Risk för uppsägning

2014-10-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, min arbetsgivare vill att alla anställda ska fotograferas och hängas ut på väggen på min arbetsplats med namn och bild. Vi är många som inte vill då vi utför ett myndighetsutövande. Har jag/vi rätt att sägs nej utan att riskera uppsägning?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för din fråga!En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och kan antingen bero på arbetsbrist eller personliga skäl. I detta fall utgår jag från personliga skäl. Se 7 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P7S1Vid uppsägning p.g.a. personliga skäl gör arbetsgivaren en bedömning av arbetstagarnas lämplighet och om det föreligger omständigheter som talar för uppsägning. Misskötsamhet, samarbetssvårigheter, brottslighet, konkurrerande verksamhet, onykterhet, bristande lojalitet (t.ex. baktala chefen) är typiska exempel på sakliga grunder för uppsägning.Jag har svårt att se att det kan ses som sakligt att säga upp personal p.g.a. att de nekar till att personalfoto hängs upp, eftersom det inte passar in på någon av de ovan nämnda typsituationerna. Oftast är det upprepade (mindre allvarliga) förseelser, inte enstaka händelser, som leder till en uppsägning.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Uppsägningstid vid provanställning

2014-10-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har 3 veckor kvar på min provanställning och jag vill säga upp mig redan nu för min chef kränker och pratar skit om mig för min kollegor. Kan jag säga upp mig på direkten och gå därifrån eller gäller det 1 månads uppsägningstid?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Regleringen kring anställningar och uppsägningstider finns i Lagen om anställningsskydd(LAS), den hittar du https://lagen.nu/1982:80.Till att börja med måste du kontrollera om ni har ett gällande kollektivavtal eftersom kollektivavtalets regler om uppsägningstid har företräde framför lagen(LAS 2§). Förutsatt att ni inte har ett kollektivavtal som reglerar detta och inget annat avtalats mellan er så är reglerna i LAS 6§ gällande. Den ger såväl dig som din arbetsgivare rätt att avsluta din provanställning i förtid och ingen av er behöver vare sig uppge skäl eller iaktta någon uppsägningstid.Jag hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig till oss igen!Mvh

Skäl för uppsägning vid förskingring?

2014-10-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag sitter med i företagsledningen där vi nu upptäckt att våran ekonomiansvarige som arbetat hos oss under flera år har under perioder "lånat" pengar av företaget. Pengarna har alltid återbetalats efter en kort tid.Min fråga är, vilken möjlighet har vi att bli av med den anställde?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Regleringen kring uppsägningar och avsked finns i Lagen om anställningsskydd(LAS), den hittar du här https://lagen.nu/1982:80.Eftersom inget annat framgår så förutsätter jag att den ekonomiansvarige har en tillsvidare anställning. Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att få säga upp en anställd på grund av personliga skäl och en avvägning ska göras mellan arbetstagarens och arbetsgivarens intresse(LAS 7§). Som huvudregel måste arbetsgivaren ha undersökt möjligheten till omplacering men det finns situationer där det rimligen inte kan krävas. När en arbetstagare har begått ett brott som är riktat mot arbetsgivaren eller utförd på arbetsplatsen så är det en situation som arbetsgivaren inte skäligen bör tåla. I en dom från Arbetsdomstolen(AD 2010:18)så skriver domstolen att det inte är enbart den ekonomiska skadan som ligger till grund för en sträng syn utan det rubbar också förtroendet som en arbetsgivare måste kunna känna för den anställde. I motiven bakom LAS så angavs att anställningen i allmänhet bygger på ett förtroendeförhållande och att det därmed är nödvändigt med en fast attityd mot ohederlighet på arbetsplatsen. En försvårande omständighet är att han har en hög ställning och förtroendeställning och då krävs inte mycket innan man anser att förtroendet är förbrukat.En ytterligare kommentar på din fråga är att den ekonomiansvarige, trots att han återbetalat pengarna han "lånat"´, gör sig skyldig till brottet förskingring(BrB 10:1). När han tar av pengarna finns en risk att han inte kan återbetala dessa och redan då uppstår skada för arbetsgivaren. Se https://lagen.nu/1962:700#A2.Av de omständigheter som du framfört så har ni sannolikt mycket goda grunder att säga upp den anställde och det skulle även kunna bli aktuellt med avsked. Eftersom din fråga endast berör om ni kan bli av med personen så har jag inte gått in på det förfarande som ska följas vid en uppsägning eller ett avsked. Ta gärna kontakt med en erfaren jurist som är specialiserade på arbetsrätt om ni vill ha fortsatt hjälp i processen. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor och lycka till!Mvh

Uppsagd pga sjukanmälan - saklig grund?

2014-10-07 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är anställd på ett städföretag sedan hösten 2011eller var det till för några dagar sen. Jag pratade med arb.giv. och sjukanmälde mig en måndag, sen pratade vi igen på tisdag och jag var fortfarande dålig och på onsdagen får jag ett SMS om att jag är uppsagd med omedelbar verkan?! Jag förstod ingenting och ringde till arb.giv. direkt men ingen svarade. Sen hörde arb.giv.av sig och vi träffades eftersom de ville att jag skulle skriva på några papper. Jag ville veta orsaken till uppsägningen och fick höra att jag inte hört av mig "på onsdagen". Jag skrev inte på några papper för jag ville kolla med Arbetsförmedlingen (AF) först eftersom jag blev anställd på företaget via dem. För bara 4 veckor sedan hade vi tre partsmöte där arb.giv. var nöjd med mig, det var inga anmärkningar eller konstigheter så avtalet förlängdes. Och så hände det här? Jag förväntade mig att arb.giv.skulle höra av sig och att jag skulle skriva på något. De har inte hört av sig och nu har 10 dagar gått och jag mår jättedåligt. AF handläggaren har fått ett mail från arb.giv. vilket jag inte fått ta del av. När jag pratade med handlägg. framkom att SMS:et verkar gälla som uppsägning, och de menar att det blev en muntlig uppsägning och att arb.giv. uppgett att jag skulle ha fått varningar tidigare (vilket inte stämmer)? Och det finns inget skriftligt.. Kan de göra så? Jag läste lite om att man kan yrka och ogiltighetsförklara uppsägningen inom 2 veckor? Är det nåt för att vinna lite tid? Jag tycker inte att det har gått rätt till ! Hur går jag till väga? Jag är inte med i facket, Vad gäller? Tack...
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Inledningsvis vill jag poängtera att jag inte kan ge dig något säkert svar på din fråga men jag kan redogöra för en del av de rättigheter som du har. Jag vet inte om du har en tillsvidareanställning (i vardagliga termer ”fast jobb”) eller en tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört. Detta är under förutsättning att ni inte har avtalat om att det ska gå att säga upp den tidsbegränsade anställningen enligt 4§ lagen om anställningsskydd (LAS). Med andra ord går det som huvudregel inte att säga upp en tidsbegränsad anställning i förtid varför uppsägningen i så fall inte är giltig men skulle ni ha avtalat om att det går så krävs saklig grund. För den fortsatta framställningen kommer jag att utgå ifrån att du har en tillsvidareanställning.En tillsvidareanställning kan sägas upp av arbetsgivaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid enligt 4§ LAS. Dock krävs det saklig grund för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare enligt 7§ 1 st. LAS. Din arbetsgivare har ”sagt upp dig med omedelbar verkan”, vilket kan vara att likställa med ett avskedande enligt 18§ LAS. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda en arbetstagare krävs att arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Ett exempel på detta kan vara om arbetstagaren har begått brott riktat mot arbetsgivaren eller arbetskamrater eller grova fall av arbets- och ordervägran. Detta utgör normalt grund för avskedande. Att sjukanmäla sig är inte grund för avsked enligt 18§ LAS. Enligt 35§ LAS så förklaras inte ett avskedande ogiltigt om skälen visserligen varit otillräckliga för ett avskedande men det skulle ha räckt för en uppsägning. För att en uppsägning ska vara giltig krävs som sagt saklig grund och då måste b.la. tre kriterier vara uppfyllda. Dessa är misskötsel, medvetenhet och skada. Misskötsel kan vara att arbetstagaren missköter någon eller några av sina skyldigheter enligt dennes anställningsavtal. Dock är enstaka tillfällen av misskötsamhet sällan grund för uppsägning. Exempel på misskötsamhet kan vara lindriga fall av arbets- och ordervägran, olovlig frånvaro, slarvighet, bristande duglighet eller kränkande beteende.Det kan även tilläggas att enligt ett rättsfall från arbetsdomstolen (2001:1) är huvudregeln att nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada inte som regel är saklig grund för uppsägning. Undantaget är om nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Att sjukanmäla sig är inte grund för uppsägning och även om det skulle vara så att du har sjukanmält dig utan att vara sjuk (detta skulle exempelvis kunna ses som arbetsvägran) så har jag svårt att se att detta skulle kunna utgöra saklig grund. Detta med tanke på att misskötsamhet som har skett vid ett enstaka tillfälle, vilket det verkar vara fråga om i det aktuella fallet, sällan utgör saklig grund för uppsägning. Inte heller det faktum att du inte hörde av dig på onsdagen kan rimligen ses som en tillräckligt allvarlig misskötsamhet så att det skulle kunna utgöra saklig grund för uppsägning.Vidare måste arbetsgivaren ha gjort dig som arbetstagare medveten om att du eventuellt har misskött dig och vilka konsekvenser det kan få. Uppsägningen får alltså inte komma som en överraskning för arbetstagaren. Arbetsgivaren gör normalt sätt detta genom att ge arbetstagaren en skriftlig erinran där det b.la. kan framgå att ”Vi har noterat att Du har brutit mot Dina skyldigheter i anställningsavtalet genom att arbetsvägra och om du upprepar detta kan det ytterst leda till uppsägning”. Viktigt att påpeka är att det är arbetsgivaren som har den s.k. bevisbördan för att saklig grund för uppsägningen föreligger. Detta betyder att om arbetsgivaren inte kan bevisa att saklig grund föreligger, där det ingår för arbetsgivaren att bevisa att denne har gjort dig som arbetstagare medveten om eventuell misskötsamhet, så kan denne inte säga upp arbetstagaren. Enligt din berättelse så påstår arbetsgivaren att denne har gett dig muntliga påminnelser, vilka är svåra att bevisa. Med skada menas att misskötseln måste ha någon form av betydelse för arbetsgivaren. Det är inte bara ekonomisk skada som omfattas av begreppet utan även försämrad arbetsmoral för övriga arbetstagare inkluderas. Ett exempel kan vara om en arbetstagare ständigt kommer försent till arbetet.Dessutom måste en arbetsgivare ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7§ 2 st. LAS. Detta innebär att arbetsgivaren måste försöka omplacera arbetstagaren hos sig till andra arbetsuppgifter för att saklig grund ska kunna föreligga.Mot bakgrund av ovan och din berättelse så verkar det osannolikt att arbetsgivaren skulle ha grund för avsked eller saklig grund för uppsägningen då alla kriterier inte verkar vara uppfyllda.Arbetsgivaren ska även underrätta dig som arbetstagare, om denne vill säga upp dig, minst två veckor i förväg enligt 30§ LAS. Vidare ska uppsägning vara skriftlig och lämnas till dig som arbetstagare personligen. Det är tveksamt om kravet på skriftlighet är uppfyllt genom sms men även om det inte skulle vara uppfyllt så är enbart det kravet inte grund för att ogiltigförklara en uppsägning. Däremot kan du eventuellt få skadestånd för detta enligt 38§ LAS. Uppsägningen ska vidare innehålla dina rättigheter att begära uppsägningen ogiltig och möjligheten till att begära skadestånd enligt 8 och 10 §§ LAS.Vill du yrka på ogiltighet så måste du meddela arbetsgivaren om detta inom två veckor från det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Dock verkar det som att arbetsgivaren inte har meddelat dig om dina rättigheter att förklara avskedandet eller uppsägningen ogiltig varför du således har en månad på dig att yrka på ogiltighet enligt 40 § LAS. Det är du som arbetstagare som måste yrka på att uppsägningen eller avskedandet ska förklaras ogiltig enligt 34§ LAS. Du kan även få skadestånd enligt 38§ LAS för de lagbrott som din arbetsgivare eventuellt har begått mot dig. Ett exempel skulle kunna vara ogiltigt avskedande.Det är svårt för mig att ge något säkert svar på din fråga då jag inte har tillräckligt med information men utifrån din beskrivning så verkar det osannolikt att arbetsgivaren skulle ha saklig grund för uppsägningen eller rätt att avskeda dig.Eftersom att du inte är med i något fack så skulle jag rekommendera dig att kontakta en av våra arbetsrättsligt specialiserade jurister som vi samarbetar med så att de kan hjälpa dig. Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till!Bestämmelserna i LAS hittar du härVänligen,

Uppsägningstider

2014-10-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har fast anställd på en bemanningsföretag från 20111201. Jag har blivit skadat på jobbet efter jag bar tung då fick jag feber och sen kände jag jätte ont I min rygg , jag bliv sämre och sämre och hade ont i ryggen i två månader, då åkte jag till sjukhuset och träffade , läkare ,och hon sa till mig att jag måste göra operation för att jag har diskbråk. Jag gjorde operation i 20130218 och diskbråk är fortfarande kvar och fortfarande sjukskriven från 20121204 tills nu. Jag var på möte med min arbetsgivare föra vecka hon vill säga upp mig på grund att hon har inget lätt uppdrag som passar min hälsa som uppsägning på grund att arbetsbrist, hon vill inte betala nånting även under uppsägningstiden. Jag undrar om jag få lön under en viss period , Och hur långt tid måste de betala ?om jag acceptera gå med och skriva på min uppsägning som de vill . Med Vänlig Hälsning
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Hur lång uppsägningstiden är beror i huvudsak på hur lång din anställning varit. En uppsägning ska vara minst en månad. Om du arbetat i minst två, men högst fyra år, är uppsägningstiden två månader. Om anställningstiden varit i minst fyra år, men högst sex år, gäller en uppsägningstid om tre månader. Har du arbetar längre än sex år, finns vidare bestämmelsen om uppsägningstiden (11 § lagen om anställningsskydd). Om ett kollektivavtal finns mellan din arbetsgivare och en central arbetstagarorganisation, så kan andra regler gälla vid uppsägning (2 § 4 st. lagen om anställningsskydd). En anställd som blivit uppsagd, har under uppsägningstiden rätt att behålla lön och andra förmåner. Detta gäller även om du inte har några arbetsuppgifter (12 § lagen om anställningsskydd). Vänliga hälsningar,

Uppsägning p.g.a personliga skäl

2014-10-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har nu jobbat på Coop i drygt 9 månader och jag har trivts väldigt bra fram till i förra veckan. Jag fick då höra av min chef att några av mina kollegor samt chefen själv anser att jag brukar bete mig "hotfullt", något jag själv inte tycker. Jag kan förstå om vissa uppfattar mig som att jag inte är rädd för att säga vad jag tycker, men att jag skulle vara hotfull tycker jag är att gå till överdrift, och jag skulle absolut aldrig få för mig att gå till handgripligheter mot någon. Jag är dock lite rädd med tanke på att min kollega som också är en nära vän påstår att de kan sparka mig om de anser att jag är hotfull. Detta kan väl inte stämma?
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en arbetsgivare ska få säga upp en arbetstagare krävs något som man inom juridiken kallar saklig grund, 7§ 1st Lagen om anställningsskydd, LAS. Saklig grund kan föreligga antingen p g a arbetsbrist eller personliga skäl hänförliga till arbetstagaren. Det sistnämnda är det som aktualiseras i ditt fall. Anledningen till uppsägningen kan då vara exempelvis olämpligt uppträdande eller misskötsel. Det som leder till uppsägning är främst situationer när arbetstagaren inte uppfyllt en väsentlig förpliktelse i anställningen. Det räcker alltså inte med enstaka tillfällen av misskötsamhet för att saklig grund ska föreligga. Det räcker inte heller med ett allmänt otrevligt uppförande. Om det trots allt är så att arbetsgivaren anser att ditt sätt att vara utgör saklig grund för uppsägning, t ex för att det resulterar i samarbetssvårigheter av allvarligare art på arbetsplatsen, så kan arbetsgivaren ändå inte säga upp dig ”bara sådär”. Arbetsgivaren har en plikt enligt LAS att överväga skäliga möjligheter för att undvika uppsägning och på så sätt försöka lösa problemet. I ditt fall ska arbetsgivaren uppmärksamma dig som arbetstagare på att ditt beteende kan ha betydelse för anställningens varaktighet. Det krävs alltså i regel att din arbetsgivare gett dig en tydlig varning om att ditt agerande inte accepteras på arbetsplatsen. Hoppas att allt löser sig!

Uppsägningstid efter 7 års arbete

2014-10-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är tillsvidare anställd på ett bolag som inte är ansluten till kollektivavtalet. Jag har jobbat i 7 år här. Jag har sagt upp mig och arbetsgivaren menar att jag måste jobba tre månader till (i enlighet med kollektivavtalet). Är det så att om man inte är ansluten till kollektivavtalet, det är LAS regler som gäller? Och enligt LAS behöver jag bara ge en månads uppsägningstid? tack
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Generellt är lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig i arbetsförhållanden när det inte finns ett kollektivavtal slutet (2 § lagen om anställningsskydd). Beträffande uppsägningstider enligt LAS, så gäller minst månads uppsägningstid. Uppsägningstiden förlängs i takt med att din anställningstid blir längre. Har du arbetat i 7 år gäller en uppsägningstid om fyra månader (11 § lagen om anställningsskydd). Genom ett kollektivavtal kan emellertid uppsägningstiden regleras.Vänliga hälsningar,

Avskedande på grund av brott

2014-10-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag sitter med i företagsledningen där vi nu upptäckt att våran ekonomiansvarige som arbetat hos oss under flera år har under perioder "lånat" pengar av företaget. Pengarna har alltid återbetalats efter en kort tid.Min fråga är, vilken möjlighet har vi att bli av med den anställde?
Abraham Zeito |Hej och tack för din fråga!Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att avsluta en tillsvidareanställning och ska följa en viss procedur och vissa ordningsföreskrifter i samband med uppsägningen. Om en anställning inte avslutas i enlighet med LAS regler, eller kollektivavtal, kan arbetsgivaren bli skadeståndskyldig mot arbetstagaren.Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) så kan arbetsgivaren välja att säga upp arbetstagaren eller välja att avskeda arbetstagaren. Jag uppfattar formuleringen ''bli av med'' som att ni vill avskeda arbetstagaren. Ett avskedande innebär att arbetsgivaren kan avsluta anställningen med omedelbar verkan och medarbetaren har då inte rätt till någon uppsägningstid. Avsked förutsätter att den anställde grovt åsidosatt sina skyldigheter, till exempel genom brottslighet mot arbetsgivaren, bedrivande av konkurrerande verksamhet, grov illojalitet eller arbetsvägran. Händelseförloppet som du beskriver när ekonomiansvarige ''lånat'' pengar aktualiserar brotten förskingring och trolöshet mot huvudman.När det gäller avsked så gäller i princip samma regler som vid vanlig uppsägning, det vill säga varsel, underrättelse, överläggning och förhandling med facket samt eventuellt avgörande av tvisten i domstol.Varslet om avsked ska lämnas minst en vecka i förväg.När det gäller avskedande finns det en tvåmånadersregel. En arbetsgivare får inte avskeda en person enbart på omständigheter som varit kända mer än två månader. Tanken är att arbetsgivaren ska agera direkt då arbetstagaren gjort en mycket grov förseelse.Bifogar länkar angående uppsägning, avskedande och LAS.(https://lagen.nu/1982:80) (http://www.expowera.se/mentor/foretaget/personal_anstallning_uppsagning.htm)(http://www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Arbetsratt/Uppsagning/)Hoppas att ovanstående besvarade din fråga. Lycka till!Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito