Innebörden av ett avskedande

2016-06-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej har blivit kallad för lögnare och sparkat från arbetsplatsen av personen som anställer våran företag. Han som är ansvarig ringer hela tiden då svarade jag inte för har blivit av med mobiltelefon. Ringde till honom efter ett tag och hörde bara massor med skrik. Blev kallad för idiot, lögnare och så vidare. Vad kan man göra nu? Han kommer kräva pengar från mig då jag inte utförd arbete klart, men hur kan jag göra detta när jag blev sparkat?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en person blir "sparkad" innebär att personen blir avskedad. Detta får ske enligt LAS 18 § (här) om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren. Om du skulle ha grovt åsidosatt dina åtaganden gentemot din arbetsgivare har arbetsgivaren alltså rätt att avskeda dig. Detta innebär att du i så fall slutar din anställning omedelbart och utan uppsägningstid. Din arbetsgivare har i så fall inte rätt att kräva dig på pengar för arbete som inte utförts.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Uppsägning av tidsbegränsad provanställning innan prövotidens utgång

2016-06-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag blev idag uppsagd på mitt arbete, jag är rörmockare. Hade en provanställning som de avslutade nu på eftermiddagen med omedelbar verkan. De sa att jag hade en månads uppsägningstid som jag skulle arbeta av först. Känns inte rätt på något plan, vad kan jag göra?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Tidsbegränsad provanställning om 6 månader får ingås i enlighet med 6 § lag om anställningsskydd (LAS). Enligt denna paragrafs tredje stycke får en provanställning avslutas innan prövotidens utgång, såvida inte annat har avtalats. Jag utgår hädanefter att ni inte har avtalat om något i detta avseende. Detta innebär att en provanställning kan avslutas när som helst utan saklig grund, anställningsskyddet är alltså väsentligen lägre än vid andra anställningsformer. Vid uppsägning av en provanställning finns normalt ingen uppsägningstid. Enligt 31 § LAS ska arbetsgivaren som önskar att avsluta provanställning innan prövotiden har löpt ut meddela arbetstagaren detta senast två veckor i förväg. I praktiken innebär detta en uppsägningstid om två veckor. Fackligt anslutna arbetstagare har rätt till överläggning med arbetsgivaren. Sammanfattningsvis kan det således konstateras att arbetsgivarens förfarande inte verkar strida mot några arbetsrättsliga regler. Det Du kan göra är att begära överläggning om beskedet med din arbetsgivare, förutsatt att Du är fackligt ansluten.Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Går det att säga upp ett tidsbegränsat anställningsavtal?

2016-06-07 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag lämnade in min uppsägning 11/5 och har två månaders uppsägningstid.Skrev då att jag skulle sluta 31/7.Har jag rätt att ändra slutdatumet till 11/7 trotsat jag skrivit under uppsägningsavtalet?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har skrivit under ett uppsägningsavtal med längre uppsägningstid än du har rätt till får den överskjutande delen (dvs den tid som du egentligen inte hade behövt arbeta) ses som ett avtal om tidsbegränsad anställning. Ett tidsbegränsat anställningsavtal kan inte sägas upp av någon part utan löper tills den avtalade sluttiden.Du har därmed ingen laglig rätt att sluta den 11/7. Det hindrar dock inte att du frågar din arbetsgivare om lov att sluta tidigare. Har du tur kanske arbetsgivaren går med på det.Med vänlig hälsning,

Muntlig uppsägning från arbetsgivare

2016-05-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag skrev i januari på en projektanställning hos min arbetsgivare som skulle gälla till och med 2016-12-31 om inget annat avtalades mellan parterna. Måndagen 16 maj 2016 blev jag muntligt uppsagd på grund av arbetsbrist med info om en månads uppsägningstid. Jag har alltså inte fått någon skriftlig uppsägning. I avtalet står följande:"Anställningen påbörjas 2016-01-18 och avslutas senast 2016-12-31 om inget annat avtalas mellan parterna, efter avtalets tecknande." Det står också att uppsägningstid följer lagen om anställningsskydd. Jag önskar få hjälp att tyda och få veta vad det är som egentligen gäller vid uppsägning pga arbetsbrist vid projektanställning och om det räcker med muntlig infoTack!
Alexander Ahlfont |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En uppsägning måste enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 7 § vara sakligt grundad. En saklig grund kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Till arbetsbrist räknas alla skäl som hänför sig till arbetsgivarens organisation och inte till enskilda arbetstagare. Det är arbetsgivaren själv som bedömer när arbetsbrist föreligger. Arbetsdomstolen ifrågasätter väldigt sällan arbetsgivares bedömningar i denna situation, det är därmed svårt att bestrida en arbetsgivares påstående om att arbetsbrist föreligger.Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist måste arbetsgivaren beakta en viss turordning. Som huvudregel ska den arbetstagare som sist blivit anställd inom den verksamheten där arbetsbristen föreligger bli uppsagd först. Arbetsgivaren måste dessutom iaktta sin omplaceringsskyldighet. Denna skyldighet innebär att arbetsgivaren innan han säger upp en anställd måste försöka bereda annat arbete åt den anställde, eller vidta andra typer av åtgärder, t.ex. anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid.Att avtala om en månads uppsägningstid är förenligt med LAS 11§. För att ha rätt till längre uppsägningstid krävs att anställningstiden har uppgått till mer än två år.Dock ska en lagenlig uppsägning vara skriftlig. Därutöver ska arbetsgivaren i uppsägningsbeskedet ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att han vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning. Detta följer av LAS 8 §. En muntlig uppsägning är fortfarande giltig men innebär ett formaliafel som kan medföra skadeståndsskyldighet enligt LAS 38 §.Eftersom du blivit muntligt uppsagd kommer din anställning att upphöra efter uppsägningstiden men du kommer att kunna kräva skadestånd från din arbetsgivare. Detta krav måste du enligt LAS 41 § ställa till arbetsgivaren inom fyra månader efter att din anställning upphört.Är du medlem i en fackförening kan du vända dig till denna för att få mer hjälp. Är du inte medlem i någon sådan förening kan du yrka om skadestånd vid tingsrätten. Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Uppsägningstid vid egen uppsägning av långvarig anställning

2016-06-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag arbetar på AB V. och har tänkt att säga upp mej. Arbetat där sedan 10 år och är 62 år o 4 mån. Vad är min uppsägningstid? Har letat på nätet men får inget tydligt svar annat än att det styrs av kollektivavtalet eller LAS och är minst 1 mån. Jag har efter min semester ca 10 v inarbetad semester. Tacksam för snabbt svar. Med vänlig hälsning.
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelsen om uppsägningstid vid egen uppsägning finner du i 11 § 1 st. lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt denna bestämmelse har du en månads uppsägningstid oavsett den sammanlagda anställningstiden. Denna bestämmelse kan dock åsidosättas genom kollektivavtal, se närmare 2 § LAS. 11 § LAS reglerar även uppsägningstiden vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid beräkning av uppsägningstiden läggs vikt vid den sammanlagda anställningstiden. Sammanfattningsvis kan det konstateras att uppsägningstiden är en månad, enligt 11 § 1 st. LAS. Situationen är dock sådan, som du redan har anmärkt, att kollektivavtalet kan påverka uppsägningstiden. Därför bör du ta reda på om din arbetsgivare har ett kollektivavtal och vad detta i sådana fall stadgar om din uppsägningstid. Uppsägningstiden kan dessutom regleras i ditt individuella anställningsavtal. Hoppas svaret har bringar klarhet och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Avsluta anställning i förtid i en tidsbegränsad anställning

2016-06-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är anställd i en klädesbutik. Jag har inget anställningsavtal, jag har bara papper på ansökan om nystartsjobb från perioden 7/3-16 fram till 6/3-17 till AF. så alltså är detta inget anställningsavtal. Jag vill nu säga upp mig, för jag trivs inte och vill börja plugga till augusti. Jag har långt till jobb och min chef behandlar mig illa. Har jag 1 månads uppsägningstid, eller vad gäller eftersom att vi inte har något kontrakt? Kan jag göra något för att undvika uppsägningstiden då jag mår sphykist dåligt av att åka till jobb? Hur tar jag mig ur detta? Mvh Natasja.
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En anställning kan ingås både skriftligt och muntligt, du behöver alltså som huvudregel inte ha ett fysiskt anställningsavtal för att ett giltigt avtal ska anses föreligga. Dock kan det vara så att gällande kollektivavtal på arbetsplatsen kan föreskriva om krav på skriftlighet. Om du och din arbetsgivare muntligt har kommit fram till att det är 7/3 2016 - 6/3 2017 är den perioden som gäller är ni båda bundna av denna tidsperiod såvida kollektivavtalet inte säger något annat. När man har ett fast slutdatum kallas det för en tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsade anställningar får endast ingås i fem fall; provanställning, allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning och när arbetstagaren har fyllt 67 år detta framgår av, 5 § LAS. Man skiljer tidsbegränsade anställningar från tillsvidareanställningar bland annat genom att tidsbegränsade anställningar endast i undantagsfall får avslutas i förtid. Det innebär att man inte får lov att säga upp sig innan anställningsperioden har löpt ut. I ditt fall får du endast avsluta din anställning i förtid om din arbetsgivare grovt har misskött sig vilket kan vara omständigheter som att denne inte har betalat lön eller har gjort någon form av brottslig handling mot dig. Föreligger inte någon av dessa omständigheter behöver du arbeta till kontraktet går ut för att inte riskera att du gör ett kontraktsbrott. Oavsett uppsägningstider och avslutande av din anställning i förtid är det inte okej att din arbetsgivare beter sig illa mot dig. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att en god arbetsmiljö upprätthålls, vilket inte endast innebär den fysiska arbetsmiljön utan även den psykiska. Detta framgår av 3 kap. Arbetsmiljölagen. Jag rekommenderar dig att antingen ta kontakt med ditt fack om du är med i ett sådant eller att ta kontakt med en av våra erfarna jurister genom att klicka här. Lycka till!

Formkrav vid avbrytande av provanställning

2016-05-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Är det lagligt att bli uppsagd per telefon under provanställning
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna för provanställning skiljer sig från det som gäller för en tillsvidareanställning. När det gäller provanställning finns det inga formkrav för hur anställningen ska avslutas från arbetsgivarens sida vilket innebär att anställningen kan avslutas exempelvis via telefon, se LAS 6§.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Uppsägning vid provanställning

2016-05-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan en provanställning avslutas innan den ens påbörjats PGA personliga skäl?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Då din fråga rör anställningsförhållanden finns reglerna om detta i lagen om anställningsskydd (LAS), som du hittar här. När det gäller provanställning kan anställningen avslutas utan saklig grund, och senast vid prövotidens utgång då anställningsavtalet annars övergår i en tillsvidareanställning. Anställningsavtalet kan även avslutas innan prövotidens utgång om man inte har avtalat något annat, 6§ LAS. Av vad du anger i din fråga tolkar jag det som att ni inte har avtalat att provanställningen inte får avbrytas innan prövotidens slut, detta innebär att provanställningen även kan avslutas innan den påbörjats på så sätt att anställningstiden börjat. Vad gäller att anställningen har avslutats på grund av personliga skäl så krävs för uppsägning av provanställning inte någon särskild anledning för uppsägning, varför detta är okej enligt lagen. Även bestämmelser i kollektivavtal kan påverka bedömningen av detta men av vad du anger i frågan kan jag inte ta ställning till om något kollektivavtal och i så fall vilket som kan vara aktuellt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vid vidare frågor är du välkommen att kontakta oss igen här eller via telefon 08-533 300 04. MVH