Avtala om längre uppsägningstid än LAS erbjuder

2017-12-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har fått ett anställningsavtal med 6 månader uppsägningstid för bägge parter, vilket är förmånligt för mig om företaget av någon anledning behöver säga upp mig, men det är en nackdel för mig om jag skall söka nytt jobb i framtiden, jag förväntas då normalt vara tillgänglig efter max tre månader. Vad säger lagen om jag skriver på, kan jag lämna bolaget innan de avtalade 6 månaderna eller sitter jag fast?Mvh T.
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Har man inte anställningsavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS). I vanliga fall gäller alltså en månads uppsägningstid enligt 11 § LAS. Däremot kan man avtala bort lagen om det är till arbetstagarens fördel enligt 2 § andra stycket LAS.Om du nu skriver på detta avtal så kommer dock 6 månaders uppsägningstid att gälla för båda parter då längre uppsägningstid objektivt sett är mer fördelaktigt för arbetstagaren. Även om det i vissa fall kan kännas som en nackdel för dig så har längre uppsägningstider inte ansetts inskränka arbetstagarens rättigheter. Däremot så kan du försöka prata med din chef och se om ni kan ändra avtalet så att uppsägningstiden blir kortare så det inte uppstår problem om/när du vill byta jobb. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Uppsägning av provanställning

2017-12-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vi har en anställd som inte har lämnat in utdrag ifrån brottsregistret trots vi har begärt in det i mer än 2 månader. Hen har provanställning hos oss sedan 6/9 2017. Hur kan jag som arbetsgivare göra om hen inte lämnar in det? Har jag rätt att säga upp hen för detta?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Regler om provanställningar hittar du i 6 § lag om anställningsskydd (LAS). En provanställning övergår till en tillsvidareanställning om den inte avbryts innan prövotiden har löpt ut. Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan säga upp provanställningen när som helst under prövotiden, utan att behöva ange skäl för uppsägningen. Ett avbrytande av en provanställning prövas alltså inte enligt LAS. Visserligen skulle det kunna angripas med hjälp av andra rättsliga grunder så som diskrimineringslagen, men det verkar inte vara aktuellt i ert fall. Detta innebär att du som arbetsgivare kan säga upp provanställningen under prövotiden utan att behöva uppge något skäl för det. Du måste dock underrätta arbetstagaren om uppsägningen minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är fackligt organiserad måste du samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör, 31 § LAS. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Talan i domstol två år efter uppsägning

2017-12-06 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejMin frågaGammal anstäld som varit uppsagt för två år senKan han nu börja driva ärande till domstol?Med vänlig hälsning Tomas
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag tolkar din fråga som så att en anställd har blivit uppsagd för två år sedan, och nu vill driva ärande om (felaktig) uppsägning eller eventuellt skadestånd.Det korta svaret på frågan är nej. Tidsfristen för att påkalla talan i domstol har löpt ut och det går inte att föra talan vidare till domstol längre.LAS 40–42 §Regler för vad som gäller vid uppsägning av en arbetstagare hittar man i lagen om anställningsskydd (LAS). Om en arbetstagare anser att en uppsägning har gått till på ett felaktigt sätt har en arbetstagare möjlighet att yrka att uppsägningen ogiltigförklaras samt också möjlighet att kräva skadestånd.Om en arbetstagare vill yrka att en uppsägning ska ogiltigförklaras måste dock arbetstagaren meddela detta till arbetsgivaren senast inom två veckor efter den tidpunkt att uppsägningen har skett eller se till ett fackförbund inleder tvisteförhandlingar inom denna tid. Sker det en förhandling måste talan vid domstol väckas senast två veckor efter att förhandlingen har avslutats. Detta framgår av 40 § LAS och är så att säga preskriptionstiden för anställningstvister. Eftersom det nu har gått två år sedan uppsägningen har skett finns det alltså inte längre någon möjlighet att bestrida/tvista uppsägningen. Detsamma gäller anspråk på skadestånd. För skadestånd gäller att arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren om detta inom fyra månader från den tidpunkt uppsägningen har skett eller se till att ett fackförbund inleder förhandling inom fyra månader. Inleder fackförbund en förhandling ska talan om skadestånd väckas vid domstol inom fyra månader efter att förhandlingen har avslutats. Detta framgår av 41 § LAS och är preskriptionstiden för skadeståndstalan i anställningstvister.Vidare stadgar 42 § LAS uttryckligen att om dessa tidsfrister inte följs så har arbetstagaren förlorat sin rätt till talan.Vänliga hälsningar

Vad gäller för avtalad uppsägningstid?

2017-12-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, i mitt anställningsbevis står det följande:"Uppsägningstid:Uppsägning skall ske skriftligen och uppsägningstiden är två månader"Stämmer det då att det är 2 månader åt bägge håll, jag menar om jag säger upp mig eller om jag blir uppsagd så är det två månader oavsett?Tack på förhand!
Åsa Bergqvist |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppsägningstid finns i Lagen om anställningsskydd. För en tillsvidare anställning gäller att anställningen gäller till dess att du som arbetstagare eller din arbetsgivare säger upp det. Den minsta lagstadgade uppsägningstid du har rätt till är en månad, enligt 11 § lagen om anställningsskydd. Jag utgår i det följande från att du har en tillsvidare anställning.Utgångspunkten för avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är att avtal inte får slutas om det ger sämre skydd än lagen, 2 § Lagen om anställningsskydd. Avtalet mellan dig och din arbetsgivare gäller i den mån det inte står i strid med lag eller eventuellt kollektivavtal. Eftersom att avtalet ger dig som arbetstagare rätt till längre uppsägningstid än den lagstadgade gäller alltså avtalet.Detta innebär att du har rätt till två månaders uppsägning om du själv säger upp dig (då gäller avtalet). Däremot, skulle din arbetsgivare säga upp dig kan du ha rätt till en längre uppsägningstid än två månader i den mån det står i strid med lag eller kollektivavtal. Uppsägningstiden du som arbetstagare har rätt till när du sägs upp blir längre i förhållande till hur länge du varit anställd. Efter du har arbetat för din arbetsgivare i fyra år har du rätt till tre månaders uppsägningstid enligt 11 § lagen om anställningsskydd. Då gäller inte avtalet när arbetsgivaren säger upp dig eftersom att det står i strid med lagen och innebär en sämre överenskommelse för dig som anställd, se 2 §. Efter fyra år som anställd har du alltså rätt till tre månaders uppsägningstid. I 11 § kan du se hur lång lagstadgad uppsägningstid du har rätt till i förhållande till hur länge du varit anställd hos din arbetsgivare.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du varmt välkommen att kontakta Lawlines betaltjänst för snabbt svar och service.Mvh/Henrik Berg

Uppsägning av personliga skäl

2017-12-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |hejsan!har en anställd som har jobbat hos mig i två månad, jag skrev på en tillsvidare tjänst på 75 porcent med två månader uppsägningstid (inget provanställning), har fått flera klagomål, hon tog flera rökpauser, klarade inte stress...nu tänker jag säga up henne och min fråga är kan jag? kan eventuellt betala full lön till henne för dem två månad hon har som uppsägningstid!
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En uppsägning ska vara sakligt grundad enligt 7 § Lagen om anställningsskydd (LAS). Vad som anses vara saklig grund varierar från fall till fall. Exempel kan vara att personen inte kommer i tid, inte sköter sitt arbete eller liknande och inte rättar sig efter tillsägelser. Har du sagt till tidigare och personen inte har rättat sig så skulle det kunna utgöra saklig grund. Viktigt är att du måste underrätta arbetstagaren minst 2 veckor innan du ska säga upp personen enligt 30 § LAS. Rörande uppsägningstiden så gäller dom 2 månader ni har avtalat om. I vanliga fall skulle uppsägningstiden vara 1 månad enligt 11 § LAS men eftersom ni har avtalat om bättre villkor för arbetstagaren så gäller alltså 2 månader. Vad det gäller lönen så ska du betala din anställd lönen under uppsägningstiden enligt 12 § LAS. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Turordning vid uppsägning

2017-12-07 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående turordningen? Är anställd på ett företag med mer än 10 anställda. Företaget har minst 12 arbetsplatsområden, där jag jobbar är vi 7 st anställda , vad gäller vid eventuell uppsägning? Med vänlig hälsning.
Stina Jansson |Hej, Tack för din fråga!Vad säger lagen?Som utgångspunkt gäller att en uppsägning måste vara sakligt grundad enligt 7 § Lagen om anställningsskydd (LAS). Saklig grund kan innebära två saker, dels uppsägning på grund av arbetsbrist och dels uppsägning på grund av personliga förhållanden. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska turordningsregler tillämpas enligt 22 § LAS. Någon tillämpning av turordningsreglerna vid uppsägning på grund av personliga förhållanden är det inte fråga om eftersom uppsägningen då riktar sig mot en särskild arbetstagare personligen.Enligt lagen så utgörs turordningskretsen av den aktuella driftsenheten och kollektivavtalsområdet (om det finns på arbetsplatsen - annars görs ingen uppdelning i olika kollektivavtalsområden). Om företaget finns på flera olika orter blir det separata turordningskretsar för de olika orterna. Har företaget flera olika arbetsställen, så kallade driftsenheter, på samma ort, blir de också olika turordningskretsar. Notera att fackliga organisationen kan begära att det skapas en gemensam turordning för driftsenheter på samma ort. Inom respektive turordningskrets ska en turordningslista upprättas. Arbetstagares plats i turordningen bestäms av den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren. Den med längst anställningstid har bäst rätt, dvs principen är sist in- först ut enligt 7 § 4 st LAS.Observera att dessa regler är semidispositiva och därför möjliga att avvika från genom kollektivavtal. Det är mycket vanligt med sådana turordningsavvikelser.Vad gäller i ditt fall?Turordningskretsen utgörs av den driftsenhet du jobbar på samt ditt kollektivavtalsområde. I den mån de olika arbetsplatsområdena som det företag du jobbar på har befinner sig inom olika driftsenheter eller på olika orter kommer de att vara separata turordningskretsar. När turordningslistan sedan upprättas kommer ni att placeras utifrån hur länge ni har varit anställda på företaget i fråga och principen sist in först ut tillämpas. Notera igen att detta är regler som är möjliga att avvika från genom kollektivavtal. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats rekommenderar jag dig att undersöka huruvida det finns avvikande överenskommelser i detta eller om utgångspunkten enligt lag gäller. Med vänlig hälsning

När föreligger grund för avsked?

2017-12-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har under någon månad varit anställd på en restaurang, idag gick en hovmästare fram till mig efter att jag redan har stämplat ut för dagen och bytte om, han ville att jag skulle göra en sak till som jag inte riktigt visste att jag skulle göra. Då svarade jag att jag redan har slutat för dagen men ska komma ihåg det till nästa gång. Hovmästarens respons var något i stil med "då har detta varit din sista dag här" och han ville fortsatt att jag skulle göra den saken trots allt. Har han rätt att hota med avsked i detta fall? Måste jag utföra något då jag inte kommer få någon lön för det och är redan klar med dagens arbete i ramen av det överenskomna schemat?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Grund för avsked En arbetsgivare kan endast avskeda en arbetstagare om denna grovt åsidosatt sina åliggande mot arbetsgivaren (18 § LAS). Detta kan exempelvis röra brottsligt beteende såsom stöld från arbetsplatsen. Vidare krävs mycket till för att du ska kunna bli avskedad. Det faktum att du nekade en arbetsuppgift efter att du slutat för dagen utgör således inte grund för avskedande. Grund för uppsägning En uppsägning är en mildare form av avsked som endast kan ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl (7 § LAS). Vad som kan vara ett personliga skäl är när en arbetstagare inte fullgör en arbetsuppgift som ingår i anställningsavtalet. Nu vet jag inte vad för arbetsuppgift som det rörde sig om, men jag förutsätter att det ligger inom din arbetsskyldighet. Att du inte uppfyller denna skyldighet efter första tillsägelse kan inte ensamt utgöra grund för uppsägning då det måste finnas saklig grund (7 § LAS). En förutsättning för att saklig grund ska föreligga är att en arbetstagare ska ha omplacerats innan (7 § 2 st LAS). Det är vidare svårt för en arbetsgivare att uppsäga en arbetstagare på grund av personliga skäl. Övertid I vissa fall har en arbetsgivaren rätt att kräva att en arbetstagare ska arbeta övertid. Detta betyder att du kan få behöva arbeta utöver det som överenskommits i schemat. Dock måste det föreligga särskilda behov som exempelvis ökad arbetsbörda som arbetsgivaren inte kunde förutspå eller insjuknande av personal som inte gick att förutse (se 8 och 8a § Arbetstidslagen). Det ska med andra ord närmast vara att anses som akut, vilket det inte verkar vara i ditt fall. Om du tvingas att arbeta övertid, så har du som arbetstagare ändå rätt att få ersättning för din övertid, så kallad ob tillägg. Hur ob tillägg ser ut i ditt fall beror på hur det regleras i din bransch, ditt anställningsavtal eller eventuellt föreliggande kollektivavtal. Sammanfattningsvis finns ingen grund för avsked eller uppsägning. En arbetsgivare kan kräva att du arbetar övertid förutsatt att det föreligger särskilda behov. I sådana fall har du rätt till ersättning. För att få mer juridisk rådgivning av våra jurister kan du ringa 08-533 300 04 Med vänliga hälsningar

Gäller uppsägningstiden i anställningsavtalet?

2017-12-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Min dotter har en tillsvidareanställning fr o m 26/9 2017. Hon vill säga upp sig idag, 4/12. Enligt anställningsavtalet står det 3 mån uppsägning. Vad gäller?Tack på förhand
Klara Sandrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att uppsägningstiden i anställningsavtalet gäller. Eftersom din dotter har en tillsvidareanställning kan den sägas upp av både henne och arbetsgivaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid (lag om anställningsskydd 4§). En arbetstagare är bunden enligt lag till minst en månads uppsägningstid (lag om anställningsskydd 11 §). Det finns dock inget som hindrar att din dotter och hennes arbetsgivare har avtalat om längre uppsägningstid. Eftersom avtal ska hållas är din dotter alltså bunden av den avtalade uppsägningstiden på tre månader. En arbetstagare kan i vissa fall frånträda sin anställning med omedelbar verkan (lag om anställningsskydd 4 §). Denna möjlighet blir dock bara aktuell vid allvarliga saker såsom att arbetsgivaren dröjt med att betala ut lön en längre tid eller om hen till exempel har begått brott mot arbetstagaren.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,