Hur lång är tidsperioden för att rikta skadeståndskrav mot arbetsgivaren?

2014-11-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hur länge har jag på mig att kräva skadestånd av min arbetsgivare p.g.a en felaktig uppsägning, exempelvis för brott mot turordningsreglerna i LAS?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att en arbetstagare har rätt att kräva skadestånd av sin arbetsgivare när denne bryter mot lagen om anställningsskydd (LAS) framgår av 38§ i LAS (se https://lagen.nu/1982:80#P38S1). Skadeståndet ska täcka både den ekonomiska förlust som orsakas genom att arbetstagaren t.ex. blir uppsagd på felaktiga grunder, samt ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Hur lång tid som arbetstagaren har på sig att kräva detta skadestånd av arbetsgivaren framgår av 41§ i LAS. Huvudregeln är att arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om sitt skadeståndskrav inom fyra månader från den tidpunkt då den "skadegörande handlingen företogs", det vill säga när själva lagbrottet som grundar skadeståndskravet ägde rum. Det finns dock undantag från denna tidsmässiga huvudregel, som kan bli aktuell om arbetsgivaren har brutit mot 8§ 2st i LAS. Enligt 8§ så ska det nämligen framgå i arbetsgivarens uppsägningsbesked hur den uppsagda arbetstagaren ska gå tillväga om denne vill kräva skadestånd. Om arbetsgivaren har underlåtit att informera om detta, så börjar tidsperioden på 4 månader istället räknas från den dag då anställningen upphörde. Slutligen så framgår det som ett förtydligande i 42§ i LAS, att om arbetstagaren inte kräver arbetsgivaren på skadestånd inom denna fyramånadersperiod, så förfaller dennes rätt att kräva skadestånd därefter. Som svar på din fråga, så är alltså tidsperioden för skadeståndskravet fyra månader, med olika startpunkter beroende på vilken information som gavs vid uppsägningstillfället.Med vänliga hälsningar, 

Lön under uppsägnmingstid vid sjukskrivning

2014-11-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har sjukersättning på heltid från och med maj-14 och nu har jag blivit uppsagd av kommunen (där jag förövrigt arbetat i 24 år)Vad jag förstått så har jag 12 månaders uppsägningstid. (jag fyller 60 år i år) Har jag rätt till ersättning även från kommunen under uppsägningstiden?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Regler om uppsägningstider och ersättning uppsägningstiden finns i lagen om anställningsskydd, LAS som du kan hitta här. Enligt lagens 11 § gäller en uppsägningstid om 6 månader om den anställda har en sammanlagd anställningstid på minst 10 år. Bestämmelsen är semi-dispositiv vilket innebär att den kan frångås genom ett kollektivavtal, det är därför möjligt att en längre uppsägningstid gäller på din arbetsplats. Arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställd som har fått ett beslut om hel sjukersättning, då den anställda inte längre kan utföra några arbetsuppgifter enligt 31 § andra stycket. Under uppsägningstiden är arbetsgivaren skyldig att betala lön till arbetstagaren om denne står till arbetsgivarens förfogande, se 12 §. Om arbetstagaren inte kan utföra arbete åt arbetsgivaren behöver arbetsgivaren inte betala ut lön. Arbetsdomstolen fastslog i AD 1988 nr. 78 att den som får sjukersättning och blir uppsagd inte har rätt till ersättning under uppsägningstiden. Det är dock möjligt att frågan finns reglerad i kollektivavtalet och ge rätt till ersättning under uppsägningstiden. Vänligen,

Yrka ogiltigförklaring av uppsägning alt. avskedande enligt LAS

2014-11-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har blivit uppsagd från mitt jobb på företag X på grund av personliga skäl. Har inte fått någon varning och ingen har sagt något till mig. Fick hem per brev om det. Är heller inte med i facket. Vad ska jag göra? Behöver hjälp.
Essie Malkoc |Hej,Tack för din fråga. Nedan kan du läsa ett kortfattat svar på dina funderingar för att sedan kunna ta ställning till om och hur du vill fortskrida i ärendet. Uppsägning på grund av personliga skälEn uppsägning på arbetsgivarens (AG) initiativ måste vara sakligt grundad, se 7 § 1 st lag om anställningsskydd (1982:80) (LAS) se https://lagen.nu/1982:80 Saklig grund kan föreligga antingen p g a arbetsbrist eller personliga skäl.Praxis har utformat tre krav för att uppsägningen på grund av personliga skäl ska vara sakligt grundad.- AT ska ha misskött sig. Misskötsel föreligger när AT har brutit mot sitt anställningsavtal (AA), oavsett om det sker avsiktligt eller utanför AT:s kontroll. Exempel på misskötsel är samarbetsproblem, olovlig frånvaro, illojalitet m.fl.- AT ska ha varit medveten om att han eller hon misskött sig och att detta inte accepteras. Med andra ord får inte en uppsägning p g a personliga skäl komma som en överraskning eller upplevas som omotiverad. Exempel på ett vanligt förekommande sätt är att medvetengöra AT genom varningar.- AT ska genom misskötseln ha gett upphov till skada. Det ska vara fråga om en faktisk skada som är av betydelse för AG, det omfattar alla typer av skador ekonomiska som immateriella.Utöver detta ska även arbetsgivaren beakta omplaceringsskyldigheten och tvåmånadersfristen, se 7 § 2 och 4 st LAS. Sammanfattningsvis tycks inte din AG i vart fall utifrån informationen som framkommer i din fråga ha efterlevt regleringen i LAS. Dessutom tycks det enligt min uppfattning snarare vara fråga om ett avskedande än en uppsägning,18 § LAS.När AG bryter mot LAS föreligger det dels möjlighet att begära om att ogiltigförklara uppsägningen/ avskedandet, dels grund för att begära skadestånd, se 34 & 38 §§ LAS. Vidare är det viktigt att vara medveten om preskriptionstiden i arbetsrättsliga ärenden, önskar man att begära om att ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande måste man göra det senast två veckor från att uppsägningen/ avskedandet skedde, se 40 § 1 st LAS.Du är välkommen att återkomma med följdfrågor i ärendet. Lycka till!Bästa hälsningar,

Ångra påskrivet anställningsavtal

2014-11-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Kan jag ångra ett påskrivet anställningsavtal med en arbetsgivare innan det träder ikraft?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Jag antar att du menar att du tillträder anställningen visst datum. Ett avtal blir som huvudregel bindande "när man är överens". I detta fall blev avtalet bindande då det skrevs under, och tyvärr innebär det att du inte hur som helst kan ångra dig.  Vanliga uppsägningsregler gäller därför, och du kan därför vara tvungen att arbeta under uppsägningstiden om arbetsgivaren kräver det. I annat fall kan du bli skadeståndsskyldig.Det bästa du kan göra är att höra av dig till arbetsgivaren och fråga om det går bra att du slutar genast. Eftersom du, om jag förstår dig rätt, inte har börjat arbeta än, är nog chansen ganska god att ni kan komma överens. Annars är det en bra idé att säga upp dig genast, så att du åtminstone kommer ur anställningen så snabbt som möjligt!Lycka till!

Påföljder vid vägran att ta tillbaka arbetstagare

2014-11-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Vad blir påföljden om arbetsgivaren vägrar ta tillbaka arbetstagaren?
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. Det saknas regler som gör det möjligt att tvinga en arbetsgivare att ta tillbaka en arbetstagare. För sådana fall kan dock ekonomiskt och allmänt skadestånd skadestånd komma att utdömas enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Ekonomiskt skadestånd innebär ersättning för uppkomna skador som beror på att arbetsgivaren har brutit mot LAS. Detta kan alltså t.ex. utgöra ersättning för uteblivna inkomster. Det allmänna skadeståndet saknar anknytning till en faktiskt förlust för arbetstagaren och kan ses som en form av ”plåster på såren” för arbetstagaren. Allmänt skadestånd kan utgå t.ex. vid kränkning. Ekonomiskt och allmänt skadestånd utgår enligt 38§ LAS. LAS ger även möjlighet att vända sig till domstol och begära att en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklaras. Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en sådan dom kan normerat skadestånd utgå enligt 39§ LAS vilket innebär att skadeståndet beräknas enligt en tabell som står att finna i paragrafen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,  

Uppsägningstid vid provanställning

2014-11-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, under provanställningen så har jag blivit sjuk i två omgångar i sammanlagt 9 dagar. När jag kom tillbaka till jobbet så föreslog min chef att jag ska stanna hemma i ytterligare en vecka för att vara säker på att inte vara smittsam, samt att det finns en risk jag kan bli av med jobbet. Två veckor efter jag kom tillbaka till arbetet så fick jag besked att jag har endast en vecka kvar på jobbet då min uppsägningstid är en månad. Gäller uppsägningstiden från den dagen man få en varning eller från den dagen jag kom tillbaka till jobbet, eller den dagen jag fick beskedet?
Victor Sundh |Hej och tack för din fråga!När det kommer till provanställning kan både arbetsgivaren och arbetstagaren säga upp anställningen utan någon uppsägningstid enligt 6 § Lag om anställningsskydd (LAS). Provanställningen får dock max pågå i sex månader och om inte arbetsgivaren har sagt upp anställningen inom sex månader så övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Vidare gäller enligt 31 § LAS att arbetsgivaren om han vill säga upp provanställningen till upphörande i förtid måste underrätta arbetstagaren om detta senast inom 2 veckor från det att anställningen skall upphöra. Av vad som framgår av din fråga verkar det som att ni har avtalat om en månads uppsägningstid och eftersom denna reglering är till förmån för dig måste din arbetsgivare iaktta den uppsägningstid som framgår av ditt anställningsavtal, se 2 § 2 stycket LAS. Vad gäller formen för arbetsgivarens uppsägning i förtid måste vi utgå ifrån 31 § LAS. Av det lagrummet framgår endast att arbetsgivaren måste underrätta arbetstagaren om att anställningen kommer att upphöra i förtid, men det anges inte om en sådan underrättelse måste vara skriftlig. Om inte anställningsavtalet föreskriver annat torde med andra ord en muntlig underrättelse om anställningens upphörande vara fullgod. I sådant fall räknas uppsägningen från den dagen då arbetsgivaren gav dig besked om att din anställning skall upphöra i förtid. Det saknar betydelse om du har varit sjuk under en period mellan beskedet och den sista anställningsdagen. Det görs alltså inga uppehåll i uppsägningen på grund av din sjukdom. Hoppas att du fått svar på din fråga!  

Uppsägning av personliga skäl eller pga arbetsbrist

2014-11-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Uppsägning p g a sjukdom (d v s om arbetsgivaren gjort allt de ska enligt alla konstens regler) varför hamnar det under "personliga skäl"? Varför inte p g a "arbetsbrist" istället som bättre stämmer överens med situationen? D v s att arbetsgivaren inte kan erbjuda personen andra uppgifter, omplacering etc på just det företaget. Det handlar ju definitivt inte om misskötsel av något slag. Att få det på papper, bli utestängd på arbetsförmedlingen i 45 dagar istället för 5 som det är p g a "arbetsbrist" är ren diskriminering! Personen i fråga är ju redan i ett underläge i och med uppsägning p g a sin sjukdom. Hur stor chans har den personen att bli anställd igen? En person som skött sig men som drabbats av sjukdom och har en lägre arbetsförmåga, men kanske kan utföra anpassade uppgifter i en god arbetsmiljö hos en annan arbetsgivare. Så, varför inte säga upp p g a "arbetsbrist"? Vad spelar det för roll för arbetsgivaren egentligen?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Regleringen kring uppsägningar och avsked finns i Lagen om anställningsskydd(LAS), den hittar du här https://lagen.nu/1982:80.Man skiljer i lagen mellan uppsägning pga personliga skäl och pga arbetsbrist. Vid arbetsbrist har den uppsagde exempelvis rätt till turordningsreglerna(även kallat "sist in först ut") och företrädelserätt till återanställning men detta gäller inte om man blivit uppsagd pga personliga skäl. För att arbetsgivaren ska få säga upp en tillsvidare anställd så krävs saklig grund(7§). Om en person har fått en sjukdom och därför inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter så åligger det arbetsgivaren att ta till alla rimliga åtgärder för att underlätta för den anställde att kunna utföra sitt jobb. Arbetsgivaren har här ett långtgående rehabiliteringsansvar och det kan innebära anpassningar av arbetsplatsen men också omplacering för att en uppsägning ska kunna undvikas. Om arbetsgivaren har gjort allt han rimligen kan och sjukdomen hindrar den anställde från att utför en meningsfull arbetsinsats så kan en uppsägning pga personliga skäl göras och uppsägningen anses då som saklig. Om uppsägningen i detta fallet skulle höra till arbetsbrist så kan konsekvenserna för arbetsgivaren bli oskäliga. Han skulle då vara tvungen att respektera turordningsreglerna och även att ge den uppsägde rätt till företräde vid återanställning(om en nyanställning ska göras)trots att arbetsgivaren redan prövat alla möjligheter till anpassning och omplacering. Jag hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att ta kontakt med oss igen!Mvh

Avskedande/uppsägning pga. brott

2014-10-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan arbetsgivare avskeda person om denne finns i belastningsregistret? Skillnad om denna fanns i registret vid anställnings början eller om denne begår brott under tiden för anställning? När är det tillåtet att avskeda m omedelbar verkan?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Det är fullt möjligt för en arbetsgivare att pga. brottslighet säga upp (inte avskeda) en arbetstagare. I lagen (1982:80) om anställningsskydd 18 § stadgas att avskedande får ske "om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren." Vad bestämmelsen tar sikte på är de mer kvalificerade fall som inte ska behöva tålas i något kontraktsförhållande, exempelvis stöld som riktar sig mot arbetsgivaren (se rättsfallet AD 2013 nr 89) eller misshandel av densamme.Uppsägningsmöjligheten föreligger både ifråga om brottslighet som begåtts innan (om arbetstagaren förtigit detta och därför erhållit tjänsten) och under anställningen, även om det senare normalt torde betraktas som allvarligare. Att brott har begåtts under anställningstiden innebär emellertid inte att man med stöd av lagen kan sägas upp eller ens avskedas hur som helst. En samlad bedömning av omständigheterna måste göras, vilket framgår av AD 1999 nr 47.MVH