Räknas semester in i uppsägningstiden?

2021-06-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Min chef menar på att semester inte räknas som uppsägningstid. Jag hade knappt 3 veckors arbete plus 4 veckor semester efter det när jag sa upp mig och sista semesterdagen satte jag som slutdatum. Chefen säger nu att jag behöver jobba en vecka till för att semester inte är godkänt som uppsägningstid. Jag har inte kollektivavtal och på mitt avtal står det 'en uppsägningstid på minst 1 månad'. Men inte mer preciserat än så. Har min chef rätt i sin ståndpunkt?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Semester som är godkänd i förväg och tas ut under uppsägningstiden räknas in i uppsägningstiden. Eftersom det inte finns något kollektivavtal som anger annat gäller uppsägningstid på en månad som ryms inom dina fyra semesterveckor. Din chef har alltså inte rätt i sin ståndpunkt.Vänligen,

Kan taxiförarlegitimation erhållas trots narkotikabrott som tidigare har begåtts?

2021-06-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag är dömd för grovt narkotikabrott till fängelse i 3år och 6månader. Jag blev villkorligt frigiven.Kan jag ta taxikörkort? Eller kommer jag att bli nekad vid ansökan?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om taxiförarlegitimation kan hittas i Taxitrafiklagen, som jag kommer att utgå från vid besvarandet av din fråga.Ett krav som uppställs för att man ska kunna erhålla taxiförarlegitimation, är att man i fråga om yrkesförarkompetens och laglydnad anses vara lämplig att tjänstgöra som förare i trafik (3 kap. 3 § 1 st. 4 p. Taxitrafiklagen). Här beaktas huruvida man har begått brottsliga gärningar, när man bedömer din lämplighet i förhållande till att tjänstgöra som förare i trafik. Vilken sorts brott som du har begått spelar in, och då anses exempelvis sexualbrott och våldsbrott vara särskilt allvarliga. Brott som har begåtts upp till fem år tillbaka i tiden brukar beaktas, med undantag för särskilt allvarliga brott. Särskilda bestämmelser för narkotikabrott existerar dock inte. Kammarrätten i Göteborg har dock tidigare yttrat att narkotikabrott medför att förtroendet för förarens förmåga att ansvara för sina passagerare påverkas negativt.Sammanfattningsvis är det svårt för mig att ge dig ett konkret svar på i vilken utsträckning brottet påverkar dina förutsättningar att få taxiförarlegitimation. Det kan leda till en bedömning som utmynnar i att lämplighet saknas, men det behöver ej bli ett sådant utfall.Hoppas att du har fått vägledning i något avseende trots att jag ej kan ge ett konkret svar. Om mitt svar väcker ytterligare funderingar kan du givetvis kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om man inte följer reglerna för strandskydd?

2021-06-19 i Påföljder
FRÅGA |Ska dra väg till sommarstugan, men fick avslag på strandskydd distansen. Vad får jag för straff om jag gör det endå?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga avser strandskyddsdispens och vilka påföljder som man riskerar att få om man strider mot strandskyddsbestämmelserna och dispenskravet, är miljöbalken (MB) tillämplig.Om man inte förhåller sig till strandskyddsbestämmelserna samt kravet på dispens som framgår i miljöbalken, kan den som är ansvarig dömas till böter eller fängelse i högst två år för brott mot områdesskydd (29 kap. 2 § 2 p. MB jämte 7 kap. 15 § MB). En förutsättning för påföljds inträde är att det föreligger uppsåt eller oaktsamhet. Således kan du ha begått ett brott mot områdesskydd om du inte kontrollerar huruvida området täcks av strandskydd eller ej, eller om du medvetet strider mot strandskyddet när du vet att sådana regler existerar.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar kan du givetvis kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vilken ersättning kan man få för skada på ett husdjur som orsakade husdjurets död?

2021-06-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår katt blev attackerad av vår grannes hund på vår tomt då den rymde från deras tomt. Vi fick avliva på grund av skador då katten var gammal. De har betalt veterinärkostnaderna men jag förlorade en dags inkomst. Har gjort en anmälan till länsstyrelsen då denna hund varit ett problem i området och rymt i sju års tid. Vad kan jag kräva av min granne med vårt lidande?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ni var tvungna att avliva eran katt på grund av skadornas omfattning och kattens höga ålder. Jag förstår att du har fått veterinärkostnaderna ersatta av grannen men att du inte har blivit ersatt för ditt inkomstbortfall och att du även undrar om du kan få ersättning för lidandet associerat med kattens bortgång och den inträffade händelsen. Din fråga är skadeståndsrättslig och behandlas i Skadeståndslagen (SkL) och även i Lagen om tillsyn över hundar och katter. Grannens strikta skadeståndsansvar som hundägare En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägaren, även om denne inte har vållat till skadan (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Det innebär att en hundägare, oavsett av eget handlande, har ett s.k. strikt skadeståndsansvarig för skador som hunden orsakar. För dig innebär det att de skador, för vilka ett orsakssamband mellan hundens agerande och skadorna kan bevisas, ska ersättas av din granne i egenskap av hundägare.Skadorna och ersättning Husdjur anses vara lös egendom och är saker. En skada på en katt innebär alltså en sakskada för vilken skadeståndslagens regler om sakskador tillämpas. Skadestånd med anledning av en sakskada omfattar bl.a. inkomstförlust (5 kap. 7 § SkL). Det innebär att den som p.g.a. en sakskada inte har kunnat jobba och således har gått miste om inkomst ska få detta ersatt av den skadeståndsansvarige. Det är viktigt att poängtera att det måste ha funnits ett orsakssamband mellan den skadevållande händelsen och inkomstbortfallet. Vidare ersätts vid sakskada sakens värde eller reparationskostnad och värdeminksning samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § SkL). Där får de vetrinärskostnaderna du har fått ersättning för anses ingå. Vad som gäller ersättning för affektionsvärdet, dvs. det värde som bygger på personliga och känslomässiga grunder, medger skadeståndslagen ingen självständig rätt för sådan ersättning. I NJA 2001 s. 65 I & II kom Högsta domstolen emellertid fram till att husdjur inte är vilka "saker" som helst och att det inte är orimligt för husdjursägare att spendera mer pengar på veterinärkostnader än vad djuret faktiskt är värt på marknaden. Domen ger ingen vägledning i om husdjursägare ska ersättas för sitt lidande när husdjuret skadas, men ger ändå uttryck för en princip om att kostnader p.g.a. en skada på ett husdjur kan anses vara rimliga att ersättas av den skadeståndsansvarige trots att de överstiger husdjurets marknadsvärde. I din situation - du kan få ersättning för inkomstbortfallet men inte för lidandet Som ovan har redogjorts kan du få ersättning för inkomstbortfallet du led av p.g.a. skadan på katten. Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till grannen och gör anspråk på ersättningen. Går grannen inte med på att ersätta dig för inkomstbortfallet har du möjlighet att stämma grannen i domstol. Angående ersättning p.g.a. lidande saknas det lagstöd för sådan ersättning för sakskador, men du och grannen kan alltid själva komma överens om vad ni anser som rimlig ersättning för ditt lidande. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Ärver min pappas nya fru det som tillhörde min mamma?

2021-06-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mamma gick bort för två år sedan. Pappa bor kvar i deras gemensamma hus, har deras gemensamma bil osv. Pappa är nu förlovad med en ny kvinna. Om/när de gifter sig, har den nya kvinnan då rätt till halva pappas egendom och ekonomiska tillgångar? Om hon i sin tur går bort, ärver hon då honom? (Trots att hälften egentligen tillhörde min mamma?).
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som barn är du närmast arvinge efter dina föräldrar. Det kallas bröstarvinge. Barnen ärver med lika delar efter sina föräldrar, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Det innebär att du ärver efter din mammas bortgång såväl som din pappas bortgång. Då föräldrarna är gifta får dock den efterlevande maken företräde till din del av arvet. I ditt fall ärver alltså din pappa din mammas tillgångar med fri förfoganderätt, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Det innebär att den kvarlåtenskap som du skulle få efter din mamma först går till din pappa. Han kan spendera tillgångarna som han vill. Han kan sälja bilen och huset om han vill. Dock kan han inte ge bort den del som du skulle få i gåva, se 3 kap 3 § ärvdabalken.KvotdelEftersom ditt arv efter din mamma först går till din pappa med fri förfogande rätt, räknas din del av arvet efter din mamma ut med hjälp av kvotdelar, se 3 kap 2 § ärvdabalken. På det sättet går det att veta vad du först ska få efter din mamma, och sedan efter din pappa.OmgiftOm din pappa gifter om sig med den nya kvinnan är grundregeln att makar ärver varandra. Du är i det här fallet ett särkullsbarn, det vill säga ett barn från ett tidigare äktenskap. Då har du rätt att få din del av arvet efter din pappa direkt, före den nya makan, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Vid det tillfället får du även ut delen efter din mamma.LaglottDin pappa skulle kunna testamentera hela sin kvarlåtenskap efter honom till den nya kvinnan. Då har du dock rätt till din laglott. Vad som menas med laglott är att oavsett om din pappa väljer att testamentera arvet till någon annan har du rätt till minst hälften av den del du skulle ärvt om inget testamente fanns, se 7 kap 1 § ärvdabalken.SammanfattningDu är bröstarvinge efter dina föräldrar, vilket innebär att du ärver efter dina föräldrar var för sig. Arvet delar du lika med eventuella syskon. Efter din mammas bortgång går din del av arvet först till din pappa med fri förfoganderätt. Om din pappa gifter om sig, och avlider senare får du hela arvet efter både din mamma och din pappa direkt eftersom du då är ett särkullsbarn. Den nya kvinnan kan endast få en del av arvet om din pappa testamenterar kvarlåtenskapen till henne. Dock har du rätt till minst hälften av det du skulle ärvt efter honom. Din pappa kan inte testamentera bort arvet efter din mamma. Om du vill ha ytterligare hjälp med arvsfrågor eller testamente är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Kan en arbetsgivare dra in ett arbetsschema på grund av arbetsbrist?

2021-06-19 i Avtal
FRÅGA |Kan min dotters arbetsgivare dra in hennes sommarjobb arbetsschema fyra dagar innan schemat skall påbörjas pågrund av arbetsbrist?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga, kommer jag att utgå från avtalslagen och skadeståndslagen. Denna lag blir aktuell eftersom din dotter och arbetsgivaren kom överens om arbetspass.Får arbetsgivaren ta bort arbetsschemat?Om din dotters arbetsgivare schemalägger henne på arbetspass och din dotter godtar dessa tider och anställningen, innebär det att ett avtal har ingåtts om att din dotter ska arbeta de tiderna (1 § avtalslagen). Konsekvensen blir att din dotter är skyldig att arbeta i enlighet med de utsatta tiderna, medan arbetsgivaren är skyldig att utge lön. Principen pacta sunt servanda ger uttryck för att avtal är bindande och ska hållas, oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Således kan inte arbetsgivaren ta bort arbetstider utan din dotters godkännande, om detta bara görs ensidigt.Sammanfattningsvis har ett avtal ingåtts mellan din dotter och hennes arbetsgivare, och schemat är således bindande för båda parter. Arbetsgivaren är därmed inte berättigad att ta bort arbetstider utan din dotters godkännande. Jag rekommenderar därför att din dotter påtalar detta och kommunicerar med sin arbetsgivare, för att detta inte ska upprepas.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar, kan du givetvis kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Gäller ett servitut mellan två fastigheter om vedförsörjning efter att de som ingick avtalet har sålt och flyttat från fastigheterna?

2021-06-19 i Servitut
FRÅGA |Hej Jag har en fråga om köpeavtal. Gäller ett villkor i ett tidigare kontrakt även när fastigheten byter ägare? Följer villkoret med om det inte står något annat i det nya kontraktet?Detta gäller en avstyckning av en fastighet (hus A med mark B). När fastigheten avstyckades behöll säljaren huset A och i kontraktet skrevs det in att säljaren skulle få ta ved till uppvärmning på fastighet B som såldes till annan person.Nu har den gamla säljaren sålt huset A till mig och fastigheten mark B är även den såld till annan ägare. Gäller det som står i det tidigare kontraktet? Alltså att ägaren till huset A får ta ved från fastighet B? Det står inget i det nya kontraktet att något är upphävt.Signatur Nyfiken
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna svara helt korrekt på din fråga, är det nödvändigt att se avtalet och även veta lite mer om fastigheterna. Men jag kan ge dig en generell vägledning om vad som gäller angående härskande och tjänande fastigheter.ServitutOm en fastighet av någon anledning behöver nyttja en funktion på en annan fastighet, exempelvis en väg, brunn eller liknande. Löser man det genom ett servitut, se 14 kap 1 § jordabalken. Då kallas den fastighet som behöver nyttja den andra för härskande fastighet, och den andra fastigheten för tjänande fastighet. Det är viktigt att poängtera att den tjänande fastigheten inte ska belastas med skyldigheter annat än underhåll för väg, byggnad eller anläggning som krävs för servitutet. För att ett servitut ska kunna bildas måste det bidra till en ändamålsenlig fastighetsanvändning. Ett servitut avser att vara stadigvarande, alltså utan sluttid.BedömningSer vi till ditt fall ska det alltså teoretisk gälla fortfarande i det fall fastighet A är i behov av veden från B för sin funktions skull. Vid en bedömning av den här frågan måste det beaktas om fastighet A skulle drabbas negativt om veden från B inte fortlöpte. En sådan bedömning måste göras ur ett objektivt perspektiv. Om du och din granne skulle pröva frågan i en domstol, skulle domstolen kunna söka vägledning i tidigare rättsfall. Det finns exempel på då servitut utgjorts av en företagsskylt. Fastigheten har sedan sålts. Då ansåg domstolen att skylten inte gynnande fastigheten som sådan utan snarare företaget eller ägaren av företaget, därför ansågs inte servitutet längre gällande efter försäljningen.I ditt fall skulle det kunna röra sig om en tidigare uppgörelse mellan två grannar. Eftersom båda grannarna har sålt och flyttat från fastigheterna, torde alltså servitutet kunna anses som upplöst. Det är naturligtvis helt beroende om det är stora byggnader som helt är beroende på värme från ved. I det fall fastighet A skulle drabbas av ekonomiska värdeminskningar till följd av ett upplöst servitut, skulle det gå att hävda avtalets giltighet.SammanfattningDet avgörande är om veden på fastighet B utgör en ändamålsenlig fastighetsanvändning på fastighet A, ur en objektiv bedömning. Vi på Lawline hjälper dig gärna att tolka avtalet, samt reda ut de två fastigheterna för att kunna ge dig ett mer exakt och pricksäkert svar.Vänligen,

Kan man tvinga en inneboende att flytta ut?

2021-06-19 i Hyresavtal
FRÅGA |HejJag och mitt ex hyr gemensamt en lägenhet (vi hyr en bostadsrätt). Jag flyttade från den lägenheten i januari 2021 och bor nu i en annan lägenhet. Kontraktet på den gemensamma lägenheten gäller till 31 juli 2021. Då den gemensamma lägenheten renoveras, lät jag henne bo hos mig i min nya lägenhet och hon har nu bott här i ca 6 veckor. Nu vill jag att hon flyttar ut då jag anser att vi inte klarar att bo ihop och jag trivs inte med att ha henne här.Vad har jag för skyldigheter gentemot henne? Hon har inte ordnat med ny bostad efter 31 juli. Kan jag tvinga henne att flytta ut och hur går i så fall det till?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du hyr en lägenhet där endast du står som hyresgäst och låter din f.d. partner bo i lägenheten med dig. Du vill nu inte längre att din f.d. ska bo kvar med dig i lägenheten och vill att hon ska flytta ut, och undrar nu om det finns något du måste ta hänsyn till i egenskap av hyresgäst. Det framgår inte om din f.d. kompenserar dig för att få vara inneboende eller om ni har kommit överens om hur lång tid inneboendet ska pågå, varför jag nedan redogör för olika möjliga situationer. Din fråga är av hyresrättsligt slag och behandlas i 12 kap. Jordabalken (JB) och Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (LUEB). Eftersom din f.d. partners inneboende hos dig inte har samband med näringsverksamhet tillämpas till stor del LUEB i din situation. Det kan finnas ett hyresförhållande mellan en hyresgäst och en inneboende Det är tillåtet för en hyresgäst att ha inneboende i lägenheten. Detta följer av 12 kap. 41 § JB, där det föreskrivs att en hyresgäst för inrymma utomstående personer i lägenheten så länge det inte medför skada eller olägenhet för hyresvärden. Regeln är tvingande till hyresgästens förmån och kan inte avtalas bort. När en hyresgäst har en inneboende hos sig kan det finnas ett hyresförhållande mellan hyresgästen och den inneboende, nämligen om den inneboende mot ersättning bor i en viss del av lägenheten samtidigt som hyresgästen också själv bor där (12 kap. 1 § JB och 1 § LUEB). Om den inneboende bor hos hyresgästen utan ersättning anses det således inte vara ett hyresförhållande och ett avtal mellan hyresgäst och inneboende saknas då. Vad du kan göra beror på om din f.d. ersätter dig för inneboendet m.m. Eftersom din f.d. inte står med som hyresgäst i hyresavtalet och du i stället låter henne bo i lägenheten med dig, är hon att betrakta som inneboende. Om hon inte ersätter dig för att få bo hos dig har ni inget hyresförhållande, och då finns det inga hyresrättsliga regler du måste ta hänsyn till. Du kan då när som helst vägra henne tillträde till lägenheten och s.a.s "kasta ut" henne. Om din f.d. däremot ersätter dig för att få bo hos dig och nyttjar hela eller delar av lägenheten, har ni ett hyresförhållande för vilket reglerna om uppsägning och uppsägningstid i LUEB tillämpas. För det fallet att din f.d. kompenserar dig för inneboendet och ni därför har ett hyresförhållande, är det viktigt att avgöra om ni har sagt något om hur länge inneboendet ska pågå. Har ni inte sagt något om tiden gäller hyresavtalet mellan er på obestämd tid och kan sägas upp av den inneboende med en månads uppsägningstid och av hyresgästen med tre månaders uppsägningstid (3 § 2 st. LUEB). Har ni bestämt ett slutdatum för inneboendet gäller avtalet mellan er på bestämd tid och inneboendet upphör då efter den tiden som har avtalats. Om ni är överens om saken kan inneboendet upphöra även innan den avtalade tiden har kommit (3 § 2 st. LUEB). Sammanfattning och rekommendation Din f.d. partner är att se som inneboende hos dig och att det kan föreligga ett hyresförhållande mellan er som du isåfall måste ta hänsyn till. Jag rekommenderar därför att du funderar på vad ni har sagt om ersättning för inneboendet och under hur lång tid inneboendet ska pågå. Om hon inte ersätter dig för inneboendet har ni inget hyresförhållande och då är det fritt för dig att begära att hon flyttar ut efter ditt behag. Om hon ersätter dig för inneboendet har ni ett hyresförhållande som upphöra att gälla beroende på vad ni har sagt om under hur lång tid inneboendet ska pågå. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,