Uppsägningstid vid provanställning

2016-08-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen påbörjat en provanställning på 6 månader. Arbetet uppfyller inte den beskrivning jag initialt fått och ser mig nu om för att gå vidare. Vi har inget kollektivavtal och i mitt anställningsbevis står inget om uppsägning annat än att jag 14 dagar innan avslutad provanställning ska få besked om jag får vara kvar. Min fråga är om jag nu finner en annan tjänst med start omgående, har jag då rätt att avbryta min prövotid och gå utan uppsägningstid? Mvh
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 6 § 1 st. Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) (https://lagen.nu/1982:80#P6S1) får ett avtal om provanställning träffas om en tid på högst 6 månader. Därefter övergår anställningen i en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren har givit besked innan prövotidens utgång om att anställningen skall avslutas, se 6 § 2 st. LAS (https://lagen.nu/1982:80#P6S2).En provanställning kan avbrytas i förtid av såväl arbetsgivaren som arbetstagaren, om inte annat är avtalat, se 6 § 3 st. LAS (https://lagen.nu/1982:80#P6S3). Som provanställd kan man bli uppsagd utan saklig grund och LAS föreskriver endast två veckors uppsägningstid för provanställda, se 31 § LAS (https://lagen.nu/1982:80#P31S1). Som arbetstagare kan man avbryta sin provanställning utan uppsägningstid. I praktiken betyder det att du som arbetstagare kan gå direkt på dagen efter att du meddelat din arbetsgivare om att du vill avbryta din provanställning. Naturligtvis är dock viss framförhållning alltid uppskattad av arbetsgivaren. Särskilda bestämmelser om provanställning kan regleras i ett kollektivavtal. Dock beskriver du att något kollektivavtal inte slutits och du behöver således inte ta hänsyn till något sådant.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Uppsägningstid

2016-08-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag är fastighetsmäklare och i mitt anställningsavtal står det att jag har en månads uppsägningstid om jag blir uppsagd men om jag säger upp mig har jag tre månaders uppsägningstid. Är detta lagligt korrekt?
Carl-Johan Lindman |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Uppsägningstidens längd beror på hur länge din anställning har varat. 11 § lagen om anställningsskydd(LAS) stadgar att:Om arbetstagaren säger upp sig själv så är anställningstiden en månad.Om arbetstagaren blir uppsagd gäller en längre uppsägningstid enligt nedan:två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år. Tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år. Fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år. Fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år. Sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.Huruvida uppsägningstiden är lagligt korrekt eller inte beror på om ditt anställningsavtal är ett kollektivavtal eller inte samt vad som är förmånligt för dig som arbetstagare i och med att 11 § LAS är semidispositiv. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller vid kollektivavtal och vad som gäller om det inte rör sig om ett kollektivavtalKollektivavtal Är ditt anställningsavtal ett kollektivavtal så gäller anställningsavtalet framför lagen. Detta framgår i 2 § 3 st. (LAS), där det framgår att man i kollektivavtal får göra avsteg från vad lagen (11 § LAS) stadgar. Vid ett kollektivavtal så är därmed tre månaders uppsägningstid inte ett problem oavsett vad för uppsägningstid 11 § LAS stadgar.Anställningsavtal som ej är kollektivavtalÄr ditt anställningsavtal inget kollektivavtal, gäller som huvudregel lagen framför avtalet. Gällande uppsägningstiden så kan dock avtalet komma att gå före lagen om det är förmånligare för arbetstagaren. Ett förmånligare avtal består vanligen i att uppsägningstiden är avtalad till en längre tid än vad som anges i lagen (11 § LAS) när det gäller uppsägning från arbetsgivarens sida. Ett avtal har alltså företräde framför lagen om avtalet är mer förmånligt för arbetstagaren. I ditt fall så är det dock tvärt om då du endast har en månads uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida men det är tre månaders uppsägningstid om du själv säger upp dig. Om det hade varit tvärt om - att du hade haft rätt till tre månaders uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida och en månads uppsägningstid vid egen uppsägning - så hade regeln om förmånligare avtal kunnat gå före stadgandet i 11 § LAS då ett sådant avtal faktiskt hade varit förmånligare för dig som arbetstagare.För att sammanfatta så kan man säga att i det fallet att ditt anställningsavtal inte är ett kollektivavtal så är det inte lagligt korrekt.Med vänlig hälsning,

Kortaste uppsägningstid för arbetsgivare vid provanställning

2016-08-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan en arbetsgivare ha 1 veckas uppsägningstid under en provanställning (6) månader i avtal? Vad är kortast uppsägningstid en arbetsgivare måste ha?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med får avtal om tidsbegränsad provanställning träffas, om prövotiden är högst sex månader. Om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. En provanställning får även avbrytas före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats. Se 6 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) (https://lagen.nu/1982:80#P6S1).Uppsägningstiden för arbetsgivare vid provanställning stadgas i 31 § LAS, vilken du återfinner (https://lagen.nu/1982:80#P31S1). En arbetsgivare som avser att avsluta en provanställning i förtid, eller avsluta en provanställning för att den inte ska övergå i en tillsvidareanställning, ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen även varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har även rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.Sammanfattningsvis är det inte lagenligt att en arbetsgivare endast har en veckas uppsägningstid stadgad i avtalet för provanställning. Uppsägningstiden måste enligt 31 § LAS (https://lagen.nu/1982:80#P31S1) vara minst 14 dagar. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Nyanställning trots företrädesrätt

2016-07-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min sambo är "timanställd" i en klädbutik.Med timanställd menar jag att hon jobbar relativt lite och har betalt per timme.Hon har i snitt jobbat ca 15-20 tim / mån sedan april 2014, dvs drygt två år.Nu vill arbetsgivaren anställa en annan person, som kommer att jobba mer.Dom vill i och med detta avsluta anställningen av min sambo.Kan dom verkligen göra så?Är inte min sambo att betrakta som "fast anställd" efter drygt två år?Om så - skall väl arbetsgivaren betala ersättning för att min sambo skall sluta?
Martin Persson |Om man som arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd i sammanlagt mer än två år som vikarie eller mer än två år i en allmän visstidsanställning så övergår den anställningen till en tillsvidareanställning enligt 5 § LAS. Observera att dessa två typer av tidsbegränsade anställningar inte kan läggas ihop för att uppnå tvåårsfristen, utan de behandlas var för sig.Om din sambo inte har uppnått detta har hon ändå en företrädesrätt till återanställning eftersom hon sammanlagt vart anställd i mer än tolv månader hos arbetsgivaren (oavsett anställningsform), i enlighet med 25 § LAS. Denna innebär alltså att hon har förtur till arbete, att då nyanställa är ett brott mot denna lag och innebär en skadeståndsgrundande handling från arbetsgivarens sida.Hoppas det löser sig!Vänligen,

Uppsägningstid vid provanställning

2016-08-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejFör tre dagar sen skrev jag på mitt jobb kontrakt(alltså provanställningen) och sen igår fick jag reda på att jag har kommit in på min utbildning (fast skolan hade sagt att jag var längst ner i kön). så jag ringde direkt till arbetgivaren och berättade min situation, och dem säger och det står på mitt avtal att jag har då 1 månad uppsägningstid. är det sant för vad jag vet så har jag 14 dagar eller så är det att jag kan gå på dan, då jag fortfarande är inom prov anställningen?Tyvärr så börjar skolan nu redan på måndag 22/8 så jag vet inte vad jag ska göra??tacksam för snabbt svar.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Uppsägningstid regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). När det kommer till provanställning så finns det ingen lagstadgad uppsägningstid för arbetstagaren, det hindrar däremot inte arbetsgivare och arbetstagare att avtala om uppsägningstid. Det är därmed fullt möjligt med en uppsägningstid på en månad vid provanställning. Därmed det du kan göra är helt enkelt att försöka prata med din arbetsgivare igen och se om det går att lösa situationen.Hoppas det löser sig! Har du fler frågor så tveka inte att återkomma.Vänligen,

Undantag av turordningsreglerna i 22 § LAS

2016-08-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Det är aktuellt med uppsägning på grund av arbetsbrist i en mindre organisation som saknar kollektivavtal. Arbetsplatsen (driftenheten) har 10 anställda plus VD. I det här fallet bör väl LAS §22 gälla om möjligheten att göra undantag för två personer med särskild betydelse för företaget. Stämmer detta antagande?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Precis som du säger har arbetsgivaren rätt att göra undantag från turordningsreglerna i 22 § LAS för två personer eftersom arbetsplatsen har 10 arbetstagare. En VD ingår inte i den kvantifiering som stadgas i nämnda paragraf i enlighet med 1 § LAS.Slutsats. Ditt antagande är korrekt.Om du har följdfrågor eller andra oklarheter, tveka inte att lämna en kommentar så ska jag göra mitt bästa att återkomma.

Turordningsregler vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist

2016-08-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vid uppsägning när det kommer till att det till exempel är för många anställda i relation till ekonomi eller hur mycket det är att göra på arbetsplatsen har jag förstått att sist in först ut gäller. Men hur blir det om en anställd (person 1) börjar heltid från 1 sep, en annan person (person 2) har varit extra arbetare under våren/sommaren men får en heltidstjänst 15 september och den tredje (person 3) har en annan tjänst under 2 månader som började 1 augusti på samma arbetsplats men får samma tjänst på heltid som de två övriga 1oktober. I vilken ordning sägs personerna upp? Vem är egentligen sist in först ut? Tacksam för hjälp!
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 22§ Lag om anställningsskydd (LAS) ska arbetsgivaren iaktta vissa turordningsregler vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist. Att observera är att då paragrafen är semidispositiv kan reglerna åsidosättas genom kollektivavtal. Jag utgår dock i mitt svar från lagens tillämplighet. Innan själva turordningen fastställs har en arbetsgivare med högst 10 arbetstagare rätt att undanta högst 2 arbetstagare från turordningen som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Den eller de arbetstagare som undantas från turordningen har alltså företräde till fortsatt anställning. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren (vid beräkningen huruvida det är högst 10 arbetstagare) bortses enligt 1§ LAS från: 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning, och5. arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställningEnligt 4§ LAS undantas även tidsbegränsat anställda från turordningsreglerna då det endast är tillsvidareanställda som kan sägas upp. Om arbetsgivaren har flera driftenheter ska en turordning göras för varje driftenhet separat. Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits enligt ovan nämnda regler bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid och vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Vid beräkning av arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren ska alltså alla anställningar hos arbetsgivaren läggas ihop oberoende av ledigheter, sjukdom, deltid, avtalsområde, arbetsuppgifter m.m.Enligt 3§ LAS ska särskilda bestämmelser tillämpas vid beräkning av anställningstid enligt 22§ LAS. Denna paragraf behandlar de fall då arbetstagare byter anställning genom att byta arbetsgivare. Om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången då tillhör samma koncern får arbetstagaren i den senare anställningen även tillgodoräkna sig tiden i den förra anställningen. Paragrafen behandlar även övergång av företag enligt 6b§ LAS och återanställning enligt 25§ LAS.Angående person 3 tillämpas möjligen 3§ LAS om arbetstagares rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos annan arbetsgivare i samma koncern. Det framgår inte av frågan men möjligen är det fortfarande samma arbetsgivare men en annan tjänst de första 2 månaderna men detta spelar alltså ingen roll då det är samma företag vilket då även innebär att arbetsgivarna tillhör samma koncern. Person 3 får tillgodoräkna sig även de 2 första månaderna då det är samma företag. Om vi utgår från att denna fråga uppkommer 1 augusti året efter har alltså:- person 1 anställningstid: 11 månader (1 sep 2015 - 1 aug 2016)- person 2 anställningstid: 10 månader 15 dagar (15 sep 2015 - 1 aug 2016) + extraarbete under vår/sommar- person 3 anställningstid: 10 månader (1 okt 2015 - 1 aug 2016) + de 2 månaderna tidigare i annan tjänst på samma arbetsplatsDå det inte framgår hur lång extraarbetet under vår/sommar för person 2 var kan jag inte säga hur turordningen skulle sett ut men förhoppningsvis kan du som har all information göra det nu. Precis som du skriver är huvudregeln "först in, först ut" men då det finns regler som undantar arbetstagare från turordningen och då det är den totala anställningstiden som räknas blir inte alltid huvudregeln tillämplig.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Minsta uppsägningstid när arbetsgivare säger upp

2016-07-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag är timvikarie hos en privat brukare och har blivit uppsagd pga brukaren inte ville ha mig kvar av personliga skäl. I mitt anställningsavtal står att läsa att jag har en uppsägningstid på 2 veckor. Min fråga : Gäller inte LAS lagen på 1 månads uppsägning när arbetsgivaren säger upp avtalet ? Jag skulle nämligen ha arbetat 6 arbetspass inom en 4 veckors period men som jag nu inte får betalt för eftersom arbetsgivaren står fast vid en 2 veckors uppsägningsperiod ! Jag är inte fackligt ansluten och behöver hjälp. Tacksam för ert svar.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Uppsägning och uppsägningstid regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), men kan även regleras i kollektivavtal. LAS ger dock minimiskyddet för den anställde.Uppsägnings från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, en uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att bereda arbetstagaren annat arbete (7 § LAS). Saklig grund kan röra sig om antingen arbetsbrist eller saker som är hänförliga till arbetstagaren personligen. Vid uppsägning av personliga skäl får det inte enbart hänföras till omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än 2 månader. Arbetsgivaren måste också förvarna arbetstagaren om uppsägningen minst 2 veckor i förväg (30 § LAS).Vad som är möjligt när det kommer till uppsägning beror till viss del på vilken anställningsform du har, om du är tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd.TillsvidareanställningVid tillsvidareanställning så måste anställningen sägas upp för att upphöra att gälla. För både arbetstagare och arbetsgivare gäller som minsta uppsägningstid en månad, arbetstagaren kan även ha rätt till längre uppsägningstid beroende på hur länge denne har varit anställd (se 11 § LAS). Undantag får göras endast om det är till förmån för arbetstagaren, eller om det regleras i kollektivavtal. Om kollektivavtal ej finns har du därmed rätt till en månads uppsägningstid då din arbetsgivare sagt upp.Tidsbegränsad anställning En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte något annat har avtalats. Om arbetet pågått i normalfall mer än 12 månader så ska dock arbetsgivaren en månad i förväg lämna besked om att anställningen inte kommer att förlängas. Därmed om det står att din anställning löper från visst datum till visst datum så är anställningen inte uppsägningsbar från varken arbetsgivaren eller arbetstagarens sida. Om avtal ej träffats om att förtida uppsägning är möjlig så kan anställningen endast avbrytas om arbetstagaren grovt misskött sig eller om arbetsgivaren väsentligen åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Om det däremot står att anställningen löper tillsvidare från visst datum men dock som längst till visst datum så är den uppsägningsbar.Med andra ord så ska din arbetsgivare inte kunna säga upp dig med en uppsägningstid på 2 veckor och om du är tidsbegränsat anställd så ska du inte kunna bli uppsagd alls inom anställningstiden enligt ditt anställningsavtal, såvida du inte grovt misskött dig.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny.Vänligen,