Tidsbegränsad anställnings upphörande

2016-05-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vad gäller för arbetstagaren om ett visstidsanställningskontrakt som upprättats mellan ag och arbetstagare går ut och inte förnyas trots att detta muntligen avtalats?Ska denne gå till jobbet som vanligt eller finns inga sådana skyldigheter/rättigheter då?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om anställningsförhållande finns främst i lag om anställningsskydd (LAS). Lagen är dispositiv vilket innebär att vissa avvikelser göras från lagen genom kollektivavtal, 2 § LAS. Mitt svar nedan kommer att utgå från att det inte finns något kollektivavtal därmed gäller LAS fullt ut. Ifall det finns ett kollektivavtal som du omfattas av är det rekommenderat att du kollar detta för eventuella avvikelser och att du kontaktar det relevanta fackförbundet för vidare hjälp.Anställningsavtal kan ingås såväl muntligen som skriftligen då det inte ställs några formkrav i lagen. Således är ett muntligt anställningsavtal fullt giltigt. Tidsbegränsad anställningar får träffas enligt 5 § och 6 § LAS. Sådana tidsbegränsade anställningar upphör vanligtvis utan uppsägning när anställningstiden löper ut eller när arbetet är slutfört, 4 § st. 2 LAS. Ifall något annat har avtalats skall avtalsinnehållet gälla istället för ovan. Därför om ni har avtalat att visstidsanställningen skulle förnyas skall avtalet hållas enligt en viktig princip (s.k. pacta sunt servanda) inom avtalsrätten. Eftersom det inte finns någonting i skrift kan det dock vara svårt att bevisa vad som var överenskommen och då är det närmaste till hands att tillämpa reglerna i LAS.En annan sak är att arbetsgivaren skall ge besked om att visstidsanställningen inte kommer att förnyas minst en månad innan den upphör, 15 § LAS. Denna rätt tillkommer bara arbetstagaren som har varit anställd i företaget mer än tolv månader under de senaste tre åren. Beskedet ska vara skriftligt och innehåller information om företrädesrätt m.m., 16 § LAS. Att ett sådant besked inte lämnas innebär dock inte att anställningen inte upphör utan regeln är en ordningsföreskrift. Konsekvens blir att anställningen fortfarande upphör men arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig för underlåtenhet att lämna besked. Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid innan påbörjad tjänst

2016-05-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har skrivit på anställningsavtal för en tillsvidareanställning som börjar 13e juni. Nu har jag fått erbjudande om en annan tjänst som jag hellre vill ha. Gäller uppsägningstiden from den dagen jag säger upp avtalet eller gäller den från 13e juni?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan säga upp anställningsavtalet trots att du ännu inte påbörjat tjänsten. Uppsägningstiden börjar löpa den dag du meddelar arbetsgivaren om din uppsägning. Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid i anställningsavtal

2016-05-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejsanJag blev anställd som platschef i en nystartad bowlinghall 15-11-23, i mitt anställningsbevis står 3 mån uppsägningstid!Nu vill ägaren avsluta min tjänst, vill att jag säger upp mig med 1 månadslön, vad gäller här?Blir jag uppsagd är det då 3 månader som kontraktet säger?Tacksam för svar
Fanny Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Då det står i ditt anställningsavtal att du har rätt till 3 månaders uppsägningstid gäller detta, då avtal är bindande. Din arbetsgivare har inte rätt att förmå dig att "självmant" säga upp dig för att på så vis kringgå uppsägningstiden på 3 månader. Om du blir uppsagd av din arbetsgivare kommer alltså din uppsägningstid vara 3 månader enligt anställningsavtalet. Om avtalet stadgar att du som arbetstagare har rätt att avsluta din anställning med 1 månads uppsägningstid, och du personligen inte vill stanna kvar på arbetsplatsen i 3 månader kan du självklart säga upp dig med 1 månads uppsägningstid.Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Giltig uppsägning om den är gjord via sms?

2016-05-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag har idag via sms sagt upp min anställning till min arbetsgivare då jag är hemma och är sjukskriven! Han har svarat att han vägrar bekräfta min uppsägning! Vad gäller i detta fallet? Jag har enligt LAS 1mån uppsägningstid Med vänlig hälsning,
Emma Modig |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt LAS måste en arbetsgivare som säger upp en arbetstagare göra detta skriftligt (LAS 8 §). Däremot finns det inga regler som säger att arbetstagaren måste göra en skriftlig uppsägning för att den ska vara giltig. Uppsägningen skulle alltså kunna göras muntligen och fortfarande vara giltig. Emellertid kan det vara klokt att ge en skriftlig uppsägning, då arbetstagaren som säger upp sig kommer ha bevisbördan för att denne faktiskt har sagt upp sig och att uppsägningstiden börjat löpa och finns det då skriftligt blir detta lättare att bevisa. Det finns inga formkrav för hur denna uppsägning ska se ut, men en idé är att få med datumet på dagen och vilket datum som kommer vara den sista dagen på arbetet (när uppsägningstiden löpt ut).Att du har givit din uppsägning via sms förändrar inte saken, uppsägningen är lika giltig för det och din chef kan alltså inte ”vägra bekräfta” din uppsägning. Om du vet med dig att uppsägningstiden är en månad enligt LAS (11 §) och du inte har något avvikande kollektivavtal enligt LAS 2 § så borde en månads uppsägningstid stämma. Kontakta din chef och förklara att din uppsägning står fast och att uppsägningstiden på en månad började löpa från det att du skickade sms:et. Att chefen svarade med en vägran att bekräfta visar att han faktiskt har läst och tagit emot sms:et från början. Skulle du behöva hjälp med något mer eller något annat är du välkommen att kontakta någon av våra jurister här på Lawline (länk till höger på sidan).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Avtalat om längre uppsägningstid än vad som gäller enligt LAS

2016-05-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej kan företaget genom anställningsavtal förlänga uppsägningstiden från paragraf 11? Jag har jobbat drygt 1 år och har enl avtal 3 mån uppsägningstid. Företaget är inte kollektivanslutna.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt 11 § lagen om anställningsskydd (LAS) är att en minsta uppsägningstid på en månad gäller för både arbetsgivaren och arbetstagare. Sedan ökar uppsägningstiden successivt ju längre anställningsförhållandet löper. 2 § 2 st. LAS stadgar att "ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag", detta medför dock inte att avtal om längre uppsägningstid är ogiltiga. I praxis har det nämligen inte setts som inskränkande av arbetstagarens rättigheter att avtala om en längre uppsägningstid. Således är det tre månaders uppsägningstid som gäller för dig eftersom du och arbetsgivaren har avtalat om detta. Självklart är det möjligt att komma överens om något annat med din arbetsgivare, varför jag råder dig att prata med din chef om detta. I en situation som du nu befinner dig i är båda parterna ofta måna om att processen ska gå så smidigt som möjligt.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli uppsagd om jag döms för misshandel?

2016-05-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Det är så att jag jobbar som Låneförmedlare och jag har endast en prov-anställning vilket kommer leda till en fast-anställning om 3 månader. Och det är så att jag råkat ut för en incident och kan bli åtalad för misshandel. Tänkte fråga dig om hur det kan påverka mitt jobb. Kan jag få sparken? Vet att kollegorna på jobbet gillar mig och jag är ständigt bra och hjälper mina arbetskollegor.Ska nämligen bli handläggare inom snar framtid och då så kommer dom att kolla upp mitt brottsregister och vill lägga fram korten till min chef, D.v.s berätta om incidenten. Är inte en aggressiv person utan snarare en som ständigt är glad och inte vill en människa ont.Hade uppskattat ett svar! Tack på förhand.
Alexandra Wikner |Hej och tack för din fråga. En provanställning kan enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 6 § så kan en provanställning avslutas utan särskild anledning. Det räcker att arbetsgivaren meddelar arbetstagaren om att anställningen inte kommer att fortsätta senast vid prövotidens utgång. En provanställning kan även avbrytas innan prövotiden är slut.Arbetsgivaren har vad som kallas "fri prövningsrätt" enligt LAS, och behöver till skillnad från uppsägning inte ange några skäl. Däremot får arbetsgivaren inte inom ramen för en provanställning diskriminera en arbetstagare och därför avsluta anställningen. Det kan dock vara svårt att bevisa att diskriminering skett, då inga skäl behöver anges. Så om din arbetsgivare får reda på incidenten och anser att denne inte vill ha dig som anställd så kan personen avsluta din provanställning. Om du inte informerar om incidenten och blir dömd för misshandel och arbetsgivaren senare kräver in förnyat registerutdrag kan du beroende på om det är oförenligt med anställningen och arbetsuppgifterna att vara dömd för misshandel eller ej råka ut för besvär av det hela då. Din tanke om att vara ärlig och lägga korten på bordet tycker jag låter sund, men rent strikt kan du "få sparken" i meningen att din provanställning inte övergår i en tillsvidareanställning. De flesta arbetsgivare bedömer och värderar dock ev belastande uppgifter i registerutdrag, och det är sällan så att "om du är dömd för minsta lilla är du inte aktuell". Utan typ av arbete, ev lagreglering som finns angående om man får inneha anställningen om man är dömd för vissa brott, brottets karaktär ställt mot de ingående arbetsuppgifterna, hur det inträffae ligger i tiden samt även oftast den anställdes egen förklaring och inställning till det inträffade vägs in innan beslut. En dom för stöld får generellt större påverkan om du hanterar pengar inom arbetsuppgifterna än om du inte gör det. Hur du ska göra måste du dock själv välja. Hoppas att du fått svar på dina frågor, och lycka till!Vänligen,

Uppsägningstid vid verksamhetsövergång

2016-05-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om uppsägningstid. Har arbetat i ett företag, cafe, i 12 år och den blir uppköpt av en ny ägare ( verksamhetsövergång?). Har man inte rätt till uppsägningstid om man väljer att inte stanna kvar hos den nya ägaren? Om den tidigare ägaren säger upp en pga arbetsbrist? Fick besked om ny ägare idag och den nya ägaren tar över cafet om ca 12 dagar? Har inte jag rätt till uppsägningstid och lön under den tiden? Jag är inte facklig ansluten.
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om uppsägningstid finner du i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). I 11 § LAS regleras uppsägningstiden både när arbetstagaren säger upp sig samt när arbetstagaren blir uppsagd. Denna bestämmelse kan dock ändras genom kollektivavtal, se närmare 2 § LAS, då lagen är subsidiär. Avtal som ger arbetstagare sämre rättigheter är, enligt samma bestämmelse, ogiltiga. Vid en verksamhetsövergång övergår arbetstagarens rättigheter och skyldigheter p.g.a. anställningsavtalet enligt 6 B § LAS. Även anställningsförhållanden övergår. Enligt 3 § 2 p. LAS får arbetstagaren vid en verksamhetsövergång tillgodoräkna sig anställningstiden från den förre arbetsgivaren. Om du väljer att säga upp dig har du en uppsägningstid på en månad. Detta innebär att om säger upp dig självmant kan du inte tvingas jobba kvar längre än en månad. Om du däremot skulle bli uppsagd p.g.a. arbetsbrist regleras uppsägningstiden i 11 § LAS. Vid beräkning av uppsägningstiden är det din sammanlagda anställningstid som gäller. Då din sammanlagda anställningstid är 12 år skulle din uppsägningstid bli 6 månader. Då det inte framgår att företaget du jobbar för har ett kollektivavtal innebär detta sammanfattningsvis har du en minsta uppsägningstid om en månad. Om du självmant säger upp dig kan du enbart tvingas jobba kvar i en månad men om du skulle bli uppsagd har du rätt till en uppsägningstid på 6 månader. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Uppsägning till följd av frånvaro från arbete vid dödsfall

2016-04-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! min arbetsgivare har sagt upp mig på grund av att jag inte har arbetat på 2 månader då min partner har gått bort. Arbetsgivaren har försökt kontakta mig utan framsteg, när han fick reda på anledningen till varför jag inte varit på jobbet från annat håll sade han upp mig. är det något han får göra?
Theresa Ermstål |Hej,jag beklagar sorgen. Förstår att ni inte hamnat i en lätt situation och jag ska försöka svara på er fråga så utförligt jag kan.Till att börja med kan konstateras att en arbetstagare enligt 1 § lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl (här) har rätt till ledighet på grund av just trängande familjeskäl. Dessa skäl kan röra sig om allt från sjukdom till olyckor som lett till att den anställdes omedelbara närvaro är absolut nödvändig. En arbetstagare som åberopar denna rätt får inte sägas upp eller avskedas från sin tjänst enbart på den grunden att denne begär att få vara ledig.I ditt fall förstår jag det som att du varit frånvarande från arbetet utan att ha åberopat sådana skäl vilket försvårar situationen. Enligt flera kollektivavtal har en anställd möjlighet till tjänstledighet med lön vid en nära anhörigs sjukdom eller bortgång, men även här torde den anställde behöva göra sin arbetsgivare uppmärksam på skälen före denne tar ut sin ledighet.För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en person måste det finnas saklig grund. Vid uppsägning på grund av personliga skäl kan olovlig frånvaro vara en sådan grund, 7 § 4 st. lagen om anställningsskydd (här). För detta krävs dock dokumenterad olämplighet hos arbetstagaren i dennes skötsel av arbetet. Enstaka tillfällen av misskötsamhet räcker således inte. Huruvida din arbetsgivare haft rätt att säga upp dig är svårt att säga då jag hade behövt fler fakta för att avgöra det. Dock är två månader tämligen lång frånvaro ur arbetsgivarens synvinkel samt att denne gjort försök att kontakta dig utan framgång före uppsägningen, faktorer som talar för att uppsägningen kan vara giltig.Det stadgas dock i 30 § 1 st. LAS att en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska underrätta denne om det i förväg. Vid uppsägning ska en sådan underrättelse lämnas minst två veckor i förväg. Enligt 30 § 2 st. LAS har arbetstagaren rätt att tillsammans med sitt fackförbund rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som underrättelsen avser. Tänk dock på att sådan överläggning måste begäras senast en vecka efter det att underrättelsen om uppsägning lämnades. Har överläggning begärts får arbetsgivaren inte heller verkställa uppsägningen förrän överläggningen avslutats, 30 § 3 st. LAS.Enligt min mening borde det bästa vara att du och din arbetsgivare hade kunnat diskutera situationen och komma fram till en framtida lösning för er båda. Om du tillhör något fackförbund kan du kontakta dem för att få reda på mer om dina rättigheter. Når ni inte en lösning får du gärna återkomma till oss med ytterligare frågor.Lycka till!