Uppsägningstid enligt 11 § LAS

2016-10-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Arbetstagaren minsta uppsägningstid är en månad enligt LAS 11§. Om man avtalar bort arbetstagarens rättigheter och villkor om minsta uppsägningstid från en månad till tre månader i kollektivavtal, är det mer generösare än lagen säger? Får man avtala bort LAS 11§ I kollektivavtalen för att arbetstagaren minsta uppsägningstid en månad till tre månad?
André Kalldal |Hej! Tack för din fråga och för att du använder dig av Lawline! Lagen om anställningsskydd är till för arbetstagaren och för att dennes rätt ska bevaras. Som du säger står det i 11 § att minsta uppsägningstid ska vara en månad. Paragrafen är dock vad man kallar för semidispositiv, vilket betyder att den kan avtalas med mer förmånlig uppsägningstid än vad lagen säger. Att ha längre uppsägningstid anses allmänt vara förmånligt för arbetstagaren, då denne behåller sin lön och sina förmåner under hela uppsägningstiden. Som du säger har detta reglerats genom det kollektivavtal som råder hos din arbetsgivare, vilket också är möjligt enligt 2 § LAS.Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Uppsägningstid enligt LAS

2016-10-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag jobbar i och om 10 dagar ska vara 2 år i denna firman. I min avtal finns information att jag har 3 månader uppsägningstid. Men i LAS finns infromation att jag kan ha bara 1 månad uppsägningstid om firman har inget kollektivavtal. Och de har ingen kollektivavtal. Min chef sa att jag måste stanna 3 månader för jag underskrev avtal. Vad ska göra? Kan jag använda LAS att ha 1 månad uppsägningstid?
Anna Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 § 2 st. i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) är ett avtal ogiltigt ifall arbetstagarens rättigheter skulle bli mindre förmånliga än enligt LAS. Precis som du säger får man dock ibland, genom kollektivavtal, göra avvikelser vilket är fallet vad gäller uppsägningstiden enligt 2 § 4 st. LAS jfr 11 § LAS. Men eftersom att kravet för att göra en avvikelse till nackdel för arbetstagaren är att avvikelsen är träffad i ett kollektivavtal, och här dessutom som har godkänts av en central arbetstagarorganisation, får inte din arbetsgivare som inte har något kollektivavtal träffa avtal om en annan uppsägningstid än en månad enligt 11 § LAS. Vidare kan man i samma paragraf utläsa att gränsen går vid två års tid – så när denna tid har passerats kan arbetsgivaren avtala om två månaders uppsägningstid, ett avtal om med en annan tidsfrist är ogiltigt enligt 2 § 2 st. LAS. Du hittar LAS här.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte – tveka inte att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Rätt att säga upp sig under sjukskrivning

2016-10-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej kan jag säga upp mig när jag är sjukskriven?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, du har rätt att säga upp dig när du är sjukskriven. Då har du alltid rätt till minst en månads uppsägningstid enligt 11 § lag om anställningsskydd (LAS). Det innebär att i minst en månad kommer anställningsvillkoren stå kvar. Om du nyss blivit sjuk innebär det till exempel att du har rätt till sjuklön från arbetsgivaren i 14 dagar.Om du varit sjukskriven länge och därmed får sjukpenning i nuläget är det viktigt att du anmäler dig som arbetslös hos arbetsförmedlingen samma dag som du säger upp dig på ditt jobb. Anledningen till varför du bör anmäla dig som arbetslös hos arbetsförmedlingen är att du då fortsatt kan få sjukpenning på samma nivå som om du fortfarande var kvar på din gamla anställning. Detta eftersom att din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) förklaras vilande under den tid du står till arbetsmarknadens förfogande som arbetslös. Detta kan du se i 26 kap 13 § socialförsäkringsbalken. Hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Är muntlig uppsägning med en månads uppsägningstid tillåtet?

2016-10-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har arbetat på min arbetsplats i snart tre år. I februari blev jag uppsagd från min tillsvidareanställning pga arbetsbrist. Jag blev då erbjuden ett vikariat tom 31/12-16. Nu har jag blivit uppsagd från vikariatet muntligt den 13/9-16 med en månads uppsägningstid. Får man göra så? Behöver jag få det skriftligt?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Vid uppsägning pga. arbetsbrist måste arbetsgivaren beakta en viss turordning. Som huvudregel ska den arbetstagare som sist blivit anställd inom den verksamheten där arbetsbristen föreligger bli uppsagd först. Arbetsgivaren måste dessutom iaktta sin omplaceringsskyldighet. Denna skyldighet innebär att arbetsgivaren innan han säger upp en anställd måste försöka bereda annat arbete åt den anställde, eller vidta andra typer av åtgärder som t.ex. att anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid.Att avtala om en månads uppsägningstid i ett centralt kollektivavtal är förenligt med lag (1982:80) om anställningsskydd 11 §. För att ha rätt till längre uppsägningstid krävs att anställningstiden har uppgått till mer än två år och att det inte finns ett kollektivavtal som säger något annat. Hur anställningstiden ska beräknas beror på om det finns ett kollektivavtal som reglerar detta eller inte. Om det inte finns något kollektivavtal som reglerar hur anställningstiden ska beräknas så gäller lagen om anställningsskydd 22 § 4 st. Dvs. all din anställningstid hos arbetsgivaren ska tas med i beräkningen.En lagenlig uppsägning ska vara skriftlig. Därutöver ska arbetsgivaren i uppsägningsbeskedet ange vad arbetstagaren ska iaktta för det fall att han vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet ska vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning. Detta följer av lagen om anställningsskydd 8 §. En muntlig uppsägning är fortfarande giltig men innebär ett formaliafel som kan medföra skadeståndsskyldighet enligt lagen om anställningsskydd 38 §.Eftersom du blivit muntligt uppsagd kommer din anställning att upphöra efter uppsägningstiden men du kommer att kunna kräva skadestånd från din arbetsgivare om det inte finns ett kollektivavtal som tyder på att arbetsgivarens agerande är tillåtet. Skadeståndskravet måste enligt lagen om anställningsskydd 41 § ställas till arbetsgivaren inom fyra månader efter att din anställning upphört.Om du är medlem i en fackförening kan du vända dig till denna för att få mer hjälp. Om du inte är medlem i någon sådan förening kan du yrka om skadestånd vid tingsrätten.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Saklig grund för uppsägning?

2016-10-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Snabb sammanfattning:En anställd på ett åkeri har en längre tid utsatts för mobbning, bad om möte med chefen och mobbare för att lösa problem, dock utan resultat. Blev lovad nytt möte 2 veckor senare. På det mötet blev den mobbade uppsagd pga arbetsbrist!!( en helt felaktig orsak, finns ingen arbetsbrist, bevisning finns).Är detta handlande laglig?Bör inte den mobbade har ett skydd mot repressalier åtminstone under handläggningen av detta mobbningsärende?Tack för svar: Sune G
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt lagen om anställningsskydd ("LAS") måste en uppsägning vara sakligt grundad. En uppsägning på grund av faktiskt föreliggande arbetsbrist är sakligt grundad. Uppgifterna i din fråga tyder dock på att arbetsbristen är påhittad (så kallad "fingerad arbetsbrist") vilket är en osaklig grund för uppsägning. I denna situation tittar domstolen istället på den faktiskt föreliggande grunden för uppsägning (se exempelvis Arbetsdomstolens avgörande AD 2006 nr 68). Om det då visar sig att uppsägningen istället varit av personliga skäl kan den vara sakligt grundad under vissa förutsättningar; till exempel om den anställde misskött sitt arbete och arbetsgivaren påkallat detta.Det är svårt att uttala sig om arbetsgivarens handlande varit lagligt eller inte utifrån förutsättningarna i din fråga. Om uppsägningen är osakligt grundad har den anställde dock rätt till skadestånd (se 38 § LAS). Jag rekommenderar att den anställde i denna situation kontaktar sitt fackförbund för vidare rådgivning och stöd.Med vänlig hälsning,

Vid behov anställning

2016-10-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om jag sagt upp mig och det står att jag är anställd "vid behov". Kan då arbetsgivaren kräva/stämma för summor utöver lönen om jag nekar timmar vid förfrågan under månaden som håller mig kvar under LAS?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar att din "vid behov" anställning är en "timanställning". Vad som gäller för en timanställning regleras inte av LAS eftersom LAS inte erkänner "timanställning" som en anställningsform. Så om du har en timanställning och vill veta vilka skyldigheter du har vid uppsägning så behöver du kolla upp ditt kollektivavtal eller enskilda avtal som du har med arbetsgivaren. Om du är med i en arbetstagarorganisation (facket) så föreslår jag att du tar kontakt med dem.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Gäller ett enskilt avtal före LAS beträffande uppsägningstid?

2016-10-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag jobbar i städfirman snart 2 år. Firman har ingen kollektivavat. I min avtal som är mellan mig och arbetsgivare är uppsägningstid 3 månader. Jag har skrivit den avtal. Jag visste inte att finns annan uppsägningstid i Lag om anställningskydd, som är 1 månad. Jag har skickat min uppsägning till arbetsgivare men med information om 1 månad uppsägningstid enligt med LAS. De sa att jag hade skrivit under avtal så gäller anställningavtal inte LAS. Är det sant? Den avtal är inte förmånlig för mig så jag skrev till de om 2 § andra stycken. Företag har svarat att jag måste slutligen förstå att båda av sidor tecknat anställningavtal och om jag ska sluta mitt jobb förre uppsägningstid (de menar 3 månader) de har rätt till skadestånd. Jag vill sluta mitt jobb enligt med LAS, så efter 1 månad. Inte tidigare. Vad ska göra i den situation? Kan de ha rätt till skådeständ om jag ska sluta jobb efter 1 månad ?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Kollektivavtal och enskilda avtalVilken uppsägningstid som ska gälla för en arbetstagare framgår av lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 11 §. Reglerna i LAS 11 § ska gälla och är tvingande endast om det mellan arbetsgivaren och arbetstagaren inte finns ett giltigt kollektivavtal.Arbetsgivaren kan genom ett centralt kollektivavtal (ett kollektivavtal som är godkänt av en central arbetstagarorganisation) komma överens om andra regler som ska gälla mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, se LAS 2 § fjärde stycket. Det betyder att om det finns ett giltigt kollektivavtal som åsidosätter reglerna i LAS 11 § så kommer LAS 11 § inte längre att vara tvingande. Det som blir tvingande och bindande mellan er är kollektivavtalet, se lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 26 § och 27 §. De nya reglerna i kollektivavtalet behöver inte nödvändigtvis vara till arbetstagarens förmån, utan de kan också vara till arbetstagarens nackdel.Eftersom du säger att arbetsgivaren inte har kollektivavtal så tolkar jag det som att du har skrivit på ett enskilt avtal som ska gälla mellan dig och arbetsgivaren. Det är precis som du säger, enskilda avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen är ogiltiga enligt LAS 2 § andra stycket.Uppsägning Vilken uppsägningstid som ska gälla står i LAS 11 §. Eftersom du har jobbat i snart 2 år (dvs. mindre än 2 år) så ska din uppsägningstid vara en månad. Om du däremot har jobbat i två år så gäller en uppsägningstid på två månader för dig.Om arbetsgivaren har ett gällande centralt kollektivavtal i sin verksamhet som du inte skrivit på så kan arbetsgivaren ändå se till att detta kollektivavtal även gäller för dig, se LAS 2 § sista stycket.Jag rekommenderar dig att vända dig till din arbetstagarorganisation (facket) om du är medlem i en sådan organisation. Om du behöver hjälp med ditt ärende så är du alltid välkommen att höra av dig till Lawlines jurister som kan hjälpa dig i ärendet. Dan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på arbetsrätt. För att boka tid klicka här.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Fråga om diskriminering vid turordning pga arbetsbrist

2016-10-08 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Butiken har tre heltidsanställda + 5 timanställda på 10, 10, 10 , 10 och 32 timmar.Butiken har varslat om att 50 timmars ska bort p g a arbetsbrist.Nu vill ägaren göra undantag för den person som har 32 timmars tjänst p g a att han är man (han är 22 år och varit i butiken i drygt 2 år).Är detta tillåtet och riktigt?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Anställningsförhållanden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) (1982:80) se här och kollektivavtalet om en sådan tecknats av arbetsgivaren.Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta turordningsreglerna i 22 § LAS. Arbetstagarna placeras efter sin anställningstid hos arbetsgivaren, varvid längre anställningstid ger företräde framför kortare. Dock får arbetsgivare med högst tio arbetstagare, som är fallet här, undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivaren är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Personen som har 32 timmars tjänst kan mycket väl undantas vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Han har därför företräde till fortsatt anställning enligt 22 § andra stycket LAS. Arbetsgivaren bryter mot LAS om han tillämpar undantagsregeln i ett annat syfte än att låta verkligt betydelsefulla personer vara kvar i verksamheten.Arbetsgivarens handlande kan också vara i strid med diskrimineringslagstiftningen (DiskL) (2008:567) se här. Enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 p. DiskL får en arbetsgivare inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare. Diskrimineringsgrunderna räknas upp i 1 kap. 4 § 1 p. DiskL och i förevarande fall är det fråga om direkt diskriminering, dvs. att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlats, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet beror på kön. Om personen undantas från turordningsreglerna för att han är man, är det fråga om direkt diskriminering. Det krävs en hel del att bevisa detta, exv. att man jämföra hans arbete med en kvinna som har liknande arbete och jämför deras kvalifikationer. Det räcker med att arbetsgivaren delvis motiverat åtgärden med skäl hänförliga till könsdiskrimineringen. Det krävs inte att åtgärden som företagits varit avsedd att missgynna den som blivit diskriminerad utan det krävs enbart att en diskrimineringsgrunden finns med som en av orsakerna till missgynnandet. Om arbetsgivaren gjort sig skyldig till könsdiskriminering ska han eller hon betala diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär enligt 5 kap. 1 § första stycket DiskL. En arbetsgivare ska också betala ersättning för den förlust som uppkommer, t. ex. om könsdiskrimineringen inneburit ekonomisk förlust för Dig i och med att Du inte fått företräde till fortsatt anställning på grund av diskrimineringen. Det uppställs höga krav för att bevisa att diskriminering skett, men vem som helst får anmäla detta till diskrimineringsombudsmannen (DO) se här.De som kan företräda Dig är enligt 6 kap. 2 § DiskL ideella föreningar som har som mål att tillvarata sina medlemmars intressen, såsom exv. den fackförening som Du är medlem i om Du medger det. DO är annars den statliga myndighet som representerar och för talan vid diskrimineringar.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh