Innebörden av sammanlagd anställningstid

2018-02-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag har jobbat två år i min nuvarande tjänst på företaget. Men ca 15 totalt på företaget. När startar beräkningen gällande uppsägningstid om jag säger upp mig själv? Från datumet jag började på företaget eller datumet jag skrev på för min senaste tjänst som avdelningschef.Enligt Unionens kollektivavtal: SAMMANLAGD ANSTÄLLNINGSTID VID FÖRETAGET UPPSÄGNINGSTID I MÅNADERMINDRE ÄN 2 ÅR 1 månadFR O M 2 ÅR TILL 6 ÅR 2 månaderFR O M 6 ÅR 3 månader
Hanna Salajin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Uppsägningstider regleras i 11 § lagen om anställningsskydd. Det man ska beräkna är den sammanlagda anställningstiden. Med det menas den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren vid uppsägningstillfället. I ditt fall finns kollektivavtal och då ska man följa kollektivavtalet eftersom 11 § lagen om anställningsskydd kan åsidosättas med kollektivavtal enligt 2 § fjärde stycket lagen om anställningsskydd. I kollektivavtalet finns samma uttryck så med den sammanlagda anställningstiden menas från det datum du börja arbeta hos arbetsgivaren, alltså 15 år sedan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Blev uppsagd utan förvarning från provanställning - kan jag begära skadestånd från arbetsgivaren?

2018-02-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag blev uppsagd igår från min provanställning och fick gå på dan utan förvarning. Beslutet grundade dom på att jag som nyanställd efter sex veckor gjort några fel och att dom inte hade tid att visa mig ordentligt . Trots att jag i mitt cv vid ansökan skrev att min erfarenhet som florist var väldigt liten valde dom att anställa mg. Eftersom jag tog tjänstledigt från mitt ordinarie jobb har jag nu inget att gå tillbaka till förrän v25. Kan jag begära skadestånd från den arbetsgivaren?
Klara Sandrén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om provanställning och uppsägning finns i lag om anställningsskydd (LAS). Enligt lag får arbetsgivaren säga upp dig på dagen vid provanställningDet enkla svaret på din fråga är att det inte finns något i lagen som hindrar din arbetsgivare från att säga upp dig direkt från en provanställning. Man har som utgångspunkt ingen uppsägningstid vid provanställningar och en uppsägning behöver inte heller vara sakligt grundad som vid en tillsvidareanställning. Det spelar alltså ingen roll vilken anledning som ligger till grund för arbetsgivarens beslut i det här fallet. Om inget annat har avtalats får en provanställning avbrytas innan prövotidens utgång (6 § LAS). Framgår avtalad uppsägningstid av anställningsavtal eller kollektivavtal? Situationen kan däremot bli annorlunda om du och din arbetsgivare har avtalat om uppsägningstid eller "förvarnings-tid" i ditt anställningsavtal och/eller om detta framgår av arbetsplatsens kollektivavtal. Då kan dessa avtalade regler gälla istället för lagen (2 § LAS). Om du är fackligt ansluten till ett kollektivavtal, och det framgår av detta kollektivavtal att det på arbetsplatsen ska finnas uppsägningstid även vid provanställning, kan du kräva skadestånd för kollektivavtalsbrott (54 § medbestämmandelagen). Om ni har avtalat om uppsägningstid för provanställningen i ditt anställningsavtal kan du även eventuellt kräva skadestånd för vanligt avtalsbrott. Observera att detta alltså bara gäller om det finns avtalade bestämmelser!Sammanfattningsvis: om inget annat är avtalat så har arbetsgivaren inte gjort något felArbetsgivaren har som utgångspunkt inte gjort något fel. Enligt lag så har man ingen uppsägningstid vid provanställningar. En provanställning får avbrytas i förtid om inget annat har avtalats. Om det däremot framgår av ditt anställningsavtal och/eller tillämpligt kollektivavtal att avbrytande av provanställning ska ske med förvarning, och/eller med uppsägningstid blir situationen en annan. Då kan det eventuellt finnas möjlighet att kräva skadestånd. Ytterligare funderingar?Om du har några ytterligare funderingar eller följdfrågor på det jag nu skrivit är du välkommen att ställa en ny fråga. Du är också välkommen att höra av dig till mina duktiga kollegor här på Lawline på nummer 08-533 300 04. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Arbetstagarens uppsägningstid

2018-02-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag har en fråga angående min uppsägningstid om jag själv säger upp mig.Jag undrar hur lång uppsägningstid jag har.Jag har jobbat på samma företag i 15 år men med olika uppdrag.Mitt senaste avtal skrevs på för två år sedan då jag fick möjlighet att bli kvalitet och miljöchef på företaget.Räknar man då från den dagen jag blev anställd för 15 år sedan eller senaste anställningsavtalet?
Emil Duberg |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Jag utgår i från att du är anställd i allmän eller enskild tjänst vilket gör lagen om anställningsskydd (hädanefter LAS) blir tillämplig. LAS är tvingande till arbetstagarens förmån. För det första betyder detta att reglerna i LAS gäller i de fall inget annat har avtalats. För det andra innebär detta att en arbetsgivare i ett anställningsavtal inte får komma överens om något som är mindre förmånligt än vad du som arbetstagare är berättigad till enligt LAS, till exempel är ett villkor om att du ska ha längre uppsägningstid än vad LAS föreskriver inte tillämpligt.Observera att 1 § LAS föreskriver att lagen inte är tillämplig på anställda i företagsledande position. Detta har dock tolkats snävt, varför jag inte tror att du som kvalitets- och miljöchef omfattas av begreppet; alltså skulle LAS vara tillämpligt.Hur lång uppsägningstid har arbetstagaren?Om du säger upp sig själv har du en månads uppsägningstid oavsett hur lång tid du varit anställd enligt 11 § LAS.Hur lång uppsägningstid har arbetsgivaren?Om arbetsgivaren säger upp dig har denne däremot en uppsägningstid som beror på tiden du varit anställd. Om din sammanlagda anställningstid överstiger 10 år gäller 6 månaders uppsägningstid, se 11 § 7 st LAS. Det är alltså den sammanlagda anställningstiden som åsyftas, inte ifrån när det senaste avtalet skrevs. Om du bytt anställning och gått över till en annan arbetsgivare inom samma koncern tillgodoräknas även här tiden från den förra arbetsgivaren, se 3 § LAS.FörtydligandeOm du säger upp dig själv har du 1 månads uppsägningstid oavsett hur lång tid du varit anställd. Om ditt anställningsavtal föreskriver längre uppsägningstid för din del är detta villkor ogiltigt. Däremot beror arbetsgivarens uppsägningstid, om denne säger upp dig, på hur lång du varit anställd.Hoppas det besvarade din fråga!

Går det att avtala om annan uppsägningstid än den som stadgas i lagen?

2018-02-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Har en ofördelaktig uppsägningstid i mitt kontrakt. Där det står att vid uppsägning från arbetstagaren gäller 3 mån uppsägningstid och vid uppsägning från arbetsgivare gäller 1 månad. Är det ok enligt lagen?
Sofia Wedin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om uppsägningstiderna är okej enligt lagen. Det är en arbetsrättslig fråga vilket innebär att frågan regleras i lag om anställningsskydd (LAS), i eventuella kollektivavtal men även via ditt anställningsavtal. Viktigt att veta om LAS är att den är semidispositiv vilket innebär att du och din arbetsgivare kan avtala om annat än det som står i lagen så länge det inte är till nackdel för dig jämfört med vad lagen säger (2 LAS). Vad säger lagen om uppsägningstid?Enligt LAS har en arbetstagare (du) rätt till minst en månads uppsägningstid om du blir uppsagd, detsamma gäller om du säger upp dig. Då har arbetsgivaren rätt till en uppsägningstid på en månad oberoende hur länge du har jobbat (11 § LAS). Den uppsägningstiden du har rätt till om du blir uppsagd kommer dock att öka successivt med tiden du arbetar. Ju längre du har arbetat ju längre uppsägningstid har du rätt till. Allt mellan 2 månader till (max) 6 månader beroende på hur länge du har jobbet, minst måste du ha jobbat 2 år för att få rätt till 2 månader och 6 månader om du har jobbat längre än 10 år (11 § LAS).Går det att avtala om annat?LAS är semidispositiv vilket innebär att du och din arbetsgivare kan avtal om annat så länge det inte strider mot lagen. Uppsägningstiden kan därför avtals om antigen via anställningsavtal eller kollektivavtal.Din uppsägningstid om du slutar på 3 månader?Din uppsägningstid på 3 månader kommer därför att vara i enlighet men lagen eftersom regeln i 11 § om en månadsuppsägningstid en minsta gräns. Det går därför om att avtala om en längre uppsägningstid från din sida genom antigen ett personligt anställningsavtal eller kollektivavtal (11 § och 2 § LAS).Uppsägning från arbetsgivaren?Hur lång din tid uppsägningstid är om du blir uppsagd varierar som tidigare nämnt på hur länge du har jobbat. Har du jobbat mindre än 2 år har du inte rätt till mer än 1 månad. Skulle du dock ha jobbat längre än 2 år strider avtalet mot lagen. Avtalet kommer då inte vara giltig och därmed anses gå emot lagen. Det skulle eventuellt vara så att det finns ett kollektivavtal som har en uppsägningstid på en månad, ett sådant villkor skulle eventuellt då kunna vara okej. Det krävs i så fall att kollektivavtalet har slutis/godkänts av en central arbetstagarorganisation. Men finns det inte ett sådant kollektivavtal, är din uppsägningstid på en månad inte giltigt enlig lagen (2 § och 11 § LAS).Hoppas du fick svar på din fråga!

Uppsägningstid vid provanställning

2018-02-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!En bekant till mig har funderat på att ta en provanställning hos teknikföretag. Varken min bekanta eller arbetsgivaren är bundna av kollektivavtal. Min bekanta vet inte riktigt om den vill ta anställningen i och med att att arbetsgivaren vill ha en uppsägningstid på tolv månader. Finns det stöd i lag för att ha en sådan lång uppsägningstid? Det verkar ju orimligt i och med att provanställningen är högst sex månader lång.Med vänliga hälsningar
Hanna Salajin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid provanställningar föreligger ingen lagreglerad uppsägningstid utan det är endast prövotiden som är reglerad. Prövotiden får högst vara sex månader enligt 6 § lagen om anställningsskydd. Det faktum att det saknas en lagreglerad uppsägningstid innebär dock inte att parterna inte får avtala om en uppsägningstid. Det blir dock problematiskt när det ställs krav på en uppsägningstid som är 12 månader. Arbetsdomstolen har avgjort ett mål där omständigheterna var liknande fallet med din bekant (AD 2003 nr 115). Målet gällde en provanställning där parterna hade kommit överens om en uppsägningstid på två månader. Arbetsdomstolen konstaterade att om man efter sex månaders provanställning skulle ha en uppsägningstid på två månader så skulle det leda till en utav två saker. Antingen skulle det innebära att prövotiden blev åtta månader vilket då strider mot 6 § lagen om anställningsskydd eller så skulle det innebära att provanställningen övergått till en tillsvidareanställning. Arbetsdomstolen kom därför fram till att en uppsägningstid på två månader var acceptabel men den kunde endast nyttjas under provanställningens fyra första månader så att provanställningen i sin helhet maximalt blev sex månader. I fallet med din bekant så vill arbetsgivaren ha 12 månaders uppsägningstid. Utifrån Arbetsdomstolens resonemang i AD 2003 nr 115 är det inte möjligt med en så lång uppsägningstid. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare frågor så är du välkommen att höra av dig. Vänligen,

Lön och semesterersättning efter avskedande

2018-02-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag och 2 kollegor blev avskedade p g a att vi startat en konkurrerande verksamhet. Vi har dock inte haft någon aktivitet i förstaget. Vi har legat i tvist angående ej utbetalda löner och semesterersättningar men ej kunnat enas. Nu har arbetsgivarens juridiska ombud skickat ett "hotbrev" där det framgår att om vi lämnar våra löneärende vidare till domstol så kommer en genstämmning från deras sida på 1 900 000kr för uteblivna inkomster p g a att vi startat företag. Kan arbetsgivaren någonsin komma undan att betala ut lön och semesterersättning?Hur ska man ställa sig till ett sådant "hotbrev"?Är det lagligt?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 30 § semesterlagen regleras rätten till semesterersättning. Semestersättning ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande. Enligt 30 § andra stycket får arbetsgivare ytterligare tid att utbetala semesterersättning i det fall det inte går att beräkna ersättningen inom en månad efter anställningens upphörande. Beträffande lön finns det inte någon bestämmelse som reglerar detta, utan det regleras i anställningskontraktet. I det fall arbetsgivare vägrar betala ut slutlön utgör det ett avtalsbrott. Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden kommer sedan att skicka ett brev till din tidigare arbetsgivare som meddelar att du vill ha betalt, och denne kan då välja att betala dig eller bestrida skulden. Väljer din tidigare arbetsgivare att bestrida skulden underrättas du om detta och då får sedan ta ställning om du vill ta saken vidare till tingsrätt eller inte.Angående brevet du mottagit kan det sägas att det utgör ett så kallat "varningsbrev". Det är lagligt att skicka sådana brev.SkadeståndFörutsatt att du blivit avskedad på felaktiga grunder har du rätt till skadestånd av arbetsgivaren. Detta måste dock göras inom den tidsram som anges i lagen. Skadestånd kan krävas inom fyra månader från det att du blivit avskedad. Du måste inom dessa fyra månader underrätta din arbetsgivare om att du tänker kräva skadestånd för avskedandet, 41 § LAS. Efter fyra månader passerat förloras rätten att väcka skadeståndstalan, 42 § LAS.Tröskeln för att ha rätt att avskeda en anställd är hög. Avskedande får endast ske om arbetstagaren begått ett grovt kontraktsbrott eller grovt misskött sig, 18 § LAS. Eftersom jag inte är insatt i vilken form av verksamhet ni blev avskedade från och vilken form av verksamhet ert företag skulle bedriva, kan jag emellertid inte uttala mig ytterligare.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Längre uppsägningstid i anställningsavtal än i lag

2018-02-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej.Jag flyttade från Tyskland till Sverige förra året och känner inte alla låg.Jag jobbar för ett entreprenadföretag som lastbilschaufför.Jag började sista september Jag är behövsanställt tillsvidare med 40 timmar per vecka,inget kollektivavtal men det finns två månader uppsägningstid på kontraktet. När kan jag säger upp mig? Efter 1 eller 2 månader?Tack för svaret. Med vänlig hälsning
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!UppsägningstidAv den information du gett antar jag du vill avsluta din anställning med omedelbar verkan. Utgångspunkten i svaret kommer också vara utifrån hur du säger upp dig från ditt arbete. Din arbetsrättsliga fråga gör Lag (1982:80) om anställningsskydd tillämplig. Lagen är semidispositiv vilket innebär att vissa bestämmelser i lagen går att ändra på genom kollektivavtal. 11 § LAS som behandlar just uppsägningstid är en sådan bestämmelse som är möjlig att ändra på genom kollektivavtal. I och med att du nämner att det inte finns något kollektivavtal, så innebär det att bestämmelsen är tvingande. I 11 § LAS framgår det att den minsta uppsägningstiden som kan tillämpas när du som arbetstagare säger upp dig själv är en månad i och med att du varit anställd i ungefär ett halvår som jag förstod det. I ditt anställningsavtal förstod jag det som att det står att du har två månaders uppsägningstid. I och med att en längre uppsägningstid är att se som en nackdel för dig, så är det inte möjligt att du och din arbetsgivare har avtalat om två månaders uppsägningstid.SammanfattningOm du väljer att säga upp dig från ditt arbete, så är det en månads uppsägningstid som gäller. Uppsägningstiden börjar den dag som du skriver under din uppsägning och en månad framåt.Med vänlig hälsning,

Felaktig uppsägning på grund av rykten?

2018-02-13 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag blev uppsagd 22/1-18. Anledningen, enligt ledningen, var att de hade enligt ryktesväg hört att jag pratat illa om cheferna, schemaansvarig samt mina kollegor - vilket jag försökte förklara inte var sant. De vägrade lyssna och jag blev uppsagd, en månad uppsägningstid. Fick dock inte skriva på något avskedsbeslut eller liknande, som jag varit med om tidigare. Är jag felaktigt avskedad?
Emil Duberg |Hej och tack för du ställt din fråga till Lawline!UtgångspunktDet verkar som att du har blivit uppsagd p.g.a. personliga skäl enligt 7 § 4 st Lagen om anställningsskydd (hädanefter LAS). Ett annat sätt att bli uppsagd är om det råder arbetsbrist. Den centrala frågan man måste ställa sig när man blivit uppsagd på det sättet du beskriver är om uppsägningen varit sakligt grundad, vilket följer av 7 § 1 st LAS. Har du blivit felaktigt uppsagd - m.a.o är uppsägningen saklig?Prövningen om uppsägningen är att se som saklig kan delas upp i 5 punkterFör det första ska arbetsgivaren uppge skäl för uppsägning till dig. Den ska vara skriftlig om du begär det (9 § LAS)För det andra ska skälet till uppsägningen vara acceptabelt. Varje skäl som har relevans för anställningsförhållandet kan vara acceptabelt. Arbetsgivaren måste dock innan uppsägningen ha utrett om den på annat vis kan lösa situationen. Vissa skäl är dock uttryckligen inte acceptabla, t. ex om det skett genom diskriminering eller på grund av att du är medlem i facket. För det tredje måste skälet som arbetsgivaren vara reellt. Den får enligt domstolspraxis inte grundas på rykten eller lösa antaganden Normalt ligger bevisbördan på arbetsgivaren att styrka att det som denne påstår inträffat.För det fjärde gör en helhetsbedömning av din lämplighet som arbetstagare. Det är inte alltså så att handlingen (om det kan styrkas att den inträffat) ska ligga till grund för bedömningen, utan vad dessa säger om dig som arbetstagare. Det sista momentet är att man betraktar arbetsgivarens skyldighet att överväga alla skäliga möjligheter att genomföra förändringar utan att säga upp dig, till exempel genom att bereda annat arbete hos sig om detta skäligen kan krävas, se 7 § 2 st LAS. En uppsägning ska enligt förarbete till lagen vara en sista utvägI en samlad bedömning utifrån det du beskrivit (även om jag inte känner till alla omständigheter) så verkar det som att arbetsgivaren inte haft sakliga skäl för att säga upp dig. Detta beror främst på att denne inte visat att skälet, alltså att du skulle ha pratat illa om dina kollegor, är reellt. Dessutom verkar det som att ledningen inte tillräckligt övervägt skäliga möjligheter att du ändå ska få fortsätta arbete. Uppsägning är som sagt en sista utväg.Vad kan du göra?Om du anser dig ha blivit felaktig uppsagd kan du yrka på att ogiltigförklara uppsägningen, se 34 § LAS. Då måste du underrätta din arbetsgivare senast två veckor efter att du blev uppsagd. Om du inte informerats om detta av arbetsgivaren så är tidsfristen en månad från att uppsägningen upphörde, se 40 § LAS.Även om en talan om ogiltighet inte har väckts enligt ovan, har du rätt att kräva skadestånd om uppsägningen inte är gjord på sakliga grunder. Enligt 38 § LAS kan du då kräva skadestånd för 1) den ekonomiska skada som du kan ha lidit på grund av brott mot LAS och 2) ersättning för den kränkning som du utsatts för.Det handlar alltså om korta tidsfrister och jag råder dig att kontakta ditt fackförbund om du är medlem i något så kan de hjälpa dig vidare.