Ångra påskrivet anställningsavtal

2014-11-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Kan jag ångra ett påskrivet anställningsavtal med en arbetsgivare innan det träder ikraft?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Jag antar att du menar att du tillträder anställningen visst datum. Ett avtal blir som huvudregel bindande "när man är överens". I detta fall blev avtalet bindande då det skrevs under, och tyvärr innebär det att du inte hur som helst kan ångra dig.  Vanliga uppsägningsregler gäller därför, och du kan därför vara tvungen att arbeta under uppsägningstiden om arbetsgivaren kräver det. I annat fall kan du bli skadeståndsskyldig.Det bästa du kan göra är att höra av dig till arbetsgivaren och fråga om det går bra att du slutar genast. Eftersom du, om jag förstår dig rätt, inte har börjat arbeta än, är nog chansen ganska god att ni kan komma överens. Annars är det en bra idé att säga upp dig genast, så att du åtminstone kommer ur anställningen så snabbt som möjligt!Lycka till!

Uppsägning av vikariat

2014-10-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag är anställd som vikarie för en som är på föräldraledighet. I mitt avtal står det att jag är anställd för personen xxxxx under perioden som denna är föräldraledig. Vikariatet sträcker sig tills denna personen är åter i tjänst, dock längt till 2014-04-30. Det står inget om uppsägningstid. Jag har läst på lite och fått fram att vikariat ibland inte går att säga upp färrän tiden gått ut. Stämmer detta? Tack Mvh Jenny
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga!Vid tillsvidareanställningar gäller enligt Lag om anställningsskydd (LAS) 11§ en uppsägningstid om minst en månad samt en ökande skal beroende på hur lång anställningstiden varit. I detta ingår dock inte möjlighet till uppsägning av vikariat (tidsbegränsad anställning). Anställningsskyddet för en tidsbegränsad anställning är starkt och det krävs i princip ett väsentligt kontraktsbrott från antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren. Har inget avtalats mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om uppsägning eller står inget skrivet i kollektivavtalet om uppsägning av vikariat, krävs ett väsentligt kontraktsbrott. Du skriver att du vikarie för xxx under dennes föräldraledighet längst till 2014-04-30. Av det tolkar jag att något situationer ovan uppräknade inte är tillämpligt. Din anställning sträcker sig som längst till 2014-04-30 om inte personen xxx kommer tillbaka tidigare från sin föräldraledighet. Vid senast sista april avslutas din anställning utan någon åtgärd från arbetsgivaren behöver vidtas.Jag hoppas du fått svar på din fråga Länk till LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80 Vänligen  

Anställningsskydd för företagsledare

2014-10-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag har träffat en man som är VD för ett familjeägt företag. Är det tillåtet av ägaren i bolaget att säga upp honom pga vem han har en relation med utanför arbetet? (Självklart kommer han att fortsätta sköta sitt jobb på ett professionellt sätt. Så från det hållet kommer det inte att påverkas.)Ska arbetet få bestämma vem man vill dela sitt liv med?Har ägaren och de andra anställda något med hans privatliv att göra så länge han sköter sitt jobb som han ska?Tacksam för svar.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Din frågeställning behandlas i Lag om anställningsskydd som du hittar https://lagen.nu/1982:80.Normalt sett får en arbetsgivare bara säga upp en arbetstagare om uppsägningen är sakligt grundad, LAS 7§. Det innebär att man inte får lägga vilka omständigheter som helst till grund för en uppsägning. Typiskt sett så kan relationer utanför jobbet som inte påverkar arbetet då inte läggas till grund för en uppsägning. Dock beskriver du att din partner är VD i företaget. LAS skyddsbestämmelser gäller inte för arbetstagare som har en företagsledande ställning, LAS 1§. Som VD har man en företagsledande ställning och kan därför inte kräva att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Bakgrunden till den regleringen är att man anser att det är väldigt viktigt att arbetsgivaren kan ha förtroende för sin VD, och därmed också snabbt kunna bli av med en VD som man inte längre har förtroende för. Det finns därför inget hinder enligt LAS för ägaren att säga upp din partner i den här situationen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Risk för uppsägning

2014-10-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, min arbetsgivare vill att alla anställda ska fotograferas och hängas ut på väggen på min arbetsplats med namn och bild. Vi är många som inte vill då vi utför ett myndighetsutövande. Har jag/vi rätt att sägs nej utan att riskera uppsägning?
Mustafa Sheikh Abdi |Hej och tack för din fråga!En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och kan antingen bero på arbetsbrist eller personliga skäl. I detta fall utgår jag från personliga skäl. Se 7 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P7S1Vid uppsägning p.g.a. personliga skäl gör arbetsgivaren en bedömning av arbetstagarnas lämplighet och om det föreligger omständigheter som talar för uppsägning. Misskötsamhet, samarbetssvårigheter, brottslighet, konkurrerande verksamhet, onykterhet, bristande lojalitet (t.ex. baktala chefen) är typiska exempel på sakliga grunder för uppsägning.Jag har svårt att se att det kan ses som sakligt att säga upp personal p.g.a. att de nekar till att personalfoto hängs upp, eftersom det inte passar in på någon av de ovan nämnda typsituationerna. Oftast är det upprepade (mindre allvarliga) förseelser, inte enstaka händelser, som leder till en uppsägning.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avskedande/uppsägning pga. brott

2014-10-31 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan arbetsgivare avskeda person om denne finns i belastningsregistret? Skillnad om denna fanns i registret vid anställnings början eller om denne begår brott under tiden för anställning? När är det tillåtet att avskeda m omedelbar verkan?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Det är fullt möjligt för en arbetsgivare att pga. brottslighet säga upp (inte avskeda) en arbetstagare. I lagen (1982:80) om anställningsskydd 18 § stadgas att avskedande får ske "om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren." Vad bestämmelsen tar sikte på är de mer kvalificerade fall som inte ska behöva tålas i något kontraktsförhållande, exempelvis stöld som riktar sig mot arbetsgivaren (se rättsfallet AD 2013 nr 89) eller misshandel av densamme.Uppsägningsmöjligheten föreligger både ifråga om brottslighet som begåtts innan (om arbetstagaren förtigit detta och därför erhållit tjänsten) och under anställningen, även om det senare normalt torde betraktas som allvarligare. Att brott har begåtts under anställningstiden innebär emellertid inte att man med stöd av lagen kan sägas upp eller ens avskedas hur som helst. En samlad bedömning av omständigheterna måste göras, vilket framgår av AD 1999 nr 47.MVH

Anställningstid

2014-10-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Jag funderar över hur man beräknar uppsägningstid och hur "den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren" ska tolkas. Då min nuvarande anställning är strax över 1år men min totala anställningstid är närmare 13år. Är det bara min nuvarande anställningstid som räknas eller får jag räkna den totala tiden jag har varit anställd trots att jag har testat ett annat jobb i 1½år ?
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga!I lag om anställningsskydd (LAS) § 3 och 22§ stadgas hur beräkning av anställningstiden ska göras. Enkelt sammanfattat ska all tid som en arbetstagare varit anställd hos en arbetsgivare räknas in i dennes totala anställningstid. Du skriver att du varit anställd totalt i 13 år och jag tolkar då som att du räknat in den nuvarande anställningstiden (12 år tidigare + 1 år nu). Angående uppsägningstid är 11§ Las tillämplig som stadgar att du har rätt till en uppsägningstid om 6 månader (då du varit anställd mer än tio år) om arbetsgivaren säger upp dig. Väljer du själv att säga upp dig är uppsägningstiden en månad enligt samma bestämmelse. Länk till LAS har du https://lagen.nu/1982:80Vänligen  

Företrädesrätt till återanställning- skäligt erbjudande

2014-10-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag blev nyligen uppsagd pga arbetsbrist. Jag har skrivit på om att jag vill ha företrädesrätt om det uppstår en ledig tjänst. Sista tiden innan jag blev uppsagd var jag på semester och fick då en fråga om att jobba 1 vecka som vikarie. De nämnde också att jag skulle bli av med min företrädesrätt om jag tackade nej till tjänsten. Då jag inte var inplanerad att jobba och jag var på semester hade jag tagit på mig andra åtaganden och blev därför av med min företrädesrätt då jag var tvungen att tacka nej. Kan detta verkligen stämma? isåfall kan de ju köra lite hur de vill för att se till att jag tackar till slut. Gäller inte detta för återanställning till en fastanställning? har varit fastanställd i 8 år och jobbat för företaget i 10 år.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågan om företrädesrätt till återanställning behandlas i Lag om anställningsskydd, som du hittar https://lagen.nu/1982:80. I 27§ LAS framgår att en arbetstagare förlorar sin rätt till företräde till återanställning om man avvisar ett erbjudande som ”skäligen borde ha godtagits”. Vilka erbjudanden som är att anse som skäliga framgår inte direkt av lagtexten, däremot finns det rättsfall på området. I AD 1982 nr 158 kom Arbetsdomstolen fram till att en chaufför som varit tillsvidareanställd i cirka fem år inte förlorade sin företrädesrätt när han avvisade ett erbjudande om en tre månaders visstidsanställning. I ditt fall har du varit tillsvidareanställd under en längre tid och det rör sig dessutom om en väldigt kort visstidsanställning. Det talar för att du inte bör förlora din företrädesrätt om du avvisar erbjudandet om vikariatet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Uppsägningstider

2014-10-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag har fast anställd på en bemanningsföretag från 20111201. Jag har blivit skadat på jobbet efter jag bar tung då fick jag feber och sen kände jag jätte ont I min rygg , jag bliv sämre och sämre och hade ont i ryggen i två månader, då åkte jag till sjukhuset och träffade , läkare ,och hon sa till mig att jag måste göra operation för att jag har diskbråk. Jag gjorde operation i 20130218 och diskbråk är fortfarande kvar och fortfarande sjukskriven från 20121204 tills nu. Jag var på möte med min arbetsgivare föra vecka hon vill säga upp mig på grund att hon har inget lätt uppdrag som passar min hälsa som uppsägning på grund att arbetsbrist, hon vill inte betala nånting även under uppsägningstiden. Jag undrar om jag få lön under en viss period , Och hur långt tid måste de betala ?om jag acceptera gå med och skriva på min uppsägning som de vill . Med Vänlig Hälsning
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Hur lång uppsägningstiden är beror i huvudsak på hur lång din anställning varit. En uppsägning ska vara minst en månad. Om du arbetat i minst två, men högst fyra år, är uppsägningstiden två månader. Om anställningstiden varit i minst fyra år, men högst sex år, gäller en uppsägningstid om tre månader. Har du arbetar längre än sex år, finns vidare bestämmelsen om uppsägningstiden (11 § lagen om anställningsskydd). Om ett kollektivavtal finns mellan din arbetsgivare och en central arbetstagarorganisation, så kan andra regler gälla vid uppsägning (2 § 4 st. lagen om anställningsskydd). En anställd som blivit uppsagd, har under uppsägningstiden rätt att behålla lön och andra förmåner. Detta gäller även om du inte har några arbetsuppgifter (12 § lagen om anställningsskydd). Vänliga hälsningar,