Förtida uppsägning av säsongsanställning

2015-08-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har en säsonganställning min chef skickar till mig på sms tisdagen den 11-8 att min anställning slutar 15-8. Min säsong gällde maj-november. Kan han bara göra så. Om man tittar vad det står om uppsägningstid på baksidan så står det så här. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Gör dom ett kontraktsbrott när dom gör så här? Hur kan jag gå vidare med detta?
Theresa Ermstål |Hej och tack för din fråga!De grundläggande reglerna om anställningsskydd finns i lagen om anställningsskydd (här). En säsongsanställning är en typ av tidsbegränsad anställning, 5 § LAS. Grundprincipen är att en tidsbegränsad anställning inte ska sägas upp under pågående anställning. Man kan dock avtala om uppsägningstid om minst en månad (samma regler som gäller vid tillsvidareanställning, se 11 § LAS).Reglerna i LAS kan frångås om din arbetsgivare tecknat kollektivavtal med ett fack, alltså kan både förmånligare eller mindre förmånliga regler gälla för din anställning. Om ett sådant kollektivavtal finns kan du ta kontakt med facket för vidare vägledning.Dock ser jag ingen anledning till att den uppsägningstid som står i anställningsavtalet inte skulle gälla för din del och glöm inte att du har rätt till lön och andra förmåner under uppsägningstiden.Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Vänliga hälsningar,

Skäligt omplaceringserbjudande

2015-08-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om en anställd inte längre kan utföra arbetet som platschef men erbjuds tjänsten som arbetsledare utan löneavdrag men tackar nej till detta. Kan man anse detta som en egen uppsägan då ?!
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga! Frågor om uppsägningar behandlas i lag om anställningsskydd, LAS, som du hittar https://lagen.nu/1982:80. I LAS 7§ sägs att en uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad. I 7 § 2 st sägs att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder annat arbete hos sig. Det innebär att arbetsgivaren har viss omplaceringsskyldighet. I Arbetsdomstolens dom AD 2000:76 sägs att om ett erbjudande om omplacering avböjs av arbetstagaren, har arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter i omplaceringsfrågan under förutsättning att erbjudandet som sådant är skäligt. Vad som är ett skäligt erbjudande får bedömas från fall till fall. Att lönen är densamma är en faktor som kan ha betydelse. Om ett skäligt erbjudande om omplacering avböjs av arbetstagaren innebär det alltså att arbetsgivaren har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt LAS 7§ 2 st och uppsägningen kan därmed vara sakligt grundad om de övriga förutsättningarna i LAS 7§ är uppfyllda. Att arbetstagaren tackar nej till ett erbjudande om omplacering innebär dock inte att uppsägningen ses som en uppsägning från arbetstagarens sida. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Arbetstagare som inte iakttar uppsägningstid, fråga om skadestånd

2015-08-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jobbar statligt . Har sagt upp mig men har 2 mån. uppsägningstid. Uppsägningen beror på flytt utomlands. (Övriga familjen hsr redan åkt då skolor börjat mm). Jobbet släpper mig inte tidigare, handlar om 6 veckor. jag får inte ens ta ut min innestående semester. Hur högt kan ett skadestånd bli (för kontraktsbrott) om jag inte går till jobbet de sista 6 veckorna? Tacksam för svsr / kicki
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du behöver i egenskap av arbetstagare aldrig iaktta en längre uppsägningstid än en månad, oavsett om du och din arbetsgivare har kommit överens om en längre. Det enda undantaget är om en längre uppsägningstid är föreskriven genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Det är troligt att du är bunden av ett sådant kollektivavtal då de är vanligt förekommande hos statliga arbetsgivare. Stöd för detta finner du i 2 och 11 §§ lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren kan vägra dig semesterledighet om du behövs i tjänst.Arbetsgivaren kan som du säger kräva dig på skadestånd om du inte iakttar uppsägningstiden. Skadeståndet grundas på de ekonomiska förluster som åsamkas arbetsgivaren till följd av ditt val att inte ställa din arbetskraft till förfogande under uppsägningstiden. Ett väldigt lätt exempel är om någon måste arbeta övertid för att täcka din frånvaro. Arbetsgivaren måste emellertid kunna knuta an alla ekonomiska förluster till just din frånvaro för att med framgång kunna kräva skadestånd. Det ställs alltså höga krav på arbetsgivaren. Om arbetsgivaren lägger fram god bevisning till grund för en skadeståndstalan, kan du bli skadeståndsskyldig för just de förlusterna. Uppmärksamma att skadeståndet kan sättas ned delvis eller helt om det anses oskäligt. Undantagsbestämmelsen tillämpas dock restriktivt. Det måste finnas en god anledning till att du inte ska behöva bli skadeståndsskyldig för ett kontraktsbrott.Jag kan alltså inte svara på hur stort skadeståndet kan bli. Det är väldigt varierande beroende på vilka kostnader som uppstår till följd av ditt beteende. Många kollektivavtal innehåller bestämmelser för skadestånd baserat på schablon, det vill säga att skadeståndet är bestämt i förväg för ett visst beteende. Exempelvis att du måste betala X kronor om du nonchalerar sex veckor av din uppsägningstid. Jag rekommenderar därmed att du kollar igenom ditt kollektivavtal, dels om uppsägningstiden är två månader, och dels om det finns någon bestämmelse om skadestånd för när uppsägningstid inte iakttas av arbetstagare.Vänligen

Ogiltig uppsägning?

2015-08-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga. För två år sedan blev jag headhuntad av en firma. Jag visste att den firman gått minus under flera års tid. Så jag sa att jag inte ville börja där om de kanske skulle komma att lägga ner firman när jag arbetat där ett tag. De sa då att de såg firman på lång sikt. Jag tog jobbet och sa upp mig själv. Idag blev jag uppsagd. Är två år lång sikt? Vad gäller här? Känner mig ordentligt lurad.Mvh
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Utifrån din beskrivning går inte att utläsa huruvida du sades upp på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl, men jag förutsätter att det handlar om en inskränkning i driften på din arbetsplats som ligger bakom din uppsägning. Anställda har ingen ovillkorlig rätt att få behålla sina anställningar i företag om arbetsgivaren anser att verksamheten ska begränsas eller läggas ner. Det finns dock turordningsregler som arbetsgivare är skyldig att följa vid uppsägningar - principen om först in, först ut, såtillvida dessa inte frångåtts i gällande kollektivavtal på arbetsplatsen. Även om du eventuellt inte har möjlighet att angripa uppsägningen arbetsrättsligt kanske du har en möjlighet att angripa den avtalsrättsligt. Det beror dock på hur din överenskommelse med företaget såg ut och vad du kan bevisa.

Anmälan om anspråk på företrädesrätt

2015-08-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har blivit uppsagd pga arbetsbrist och har företrädesrätt till återanställning. Men vad händer om arbetsgivaren haft en tjänst ute på ams som motsvarar min kompetens, men informerar mig inte om tjänsten eller erbjuder den åt mig och jag får först av en slump ta reda på tjänsten efter den har blivit tillsatt med någon annan.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om företrädesrätt till återanställning behandlas i lag om anställningsskydd, LAS, som du hittar https://lagen.nu/1982:80.I LAS 25§ sägs att arbetstagare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist i vissa fall har rätt till företräde vid återanställning. Arbetsgivaren kan dock enligt 27§ föreskriva att arbetstagarna måste anmäla anspråk på företrädesrätten för att den ska göras gällande. Information om anmälan för företrädesrätt krävs ska i sådana fall lämnas i det skriftliga uppsägningsbeskedet. Om detta är en tänkbar förklaring till att du inte har blivit erbjuden tjänsten, kan det finnas anledning att ta kontakt med arbetsgivaren och kontrollera att du har anmält anspråk på företrädesrätt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Normalt en månads uppsägningstid

2015-08-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Anställd utan anställningsbevis. Nu åtta år senare vill jag säga upp mig med omedelbar verkan. Hon har inte gett mig något schema. Har varit snäll och jobbat sporadiskt så fort hon bett om min hjälp. Kan jag gå i morgon utan att bli skyldig arbetsgivaren något? Har betalat skatt och fått semesterersättning men har aldrig sett något avtal och vet inte hur jag skall göra nu. Mår ganska dåligt av att inte ha ett schema. Kan inte planera något. Vill inte göra mig skyldig till något men vill verkligen avgå nu. Är tyvärr inte med i restaurang facket heller, dum som man är.Tacksam för hjälp!
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline.Oavsett om ni har upprättat ett skriftligt anställningsavtal eller inte, är du att betraktas som arbetstagare hos din arbetsgivare eftersom ett muntligt avtal föreligger mellan er. Det är svårt att motbevisa anställningsavtalets förekomst när du har arbetat i åtta år. Jag vet inte vad du har för anställningsform. Det låter som en "behovsanställning" när du blir tillbedd att arbeta ibland. Med den knapphändiga information jag fått om själva anställningen måste jag bedöma att du har en månads uppsägningstid mot bakgrund av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Det framgår inte att du är kollektivavtalsbunden, men det verkar inte som det om du inte har fått något skriftligt avtal. Om du är det, kan det finnas andra uppsägningsregler i kollektivavtalet.Tänk på att uppsägningstiden börjar löpa från och med den dag som din arbetsgivare har bekräftat att denne har tagit del av din uppsägning. Jag rekommenderar därför att du personligen ger din arbetsgivare ett skriftligt uppsägningsbesked. Fungerar även via mail, men arbetsgivaren bör då besvara mailet med en bekräftelse. I och med att du "hoppar in" och arbetar ibland, kanske du inte ens behöver arbeta under uppsägningstiden. Hur som helst, kan du och din arbetsgivare komma överens om att du inte behöver arbeta under uppsägningstiden eller att du kanske inte ens behöver iaktta någon uppsägningstid. Samtala med din arbetsgivare om detta.Vänligen

Uppsägning innan påbörjad tjänst

2015-08-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har skrivit på anställningsavtal för ett arbete, fast tjänst utan provanställning med start 1/11. Kan jag säga upp mig från den anställning jag ännu inte påbörjat om det sker inom tiden för ordinarie uppsägningstid (två månader), eller gäller något annat innan påbörjad anställning?
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Regler om uppsägning finns i lagen om anställningsskydd, LAS, som du hittar här.Det som vi till vardags kallar fast tjänst heter i lagen tills vidare-anställning och sådana kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra att gälla efter en viss uppsägningstid, i ditt fall 2 månader, se 4 § LAS. Det finns inga särregler för det fall att du vill säga upp dig innan påbörjad anställning, utan säger du upp dig nu är det fortfarande 2 månaders uppsägningstid som gäller. Uppsägningstiden räknas från den dag du säger upp dig vilket innebär att så länge du säger upp dig två månader innan du egentligen ska börja på arbetsplatsen behöver du inte börja arbeta där.Hoppas du fått svar på din fråga!

Rätt till lönehöjning under uppsägningstiden?

2015-08-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Är uppsagd på grund av övertalighet. (efter 30 års anställning, tackade jag nej till en tjänst i samband med omorganisation, och blev då uppsagd) Var ej fackligt ansluten, företaget har kollektivavtal. Har ett års uppsägningstid, behåller lön och övriga förmåner (bil, sjukförsäkring) under uppsägningstiden. Är arbetsbefriad sedan 31 mars.Min fråga är om lönejustering för 2015 gäller även mig? Jag blev uppsagd 2014-11-24 och nya löner skulle betalas ut fom 2015-06 men detta har jag inte fått och heller ingen kommunikation omkring detta från min chef. Det står inget om detta i min uppsägning. En annan fråga; räknas semester under uppsägningstiden dvs april 2015 - november 2015?
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Rätt till lön och andra förmåner under uppsägningstiden regleras av 12 § lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS. Den bestämmelsen lyder som följande: ”En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare”. Under uppsägningstiden består anställningen, detta betyder att du har samma rättigheter och skyldigheter som övriga arbetstagare även om du är arbetsbefriad. Detta innebär alla som är anställda över revisionstillfället, i ditt fall 2015-06, omfattas av lönerevisionen. Således har du alltså rätt till löneökning under uppsägningstiden. Gällande din andra fråga ”räknas semester under uppsägningstiden” så tolkar jag detta som att du undrar om du tjänar in semester även under uppsägningen. Svaret på detta är ja – du tjänar in semester (eller semesterersättning) till och med din sista arbetsdag. De intjänade semesterdagar och med det den semesterlön som du inte tagit ut i form av betald semester, får du ta ut i pengar.Min rekommendation är att du kontaktar din chef angående lönerevisionen och begär höjd lön under kommande månader, samt retroaktiv utbetalning från tidigare månader. Med vänliga hälsningar,