Uppsägning under provanställning

2017-06-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min arbetsgivare har avbrutit min provanställning utan orsak. Både jag och mina kollegor är chockade. Alltid skött mitt jobb. Inte fått några varningar eller på något sätt fått veta att detta skulle komma.Jag vet att det är personligt men det gör det inte rätt ändå! Min chef och hans chef håller varandra om ryggen och skyddar sitt. De är medvetna om att de gjort fel och försöker nu få ett nytt möte med mig för att förklara sig.Vad ska jag göra? Känner mig kränkt och mycket besviken och vill inte bara låta dem göra såhär utan konsekvenser.Fler i personalen har problem med både min chef och hans chef.Jag är inte med i facket pga tidigare dåliga erfarenheter.Tacksam för svar och hjälp att komma vidare.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst, jag beklagar att du blivit uppsagd.Frågor om anställning och uppsägning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), se lagen här. Jag kommer att gå igenom reglerna om provanställning och uppsägning.ProvanställningEn provanställning får löpa i högst sex månader. Efter det ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning eller avslutas av antingen arbetsgivare eller arbetstagare. Vill någon av arbetstagaren eller arbetsgivaren inte att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning ska motparten säga till om det som senast när provanställningen går ut. Om arbetsgivare och arbetstagare inte har avtalat om något annat får provanställningen avbrytas även innan provanställningen går ut (6 §). UppsägningNär arbetsgivaren säger upp en arbetstagare krävs saklig grund för uppsägningen (7 §). Saklig grund för uppsägning kan sägas vara arbetsbrist eller personliga skäl hos arbetstagaren. Vid uppsägning av en provanställning behöver arbetsgivaren däremot inte ange några objektiva skäl. Arbetstagaren bör däremot få underrättelse om provanställningens avslutande minst två veckor i förväg (31 §).I detta fallOm det är så att du och din arbetsgivare inte avtalat bort möjligheten att avbryta provanställningen innan den går ut så har din arbetsgivare rätt att avbryta din provanställning. Arbetsgivaren behöver inte ange någon orsak för att avbryta provanställningen. Det finns tyvärr heller ingen möjlighet till rättslig prövning av arbetsgivarens beslut att avsluta en provanställning.Däremot så kan ett avbrytande av en provanställning prövas enligt diskrimineringsrättsliga grunder. Det innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera en arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om uppsägningen inte går att hänföra till någon av dessa grunder finns det tyvärr inget sätt att angripa arbetsgivarens beslut.Om du skulle behöva ytterligare rådgivning av en jurist rekommenderar jag att du bokar en tid med en av Lawlines jurister på http://lawline.se/boka.Vänligen,

Avbryta timanställning

2017-06-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har varit anställd som personlig assistent i 10 månader och fick i veckan ett mail om att de inte kunde erbjuda fler arbetspass trots att jag hade pass inbokade hela sommaren. Har jag rätt att få veta vad anledningen är till uppsägningen? och kan jag få ett intyg från deras håll att jag arbetat där?
Louise Sundström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om vad som gäller vid uppsägning och en anställnings upphörande finner du i Lag om anställningsskydd (LAS). Vad som krävs för att en anställning ska få avslutas är beroende av vilken anställningsform du har. Om du är anställd tillsvidare får en sådan anställning sägas upp av arbetsgivaren endast om det finns saklig grund. En uppsägning är till exempel aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda arbetstagaren ett annat arbete. Detta framgår av 7§ LAS. Vid en uppsägning av en tillsvidareanställning måste arbetsgivaren uppge skälen för uppsägningen, 9§ LAS. Utifrån de omständigheter du uppger, är det mer troligt att du innehar en tidsbegränsad anställning istället för en tillsvidareanställning. En anställning kan vara tidsbegränsad i form av en allmän visstidsanställning, säsongsarbete eller vikariat, 5§ LAS. I ditt fall verkar det som att du innehar en timanställning eftersom du får erbjudande om varje arbetspass av din arbetsgivare. En timanställning är att betrakta som en serie allmänna visstidsanställningar. Detta innebär att man ingår ett nytt och separat anställningsavtal med arbetsgivaren för varje tillfälle/dag man bokar in och man är alltså endast anställd under den tid man faktiskt jobbar. En allmän visstidsanställning upphör vid anställningstidens utgång och detta utan att någon uppsägning över huvud taget behöver göras innan, se 4§ andra stycket LAS. Vid en timanställning, som alltså är att betrakta som ett flertal allmänna visstidsanställningar, ses varje arbetstillfälle som en ny anställning. Detta betyder också att varje anställning upphör vid själva arbetstillfällets utgång. Arbetsgivaren behöver inte göra någon särskild uppsägning och behöver inte ha några särskilda skäl, utan anställningen upphör automatiskt när den tar slut. Arbetstagaren behöver inte heller göra något särskilt, som att skriva på papper. När din arbetsgivare nu har ”sagt upp” dig innebär det att han/hon inte längre vill boka in dig på några nya pass, och helt enkelt inte ingå några nya anställningsavtal. Detta har arbetsgivaren rätt att göra om du är timanställd och därmed inte är anställd hos arbetsgivaren annat än under de arbetstillfällen som du är inbokad på, och detta utan att ange några skäl. Vad gäller de dagar du har kvar att arbeta, upphör även de anställningarna vid varje arbetstillfälles slut utan att varken du eller arbetsgivaren behöver vidta några särskilda åtgärder. Eftersom de arbetspassen redan är inbokade, har du dock rätt att arbeta dessa pass. Vad gäller intyget, är din arbetsgivare skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg på din begäran, enligt 47§ Lag om arbetslöshetsförsäkring. Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att göra detta. Det man kan göra för att förmå arbetsgivaren att skriva ett intyg är först och främst att hänvisa till lagen för att påpeka att arbetsgivaren faktiskt är skyldig att skriva ett intyg. Om du är medlem i något fackförbund, kan du även vända dig till facket och hoppas på att deras påtryckningar kan få arbetsgivaren att skriva intyget är också ett alternativ.Hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid av en intermittent anställning respektive visstidsanställning

2017-06-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är intermittent anställd vid behov inom kommunal som kock.Har tackat ja till några veckor under sommaten men ångrat mig då jag ev har möjlighet att få fast månadslön på ett annat ställe inom metall.Har jag rätt att säga nej nu?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Intermittent anställning eller allmän visstidsanställning? Intermittent anställning är en anställningsform som inte är lagreglerad. Det är en typ av timanställning som även fungerar som en behovsanställning. Det som kännetecknar en intermittent anställning är att arbetstagaren endast arbetar vid behov efter förfrågan av arbetsgivaren. Med en intermittent anställning har den anställde inte någon rätt att jobba ett visst antal timmar i veckan, men en rätt att tacka nej till erbjudande om ett arbetstillfälle som arbetsgivaren skickar ut. Eftersom den anställde har denna rätt att välja om den vill tacka ja eller nej till ett erbjudande om ett arbetstillfälle, uppkommer ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag.Just i ditt fall tolkar jag det som att du har haft en intermittent anställning men att du nu istället har blivit schemalagd i förväg under några veckor och tackat ja till det. Då är du inte längre intermittent anställd utan visstidsanställd och kan inte tacka nej till det nu i efterhand hur som helst om ni redan har ingått avtal. Allmän visstidsanställning regleras i 5 § lagen om anställningsskydd (LAS) och den innebär som utgångspunkt att du förbinder dig att arbeta utan möjlighet till uppsägning under den perioden som schemat avser, förutsatt att du och arbetsgivaren inte avtalat om något annat. Man kan nämligen avtala om att visstidsanställningar ska kunna sägas upp, s.k "dock längst till och med" anställning. Men har man inte kommit överens om att det ska kunna sägas upp kan varken arbetstagaren eller arbetsgivaren säga upp avtalet förrän avtalstiden har löpt ut.Hur lång är din uppsägningstid? Är det en vanlig visstidsanställning kan den som sagt inte sägas upp, utan du tvingas jobba hela den schemalagda tiden. Har ni avtalat att visstidsanställningen ska gå och sägas upp så gäller en månads uppsägningstid enligt 11 § LAS, eller kortare tid efter överenskommelse. Hade du haft en intermittent anställning så hade det inte funnits en uppsägningstid.Anledningen till att du har uppsägningstid vid visstidsanställning är att du är inbokad för arbete och blir därmed ett skydd för att arbetsgivaren att kunna planera sin verksamhet. Anledningen till att du inte har uppsägningstid vid en intermittent anställning är för att du ändå inte är inbokad för arbete och arbetsgivaren hade ändå inte räknat med att du ställer din arbetskraft till dennes förfogande. Jag rekommenderar dig att höra med din arbetsgivare om vad ni har ingått för avtal, och beroende på det, om du kan tacka nej nu i efterhand utan uppsägningstid, alternativt om arbetsgivaren skulle kunna gå med på en kortare uppsägningstid. Går din arbetsgivare inte med på detta så måste du tyvärr jobba tills ditt schema löpt ut. Är det så att avtalet går att säga upp, har du rätt att lämna efter en månad. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan du också hitta villkor där. Hoppas det var svar på din fråga. Undrar du något mer är det bara att höra av sig! Med vänliga hälsningar

Vilken uppsägningstid gäller för arbetstagare?

2017-06-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej.Jag arbetar i en butik, har gjort det sen i mars. Har 6h/vecka enligt schema, nu är det så att inga anställningsavtal finns för detta arbete. Jag har också en behovsanställning på ett annat arbete där jag endast är när behov finns enligt avtal, och ett tredje arbete som ska vara ett sommarvikariat men där jag ännu inte skrivit under anställningsavtal. Nu har jag sökt ett annat jobb, en heltidstjänst som ska vara under sommaren. Jag undrar mest vad mina tre nuvarande arbetsgivare kan kräva av mig om jag vill säga upp mig?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Senast en månad efter att du påbörjade din anställning i mars 2017 bör din arbetsgivare lämnat skriftlig information till dig som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, lagen om anställningsskydd 6 c §. Jag utgår från att du inte mottagit detta från din arbetsgivare eftersom du angett att det saknas anställningsavtal. Även om du inte mottagit informationen är minsta uppsägningstid en månad både för arbetsgivare och arbetstagare, lagen om anställningsskydd 11 § . Samma gäller för ditt sommarvikariat. Om det inte följer av ditt anställningsavtal eller ett eventuellt kollektivavtal hur lång uppsägningstid du har för din behovsanställning har du även här en månads uppsägningstid. I samtliga fall kan dina arbetsgivare begära att du arbetar schemalagda pass under din uppsägningstid. Med vänlig hälsning,

Brutit anställningsavtal utan saklig grund

2017-06-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |En 20-årig son har ett avtal om sommarjobb på en transportfirma från och med idag den 2017-06-26 och 8 veckor framåt. Igår messade han sin chef och frågade när han skulle vara på plats idag. Han fick då till svar att han inte längre kan erbjudas jobb på grund av vikande orderingång och att en annan anställd återkommit i jobb.Hur ser rättigheter ut? Vad är rimlig ersättning?
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att en arbetsgivare ska ha rätt att säga upp en arbetstagare måste uppsägningen vara sakligt grundad enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). En sådan skulle exempelvis kunna vara att det nu råder arbetsbrist, men då har arbetsgivare fortfarande en skyldighet att förvarana kring detta i förtid. eftersom Arbetsgivare ska dessutom försöka att omplacera er son vilket inte heller verkar ha skett, därför har en överträdelse av LAS ägt rum. Det framgår inte om någon uppsägningstid fanns i avtalet, men om någon sådan var avtalad ska denna självklart också följas.Har du ett skriftligt avtal så blir det mycket lätt att bevisa att ett avtal har träffats. Annars kan det självklart bli svårare att bevisa att avtal verkligen har träffats och för vilken tid. I sådana fall rekommenderar jag er att sammanställa era bevis för att anställningen hade träffats och vilka detaljer som ingick i avtalet.Er son har rätten möjligheten att kräva ersättning för upp till hela den avtalade tiden, men exakt hur mycket ni kan få kan jag tyvärr inte svara på på. Ett troligare alternativ är att uppsägningen tas tillbaka och att er son får jobba över sommaren. Är arbetsplatsen ansluten till något fackförbund bör ni ta kontakt med detta, då de kommer att hjälpa er med att förhandla med arbetsgivaren samt med ytterliggare juridisk rådgivnig.Om ni har andra frågor ber jag er att skriva till oss igen!Vänligen,

Uppsägning på grund av sjukdom

2017-06-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag jobbar på ett företag där jag är fast anställd på. Förra veckan vart jag sjuk pågrund av ett magvirus. Började jobba i måndags men hamnade i en arbetsolycka på tisdagen. Sjukanmälde mig idag så chefen ringde upp o började kräva bild på foten o att jag varor sjuk för ofta o börja bli arg på mig är orolig Att han tänker säga upp mig har han rätt att göra de??
Victoria Nygren |Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Uppsägning kräver saklig grund För att bli uppsagd krävs saklig grund, 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). Saklig grund kan baseras på arbetsbrist eller personliga skäl. En uppsägning med hänvisning till sjukdom utgör personliga skäl. Arbetsdomstolens praxis anger att det förhållandet att en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom är inte saklig grund för uppsägning, såvida inte arbetsförmågan är så pass nedsatt att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse. Föreligger saklig grund i ditt fall? Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ett s.k. rehabiliteringsansvar då en arbetstagare blir sjuk/skadar sig. Detta kan exempelvis vara att skaffa särskild utrustning för att underlätta/möjliggöra arbetet för dig. Ansvaret är mycket långtgående. I det fall rehabiliteringinsatserna ändå inte gör att du kan återgå till din vanliga befattning har arbetsgivaren en skyldighet att omplacera dig till annat ledigt arbete på arbetsplatsen. Det finns dock ingen skyldighet för arbetsgivaren att inrätta nya befattningar och det fordras även att du uppfyller kvalifikationskraven för det nya arbetet. För att du ska kunna bli uppsagd krävs alltså att arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar samt vidtagit åtgärder för att försöka omplacera dig så att du i största utsträckning har möjlighet att fortsätta arbeta på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren uppfyllt sina skyldigheter och du inte ens efter detta kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren kan saklig grund föreligga. Med hänsyn till uppgifterna i din fråga har det inte gått så pass långt än, varför saklig grund inte kan föreligga. Arbetsgivaren kan således inte som det ser ut nu säga upp dig. Skulle eventuell tvist uppkomma rekommenderar jag dig att ta kontakt med (om du är bunden) ditt fackförbund, som då kan hjälpa dig. Lycka till. Hoppas svaret varit till din hjälp och du är så välkommen att höra av dig igen vid ytterligare frågor!

Avskedande för visstidsanställd

2017-06-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har arbetat i hos ett företag där jag har fått skrivit på ett kontrakt på sex månader. Efter anställningsprocessen har jag arbetat i två dagar och därefter fått sparken. Är det lagligt att man gör detta?Det finns en lag för avskedandet vilket är följande ''18 § Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för avskedandet. Arbetsgivaren får dock grunda avskedandet enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas. Lag (1993:1496).''Så min fråga är då, är det lagligt att avskeda någon på två dagars arbete utan någon omständighet?
Annie Häggblom |Hej, vad roligt att du vänder dig till Lawline!Som jag uppfattat det har du alltså endast arbetat under två dagar av anställningsperioden innan din arbetsgivare avskedat dig, jag kommer därför att gå igenom vad som gäller för att få avskeda en anställd. Då det rör sig om en anställning hamnar man i, precis som du nämnt i frågan, i Lagen om anställningsskydd (LAS). Jag har längst ned kort sammanfattat svaret åt digVilken typ av anställning rör det sig om?Till att börja med vill jag lite kort gå igenom vilken typ av anställning det rör sig om. Man skiljer på en tillsvidareanställning och en visstidsanställning. I ditt fall rör det sig om en visstidsanställning, eftersom att den gäller för en bestämd tid. Att sådant anställningsavtal om tidsbegränsad anställning får tecknas anges i 4 § Lagen om anställningsskydd, och därefter vidare i 5 och 6 §§. Vad gäller för uppsägning/avskedande vid en tidsbegränsad anställning?Även här är 4 § Lagen om anställningsskydd aktuell. En tidsbegränsad anställning gäller tills dess att arbetet slutförts eller anställningstiden löpt ut, om inte annat avtalats. Utgångspunkten är i sådant fall att en uppsägning inte kan göras, då anställningen redan löper på bestämd tid. Man måste även se till kollektivavtalet (om sådant finns), samt det individuella anställningsavtalet för att se om det situationen du hamnat i finns reglerad i något av dessa.Saklig grund krävs för uppsägningFör att överhuvudtaget få göra en uppsägning, krävs att det finns saklig grund för en sådan, vilket anges i 7 § Lagen om anställningsskydd. Detta innebär att det inte ska vara skäligt att arbetsgivaren bereder annat arbete till arbetstagaren. Saklig grund kan finnas till exempel om:Övergång av företag ska skeEkonomiska skälTekniska skälOmorganisation av företagetArbetsbristDet är alltså inte "bara att säga upp" en anställd.Högre krav för avskedningFör avskedande gäller dessutom att ytterligare grund ska finnas. Vi kommer då in på 18 §, vilken då redan nämnt. Och som du påpekat ska det alltså föreligga ett grovt åsidosättande av åligganden mot arbetsgivaren.SammanfattatFör att sammanfatta detta kan man alltså se att huvudregeln för en tidsbegränad anställning är att denna inte kan sägas upp. För att få säga upp en anställd är kravet att en saklig grund ska finnas (7 §), och för att få avskeda en anställd krävs som du nämnt ett grovt åsidosättande (18 §).

Vilken uppsägningstid gäller för arbetstagare?

2017-06-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hallå! Jag undrar lite hur det fungerar med uppsägningstid vid provanställning. Jag har skrivit på ett anställningsavtal för företag A som säger att det är en månad ömsesidig uppsägningstid. Nu 3 veckor efter har jag, fått erbjudande från företag B som jag hellre vill ha. Om jag säger upp mig från företag A kommer jag behöva jobba hos dem i en månad? Som jag har förstått det så finns det inte uppsägningstid från arbetstagares sida gällande provanställning såvida företaget inte har kollektivavtal, vilket företag A inte har. Utan, som jag förstått, kan jag bara säga upp mig med omedelbar verkan, eller har jag förstått fel?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ömsesidig uppsägningstid på en månad innebär att det är en månads uppsägningstid från arbetsgivaren och från din sida. Det innebär att du inte kan säga upp dig med omedelbar verkan, om inte arbetsgivaren går med på det, utan måste arbeta kvar en månad från dagen du sagt upp dig.Med vänlig hälsning,