Omedelbar uppsägning efter arbetsgivares innehållande av lön

2015-11-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Min kompis är fastanställd på ett företag som inte betalat hennes lön på 1 månad. Om hon säger upp sig måste hon jobba under uppsägningstiden eller kan hon säga upp dig med omedelbar verkan?
Josefine Andreasson |Hej och tack för din fråga!Enligt 4 § Lag om anställningsskydd (LAS) gäller ett anställningsavtal som huvudregel tills vidare. Enligt 2 stycket i samma bestämmelse anges att ett sådant anställningsavtal kan sägas upp för att upphöra efter en viss uppsägningstid. Din väns uppsägningstid kan regleras i kollektivavtal, i anställningsavtal eller i LAS. Enligt 11 § LAS gäller minst en månads uppsägningstid för både arbetstagaren och arbetsgivaren. 4 § 3 stycket LAS föreskriver dock att en arbetstagare får frånträda sin anställning med omedelbar verkan, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Att arbetsgivaren dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid utgör en anledning till att arbetstagaren får frånträda sin anställning med omedelbar verkan. Om arbetstagaren frånträder anställningen med stöd av bestämmelsen har denne rätt till ekonomiskt skadestånd. Av din fråga kan jag inte utläsa om din vän inte har fått en månads lön utbetalt, eller om det är en månad sedan han eller hon skulle ha fått betalt, vilket gör det svårt att avgöra om det har gått en "inte obetydlig tid". Beroende på hur lång tid det har gått sedan lönen skulle ha utbetalats kan din vän ha rätt att säga upp sin anställning med omedelbar verkan. Är din vän med i facket bör han eller hon vända sig till det för att få råd och hjälp. Lycka till! Vänligen,

Uppsägning vid långtidssjukskrivning

2015-11-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan man säga upp någon pga långtidssjukskrivning?Denna person är sjukskriven minst en gång i månaden och har nu varit sjukskriven sedan den 8 Augusti. Först en månad i taget och nu hela året ut.
Azra Huzejrovic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Uppsägningsmöjligheter regleras i 7 § i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). En uppsägning måste vara sakligt grundad och kan antigen bero på arbetsbrist eller på personliga skäl. Om det finns rimliga möjligheter för arbetsgivaren att erbjuda arbetstagaren ett annat arbete anses uppsägning inte vara sakligt grundad. Uppsägning p.g.a. personlig skäl ska grunda sig i arbetstagarens lämplighet att utföra det arbete som krävs. En typsituation där uppsägning p.g.a. personliga skäl kan bli tillämplig är sjukdom. Att enbart säga upp någon p.g.a. sjukdom är i regel inte en saklig grund om arbetstagaren inom kort kommer kunna utföra arbetet. Arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar, vilket är ett förstärkt anställningsskydd för arbetstagaren. Rehabiliteringsansvaret regleras i 30 kapitlet 6 § socialförsäkringsbalken samt i 3 kapitlet 2A § arbetsmiljölagen (1977:1160). Rehabiliteringsansvaret innebär att att du som arbetsgivare har ansvaret för att genomföra möjliga och relevanta rehabiliteringsåtgärder så att arbetstagaren kommer kunna återgå till arbetet. Om långtidssjukskrivning är att se som saklig grund för uppsägning har prövats av arbetsdomstolen (AD) i rättsfall AD 2007 nr. 12. AD fann att långtidssjukskrivning var saklig grund för uppsägning om arbetstagaren arbetsförmåga har varit nedsatt en längre period och därmed medfört att arbete av betydelse inte har kunnat utföras. Arbetsgivaren hade i detta fall även fullföljt sin omplacerings- samt rehabiliteringsskyldighet. Även i rättsfall AD 2011 nr. 41 fann AD att saklig grund för uppsägning fanns då arbetsgivaren hade fullföljt sina skyldigheter.Sammanfattningsvis kan alltså uppsägning p.g.a långtidssjukskrivning ske om det finns saklig grund för uppsägningen. För att uppsägningen ska anses vara saklig grundad måste arbetstagaren arbetsförmåga vara nedsatt en längre period och därmed medföra att arbete av betydelse inte kan utföras. Arbetsgivaren ska dessutom ha fullföljt omplacerings- samt rehabiliteringsskyldigheten. Hoppas detta var till hjälp! Vänligen,

Uppsägning/Avskedande

2015-11-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag jobbade i en butik och nu har jag fått sparken pga att jag handlat med kuponger som alla andra kunder fast jag har använt fler än en. Har min arbetsgivare rätt och sparka mig för det?
Max Axell |Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline!Här kan lagen om anställningsskydd (LAS) vara tillämpbar, beroende på din anställningsform. Är du tim/behovsanställd finns tyvärr inte så mycket att göra. Jag antar dock i mitt svar att det rör sig om en "tills vidare"-anställning. Enligt 7 § LAS måste en uppsägning från din arbetsgivare vara sakligt grundad. En uppsägning kan vara sakligt grundad på två sätt, arbetsbrist eller personliga skäl. Det verkar röra sig om personliga skäl i ditt fall. Vad som bland annat inräknas i personliga skäl kan vara allt från brott mot din arbetsgivare (t.ex. stjäla från denna) eller dennes kunder, samarbetsproblem till mindre allvarlig misskötsamhet som upprepas, även fast din arbetsgivare påtalat detta. Mindre allvarlig misskötsamhet kan t.ex. vara att komma för sent eller gå emot det arbetsgivaren säger. Har din arbetsgivare t.ex. sagt åt er att ni inte får använda kupongerna kan detta, vid upprepning och efter att arbetsgivaren sagt till, utgöra saklig grund. I ditt fall borde det inte vara tillräckligt för uppsägning, då arbetsgivaren är skyldig att reagera på ditt agerande innan denna kan säga upp dig. Det hela är dock beroende på hur allvarligt det objektivt framstår att du använder dessa kuponger samt om du tidigare blivit tillsagd att detta inte är tillåtet. Har du istället blivit avskedad (arbetsgivaren har inte gett dig någon uppsägningstid) krävs det enligt 18 § LAS att du grovt åsidosatt dina förpliktelser. Ett avskedande är ett väldigt allvarligt moment och det måste finnas mycket allvarliga omständigheter som tillåter det. I ditt fall ser jag absolut inte detta som en möjlighet, men det beror som sagt på omständigheterna jag skrivit om angående uppsägning.Om du är medlem i en fackförening rekommenderar jag att du tar kontakt med denna så de kan lösa problemet. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Underteckna uppsägning?

2015-11-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Ska man skriva på en uppsägning eller man behöver inte skriva under den?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller uppsägning kan det ske av båda parter på en arbetsplats; både av arbetsgivaren och av arbetstagaren själv. Jag kommer därför att utforma mitt svar efter båda situationerna. ArbetsgivarenOm din arbetsgivare vill säga upp dig måste han eller hon kunna visa upp godtagbara skäl, det vill säga ha en saklig grund, för att uppsägningen ska vara giltig. Arbetsbrist eller personliga skäl är sakliga grunder. Om det finns godtagbara skäl för uppsägning blir arbetstagaren delgiven ett uppsägningsavtal där det bland annat ska framgå varför uppsägning ska ske samt besvärshänvisning. Tanken med uppsägningsavtalet är att arbetstagaren ska skriva under men han eller hon kan också vägra att skriva under den. Uppsägningen är trots ingen underskrift från arbetstagaren giltig. Det underlättar självfallet att arbetstagaren skriver under uppsägningsavtalet vilket alltid ska eftersträvas. ArbetstagarenEn uppsägning från arbetstagarens sida kan ske både muntligen som skriftligen. Skriftliga uppsägningar är dock alltid att rekommendera för att undvika missförstånd. Du behöver inte motivera varför du säger upp dig men informationen ska komma din arbetsgivare tillhanda. Om en skriftlig uppsägning upprättas från arbetstagaren själv bör den alltid undertecknas av honom eller henne för att klargöra att uppsägningen verkligen kommer från honom eller henne själv.Sammanfattningsvis kan alltså nämnas att en uppsägning bör undertecknas av både arbetsgivare och arbetstagare. En skriftlig underteckning är alltid att rekommendera eftersom det klargör rättsläget, till exempel när uppsägningstiden ska börja löpa. Underskriften är dock inte lagfäst och sålunda inte ett krav för giltighet. Hoppas jag kunde bringa klarhet i frågan! Vänligen,

Uppsägningstid under provanställning

2015-11-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag har hamnat på ett jobb jag ej trivs på. Jag har jobbat på detta ställe i 5 veckor. Jag har provanställning i 6 månader totalt. Företaget har inget kollektivavtal. Hur fungerar det med uppsägningstid? Om jag tolkat LAS korrekt bör jag kunna meddela arbetsgivare att jag ej vill fortsätta anställning och därefter gå? Samt så undrar jag om arbetsgivare kan avtala om annan uppsägningstid under provanställning än vad som sägs i LAS?Med vänliga hälsningarSebastian
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Provanställning regleras i 6 § lagen om anställningsskydd (LAS). Du har tolkat LAS rätt. En provanställning har ingen uppsägningstid och både arbetsgivare och arbetstagare har rätt att avsluta provanställningen i förtid utan att behöva ange sakliga skäl.För att ändra uppsägningstid vid provanställning krävs enligt 2 § LAS ett kollektivavtal. Arbetsgivaren kan alltså inte avtala med en arbetstagare om annan uppsägningstid om detta inte gjorts i ett kollektivavtal. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Uppsägning av visstidsanställd i förtid

2015-11-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag vill säga upp en visstidsanställd i förtid!Den anställde har ett muntligt avtal om att han skulle få vara kvar till årsskiftet 2015-12-31, och att det eventuellt kunde bli längre än så om vår högsäsong skulle bli som den brukar vara.Tyvärr har orderingången varit väldigt låg, så vi har nu istället arbetsbrist.Detta gör att jag vill avsluta anställningen till månadsskiftet 2015-11-30.Är detta möjligt?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln när det gäller visstidsanställning är att den ska gälla fram tills den avtalade tiden. När visstidsanställningen löper ut så står det arbetsgivaren fritt att välja om denne vill förlänga arbetstagarens anställning eller inte. I ditt fall så vill du i egenskap av arbetsgivare säga upp en arbetstagare med visstidsanställning innan den avtalade tiden. För att det ska vara möjligt måste du som arbetsgivare ha förbehållit dig den rätten. Om du som arbetsgivare inte har gjort det har du inte möjlighet att säga upp anställningen i förtid annat än i det fall att du skulle avskeda den anställde. För avskedande krävs att den anställde grovt har åsidosatt sina arbetsuppgifter. I ditt fall så framgår det dock att du enbart vill säga upp arbetstagaren i förtid på grund av arbetsbrist. Av det skälet kommer inte ett eventuellt avskedande att bli giltigt. Om vi istället utgår ifrån att du faktiskt har förbehållit dig rätten att säga upp den visstidsanställda arbetstagaren i förtid. I det fall så gäller det att uppsägningen ska ske på saklig grund (se 7 § Lagen om anställningsskydd). Med saklig grund avses till exempel arbetsbrist. Om arbetsgivaren påstår att arbetsbrist föreligger så är utgångspunkten att så även är fallet. Detta eftersom man anser att det är arbetsgivaren som bäst känner till verksamheten. Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bara komma att ifrågasättas av rätten ifall det finns omständigheter som tyder på att uppsägningen är grundad på personliga skäl och inte arbetsbrist. I ditt fall så framgår det dock att det faktiskt föreligger arbetsbrist då du beskriver att orderingången har varit väldigt låg. Sammanfattningsvis kan du alltså säga upp en visstidsanställd arbetstagare i förtid på grund av arbetsbrist om du som arbetsgivare har förbehållit dig den rätten. Uppsägningen måste även ske skriftligt (se 8 § Lagen om anställningsskydd). Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Att arbeta till 67 års ålder

2015-11-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag arbetar som lärare sedan jan 1975, med undantag av tre år för vård av barn. Den 8 juli 2016 blir jag 67 år. Jag har mao fortsatt att arbeta heltid trots att jag fyllt 65. Jag undrar nu om min anställning upphör automatiskt i samband med att vårterminen slutar omkr 20 juni eller kan jag förlänga anställningen fram till den dag jag fyller 67 år. Är det min arbetsgivare, Uppsala kommun alt min rektor, som säger upp mig eller kan jag påverka anställningens längd fram till min 67årsdag? Ska jag i så fall agera på något sätt/ta kontakt med min arbetsgivare/kontakta ngn pensionsmyndighet el dyl? Tacksam för svar
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!I egenskap av arbetstagare så har du rätt att kvarstå i din anställning till utgången av den månad då du fyller 67 år, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 32 a §. Eftersom du fyller 67 år den 8 juli så upphör med andra ord din rätt att kvarstå i anställningen i samband med utgången av juli månad, och inte i samband med vårterminens utgång föregående månad.Jag förutsätter att du arbetar i en kommunal skola. I en sådan så är det kommun- och skolledningen som är din arbetsgivare. Om kommun- och skolledningen vill att du ska lämna din anställning på skolan vid utgången av juli månad med hänvisning till att du har fyllt 67 år så måste den lämna skriftligt besked till dig om detta senast en månad i förväg (Lag om anställningsskydd 33 § första stycket). Konsekvensen av att arbetsgivaren inte lämnar ett sådant besked inom föreskriven tid är att du kvarstår i din anställning efter pensionsålderns inträde. Med andra ord så går det alldeles utmärkt att du arbetar vidare om både du och din arbetsgivare önskar detta. Arbetsgivaren kan också välja att avbryta din tillsvidareanställning och därefter erbjuda avtal om tidsbegränsad anställning om denne finner att en sådan lösning är lämpligare. Du kan också själv välja att lämna in en skriftlig uppsägningsansökan hos arbetsgivaren, med datum för sista anställningsdag. Här är det värt att notera att du inte har rätt till längre uppsägningstid än en månad när du har fyllt 67 år (Lag om anställningsskydd 33 § tredje stycket). Pensionsmyndigheten har inget med din uppsägning att göra, men det vanliga i samband med pensionering är att man säger upp sin anställning och börjar ta ut sin pension samtidigt. Till syvende och sist så är detta en fråga om en förhandling med arbetsgivaren om formerna för hur du ska lämna anställningen. Om du vill ha stöd för kommunikationen med kommun- och skolledningen eller ytterligare vägledning så rekommenderar jag att du vänder dig till din fackförening. Med vänlig hälsning

Hur lång uppsägningstid måste en arbetstagare iaktta?

2015-11-07 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare säger att uppsägningstiden är 3 månader om jag vill sluta min anställning. Finns det något sätt att kringgå den lagen så att jag kan sluta tidigare?Mvh Gina
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt LAS 11§https://lagen.nu/1982:80 är en arbetstagare endast skyldig att iaktta en uppsägningstid på 1 mån. Paragrafen är emellertid semidispositiv enligt LAS 2§ st 4. Det innebär att om kollektivavtal tillämpas på arbetsplatsen så kan kollektivavtalsparterna ha avtalat om en längre uppsägningstid som arbetstagarna är skyldiga att iaktta. I och med principen om kollektivavtals utfyllande verkan tillämpas eventuellt kollektivavtalet även på dig, även om du inte är fackligt ansluten.Du får därmed ta reda på om det följer av det kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats (om det finns ett kollektivavtal) att en uppsägningstid på tre månader ska iakttas. Enligt min mening är det föga sannolikt. Om kollektivavtalet inte säger säger något annat, tillämpas huvudregeln i LAS 11§ att du endast är skyldig att iaktta 1 månads uppsägningstid.Lycka till!Vänligen,