Fråga om uppsägning under provanställning

2017-08-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag var provanställd, jobbade i 3 månaderSen jag var sjukskriven och opererade handleden. Under pågående sjukskrivning fick sms frön min arbetsgivare att pågar arbetsbrist jag fått sparken.( jag var sjukskrivit i 4 v till, hur kan dom veta att ingen jobb fins om en månad? Och varför var bara jag sparken?Nu jag har ingen jobb och ingen sjuklön eller semmesterpengar.Har aldrig fått lönespecifikation, och ingen arbetsgivare intyg. Ingen svarar på min telefon eller sms. Vad ska jag göra nu?Jobbade som snickare Tack för hjälpen!
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En provanställning är tyvärr en osäker anställningsform då den kan avbrytas i förtid utan saklig grund (se här). Under den tiden har arbetsgivaren all rätt att säga upp dig som arbetstagare utan att ens uppge några skäl till varför. Hur din arbetsgivare kan veta att det är arbetsbrist även om en månad kan jag tyvärr inte svara på. Men det spelar egentligen inte så stor roll eftersom arbetsgivaren rent juridiskt har rätt att avsluta en provanställning i förtid. Detsamma gäller dig som arbetstagare, du hade också kunnat avsluta din anställning i förtid. Uppsägningstiden som föreskrivs är två veckor. Du har alltså rätt till sjuklön i två veckor till efter att du fick sparken (se här).Angående lönespecifikationen har du givetvis rätt att se den. Om du är med i facket rekommenderar jag att du vänder dig dit för vidare hjälpI Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Lön under uppsägningstiden

2017-08-11 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har sagt upp min från mitt jobb och sista dagen är den 24e men onsdag den 9e när jag var hemma och var sjuk ringer dom min och säger att jag inte behöver komma tillbaka fast det är 14 dagar kvar tills min sista dag är.Är inte med i ett fack förbund så dom vill inte hjälpa mig.Vad ska jag göra Mvh
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämplig lag vid uppsägning från anställning är Lagen om anställningsskydd (LAS) (här).Du har rätt till uppsägningslönI 12 § LAS stadgas att du som arbetstagare har rätt till samma lön och anställningsförmåner under uppsägningstiden även om du inte har några arbetsuppgifter. Utifrån de uppgifter du har gett mig så innebär det att du således fortfarande har rätt till lön under uppsägningstiden fram t.o.m. den 24e, även om du inte är på arbetsplatsen. Observera följande - Måste stå till arbetsgivarens förfogandeTänk dock på följande:Du måste dock stå till arbetsgivarens förfogande om arbetsgivaren kräver det. Det innebär att du som arbetstagare är skyldig att utföra anvisat arbete från arbetsgivaren. Skulle du välja att inte utföra arbetet har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala ut uppsägningslön. Men får du däremot inga arbetsuppgifter har du ändå rätt till uppsägningslön. Skulle du få lön från annan anställning så kan arbetsgivaren avräkna detta på din uppsägningslönI lagens 13 § regleras ett undantag som stadgar följande: Om du har haft en annan anställning under uppsägningstiden, och förvärvat inkomst från den anställningen, får din arbetsgivare avräkna det belopp du förvärvat via den andra anställningen. Samma paragraf säger även att arbetsgivaren får avräkna sådan inkomst som du uppenbarligen hade kunnat förvärva i annan godtagbar anställning under uppsägningstiden. Det är arbetsgivaren som i så fall måste bevisa att du uppenbarligen kunde ha tagit annan anställning under uppsägningstiden men inte gjort detta. Du har en fordran på din arbetsgivare om hen inte betalar ut din slutlönOm din arbetsgivare väljer att inte betala ut din slutlön har du en s.k. fordran på din arbetsgivare att få betalt. Önskar du hjälp med att driva in den rekommenderar jag att du tar hjälp av ett ombud, eventuellt vår juristbyrå.Vill du ha kontakt med dem så bokar du ett möte här. Lycka till,Med vänliga hälsningar

Kan man ångra avtalad uppsägningstid?

2017-08-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! När jag skulle anställas på min nuvarande arbetsplats (tillsvidareanställning) kom min chef med ett anställningsavtal som jag upptäckte hade en lön som var lägre än det vi kom överens om. Skrev inte på och påpekade detta (inga muntra miner från chefens sida), några dagar senare vill chefen att jag ska skriva på ett nytt avtal där lönen är ändrad till rätt summa. Jag upptäckte i samband med det att hen ändrat uppsägningstiden från 1 månad till 3 månader. Det var inget som diskuterats tidigare och inget som nämndes heller när avtalet skulle skrivas på. Jag vågade inte säga något om att jag inte ville ha något annat än den uppsägningstid som gäller enligt kollektivavtalet eftersom jag var rädd att gå miste om den högre lönen alternativt inte få jobbet alls om jag skulle neka att skriva på en gång till.Jag har nu varit anställd 1 år. I gällande kollektivavtal står det att man varit anställd mindre än 2 år gäller 1 månadsuppsägningstid men "Arbetsgivaren och tjänstemannen kan komma överensom annan uppsägningstid." Jag anser inte att vi kommit överens om annan uppsägningstid, men jag skrev tyvärr på i en utsatt situation. Har jag någon möjlighet att korta ner uppsägningstiden till gällande kollektivavtal trots att jag skrivit på ett anställningsavtal där det står 3 månaders uppsägningstid?
Jenny Ångström |Hej och tack för din fråga!Precis som du skriver är det möjligt att avtala om längre uppsägningstid än vad som anges i kollektivavtal.Du skriver att du uppmärksammade att uppsägningstiden var 3 månader när du skrev under avtalet. Avtalet blev bindande när du skrev under det. Din arbetsgivare kan därför kräva att du arbetar de överenskomna 3 månaderna vid en uppsägning. Mitt råd är att du pratar med din arbetsgivare och hör om det finns någon möjlighet att du får en kortare uppsägningstid, förslagsvis 1 månad som ni först hade kommit överens om. Lycka till!

Lojalitetsplikt även på Facebook?

2017-07-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Räknas det som illojalitet mot arbetsgivare om arbetstagaren skriver på Facebook att den söker juridisk/facklig hjälp och vill "knäppa sin chef på näsan"?
Amelie Demelew |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.Den så kallade lojalitetsplikten gäller alltid mellan arbetsgivaren och arbetstagaren så fort du är anställd. Enligt principen får arbetstagaren inte uttala sig på något sätt som kan skada arbetsgivaren. Bryter arbetstagaren mot sin lojalitetsplikt på sådant sätt att det kan skada företaget bryter personen också mot anställningsavtalet vilket kan en vara grund för uppsägning.Att söka facklig hjälp på Facebook innebär vanligtvis inte i sig att man är illojal mot sin arbetsgivare. Däremot kan uttrycket "knäppa sin chef på näsan" på ett offentligt forum uppfattas som att man sätter sig emot arbetsgivaren. Det är överlag mer riskabelt att uttrycka sin missnöjdsamhet på offentliga medier då det lättare kan betraktas som illojalitet mot arbetsgivaren när det publiceras offentligt. Ett smidigare tillvägagångssätt kan vara att med hjälp av exempelvis en facklig representant ta upp sina åsikter direkt med sin arbetsgivare.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.Med vänliga hälsningar,

Skäl för avskedande

2017-08-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om anställd har fuskat på jobbet kan man sparka honom direkt?
Isac Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att omedelbart få skilja en arbetstagare från sin anställning utan krav på omplacering, utan rätt till uppsägningstid osv. krävs det att det finns grund för avskedande. Det räcker inte att det föreligger saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS) för att avskeda arbetstagaren och därmed omedelbart skilja denne från sin anställning. Arbetsgivaren får endast avskeda en arbetstagare som grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). För att ett avskedande ska kunna komma ifråga krävs det ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från arbetstagaren att det inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Exempel på grund för avskedande är uppsåtlig brottslighet, ohederligt handlande, illojal konkurrens och andra grovt olämpliga beteenden som orsakat eller varit ägnade att orsaka skada för arbetsgivaren eller kollegor. Även tillgrepp av saker med lågt värde från arbetsplatsen kan leda till avsked. Vid bedömningen av om det föreligger grund för avskedande sker i allmänhet en värdering av misskötsamhetens karaktär och arbetstagarens ställning m.m. För att definitivt avgöra om ”fusket” i detta fall är tillräckligt allvarligt för att kunna leda till avskedande behövs mer information om omständigheterna i det enskilda fallet. En arbetsgivare som bryter mot reglerna i LAS kan bli skadeståndsskyldig (38 § LAS). Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga. Med vänlig hälsning

Får uppsägningstid räknas in i den sammanlagda anställningstiden?

2017-08-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Finns det någon regel/praxis att uppsägningstiden (uppsägning pga arbetsbrist) skall räknas in i den totala anställningstiden? Min anledning till frågan är att jag fram tills dagen jag blev uppsagd pga arbetsbrist jobbat 9,93 år på företaget. Uppsägningstiden för anställda som jobbat 8-9,99 år är 5 månader, men 10 år och uppåt är uppsägningstiden 6 månader. Om jag får räkna in uppsägningstiden blir min totala tid över 10 år, och jag får 6 månader uppsägningstid.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver har du rätt till 5 månader uppsägningstid på grund av att du jobbat där i minst 8 men inte mer än 10 år. Efter 10 år är uppsägningstiden 6 månader. (11 § lagen om anställningsskydd)Uppsägningstiden utgår från den sammanlagda anställningstiden. I den tiden räknas endast anställningstiden fram till uppsägningstillfället in. Det går alltså inte att ta med uppsägningstiden i den totala anställningstiden. Observera att avvikelser från detta kan ha gjorts i ett eventuellt kollektivavtal. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid uppsägning av provanställning

2017-08-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Får en arbetsgivare verkligen säga upp när som helst och hur som helst om man har en provanställning?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En provanställning får högst uppgå till 6 månader, vilket framgår av 6 § första stycket Lagen om anställningsskydd(LAS). En provanställning kan upphöra genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren lämnar besked om detta till motparten senast innan prövotiden löper ut. Om sådant besked inte lämnas så övergår provanställningen till en tillsvidareanställning 6 § andra stycket LAS.En provanställning kan också avbrytas innan prövotiden har löpt ut genom besked av någon av parterna, 6 § tredje stycket LAS. Det krävs inte saklig grund från arbetsgivarens sida, till skillnad från vad som gäller vid uppsägning av en tillsvidareanställning. Således är det en något mer osäker anställningsform för arbetstagaren som inte har samma skydd som vid uppsägning av tillsvidareanställning. Viktigt att tänka på är dock att bestämmelserna om provanställning är semidispositiva, vilket innebär att man genom kollektivavtal kan göra avvikelser från LAS och på så sätt avtala om uppsägningstid osv. 2 § tredje stycket LAS. Man får dock inte avtala på ett sätt som upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen.Det finns däremot särskilda regler i 31 § LAS om att arbetsgivaren ska lämna besked till arbetstagaren om att avsluta en provanställning senast två veckor i förväg samt lämna varsel till berörd facklig organisation. I andra stycket samma paragraf står det dessutom att arbetstagaren får begära överläggning med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte följer dessa regler kan den bli skadeståndsskyldig, men det påverkar inte den rättsliga verkan av arbetsgivarens beslut att avsluta din provanställning.Sammanfattningsvis så kan din arbetsgivare i princip när som helst avbryta provanställningen utan att ange skäl för detta.Hoppas det var svaret på din fråga och lycka till!

Rätt till lön vid avsked/uppsägning

2017-07-30 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har precis fått sparken. Då jag frågar om min sista lön så betalar arbetsgivaren inte ut min innestående lön pga att jag fått sparken. Kan han göra så ?
Erica Leufstedt |Hej Hans, tack för din fråga!Är det så att du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, har du rätt till en uppsägningstid vars längd beror på hur länge du varit anställd. Uppsägningstiden är dock minst en månad. Detta regleras i Lag om anställningsskydd, LAS, 11§. Under denna period har du rätt att få ut lön, även om du inte har några arbetsuppgifter. Detta regleras i LAS 12§. Har du däremot blivit avskedad på grund av att du misskött ditt arbete har du inte rätt till uppsägningstid och inte heller rätt till lön, mer än för det arbeta du redan har utfört. Om din arbetsgivare vägrar betala lön för det arbete du har utfört begår arbetsgivaren ett fel och du kan begära skadestånd utöver den lön du har rätt till. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,