamheten. Arbetsgivaren kan då säga upp arbetstagarna med beaktande av reglerna kring turordning i lagstiftning eller, om det finns, det gällande kollektivavtalet på arbetsplatsen (såtillvida arbetsbristen inte är fingerad).Utan att vara närmare insatt i läget i det företag du talar om är det fullt möjligt att säga upp arbetstagare, medan man har kvar inhyrd personal - detta även om arbetstagaren som sägs upp har varit på företaget längre än den som är inhyrd. Detta beroende på att man talar om olika personalkategorier och vem som egentligen är arbetsgivare till den inhyrda personen. Den inhyrda personens arbetsgivare är det bemanningsföretag som hyr ut personen, inte den arbetsgivare som hyr in honom/henne.

Jobba utöver uppsägningstiden?

2015-09-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Jag har i mitt anställningsavtal en uppsägningstid på två (2) månader kan min arbetsgivare kräva att jag arbetar i 3 månader istället om jag säger upp mig själv? Jag har varit anställd sedan 1/8 2011 med en provanställnings tid om 6 månader.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det gäller anställningsavtal finns LAS, lagen om anställningsskydd, som är till för att skydda en arbetstagares rättigheter. Avtal som inskränker dessa rättigheter och som strider mot LAS får endast slutas i form av kollektivavtal, LAS 2 §. Du skriver att enligt ditt anställningsavtal har du en uppsägningstid på två månader. Detta avtal måste vara ett kollektivavtal, eftersom du enligt lagen egentligen har rätt till en uppsägningstid på tre månader, LAS 11 § 2 st, då du har varit anställd i drygt fyra år. Att man kan reglera uppsägningstiden genom kollektivavtal framgår av 2 § 4 st. Eftersom det finns ett avtal svart på vitt att du har en uppsägningstid på två månader så kan alltså inte din arbetsgivare kräva att du ska fortsätta jobba längre än så. Avtalet ska gälla. Om avtalet är ogiltigt, för att det inte är ett kollektivavtal exempelvis, kan din arbetsgivare ändå inte kräva att du ska jobba längre än två månader. Eftersom LAS gäller till din (arbetstagarens) fördel kan inte din arbetsgivare hänvisa dit för att få sin vilja igenom. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid för tidsbegränsad anställning

2015-09-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag jobbar idag på Espresso House och har inte fått något avtal, jag började som extra anställd i början av augusti, sen har jag blivit schemalagd sen början av September, jag sa upp mig igår den 12e September men då sa min chef att jag har en uppsägningstid på en månad, stämmer det? Jag har fortfarande inte skrivit på något avtal.
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!Det låter som att du har en så kallad tidsbegränsad anställning i och med att du inte verkar vara fast anställd. Om du inte har skrivit under något avtal angående hur länge du ska jobba eller hur lång uppsägningstid du ska ha, så har du rätt att sluta på arbetet när du än vill. Däremot om du har fått ett schema för en tid framöver som du skriver under, så krävs att du jobbar dessa arbetspass. Men som sagt, utan att du har skrivit under något så har du ingen plikt att arbeta där en månad efter att du sagt upp dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Uppsägning till följd av alkoholmissbruk

2015-09-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vad krävs för att säga upp någon för alkoholmissbruk?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!Av 7 § lag om anställningsskydd framgår det att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Det innebär de facto att uppsägning enkom får ske såvida orsaken är arbetsbrist eller personliga skäl. Mot bakgrund av vad som har fastställts i praxis åligger det i synnerhet arbetsgivaren att vidta åtgärder som skäligen kan krävas innan det föreligger fog för för uppsägning av en person som till följd av alkoholism försummar sina arbetsåtaganden, jämför AD 1978 nr. 139 och AD 1982 nr. 133. Vilka åtgärder som kan krävas av arbetsgivaren blir i högst grad beroende av vilka resurser denne har till förfogande. Exempel på åtgärder är omplacering och tillhandahållande av behandling. Visar det sig att arbetstagaren är oemottaglig för den hjälp och det stöd som ges, är detta ett skäl att godta upphörande av anställningsförhållandet. Det krävs sammanfattningsvis att arbetsgivaren vidtagit de åtgärder som nödgas innan det går att fastställa huruvida arbetstagaren är lämpad att kvarhålla sin tjänst. Om det visar sig att åtgärderna icke givit gynnsam effekt föreligger det fog för uppsägning. Vänligen,

Hur lång uppsägningstid är en arbetstagare skyldig att iaktta?

2015-09-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag sa upp mig förra året efter nästan tre års anställning för att testa något nytt, var borta ungefär 2 månader och kom sedan tillbaka till mitt förra jobb och har nu sagt upp mig igen efter nästan 1 år.Vi har kollektivavtal enligt Seko, och dem säger jag har en månads uppsägningstid medans företaget och almega säger två månader.Enligt LAS och vårt kollektivavtal är det 2 månader om jag hade blivit uppsagd, hur är det i detta fallet? När jag säger upp mig själv? Mvh JE
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Uppsägningstiden regleras i 11§ LAS. Första stycket ålägger dig en skyldighet att iaktta 1 månads uppsägningstid. Andra stycket ger dig eventuellt rätt till en längre uppsägningstid, beroende på hur länge du har arbetat på arbetsplatsen. Utgångspunkten är alltså att du som arbetstagarna endast har skyldighet att iaktta 1 månads uppsägningstid. 11§ LAS är emellertid semidispositiv (se 2§ st 4 LAS, samt att SEKO är en central arbetstagarorganisation http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/CentralaAvtal/Huvudavtal/forhandlingsordning-icke-obligatoriska-medlemmar.pdf )Med semidispositiv menas att parter i kollektivavtal kan avtala om en längre uppsägningstid (men det torde vara ovanligt att arbetstagarna påtvingas en längre uppsägningstid). Eftersom ni har kollektivavtal med SEKO, och de säger att du endast har att iaktta 1 månads uppsägningstid, så får vi lita på att det är vad som gäller enligt kollektivavtalet som tillämpas på arbetsplatsen.Du har alltså att iaktta 1 månads uppsägningstid, inte mer.Vänligen,

Turordningsregler vid arbetsbrist

2015-09-19 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! min sambo kommer ev. bli uppsagd pga arbetsbrist och då funderar jag lite på hur turordningen fungerar. Min sambo har varit anställd nån månad längre än en utav sina kollegor men denna kollega har tidigare sommarjobbat på samma ställe. Får denna kollega tillgodoräkna sig tiden för sommarjobbet i den totala arbetstiden när turordningen listas även om tiden inte är sammanhängande med tillsvidareanställningen? Om facket går med på att ge företaget ett undantag i turorningslistan innebär det att arbetsgivaren kan byta hur de vill eller måste de anställda vara i följd i turordningslistan? Hur många undantag kan facket bevilja ett företag med fler än 10 anställda? Mvh Malin
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!Turordningsreglerna vid uppsägning regleras i Lag om anställningsskydd. I 22 § i st 3 regleras hur turordningen går till på ett företag med fler än tio stycken anställda. Om ett uppehåll skett på arbetsplatsen räknas inte den första tiden med i anställningstiden utifrån reglerna om turordning. Alltså, i ert fall har den kollega som tidigare arbetat där som sommarjobb inte rätt att räkna den tiden då turordningen beräknas. I ert fall skulle alltså enligt turordningsreglera din sambos kollega få lämna arbetsplatsen före din sambo.Det finns dock möjlighet att göra undantag från turordningsreglerna enligt bestämmelsen. Detta gäller om en arbetstagare omplaceras och på så sätt får beredas fortsatt arbete. Om dock arbetstagarna ska arbeta kvar på samma enhet gäller turordningsreglerna - sist in först ut. Vid lika långt tid på arbetsplatsen ger högre ålder företräde. Hoppas ni fått svar på er fråga!Vänligen,

Uppsägningstid för tidsbegränsad anställning

2015-09-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag jobbar idag på Espresso House och har inte fått något avtal, jag började som extra anställd i början av augusti, sen har jag blivit schemalagd sen början av September, jag sa upp mig igår den 12e September men då sa min chef att jag har en uppsägningstid på en månad, stämmer det? Jag har fortfarande inte skrivit på något avtal.
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!Det låter som att du har en så kallad tidsbegränsad anställning i och med att du inte verkar vara fast anställd. Om du inte har skrivit under något avtal angående hur länge du ska jobba eller hur lång uppsägningstid du ska ha, så har du rätt att sluta på arbetet när du än vill. Däremot om du har fått ett schema för en tid framöver som du skriver under, så krävs att du jobbar dessa arbetspass. Men som sagt, utan att du har skrivit under något så har du ingen plikt att arbeta där en månad efter att du sagt upp dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,