Uppsägningstid vid verksamhetsövergång

2016-05-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om uppsägningstid. Har arbetat i ett företag, cafe, i 12 år och den blir uppköpt av en ny ägare ( verksamhetsövergång?). Har man inte rätt till uppsägningstid om man väljer att inte stanna kvar hos den nya ägaren? Om den tidigare ägaren säger upp en pga arbetsbrist? Fick besked om ny ägare idag och den nya ägaren tar över cafet om ca 12 dagar? Har inte jag rätt till uppsägningstid och lön under den tiden? Jag är inte facklig ansluten.
Azra Huzejrovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om uppsägningstid finner du i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). I 11 § LAS regleras uppsägningstiden både när arbetstagaren säger upp sig samt när arbetstagaren blir uppsagd. Denna bestämmelse kan dock ändras genom kollektivavtal, se närmare 2 § LAS, då lagen är subsidiär. Avtal som ger arbetstagare sämre rättigheter är, enligt samma bestämmelse, ogiltiga. Vid en verksamhetsövergång övergår arbetstagarens rättigheter och skyldigheter p.g.a. anställningsavtalet enligt 6 B § LAS. Även anställningsförhållanden övergår. Enligt 3 § 2 p. LAS får arbetstagaren vid en verksamhetsövergång tillgodoräkna sig anställningstiden från den förre arbetsgivaren. Om du väljer att säga upp dig har du en uppsägningstid på en månad. Detta innebär att om säger upp dig självmant kan du inte tvingas jobba kvar längre än en månad. Om du däremot skulle bli uppsagd p.g.a. arbetsbrist regleras uppsägningstiden i 11 § LAS. Vid beräkning av uppsägningstiden är det din sammanlagda anställningstid som gäller. Då din sammanlagda anställningstid är 12 år skulle din uppsägningstid bli 6 månader. Då det inte framgår att företaget du jobbar för har ett kollektivavtal innebär detta sammanfattningsvis har du en minsta uppsägningstid om en månad. Om du självmant säger upp dig kan du enbart tvingas jobba kvar i en månad men om du skulle bli uppsagd har du rätt till en uppsägningstid på 6 månader. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Uppsägning till följd av frånvaro från arbete vid dödsfall

2016-04-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! min arbetsgivare har sagt upp mig på grund av att jag inte har arbetat på 2 månader då min partner har gått bort. Arbetsgivaren har försökt kontakta mig utan framsteg, när han fick reda på anledningen till varför jag inte varit på jobbet från annat håll sade han upp mig. är det något han får göra?
Theresa Ermstål |Hej,jag beklagar sorgen. Förstår att ni inte hamnat i en lätt situation och jag ska försöka svara på er fråga så utförligt jag kan.Till att börja med kan konstateras att en arbetstagare enligt 1 § lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl (här) har rätt till ledighet på grund av just trängande familjeskäl. Dessa skäl kan röra sig om allt från sjukdom till olyckor som lett till att den anställdes omedelbara närvaro är absolut nödvändig. En arbetstagare som åberopar denna rätt får inte sägas upp eller avskedas från sin tjänst enbart på den grunden att denne begär att få vara ledig.I ditt fall förstår jag det som att du varit frånvarande från arbetet utan att ha åberopat sådana skäl vilket försvårar situationen. Enligt flera kollektivavtal har en anställd möjlighet till tjänstledighet med lön vid en nära anhörigs sjukdom eller bortgång, men även här torde den anställde behöva göra sin arbetsgivare uppmärksam på skälen före denne tar ut sin ledighet.För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en person måste det finnas saklig grund. Vid uppsägning på grund av personliga skäl kan olovlig frånvaro vara en sådan grund, 7 § 4 st. lagen om anställningsskydd (här). För detta krävs dock dokumenterad olämplighet hos arbetstagaren i dennes skötsel av arbetet. Enstaka tillfällen av misskötsamhet räcker således inte. Huruvida din arbetsgivare haft rätt att säga upp dig är svårt att säga då jag hade behövt fler fakta för att avgöra det. Dock är två månader tämligen lång frånvaro ur arbetsgivarens synvinkel samt att denne gjort försök att kontakta dig utan framgång före uppsägningen, faktorer som talar för att uppsägningen kan vara giltig.Det stadgas dock i 30 § 1 st. LAS att en arbetsgivare som vill säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen ska underrätta denne om det i förväg. Vid uppsägning ska en sådan underrättelse lämnas minst två veckor i förväg. Enligt 30 § 2 st. LAS har arbetstagaren rätt att tillsammans med sitt fackförbund rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som underrättelsen avser. Tänk dock på att sådan överläggning måste begäras senast en vecka efter det att underrättelsen om uppsägning lämnades. Har överläggning begärts får arbetsgivaren inte heller verkställa uppsägningen förrän överläggningen avslutats, 30 § 3 st. LAS.Enligt min mening borde det bästa vara att du och din arbetsgivare hade kunnat diskutera situationen och komma fram till en framtida lösning för er båda. Om du tillhör något fackförbund kan du kontakta dem för att få reda på mer om dina rättigheter. Når ni inte en lösning får du gärna återkomma till oss med ytterligare frågor.Lycka till!

Från en statlig anställning till en annan

2016-04-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är kommun anställd tjänsteman. Jag bad om tjänstledigt för en månad sedan för att prova ny anställning som statlig tjänsteman och fick jag inte tjänstledigt så ville jag säga upp mig. Jag jobbar på ett HVB för ensam kommande barn och stressen har varit outhärdlig den sista tiden vilket jag och andra anställda har flaggat länge för. Jag är just nu sjukskriven och jagar bokstavligen min chef för återkoppling angående ifall jag får tjänstledigt eller uppsägning så jag kan börja mitt nya jobb för jag har ett nytt avtal som börjar om en vecka. Min chef återkopplar inte och ignorerar mig vilket gör mig än mer stressad. Vad händer om jag börjar mitt nya jobb utan att ha fått tydliga besked från min nuvarande arbetsgivare?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Eftersom du inte skrivit något annat så utgår jag ifrån att det är en tillsvidareanställning du har just nu och att det är den du vill ta tjänstledigt från. En arbetstagares uppsägning, begäran att anställningen ska avslutas, ska vara skriftlig för att vara giltig, 10§ LOA. Då din nya anställning är hos en statlig myndighet så upphör din nuvarande anställning utan någon särskild åtgärd om inte något annat följer av ditt kollektivavtal (du om fattas av ALFA), 11§ LOA. Det enda du behöver göra är att formlöst (det vill säg att det finns inga särskilda formkrav på hur du måste meddela din arbetsgivare) meddela din arbetsgivare att din pågående anställning kommer att lämnas eftersom du fått en ny statlig anställning. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid vid intermittent anställning

2016-04-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! På mitt anställningsavtal står det intermittent anställning. Men inget om något uppsägningstid. Hur lång uppsägningstid har jag om jag får ett annat arbete på en annan firma?
Theresa Ermstål |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Intermittent anställning är en form av behovsanställning som oftast går ut på att arbetsgivaren kontaktar den anställde vid behov alternativt att den anställde själv bokar in sina pass och förutsättningen är att denne alltid har rätt att tacka nej till ett arbetstillfälle. Det här innebär att varje arbetstillfälle ses som en anställning vilket betyder att en intermittentanställd inte har någon uppsägningstid. Ett undantag till detta finns och det är om du har schemalagt arbete längre fram och då har du enligt 11 § lagen om anställningsskydd (här) en månads uppsägningstid. Kolla för säkerhetsskull om det finns något kollektivavtal som innehåller andra regler.Vänliga hälsningar,

Giltig uppsägning om den är gjord via sms?

2016-05-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag har idag via sms sagt upp min anställning till min arbetsgivare då jag är hemma och är sjukskriven! Han har svarat att han vägrar bekräfta min uppsägning! Vad gäller i detta fallet? Jag har enligt LAS 1mån uppsägningstid Med vänlig hälsning,
Emma Modig |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt LAS måste en arbetsgivare som säger upp en arbetstagare göra detta skriftligt (LAS 8 §). Däremot finns det inga regler som säger att arbetstagaren måste göra en skriftlig uppsägning för att den ska vara giltig. Uppsägningen skulle alltså kunna göras muntligen och fortfarande vara giltig. Emellertid kan det vara klokt att ge en skriftlig uppsägning, då arbetstagaren som säger upp sig kommer ha bevisbördan för att denne faktiskt har sagt upp sig och att uppsägningstiden börjat löpa och finns det då skriftligt blir detta lättare att bevisa. Det finns inga formkrav för hur denna uppsägning ska se ut, men en idé är att få med datumet på dagen och vilket datum som kommer vara den sista dagen på arbetet (när uppsägningstiden löpt ut).Att du har givit din uppsägning via sms förändrar inte saken, uppsägningen är lika giltig för det och din chef kan alltså inte ”vägra bekräfta” din uppsägning. Om du vet med dig att uppsägningstiden är en månad enligt LAS (11 §) och du inte har något avvikande kollektivavtal enligt LAS 2 § så borde en månads uppsägningstid stämma. Kontakta din chef och förklara att din uppsägning står fast och att uppsägningstiden på en månad började löpa från det att du skickade sms:et. Att chefen svarade med en vägran att bekräfta visar att han faktiskt har läst och tagit emot sms:et från början. Skulle du behöva hjälp med något mer eller något annat är du välkommen att kontakta någon av våra jurister här på Lawline (länk till höger på sidan).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

2016-04-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vad gäller vid turordning vid varsel? Jag har jobbat 6 år på ett företag som ska varsla 3 st och jag vart en av dem pga att jag inte var med i facket och att jag tyvärr har dåliga lungor och har varit sjuk för ofta enligt chefen som tog det till ett skäl att varsla mig, men samtidigt var det pga arbetsbrist enligt uppsägningspapperna. Sen är det så att jag tycker det är fel, för vi har en som bara jobbat ett och ett halvt år och inte heller är med i facket som får stanna och en annan som är vikarie som ska bli fastanställd när hennes vikariat går ut i juni. Får de verkligen fastanställa en vikarie när jag har förtursrätt till återanställning, och har de rätt att behålla den som jobbat mindre än en tredjedel av vad jag gjort? Gäller inte turordningsregeln då? Hon har inga specialkunskaper inom yrket så det kan inte bero på det.
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS) ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen så får inte arbetsgivaren ha känt till dessa omständigheter i mer än två månader. Har arbetsgivaren gjort det får de omständigheterna inte ligga till grund för uppsägningen (vissa undantag finns). Att du inte är med i facket är aldrig saklig grund för uppsägning. Innan arbetsgivaren får säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl ska arbetsgivaren försöka omplacera arbetstagaren om det är skäligt. Detta gäller till exempel om en arbetstagare fått någon skada så att han/hon inte längre kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter, men det finns andra arbetsuppgifter inom verksamheten som arbetstagaren klarar att utföra. Uppsägning på grund av arbetsbrist godtas normalt som sakligt grundad, enligt arbetsdomstolens praxis. Turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns i 22 § LAS. Turordningen bestäms av varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika lång anställningstid har äldre arbetstagare företräde framför yngre. Undantag från dessa turordningsregler kan i vissa fall finnas i kollektivavtal. En arbetsgivare som har högst tio anställda får även undanta två arbetstagare från turordningsreglerna. Dessa två arbetstagare ska vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten enligt arbetsgivarens bedömning. Kan detta vara anledningen till att du blir uppsagd trots att det finns två andra arbetstagare med kortare anställningstid än dig?En arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till återanställning under en period inom nio månaders tid efter uppsägningen, enligt 25 § LAS. Turordningen till att bli återanställd är samma som gäller för uppsägning, alltså sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren, enligt 26 § LAS.Om din arbetsgivare inte har följt reglerna i LAS kan du ha rätt till skadestånd, enligt 38 § LAS. Behöver du mer hjälp rekommenderar jag att du bokar tid med en jurist på Lawline Juristbyrå: lawline.se/bokaLycka till!Med vänlig hälsning,

Arbetsgivarens rätt att avsluta provanställning

2016-04-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag blev den 23 oktober 2015 anställd på ett företag inom butik i Stockholm. Jag har arbetat flitigt utan några problem under hela perioden. Den 1/1-16 ingick bolaget med Handels och skaffade kollektivavtal. Jag skrev på nytt avtal - dock med samma provanställningsperiod sedan innan. Den 15/4-16 kallades jag in till och fick beskedet att min provanställning kommer avslutas. Detta är alltså 8 dagar före min anställning skulle övergått till en tillsvidareanställning. Vad har jag för rättigheter i denna situation? Kan jag yrka på skadestånd och ersättning?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En provanställning regleras i 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) och får träffas för högst sex månader. Arbetsgivaren har rätt att i princip avsluta provanställningen när som helst, eller helt enkelt avsluta den när prövotiden är över. Enligt 31 § LAS måste dock arbetsgivaren meddela arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Sanktionen om detta inte följs är skadestånd enligt 38 § LAS.Sammanfattningsvis så är din arbetsgivaren i sin fulla rätt att avsluta provanställningen så som har gjorts. Dock skulle han/hon meddelat dig om detta minst två veckor innan, eftersom detta inte skett har du eventuellt rätt till allmänt skadestånd. Jag råder dig därför att ta kontakt med facket angående detta ärende om du vill driva det vidare. De kan hjälpa dig med de praktiska bitarna och representera dig i en eventuell tvist mot din arbetsgivare. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid

2016-04-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Hur lång är min uppsäggningstid? Jag har varit anställd hos ett företag, först som timanställd och sedan blev jag tillsvidareanställd. Tillsammans med timanställning blir min anställning längre än 2 år vilket innebär 2 månaders uppsägningstid. Utan timanställning är min anställningstid mindre än 2 år. Har jag en eller två månaders uppsägningstid? Med vänlig hälsning, Annie
Farah Wali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Uppsägningstid regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Har arbetsgivaren sagt upp dig gäller din sammanlagda anställningstid för beräkning av uppsägningstiden. Mycket riktigt innebär två års anställning en uppsägningstid på två månader.I de fall arbetstagaren själv säger upp sig gäller en månads uppsägningstid oberoende av hur lång anställningstiden varit.Med vänlig hälsning