Uppsägning, personliga skäl

2014-08-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Är det lagligt att en person blir varslad om uppsägning pga personliga skäl på en arbetsplats där övriga anställda gör samma "fel" och även mycket mer "fel" än den uppsagda. Övriga anställda är mycket upprörda att varslade personen "får bära hundhuvudet" då de alla menar det är djupa brister och arbetsmiljöfrågor inom organisationen. Även mellanchefer överväger att säga upp sig pga orimlig behandling och djupt kränkande särbeh. från övre håll. Detta gäller ett myndighetskontor.
Denise Peters |Hej och tack för din fråga!Bestämmelserna om detta hittar du Lagen om anställningsskydd (LAS), här.För att säga upp en arbetstagare krävs alltid saklig grund, se 7§ LAS. När arbetsgivaren använder personliga skäl som uppsägningsgrund måste han tydligt kunna visa på exakt vad det är som föranlett uppsägningen och det är såklart enbart dina egna handlingar som kan ligga till grund för det faktum att du blir uppsagd. En uppsägning får inte heller komma helt oväntat och utan att arbetsgivaren gjort dig uppmärksam på vilken typ av beteende som denne inte tycker om. Arbetsgivaren har ett ganska långtgående ansvar i att försöka få arbetstagare att trivas på arbetsplatsen och samarbetssvårigheter eller dylikt ska inte i första taget angripas med uppsägning utan med samtal och eventuell omorganisation. Arbetsgivaren har dessutom en skyldighet i att försöka omplacera arbetstagare innan hen kan säga upp någon. Har inte detta gjorts föreligger ingen saklig grund och uppsägningen kommer kunna angripas. I den mån du anser att uppsägningen saknar saklig grund kommer du alltså kunna kräva att den ska ogiltigförklaras, se LAS 34§. Anställningen kommer då att bestå tills dess att tvisten är avslutad och du kommer att få lön etc. under denna period. Du har vidare rätt att kräva skadestånd enligt LAS 38§.Viktigt att understryka är att det finns tidsfrister för dessa krav som du måste hålla dig till, annars förlorar du din rätt att angripa din arbetsgivares beteende. Dessa finns i LAS 40 och 41§§. Om din arbetsgivare inte angivit besvärsfrister i uppsägningsbeskedet förlängs dessa väsentligt, om inte, måste du angripa uppsägningen inom två veckor från det att uppsägningen sker.Vad du ska göra är alltså att underrätta din arbetsgivare om att du anser att uppsägningen är ogiltig så snart du kan. Du har bevisbördan för detta så gör det skriftligt. Vänd dig sedan till ditt fack och be om hjälp. Om du inte är medlem så ta hjälp av en jurist eller hör av dig till Tingsrätten om du vill väcka talan mot din arbetsgivare.Vänliga hälsningar

Uppsägningstid för provanställning

2014-08-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag undrar vad som händer om jag blir uppsagt av min arbetsgivare men har redan en godkänd semester vecka precis efter, för jag har för mig att jag har rätt till 2 veckors varsel tid. Räknas då denna vecka som jag redan fått ledigt? p.s jag går under en provanställning som gäller tills den 23:e oktober.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!En provanställning får endast avse en anställningstid på max 6 månader och kan avbrytas med omedelbar verkan av både arbetsgivaren och arbetstagaren, enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) som du kan hitta här. Arbetsgivaren måste dock meddela arbetstagaren 2 veckor innan anställningens upphörande enligt 31 § samma lag, men uppsägningen är giltig även om varseltiden inte iaktas av arbetsgivaren. Den två veckor långa varseltiden avser tiden mellan du fått beskedet och anställningen avslutas, att du har semester under varselperioden kommer inte att innebära att tiden förlängs. Din anställning kommer därför att avslutas det datum arbetsgivaren har meddelat, men har han inte följd reglerna varseltiden kan han vara skyldig att betala skadestånd enligt 38 § LASVänligen,

Uppsagd pga arbetsskada - saklig grund?

2014-08-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har en arbetsgivare rätt att säga upp mig under min sjukskrivning då jag blivit skadad på arbetsplatsen och fått det bekräftat att det är arbetsskada? Kan dom säga upp mig utan någon ersättning? Vad har jag för rättigheter?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare så krävs saklig grund enligt 7§ 1 st. lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt ett rättsfall från arbetsdomstolen (2001:1) är huvudregeln att nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada inte som regel är saklig grund för uppsägning. Undantaget är om nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste dessutom försöka anpassa arbetsplatsen till arbetstagarens förutsättningar. Vidare måste arbetsgivaren försöka omplacera arbetstagaren hos sig till andra arbetsuppgifter för att saklig grund ska kunna föreligga. Det är svårt för mig att ge något säkert svar på din fråga då jag inte har tillräckligt med information men utifrån din beskrivning så verkar det osannolikt att arbetsgivaren skulle ha saklig grund för uppsägningen. Speciellt med tanke på att nedsatt arbetsförmåga på grund av skada och sjukdom ytterst sällan är saklig grund för uppsägning.En icke sakligt grundad uppsägningen kan ogiltigförklaras om du som arbetstagare yrkar på det enligt 15§ 1 st. LAS. Skulle tvist uppkomma om uppsägningens giltighet så upphör den inte fören tvisten är avgjord enligt 15§ 2 st. LAS. Du kan även ha rätt till skadestånd för den ekonomiska skada som du eventuellt har lidit för att du har blivit uppsagd utan saklig grund och för den kränkning det eventuella lagbrottet har inneburit enligt 38§ LAS. Jag skulle rekommendera dig att tala med facket på din arbetsplats om du är medlem i det så att de kan hjälpa dig. Om du inte är medlem i något fack så rekommenderar jag dig att kontakta någon av våra arbetsrättsligt specialiserade jurister som vi samarbetar med så att de kan hjälpa dig. Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till! LAS hittar du här.Vänligen,

Konflikt med arbetsgivare

2014-07-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag är anställd hos ett företag som heter XX ett bolag som sysslar med boende till asylsökande. Nu har en konflikt uppstått på grund av att fackförbundet begärde in anställningsavtal, lönespecifikationer samt arbetsgivarintyg. Facket upptäckte oklarheter i löner samt arbetad tid. Förhandling skall hållas med arbetsgivaren i sommar, Igår tisdag den 29/7 kom ett brev till min hemadress, innehållande ett uppsägning av min anställning samt en polisanmälan med anmälan mot mig för att jag stulit alt snatter av bananer från företaget och gett till de boende.Arbetsgivaren har även tidigare hotat med att ge mig 2 alternativ: Att jag själv säger upp mig, då händer inget, eller att dom säger upp mig och då kommer "allt jag gjort" kommer fram.Jag har delgett allt som skett till facket och dom är inte nöjd. Dom kommer som sagt ta upp alla frågor som gäller mig och hålla förhandling. Arbetsgivaren är väldigt desperat och gör vad som helst för att komma åt mig, Men de verkar inte göra någon nytta.Tror ni att min arbetsgivares problem kommer öka efter denna förhandling?
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga!Som du själv är inne på så låter det som din arbetsgivare är desperat. Det kan bero på att om en arbetsgivare bryter mot Lagen om anställningsskydd, kan arbetsgivaren bli ålagd att betala relativt höga skadestånd, 38 § Lagen om anställningsskydd, https://lagen.nu/1982:80Jag tycker det är positivt att du är med i facket och facket kommer att hjälpa dig i förhandlingen med arbetsgivaren. Du har i din fråga inte angivit vilken anställningsform du har (är du tillsvidareanställd eller är det en tidsbegränsad anställning) eller på vilken grund arbetsgivaren säger upp dig. Det är därför svårt att besvara din fråga. Men för att en uppsägning ska vara giltig krävs att arbetsgivaren har saklig grund, till exempel arbetsbrist. Se 7 § i Lagen om anställningsskydd. En arbetsgivare måste även förhandla enligt, 29 § Lagen om anställningsskydd, om uppsägningen beror på arbetsbrist. Arbetsgivaren har vid arbetsbrist även en omplaceringsskyldighet och måste iaktta att turordningen följs, 22 och 25 §§ LASUtifrån din frågeställning tolkar jag det dock som att din arbetsgivare säger upp dig på grund av personliga skäl. Om uppsägningen beror på personliga skäl har arbetsgivaren en relativt svår bevisbörda. Kraven på arbetsgivaren att visa en godtagbar anledning är svårare.

Obefogad uppsägning och omplaceringsskyldighet

2014-08-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Min fråga handlar om uppsägning utan skäl. Jag jobbar som Personlig Assistent på deltid och anställd på tillsvidare hos en kvinnlig brukare. Jag har precis blivit uppsagd av min arbetsgivare där hon förklarade att brukaren inte vill ha mig längre. Utan vidare orsak var förklaringen till detta. Jag har varit sjuk med en ryggskada på hel månad och idag medan det var min sista dag på sjukskrivningen. Fick en månads uppsägnings lön och inget annat jobb istället,! Är det verkligen rätt att göra så mot mig? Har varit anställd hos dem 1 år och 4 månaderSjukskrivningen då fick jag beskedet om uppsägning där arbetsgivaren ringde mig. Helt.orättvist
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Din fråga behandlas i Lagen om anställningsskydd som du hittar här, https://lagen.nu/1982:80.Om man har en tillsvidareanställning så har man som bekant ett skydd mot obefogade uppsägningar. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, LAS 7§. En uppsägning kan inte anses vara sakligt grundad om man kan kräva att arbetsgivaren bereder ett annat arbete hos sig, LAS 7§. Som du själv är inne på är det kanske där arbetsgivaren i ditt fall har brustit. Då problemet verkar vara att brukaren inte länge ”vill ha dig”, verkar det rimligt att arbetsgivaren istället ser till att du får jobba med en annan brukare om sådana finns. Baserat på vad du skriver verkar det inte orimligt att kräva att en omplacering utreds av din arbetsgivare. Du kan själv ta kontakt med arbetsgivaren och kräva detta. Är du medlem i facket kan det också vara en bra idé att prata med dem för att få stöd och hjälp.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Avskedad vid ansökan om föräldraledighet?

2014-08-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan man bli sparkad från en visstidsanställning (6månaders) om man säger till 2 månader innan att man ansöker om föräldraledighet från månad 5 och framåt?
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning och en tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört om inte annat har avtalats enligt 4§ 2 st. lagen om anställningsskydd (LAS). Vidare kan en tidsbegränsad anställning upphöra genom att arbetstagaren blir avskedad (sparkad i vardagliga termer) enligt 18§ LAS. Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Att ansöka om föräldraledighet är inte ett grovt åsidosättande av sina åligganden mot sin arbetsgivare. Om din arbetsgivare skulle avskeda eller säga upp dig på grund av skäl som har samband med föräldraledighet (exempelvis att du ansöker om det) så kan du få skadestånd, samt få avskedandet ogiltigförklarat. Stöd för detta hittar du i 16, 17 och 22 §§ föräldraledighetslagen (FLL).Hoppas detta var svar på din fråga! Bestämmelserna i LAS hittar här och bestämmelserna i FLL här.Vänligen,

Uppsägningstid vid provanställning?

2014-08-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Sitter i en lite knepig sits.De är så att jag var provanställd på ett företag som inte är kollektivanslutet vad jag vet. men att dom går efter kollektivavtalets löner iallafall.. Jag sa upp mig och dom hävdar 2 veckors uppsägningstid. Efter det har jag sjukanmält mig en vecka, och denna veckan som pågår nu har jag inte hört av mig utan bara struntat i att komma 2 dagar. Skall egentligen jobba Lör-Sön också.Frågan är då om jag är skyldig på något vis att komma på uppsägningstiden öht. Utifrån vad jag läst så är jag inte det. men vill extra kolla med er!!
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För provanställning gäller i regel ingen uppsägningstid. Om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren ska detta meddelas arbetstagaren 2 veckor i förväg enligt 31 § LAS. Detta är en varseltid men ingen uppsägningstid. Något liknande gäller dock inte för arbetstagaren. Arbetstagaren kan meddela arbetsgivaren om uppsägning och sedan gå samma dag eftersom ingen uppsägningstid gäller och arbetstagaren inte har någon varselskyldighet. Detta kan dock vara inskränkt genom ett på arbetsplatsen gällande kollektivavtal enligt 2 § som förelägger arbetstagaren en uppsägningstid. Man har då arbetsskyldighet under uppsägningstiden. Vänligen

Ogiltlighetsförklaring av uppsägning

2014-07-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag blev uppsagd på grund av arbetsbrist och företaget hävdade att detta berodde på att vi inte hade tillräckligt med affärer in i bolaget för att täcka upp för det antal personer som arbetade. Jag var senast anställd och därför gällde turordningsreglerna. Nu, efter dryga 6 veckor, så lägger företaget ut en annons där de eftersöker två nya medarbetare på samma tjänst som jag hade. Enda tillägget är utbildningskrav på en särskild utbildning. Jag saknar inte utbildning, men har inte exakt den utbildningen i botten, och jag vet att jag kan göra jobbet ändå. Det har ju även arbetsgivaren bevisat tidigare när de anställde mig från första början. Jag uppfyller samtliga övriga krav som efterfrågas nu.Jag undrar om jag har rätt till återanställning (jag var anställd som tillsvidare i 1,5 år), hur jag ska göra för att påtala denna rätt, samt vad som händer om företaget hävdar att jag inte har rätt till återanställning?
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en uppsägning ska vara giltlig krävs att arbetsgivaren har saklig grund, exempelvis arbetsbrist. Detta framgår av 7 § i Lagen om anställningsskydd (LAS) som du hittar https://lagen.nu/1982:80. För att en uppsägning ska ogiltligförklaras krävs att arbetstagaren yrkar ogiltlighet vid domstol, då det krävs ett domstolsbeslut för att ogiltligförklara en uppsägning. Det är tyvärr försent för dig att göra detta då tidsfristen gått ut enligt 40 § i LAS. Arbetstagare endast har två veckor på sig att meddela sin arbetsgivare om ogiltlighetsförklarande.När företaget nu vill återanställa kan regler om företrädelserätt bli aktuella för dig. Dessa regleras i 25 § LAS. Det kräver att du har varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren, vilket jag uppfattar varit fallet för dig. Företrädelserätten gäller i nio månader men reglerna om företrädelserätt hindrar inte en arbetsgivare från att organisera sin verksamhet på så sätt att den inte kan utnyttjas, förutsatt att arbetsgivarens inte agerar otillbörligt. Det är svårt för mig att avgöra om du har företrädelserätt, det bästa vore om du kontaktade en arbetsrättsjurist eller tar hjälp av ditt (eventuella) fack.Om du kan kräva företrädelserätt men din tidigare arbetsgivare förnekar dig det kan du kräva skadestånd enligt 38 § LAS. Detta måste du göra inom fyra månader enligt 41 § LAS.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen