Uppsägning från arbetsgivarens sida - den anställde klarar ej av arbetsuppgifterna

2017-01-19 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min anställda har varit sjukskriven i snart två år och klarar inte av nuvarande arbetsuppgifter och vi är överens om att jag säger upp henne p.g.a arbetsbrist. Hur lång blir uppsägningstiden då hon är född 1957 och varit anställd i tio år.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid uppsägning gäller lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägningstid kan även regleras i kollektivavtal. Enligt LAS är minsta uppsägningstid en månad, men någon som varit anställd i 10 år har rätt till en uppsägningstid på sex månader (se 11 § LAS). Viktigt att tänka på vid uppsägning är att den måste vara sakligt grundad (7 § LAS). Antingen är en uppsägning på grund av personliga skäl eller icke personliga (arbetsbrist). Om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig så är uppsägningen inte sakligt grundad. Arbetsgivaren är även skyldig att uppge skälen till uppsägning (9 § LAS). Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska även turordningsregler iakttas (huvudregeln: sist in först ut, den senast anställde är den första som ska gå vid arbetsbrist, kan åsidosättas i kollektivavtal.) Se 22 § LAS. När man säger upp någon på grund av att denne inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt, är det att anse vara en uppsägning av personliga skäl och inte arbetsbrist. Det krävs som sagt att det inte går att bereda arbetstagaren annat arbete (viss omorganisering kan krävas), annars är den ej sakligt grundad. Exakt hur mycket som krävs av arbetsgivaren beror bl.a. på dess storlek och hur pass mycket arbetstagaren själv medverkat till att hitta lösningar till situationen. Vid uppsägning föreligger också skyldighet att kontakta facket om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal och berörda arbetstagare är ansluten till facket (se 11 § medbestämmandelagen).Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny.Vänligen,

Lön under uppsägningstid

2017-01-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Arbetstagaren säger upp sig. Han har 2 mån uppsägningstid. Han vill gå efter 1 mån, vilket arbetsgivaren accepterar. Har arbetstagaren rätt till lön hela uppsägningstiden?
Alfred Wittboldt |Hej! Frågor om uppsägning från anställning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) (https://lagen.nu/1982:80). I 12 § LAS (https://lagen.nu/1982:80#P12S1) stadgas att en arbetstagare har rätt till samma lön och anställningsförmåner under uppsägningstiden även om man inte har några arbetsuppgifter. Står man inte till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden kan dock arbetsgivaren göra avdrag för inkomster som arbetstagaren under samma tid förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren kan även göra avdrag för inkomster som arbetstagaren under denna tid uppenbarligen kunde förvärvat (13 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P13S1). Bevisbördan för att arbetstagaren har haft en annan inkomst eller skulle kunna haft en annan inkomst ligger dock på arbetsgivarenMed vänlig hälsning,

Arbetsgivares uppsägningstid av 67-åring

2017-01-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |jag r 65 år och tänker fortsätta till 67. Hur lång uppsägningstid har min arbetsgivare (Kommun), Jag har arbetat åt kommunen i 12 år.
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Uppsägningstiden bestäms i första hand i ditt anställningsavtal. Finns det ingen uppsägningstid angiven i avtalet går man istället efter arbetsplatsens kollektivavtal. Eftersom du jobbar för en kommun omfattas du av kollektivavtalets bestämmelser gällande uppsägningstid. Fram till utgången av den månad då arbetstagaren fyller 67 år har hen rätt att ha kvar sin anställning. Detta framgår av 32 a § i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Skulle din arbetsgivare vilja säga upp dig i samband med att du fyller 67 år måste hen meddela dig det skriftligen minst en månad i förväg i enlighet med bestämmelsen i 33 § LAS. Svaret på din fråga är alltså att uppsägningstiden är en månad om arbetsgivaren väljer att avsluta anställningen i samband med att du blir 67 år. Hoppas att du fick svar på din fråga annars är du välkommen att ställa fler frågor!

Ogiltigförklara en uppsägning

2017-01-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag blivit uppsagd pga personliga skäl, en massa lögner som har sagts om mig, blev sparkad från dag till natt, ingen varning på att jag gjort fel under en längre period som de påstår nu, är tillsvidareanställd sen 6 år tillbaka, jag tänker bestrida mot allt de har sagt, kan man ogiltigförklara uppsägningen?Enlig facket kommer att ta minst ett år för att lösa allt med domstol o sånt.Enligt facket betalar inte arbetsgivare nåt lön under tvist tiden stämmer detta? Jag jobbar inom handel. Tacksam om jag får lite info
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du verkar vara med i facket är det bäst om du vänder dig till dem, vilket du verkar ha gjort! Jag kommer dock nedan försöka förklara lite de regler som gäller vid en uppsägning. Reglerna kring detta finns i lagen om anställningsskydd (LAS).För att arbetsgivaren ska få säga upp dig måste de ha saklig grund enligt 7 § LAS. En uppsägning kan inte vara sakligt grundad om arbetsgivaren inte gjort en omplaceringsutredning där denne har funderat på om det skulle vara möjligt att omplacera dig till en annan tjänst. Om det handlar om att arbetsgivaren menar att du misskött dig kan det vara så, att om arbetsgivaren inte tydligt varnat dig, så kan det ha betydelse för om det föreligger saklig grund för uppsägning. Eftersom de menar att du gjort fel under en längre period och arbetsgivaren inte pratat med dig om detta så kan det ha betydelse för om det förelegat saklig grund, det är dock i slutänden domstolen som tar ställning till det. Eftersom du blivit uppsagd på grund av personliga skäl skulle arbetsgivaren underrätta dig om detta två veckor innan uppsägningen skedde och om du var med i facket skulle de också varsla organisationen, enligt 30 § LAS. Detta har dock inte betydelse för om uppsägningen är giltig eller inte utan har de inte gjort det har du rätt till skadestånd, enligt 38 § LAS. Eftersom du blivit uppsagd har du också rätt till uppsägningstid och under den lön och andra anställningsförmåner enligt 12 § LAS. Om du inte har fått någon uppsägningstid är det istället frågan om ett avskedande. Ogiltig förklara en uppsägningDu kan gå till domstol och yrka på att denna ska förklara uppsägningen vara ogiltig, enligt 34 § LAS. Utgångspunkten vid en sådan tvist är att din anställning inte upphör fören tvisten slutligt avgjorts och du har därför rätt till lön under tvisten, om du arbetar. Arbetsgivaren kan dock yrka på att domstolen interimistiskt ska avgöra att din anställning ska upphöra innan tvisten mellan er är avgjord och då har du inte rätt till lön. Skulle du inte fått någon uppsägningstid, och det därför handlar om ett avsked, så är huvudregeln att anställningen inte består under en tvist utan att du istället måste yrka på att anställningen ska bestå, enligt 35 § LAS. Om domstolen ogiltigförklarar uppsägningen kan arbetsgivaren trots det "köpa ut" dig genom att betala dig 24 månadslöner, enligt 39 § LAS. Detta innebär att det inte är säkert att ett ogiltigförklarande av uppsägningen leder till att du får behålla din anställning. TidsfristerEftersom du vill yrka på att ogiltigförklara uppsägningen så måste du underrätta din arbetsgivare senast två veckor efter att du blev uppsagd. Om du inte fått information om detta från arbetsgivaren så är tidsfristen istället en månad från att uppsägningen upphörde, enligt 40 § LAS. Det verkar som du har kontaktat facket om att du vill ogiltigförklara uppsägningen, det är bra eftersom det handlar om så korta tidsfrister.Hoppas det var svar på dina frågor!Vänligen,

Saklig grund för uppsägning

2017-01-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har blivit uppsagd av min chef inom kommunen pga ”att det funkar inte”. Jag arbetar som sjuksköterska på ett korttidsboende och har bara varit där sedan den 31 oktober 2016, fick en förfärlig introduktion på 2 veckor och nu blir jag anklagad för att jag har dåligt minne och kommer inte ihåg vad mina kolleger sk visat mig flera gånger.Till saken hör att jag har arbetat 20 år som anestesisjuksköterska och har ingen erfarenhet av kommunalt arbete men pga olika anledningar valde jag att söka arbete på detta boende och sa klart och tydligt att jag inte har någon vana vare sig av arbetet eller deras dokumentationssätt.Nu har tydligen chefen fått in av kolleger att de får göra ”mycket extra” för att jag inte hinner med.Min fråga är:Är detta en orsak till att bli uppsagd?
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 7 § LAS (lag om anställningsskydd), https://lagen.nu/1982:80#P7S1, så krävs att uppsägningen ska vara sakligt grundad. Det svåra är dock att utröna vad som innebär med ”saklig grund” och detta har varit föremål för en mängd rättsfall. Det förtydligas i 2 st att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Om arbetsgivaren hade kunnat omplacera dig så föreligger således inte saklig grund. Saklig grund kan vara att det råder platsbrist på arbetsplatsen, dvs att det behövs göras nedskärningar. En uppsägning kan också vara sakligt grundad om den gjorts på grund av omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen (personliga skäl). Arbetsgivaren ska vid uppsägning på grund av personliga skäl uppge godtagbara skäl för uppsägningen, det ska också göras en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intressen och arbetstagarens. Vid intresseavvägningen tas t.ex. hänsyn till hur lång tjänsten har varit, vilken typ av företroendegrad som anställningen innebär och om några stödjande åtgärder förekommit. Några exempel på vanliga grunder till uppsägning när det rör personliga skäl är misskötsamhet, inkompetens eller samarbetssvårigheter men även brottslighet eller illojalt beteende. Som exempel på uppsägning grundat på dåliga arbetsprestationer finns ett rättsfall från arbetsdomstolen, AD 1980 nr. 122. I detta fall var det en optiker som presterade sämre än de andra på arbetsplatsen i det att mängden slipade glasögon per dag enbart var 5 st när de andra iordningställde ungefär 15- 20 st per dag. Arbetstagaren hade svårt att rätta sig efter instruktioner och detta ledde tillslut till samarbetssvårigheter med de andra kollegorna. Detta ansågs vara en saklig grund för uppsägning. Det finns även rättsfall där arbetsgivaren inte kunnat underbygga sina påståenden om dåliga prestationer eller samarbetssvårigheter varav saklig grund inte ansetts föreligga. Som du säkert förstår så är det mycket svårt att ge dig ett konkret svar på om din uppsägning har varit sakligt grundad eller ej då det inte är möjligt att tillgå all information som behövs för en sådan utredning. Din chef anser, vad jag förstår det som, att din prestation inte är tillräcklig och detta kan alltså vara en saklig grund för uppsägning. Huruvida detta är korrekt och att din prestation varit tillräckligt bristfällig för en uppsägning kan jag av ovannämnda skäl inte svara på. Om din arbetsgivare t.ex. har försökt ge dig extra inlärningstillfällen men upplevt att det inte hjälper kan det föreligga starkare skäl för uppsägning än om några stödjande åtgärder inte alls har vidtagits. Som arbetstagare har du rätt att begära att arbetsgivaren uppger de omständigheter som åberopas för uppsägningen i skrift, 9 § LAS https://lagen.nu/1982:80#P9S1 och detta anser jag att du bör överväga att göra. Vad du kan göra om du tycker att uppsägningen är felaktig:Enligt 34 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P34S1, så kan arbetstagaren, du, yrka att uppsägningen ska förklaras ogiltig på grund av att det inte föreligger saklig grund. Uppkommer det en tvist om uppsägningens giltighet så fortsätter anställningen gälla framtill tvisten har avgjorts, 2 st. Du har då rätt till lön och andra förmåner under den tid som anställningen fortlöper. Om du känner att du har blivit uppsagd på felaktiga grunder så kan du, om du är medlem i facket, vända dig till ditt fack för att få hjälp med nästa steg. Arbetsgivaren kan också bli skadeståndsskyldig enligt 38 § och 39 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P38S1, om denne inte rättar sig efter domen eller annars bryter mot vad som stadgas i LAS. Sammanfattningsvis, vilka omständigheter som anses vara saklig grund varierar från fall till fall och gör det svårt att besvara din fråga med ett konkret svar. Om det funnits en möjlighet att omplacera dig föreligger inte saklig grund, annars så avgörs frågan genom en intresseavvägning mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Vid denna så tas hänsyn till t.ex. vilka åtgärder som vidtagits, hur länge anställningen pågått och arbetsplatsens storlek. En vanlig grund för uppsägningen av personliga skäl är t.ex. samarbetssvårigheter eller inkompetens. Du har rätt att få veta varför du blivit uppsagd och om du då anser att du blivit felaktigt uppsagd kan du yrka att uppsägningen är ogiltig. Detta görs hos domstol eller direkt vid uppsägningstillfället, det kan vara bra att först kontakta facket om du är facklig medlem eller din arbetsgivare för en dialog. Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till, Med vänliga hälsningar

Avbrytande av provanställning

2017-01-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en person som är nyanställd och har 6 månaders provanställning. Vederbörande verkar inte klara av sina arbetsuppgifter och har nu blivit sjukskriven och jag befarar att det kan bli långvarig. Kan jag säga upp personen som alltså fortfarande är under provtjänstgöring? Är det något jag särskilt måste tänka på?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Provanställning som anställningsform regleras i LAS(Lag om anställningsskydd) 6§. Skälen till att avbryta en provanställning är som utgångspunkt inget som kan prövas rättsligt, det är alltså inget som hindrar dig att avbryta provanställningen p g a sjukdom. Det framgår inte av din fråga vad arbetstagaren har för sjukdomsproblematik, men skulle det vara så att arbetstagaren har så ett så omfattande och varaktigt sjukdomstillstånd att det kan klassificeras som en funktionsnedsättning så kan ett ogiltigförklarande av avbrytandet ske enligt diskrimineringslagen 5:3 2st, men då krävs att anledningen till att du avbryter är just att personen är funktionsnedsatt. Provanställningen ska avbrytas senast vid prövotidens utgång, annars övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Om du avser att avbryta provanställningen så behöver du iaktta följande:Enligt LAS 31§ så ska du underrätta arbetstagaren om ditt beslut senast två veckor innan avbrytandet. Om arbetstagaren är fackligt organiserad så ska den lokala arbetstagarorganisation(fackförbund) som arbetstagaren tillhör samtidigt underrättas. Om arbetstagaren och/eller den fackliga organisationen vill så kan dom påkalla överläggning med dig där du isåfall är tvungen att redovisa skälen till att provanställningen avbryts. Ovanstående är ordningsföreskrifter vilket innebär att du kan bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren och/eller arbetstagarorganisationen om du bryter mot dessa. Detta framgår av LAS 38§.Det ska tilläggas att om du är bunden av kollektivavtal så kan avvikande bestämmelser finnas där. Dessa bestämmelser gäller isåfall istället för LAS. Vänligen,

Är arbetsgivarens agerande okej?

2017-01-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |En arbetsgivare lockar över en person inom byggbranschen från en fast anställning med löfte om intressant jobb och högre lön. Men efter 6 månader sägs den anställde upp pga arbetsbrist. Vid MBL-förhandlingen erbjuder arbetsgivaren endast en månadslön och ingen annan kompensation med hänvisning till "den korta anställningstiden" (vilken ju är en konsekvens av arbetsgivarens agerande). Får man gör så?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga handlar mer om etik och moral än om lagen i sig. Det finns nämligen inte någon bestämmelse som skyddar arbetstagare som självmant har sagt upp sig från en fast anställning och som tagit ny anställning och därefter blir uppsagd pga arbetsbrist. Såvida det inte fanns något avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som utlovade en viss tid? Det framgår dock inte av frågan, så jag antar att svaret dessvärre är nej. Att det sedan kan anses som ett omoraliskt agerande från arbetsgivarens sida i det här fallet är beklagligt, men jag är rädd för att jag inte kan hjälpa dig. Du är mer än välkommen att höra av dig till Lawline i framtiden med fler frågor!Allt gott!

Uppsägning på grund av arbetsbrist

2017-01-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min sambo har jobbat på samma jobb i snart 10 år. För ca 2 år sedan så valde butiken hon jobbar i att bygga om butiken för att ändra inriktning till en form av concept butik. Det har inte gått så bra men ändå så har de som varit anställda fortsatt att jobba, och nu ska butiken upphöra och allihopa blir uppsagda pga arbetsplatsbrist. Det som sägs i uppsägningen hon fått skriftligen är att butiken upphör 31/5-17 och att hennes anställning avslutas den 30/6-17.Innan detta skedde så har de anställda försökt att säga vad som skulle behövas göras i butiken men har pratat för döva öron och ingen har gjort något för att motverka den nedgång som varit.Finns det någon lag eller något som säger att en arbetsgivare kan avsluta allas tjänster pga arbetsbrist utan att försöka motverka den nedåtgående trenden i form av dåliga siffror? Känns ganska konstigt att dom bara kan säga att ni får sluta om 6 månader, visst har de haft det på känn med tanke på att de fått svävande svar när de frågat om vad som händer med butiken när det inte går så bra. Sen har jag också hört talas som statlig lönegaranti, gäller den även vid nedläggning av butiker likt konkurs?Med förvirrade hälsningar,
Olle Hansen Ölmedal |Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Innan jag besvarar din fråga, är din sambo med i en arbetstagarorganisation, ett fackförbund? Om så är fallet så be din sambo att ta hjälp av dem, eftersom det är deras uppgift, de är experter på den här typen av frågor, och de kan sätta sig in i ärendet på ett sätt som jag inte kan då jag inte har tillgång till alla omständigheter i fallet.Angående uppsägningen:Svaret på den här frågan är beroende av om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Det är därför avgörande för att kunna veta vad som ska gälla att ni tar reda på det först. Din sambo är anställd, därför är Lagen om Anställningsskydd(LAS) tillämplig på din sambos anställning, 1 § LAS. Du skriver att hon varit anställd på arbetsplatsen i 10 år. Jag utgår, på grund av hennes långa anställningstid, ifrån att din sambo är tillsvidareanställd, det vill säga att hennes anställning inte varit begränsad till en viss tid, att hon är vikarie eller liknande. Det enda sättet att avsluta en tillsvidareanställning är genom uppsägning eller avsked. Du skriver att din sambo blivit uppsagd. Uppsägning får bara ske om arbetsgivaren har så kallad saklig grund för uppsägningen, detta följer av 7 §, första stycket LAS. Av7 § andra stycket LAS framgår att arbetsgivaren inte kan ha saklig grund för uppsägning om arbetsgivaren kan bereda annat arbete för din sambo hos sig. Om din sambos arbetsgivare är ett stort företag med många butiker så kan det vara värt att ta reda på om man överhuvudtaget utrett om det varit möjligt att omplacera din sambo till någon annan ledig tjänst i företaget. Om det är ett litet företag så är detta inte särskilt aktuellt, man har kanske ingen annan butik och därmed ingen annan ledig tjänst. Om omplacering inte är möjligt så krävs ändå en saklig grund för själva uppsägningen. Du anger att din sambo sagts upp på grund av arbetsbrist. De beslut som i och för sig leder till arbetsbristen är dock upp till arbetsgivaren att ta, vilket följer av det så kallade arbetsgivarprerogativet, vilket innebär att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt utgör en s k allmän rättsgrundsats i svensk arbetsrätt vilket innebär ungefär att det är en regel som gäller som en slags oskriven utgångspunkt för anställningsförhållanden. Då arbetsgivaren vill lägga ned butiken så uppstår arbetsbrist, vilket är saklig grund för uppsägning, detta följer bland annat ur rättsfallet AD 1993 nr 101. Uppsägningen av din sambo är därför med största sannolikhet sakligt grundad. Angående uppsägningstiden:Din sambo har fått 6 månaders uppsägning om jag förstått din fråga rätt. Det är i den här delen av frågan som ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan spela roll för svaret. Att din sambo har rätt till minst 6 månaders uppsägning då hon varit anställd i mer än tio år följer nämligen av 11 § sjunde stycket LAS. Om det inte finns något gällande kollektivavtal så har din sambo fått en uppsägningstid som stämmer överens med det som står i LAS. Enligt 2 § fjärde stycket LAS så är dock 11§ en sådan regel som arbetstagarorganisationer kan förhandla om i kollektivavtal så att något annat ska gälla istället. Det är därför som svaret på frågan är beroende på om det finns ett kollektivavtal som gäller för arbetsplatsen. Detta är därför något ni måste ta reda på oavsett om din sambo är med i facket eller ej. Kollektivavtalets bestämmelser om uppsägningstid kan nämligen gälla din sambo även om hon inte är med i facket. Det enklaste sättet att ta reda på om det finns ett kollektivavtal som gäller för arbetsplatsen är att fråga arbetsgivaren. Angående Lönegaranti:Jag förstår din fråga som att det inte är fråga om någon konkurs, åtminstone inte inom den tid som din sambo fortfarande är anställd. Lönegaranti regleras i Lönegarantilagen, men lagen är bara tillämpbar då arbetsgivaren satts i konkurs, eller genomgår företagsrekonstruktion, enligt 1 § Lönegarantilagen. Det är därför inte aktuellt med lönegaranti i det här fallet. Något som skulle kunna bli aktuellt istället är arbetslöshetsersättning, A-kassa och liknande, detta är dock en annan fråga.Sammanfattning:Din sambo bör vända sig till facket, om din sambo är med i ett sådant. Det är enligt svensk rätt upp till arbetsgivaren att besluta om verksamheten, detta är en utgångspunkt för arbetsförhållanden i allmänhet i Sverige. Därför kan man inte göra så mycket åt att din sambos arbetsgivare valt att lägga ned verksamheten. Din sambos arbetsgivare måste ha saklig grund för uppsägningen. Utifrån de omständigheter som du anger så utgör den arbetsbrist som uppkommer på grund av arbetsgivarens beslut om nedläggning sådan saklig grund. Det kan spela roll om företaget har annan verksamhet där det finns en ledig tjänst som din sambo skulle kunna ta, då är det möjligt att arbetsgivaren inte haft saklig grund. Uppsägningstiden i sig är i linje med vad LAS föreskriver, men om det finns ett kollektivavtal så kan din sambo ha rätt till längre uppsägningstid än 6 månader. Ni bör därför ta reda på om ett kollektivavtal finns på arbetsplatsen. Någon lönegaranti är inte aktuellt i det här fallet, men det finns andra typer av ersättningar som kan bli aktuella, till exempel arbetslöshetsersättning. Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, trots att det kanske inte är några glada besked. Vänligen,