Uppsägning av vikariatanställning

2015-07-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har en vikariatanställning på 6 månader med ett "från och med ett datum men dock längst till datum". Det står ingenting om uppsägningstid i mitt kontrakt men det står att företaget tillämpar allmänna anställningsvillkor mellan Almega och Unionen samt företagets övriga regler... Kan jag säga upp min tjänst och hur lång uppsägningstid har jag? Tack!/Johanna
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En tidsbegränsad anställning, dvs. en anställning med ett slutdatum, kan inte sägas upp om det inte har avtalats att en sådan möjlighet ska finnas. I ditt fall är det fråga om en vikariatanställning som pågår som längst till och med ett visst datum. När det står såhär i avtalet innebär det att anställningen kan avslutas även innan den absoluta sluttidpunkten om den du vikarierar för återgår till arbetet. Anställningen är däremot fortfarande tidsbegränsad, även om slutdatumet kan variera beroende på när den ordinarie anställde kommer tillbaks, och du kan därmed inte säga upp dig om det inte har avtalats att en sådan möjlighet ska finnas. Den här möjligheten kan framgå av kollektivavtal eller i ditt personliga anställningsavtal. Så vitt jag kan se ger kollektivavtalet mellan Unionen och Almega, vilket din arbetsgivare tycks vara bunden av, ingen möjlighet att avsluta din anställning. Om inte ditt eget anställningsavtal ger utrymme för uppsägning i förtid finns därmed inte någon möjlighet för dig att säga upp dig. Vänligen,

Uppsägningstid

2015-07-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hur lång är uppsägning vid en fråga om dålig arbetsmiljö
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vad gäller arbetsmiljön på en arbetsplats finns det stadgade regler i arbetsmiljölagen om kraven på hur en tillfredsställande arbetsplats ska vara. I lagens 3 kap. redogörs de allmänna skyldigheterna som arbetsgivaren har gentemot sina arbetstagare. Regler kring uppsägning finns i lagen om anställningsskydd, (LAS). Avgörande för hur lång uppsägningstiden är följer av det specifika anställningsavtalet som personen i fråga har, se 4 och 11 §§ LAS. Åsidosätter arbetsgivaren i väsentlig mån de skyldigheter som denne har gentemot sina arbetstagare kan arbetstagaren med omedelbar verkan frånträda sin anställning, se 4 § 3 st. LAS. Sådana skyldigheter innefattar bland annat upprätthållandet av en god arbetsmiljö.Jag har dock svårt att uttala mig mer precist kring hur just din situation ser ut då jag inte har någon bakomliggande fakta. Vill du ha mer information tveka inte att höra av dig igen. Ha en fortsatt bra sommar.Vänligen,

Uppsägning motiverad av personliga skäl; tidsfrister och förfaranderegler

2015-07-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag har blivit uppsagd från min tillsvidareanställning av "personliga skäl ".Detta kom väldigt plötsligt och jag blev ställd av anledningen till detta. Varpå jag skriver under ett papper som ska föreställa en uppsägning.Detta ångrar jag att jag gjorde. Jag fick muntligt höra anledningen som kort sagt gäller en felaktig företagslogga på bilen.Jag har till slut fått se mailet där det står att jag har agerat på ett otrevligt sätt och detta är anledningen till att min chef, som är underentreprenör till företaget som fått mailet, väljer att säga upp mig på Dessa grunder. Det tog tid att få läsa mailet och när jag väl läser så är det inte alls som det gått till. Jag har inte fått någon möjlighet att bemöta detta, ingen varning om något tidigare.Tyvärr så saknades all information om överklagande från chefen sida samt att denne även drog ut på tiden med att visa upp mailet så jag är rädd att tiden för att agera har runnit ut pga det? Jag har redan första dagen efter uppsägningen ifrågasatt detta. Vad har jag för chans tidsmässigt?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Vad först gäller frågan om saklig grund förelegat bör noteras att endast omständigheter som ej varit kända under längre tid än två månader före uppsägningen (någon underrättelse har här ej givits i förväg, varför fristen löper från tiden för uppsägningen) får åberopas (se 7 § 4 st. lagen om anställningsskydd). I detta fall torde den grund som angivits i själva uppsägningshandlingen kunna åberopas även om den varit känd under längre tid än två månader enär den bör anses utgöra en enda fortlöpande handling, medan det påstått otrevliga agerandet troligen får bedömas som en separat handling om det inte varit konstant. Oavsett vilken bedömning som görs gäller förstås att endast omständigheter som åberopats som grund för uppsägningen skall beaktas. Har arbetsgivaren ej på begäran angivit något otrevlig agerande som motiv skall detta sålunda ej beaktas (se 9 § ovannämnda lag). Utöver att få åberopas skall de omständigheter som bildar grunden till uppsägningen förstås i sig vara allvarliga nog att uppsägningen anses saklig. Avgörande vid denna bedömning blir hur de åberopade omständigheterna kan antas påverka arbetstagarens framtida lämplighet. Att en felaktig logotyp använts torde knappast anses allvarligt nog att indikera någon bestående olämplighet om ej graverande omständigheter förelegat (exempelvis en bestående ovilja att trots befogade uppfordringar åtgärda problemet). Denna omständighet kan dock i kombination med ett otrevligt bemötande av kollegor, kunder eller bådadera möjligen anses utgöra saklig grund om det ej varit tal om alltför lindriga avsteg från vad som kan anses lämpligt i berört avseende. Skulle saklig grund ej föreligga är det möjligt att få uppsägningen ogiltigförklarad förutsatt att arbetsgivaren underrättas om arbetstagarens avsikt inom en månad från det att uppsägningstiden gick ut (information om hur ogiltigförklaring yrkas samt hur skadestånd begärs har här utelämnats) (se 34 och 40 §§ ovannämnda lag) och att talan väcks inom två veckor från det att tiden för underrättelse gick ut eller, om förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet dessförinnan påkallats, inom två veckor från det att förhandlingen avslutades (se 40 § lagen om anställningsskydd). Utöver att begära uppsägningen ogiltigförklarad är det möjligt att vid brott mot lagen om anställningsskydd erhålla skadestånd. Storleken av detta skall motsvara den ekonomiska förlust som orsakats med tillägg för en mer godtycklig kränkningsersättning (se 38 § närmast ovannämnda lag). Likt ogiltigförklaring skall talan om skadestånd väckas inom viss tid och föregås av en underrättelse. Fristen är i sagda fall emellertid påtagligt längre än de som gäller för ogiltigförklaring då underrättelse skall lämnas inom fyra månader från det att anställningen upphörde (återigen för att ingen information lämnats i uppsägningen) och talan skall väckas inom fyra månader från det att tiden för underrättelse gick ut eller, om förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet påkallats dessförinnan, inom fyra månader från det att förhandlingen avslutades (se 41 § lagen om anställningsskydd). Inalles gäller således att det är tveksamt om saklig grund kan anses föreligga och att avsaknad därav skulle kunna föranleda såväl skadestånd som ogiltigförklaring, givet att detta sker i rätt tid. Lagen om anställningsskydd finner du här och lagen om medbestämmande i arbetslivet här. Vänligen,

Beräkning av anställningstid och uppsägningstid för tidigare VD

2015-07-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag har precis blivit uppsagd från min tjänst i (bolag 2) där jag har varit anställd i snart åtta månader (dec 2014- juli 2015) som produktchef. Jag har tidigare varit anställd som VD inom ett annat bolag (bolag 1) i samma koncern under nästan tre års tid (jan 2012- nov 2014). När jag slutade denna anställning pga att bolaget lades i vila och gick över till anställningen ovan i bolag 2 så hade jag en sex månaders uppsägningstid (dec 2014-maj 2015) i bolag 1 och fick då en löneersättning för mellanskillnaden i mina två löner under dessa sex månader.När jag nu har blivit uppsagd från bolag 2 så undrar jag hur lång uppsägningstid jag kan tillgodoräkna mig och få lön för och vad det finns för lagutrymme som definierar detta.Jag ser fram emot att höra ifrån dig.MVHMarkus
Daniel Scharff |Hej,tack för din fråga. Bestämmelser om uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS. LAS gäller dock inte personer i företagsledande ställning, enligt 1 §. Du skriver att du varit VD i det första bolaget, under denna tid gäller alltså inte LAS. Din nya tjänst som produktchef är det ovisst med. Jobbar du på ett mindre eller medelstort företag gäller LAS med stor sannolikhet under din anställning som produktchef, om du inte har haft ett väldigt stort självständigt ansvar. Arbetar du på ett stort företag så gäller LAS inte under din anställning i bolag nr 2. Om LAS inte gäller dig måste du förlita dig på det som står i ditt kontrakt, eftersom lagen inte ger dig något som helst skydd.Jag utgår i det följande stycket ifrån att du omfattas av LAS i din anställning som produktchef. Rätten till uppsägningstid regleras i 11 § LAS. För att veta vilken uppsägningstid du har rätt till måste vi beräkna din anställningstid, regler kring detta finns i 3 § LAS. Enligt ett rättsfall (se här) får du desvärre inte tillgodoräkna dig tiden som VD. Det innebär att din anställningstid är åtta månader, eftersom endast ditt arbete i bolag nr 2 kan räknas med. Uppsägningstiden blir därför en månad, enligt 11 § första stycket LAS.Sist vill jag också understryka att 11 § LAS kan åsidosättas. Har du förmånligare villkor i ditt kollektivavtal eller i ditt avtal gäller de istället för LAS.Med vänliga hälsningar

Uppsägningstid, LAS vs anställningsavtal

2015-07-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är anställd sedan 2011 i en blomsteraffär utan kollektivavtal. I anst.avtalet står det att de tillämpar kollektivavtal. Det står specificerat 1 månads uppsägningstid.. Nu har jag sagt upp mig själv enl muntlig ök med chefen första veckan i juli 2015 - med muntlig ök om att min 1 månad uppsägning löper ut under min semester månadsskiftet juli/aug 2015. Nu kommer min chef o säger att jag enl LAS egnt ska ha 3 mån uppsägning pga hur länge jag har jobbat men att vi kan kma överens om att jag stannar augusti ut. Jag har bett att få detta på papper nu, vi ska skriva vid veckoslutet. Men jag undrar vad jag egnt enl LAS har för rättigheter/skyldigheter då jag sagt upp mig själv? Tacksam för snabbt svar!
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Lagen om anställningsskydd(LAS) är en semidispositiv lag vilket innebär att man kan avtala bort vissa delar genom anställningsavtal eller kollektivavtal på arbetsplatsen. Det är dock så att man inte kan försämra en arbetstagares villkor från arbetsgivarens sida så att arbetstagaren hamnar i en sämre ställning än vad hen hade gjort enligt LAS. Då blir det anställningsavtalet ogiltigt. Detta beror på att LAS är tvingande till förmån för arbetstagaren. (2§ LAS) Hade din arbetsgivare sagt upp dig hade du kunnat kräva ut mer än 1 månad om du velat det för att du jobbat där sedan 2011, alltså mer än fyra år. I detta fall hade din uppsägningstid om en månad i ditt avtal blivit till din nackdel i jämförelse med LAS och du hade trots ditt anställningsavtal därför kunnat begära upp till tre månader uppsägningstid. (11§ LAS)Reglerna i 11§ innebär att du har rätt till mer än 1 månads uppsägningstid oavsett vad ditt avtal säger, men det innebär inte att din arbetstagare kan begära att du skall stanna längre än 1 månad när du säger upp dig. Din arbetsgivare har antagligen missuppfattat 11§ i LAS, men du behöver inte stanna längre än en månad på din arbetsplats efter att du sagt upp dig. Jag hoppas detta varit till hjälp!Med vänlig hälsning

Hur beräknas anställningstiden vid uppsägning pga. arbetsbrist?

2015-07-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Om man jobbat heltid, nästan 4 år på ett företag, och sedan blir uppsagd.Blir erbjuden ett vikariat, på 20 tim/vecka (inom ett annat avtal) på samma företag (pga återanställningsskyddet) direkt när uppsägningstiden är slut. Om det nu skulle bli fler varsel var hamnar man då i turordningslistan? Får man gå först, för att man är anställd under ett nytt avtal, eller är det anställningstiden på företaget som styr?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Enligt 22 § fjärde stycket lagen om anställningsskydd (LAS) bestäms turordningen, vid uppsägning på grund av arbetsbrist, med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstiden inom olika avtal hos samma arbetsgivare får alltså räknas samman. All anställningstid får tillgodoräknas, även t.ex. dagar med frånvaro på grund av sjukdom, och alla dagar värderas likadant oberoende av om det rör sig om en anställning på heltid eller på deltid. Det kan dock finnas avvikelser från denna bestämmelse i kollektivavtal.Hoppas mitt svar är till hjälp för dig!Vänlig hälsning,

Besked om anställningens upphörande

2015-07-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag letar efter information om hur många dagar i förhand måste ett företag meddela att kontrakten förlängs inte. Min sista dag på jobbet är 31 augusti men jag har inte fått nån skriftlig information att kontrakten förlängs inte.Tack.
Martin Persson |Tack för din fråga.Denna fråga är beroende av hur länge din tidsbegränsade anställning har pågått vid dess tänkta upphörande. I lagen om anställningsskydd finns det reglerat i dess 15 § och mer specifikt dess första stycke som lyder enligt följande;En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Är anställningstiden så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, skall beskedet i stället lämnas när anställningen börjar.Ur detta kan alltså utläsas att man har rätt till besked om anställningens upphörande en månad innan dess tänkta slutdatum, förutsatt att man då har en sammanlagd anställningstid om tolv månader under de senaste tre åren. Detta besked ska då lämnas skriftligen vilken framgår ur 16 §. Uppfyller man däremot inte denna förutsättning finns det hos arbetsgivaren ingen skyldighet att förvarna om detta förhållande.Vänligen,

Uppsägningstider

2015-07-12 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag har jobbat på ett företag i 3.5 år och nu sagt upp mig. Enligt mitt kontrakt har både jag samt arbetsgivare 3mån uppsägningstid. Jag behöver gå efter 2mån och har informerat om detta samt påvisat att jag kommer ha avslutat alla möten etc (vi jobbar med säsongsinförsäljning och jag menar så klart inte att lämna mitt i). Min arbetsgivare är mkt oresonabel och vill tvinga mig att hålla mig till de 3mån som är sagda enligt avtal. Men enligt LAS så är det väl endast 1mån jag behöver ha hänsyn till? Företaget är ej knytet till kollektivavtal. Kan jag med hjälp av LAS lagen gå efter 2mån?Tack på förhand.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I ditt fall är uppsägningstiden bestämd till tre månader då det har reglerats i anställningsavtalet mellan dig och din arbetsgivare. Huvudregeln inom svensk rätt är att om det finns en sådan bestämd uppsägningstid i anställningsavtalet är det den tidsperioden som gäller. Om uppsägningstiden inte hade reglerats i avtalet hade du kunnat hänvisa till Lagen om anställningsskydd (LAS) som då hade gett dig en uppsägningstid på en månad. Om det hade varit så att det funnits ett kollektivavtal på arbetsplatsen hade reglerna i kollektivavtalet gått före reglerna i LAS. Alltså, huvudregeln för att bestämma uppsägningstiden finns i första hand i anställningsavtalet. Om det i anställningsavtalet inte finns angivit, ska reglerna i kollektivavtalet tillämpas om det finns ett sådant på arbetsplatsen. I sista hand gäller uppsägningstiden enligt LAS. Rent juridiskt har alltså din arbetsgivare rätt att inte låta dig gå efter de två månader som du önskar eftersom både du och din arbetsgivare har skrivit på ett anställningsavtal där det framgår att uppsägningstiden är tre månader. Det innebär att både du och din arbetsgivare har samtyckt till uppsägningstiden och att du har slutat på arbetet först efter att tre månader har passerat. Hoppas att ovan angivet svar var till din hjälp! Med Vänlig Hälsning,