Anställningsbevis vid ansökan om medborgarskap?

2019-09-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag ska snart lämna in en ansökan om medborgarskap. Hjälper det om jag styrker min ansökan med anställningsavtal och annat liknande, exempelvis skatteutdrag, som visar att jag har levt ett skötsamt liv här?Tack för hjälpen!Mvh
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kraven för att få svenskt medborgarskap beviljat genom naturalisation framgår i 11 § lag (2001:82) om svenskt medborgarskap. Ett av kraven är att personen ska ha haft och förväntas ha ett hederligt levnadssätt. Detta innebär främst att man inte ska ha begått något brott, då det leder till att man får vänta med medborgarskapet tills karenstiden har gått ut. Det kan också inverka negativt i bedömningen om en person har obetalda skatteskulder eller underhållsskulder. I sådana fall kan individens vilja att göra rätt för sig vara avgörande. Om du inte har sådana skulder eller kriminell bakgrund, behöver du nog inte skicka med något extra dokument för att bevisa att du levt ett skötsamt liv. Men det skulle nog inte skada om du ändå skulle vilja skicka med det.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan min mamma få svenskt medborgarskap då hon är ensam vårdnadshavare?

2019-09-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Min mamma är ensam vårdnadshavare till min bror som är 11 år gammal. Min bror har fått svenskt medborgarskap efter 3 år. Min fråga är kan min mamma få svenskt medborgarskap samband med att hon är ensam vårdnadshavare då är min pappa avliden. Min mamma har varit i Sverige i cirka 7 år och är medborgare i Afghanistan.
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i lagen om svenskt medborgarskap (MedbL).Din mamma kan ansöka om svenskt medborgarskap om hon styrkt sin identitet, fyllt 18 år, har permanent uppehållstillstånd i Sverige, har bott i Sverige i en viss tid och om hon har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt (MedbL 11 §). Är inte detta uppfyllt så kan din mamma få svenskt medborgarskap om hon är sambo eller gift med en svensk medborgare, eller om det annars finns särskilda skäl för det (MedbL 12 §). Det finns alltså ingen bestämmelse som ger din mamma rätt till svenskt medborgarskap bara för att hon är ensam vårdnadshavare. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Måste vi betala sjuklön?

2019-09-23 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej Vi är ett bolag som sysslar med konsult och rekrytering inom inköp och vi är inte kollektivanslutna. I våra konsultavtal har vi försäkring och pension men ingen ersättning vid sjukdom.Är det giltigt? Det gäller anställer ofta konsulter för kortare projektanställning 3-6 månader. De vi har fast anställd har självklart sjuklöneersättning också så denna fråga gäller endast de konsulter som är anställda kortare perioder och som har försäkring och pension under denna period men ingen ersättning vid sjukdom de första 14 dagarna. Vi växer så detta är av största vikt att vi får komma till rätt med. Tacksam för svar.
Vega Schortz |Hej, kul att ni har valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!För att ni ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat er fråga och er situation för att sedan besvara er fråga utifrån den uppfattningen.Hur jag uppfattat er fråga och er situationJag uppfattar det som att ni driver ett företag som bedriver konsult- och rekryteringsverksamhet. Ni har några heltidsanställda konsulter som ni hyr ut, men ni har också konsulter som ni anställer för tidsbegränsade projekt. Ni är inte kollektivavtalsbundna. Era tidsbegränsat anställda får ingen sjuklöneersättning. Ni undrar om det är tillåtet att avtala bort rätten till sjuklöneersättning för tidsbegränsat anställda?Är det tillåtet att avtala bort rätten till sjuklöneersättning för tidsbegränsat anställda?Det är inte tillåtet att avtala bort rätten till sjuklöneersättning för tidsbegränsat anställda. Regler om sjuklön finns i lag (1991:1047) om sjuklön (sjuklönelagen). Varje arbetstagare som har en anställningstid som är avtalad för längre period än en (1) månad har rätt till sjuklön från anställningsperiodens första dag. Arbetstagare med en avtalad anställningstid som är kortare än (1) en månad har rätt till sjuklön endast om arbetstagaren har tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton (14) kalenderdagar i följd, se 3 § sjuklönelagen.Avtal som innebär att anställda fråntas sin rätt till sjuklön är ogiltiga i den delen, se 2 § 1 st. sjuklönelagen. En arbetsgivare är skyldig att betala sjuklön under en sjuklöneperiod. En sjuklöneperiod omfattas av sjukdomstidens första fjorton (14) kalenderdagar. Under sjuklöneperioden är arbetsgivaren tvungen att betala 80 % av anställningsförmånerna exklusive det karensavdrag som arbetsgivaren ska göra. Karensavdraget ska motsvara 20 % av den sjuklön som belöper på summan av de anställningsförmåner som arbetstagaren genomsnittligen beräknas få under en vecka, se 6-7 §§ sjuklönelagen. Det finns vissa undantag då arbetsgivaren inte måste betala sjuklön under sjuklöneperioden. Det är: * När arbetstagaren inte har sjukanmält sig och det inte varit fråga om en sådan situation att arbetstagaren har varit förhindrad att göra anmälan och sådan anmälan gjorts omedelbart när hindret upphört, se 8 § 1 st. sjuklönelagen. * Sjukdagar efter den sjunde (7:e) sjukdagen som arbetstagaren inte kan styrka med ett läkarintyg, se 8 § 2 st. sjuklönelagen. * Sjukdagar innan den sjunde (7:e) sjukdagen om Försäkringskassan med anledning av framställnings från arbetsgivaren eller av andra särskilda skäl finner att ett läkarintyg måste visas upp för rätten till sjuklön och arbetstagaren inte visar upp ett sådant intyg efter Försäkringskassans föreläggande, se 8 § 3 st. sjuklönelagen.* Om arbetstagaren har ådragit sig sjukdomen genom att begå ett uppsåtligt brott och dömts för brottet samt domen har vunnit laga kraft, se 5 § sjuklönelagen.* Om arbetstagaren ljuger om sin sjukdom d.v.s. har lämnat vilseledande uppgifter gällande sin arbetsförmåga, se 5 § sjuklönelagen. Ni har även begärt 30 minuters telefonuppföljning. Vänligen maila mig på vega.schortz@lawline.se så bokar vi in en tid för denna uppföljning. Uppge ert namn, telefonnummer och en kort summering av vad er fråga handlade om, när ni mailar mig. Lycka till med verksamheten!Med vänlig hälsning,

Är det brottsligt att hårt hålla fast i någons arm?

2019-09-23 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej. För några dagar sedan träffade jag på min granne då jag precis kommit springande över en gräsmatta på vår gård då jag hade bråttom till bussen. I försök att runda honom för att springa vidare mot bussen greppade han hårt tag om min arm och höll fast mig medans han började skrika om att jag inte ska springa på gräsmattan. Tillslut lyckades jag rycka mig loss och sprang sedan vidare mot min buss. Denna händelse gjorde mig upprörd då jag kände mig både skakad och kränkt av min grannes konfrontation. Jag undrar om det finns någon juridisk åtgärd för att jag ska slippa oroa mig för att en likande situation ska uppstå, då jag nu mera skräms av att behöva gå förbi hans hus eller stöta på honom. Går det t.ex. att anmäla, och på vilka grunder i sånna fall? Tack på förhand för svar.
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i brottsbalken.Är det brottsligt att hårt hålla fast i någons arm? Det är inte tillåtet att hårt greppa tag om någons arm. Vilket brott som kan bli aktuellt är beroende på omständigheterna och hur "hårt" greppet var. Om det rör sig om ett väldigt hårt grepp som orsakat dig märken, eller skada som varat en längre period kan det röra sig om brottet misshandel(BrB 3:6). Annars kan brottet ofredande(BrB 4:7) bli aktuellt. Mitt rådMitt råd är att du ska polisanmäla händelsen. Även om det inte skulle leda till en fällande dom är det bra att du har dokumenterat händelsen ifall grannen skulle begå fler övergrepp mot dig i framtiden. T.ex. så kan flera fall av ofredande tillsammans bli det grövre brottet olaga förföljelse(BrB 4:4b).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förlora underhållsstöd efter nytt äktenskap?

2019-09-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min sambo har en son sedan tidigare. Hon har ensam vårdnad om sonen och får underhållsbidrag genom försäkringskassan, då pappan ej har råd att betala. Sonen och pappan träffas aldrig. Om jag och min sambo skulle få barn eller gifta oss, kan då hon förlora sitt underhållsstöd från sonens pappa? MvH
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 7 kap. 1 § föräldrabalken framgår att föräldrar svarar för underhållet av barnet. Eftersom du inte är förälder till din sambos son, kan inte ert äktenskap i sig utgöra att din sambo förlorar sitt underhållsstöd från sonens pappa. Däremot säger 7 kap. 5 § FB att den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet, är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Om det finns särskilda skäl, kvarstår underhållsskyldigheten även sedan barnet har flyttat hemifrån. Regeln innebär att du kan bli underhållsskyldig för barnet om, dock inte i den utsträckning barnet kan få underhåll från pappan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Finns det något tak för underhåll?

2019-09-23 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Finns det något högre tak för underhåll?Pappan till barnet flyttar utomlands och vill betala ett högt underhåll men undrar om det finns ett tak?
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline.Som jag har förstått din fråga rör det underhållsskyldigheten för vårdnadshavare. Jag kommer först redogöra allmänt för området och vad som gäller, därefter kommer jag gå in på din specifika fråga mer tydligt. Förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet för barnets grundläggande försörjning. Detta genom att betala underhållsbidrag till barnet om; föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnad om barnet gemensamt med den andra föräldern barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I första hand gäller detta barnets grundläggande försörjning (de ska stå för barnets boende, mat med mera) (7:1 FB). Vidare finns det något som kallas standardtillägg, vilket blir relevant om den andra föräldern har en god ekonomi, då ska även barnet få ta del av detta, det utgör ett bidrag som går utöver underhållsbidraget (det är en form av utjämning så levnadsförhållandena ska ta sig likadana hos båda föräldrarna). Om den underhållsskyldiga föräldern inte betalar underhållsbidraget kan den förälder som barnet bor hos få underhållsstöd från Försäkringskassan (7:2a FB). Försäkringskassan betalar då ut ett fast belopp till föräldern som barnet/barnen bor hos. Underhållsbidrag är alltså en summa som den bidragskyldige föräldern ska betala ut, Underhållsstöd är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar ut om den bidragsskyldige föräldern inte betalar, de riktar därefter ett anspråk på fordran till föräldern som inte betalat. Om jag förstått dig rätt så vill pappan frivilligt betala ett större underhållsbidrag. Detta är ni fri att avtala om sinsemellan. Ett tak för underhåll gäller snarare vid Försäkringskassans stöd (om pappan inte hade betalat). Bidraget som ni som vårdnadshavare kommer överens om kan vara i princip valfritt. Utgångspunkten är som tidigare nämnt barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal, ni kan också nå en muntlig överenskommelse, men ett skriftligt avtal är att rekommendera (för tydligheten skull såväl som eventuella tvister). Sammanfattningsvis innebär detta att det inte finns något tak för underhållsbidraget, ni kan själva välja/avtala om hur högt bidraget ska vara. Vill ni ändå kolla vad som är ett rimligt underhållsbidrag utifrån just era förutsättningar rekommenderar jag Försäkringskassans beräkningsverktyg, som ni kan hitta här.Jag hoppas detta var svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen.Med vänliga hälsningar

Föräldrars försörjningsplikt

2019-09-23 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, Jag bor och jobbar i Tyskland, är 28 år gammal och söker nu ekonomiskt stöd från Tyska "Arbeitsamt". De påpekar att i Tyskland är föräldrar bundna till att ge ekonomiskt stöd för sitt barns första utbildning. Finns det någon sådan lag i Sverige? Vill tänka mig att föräldrar inte har något tvång till att ge pengar när barnet har blivit 18 år. Uppskattar gärna snabbt svar.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige regleras föräldrars eller vårdnadshavares försörjningsplikt i 7 kap. föräldrabalken. Enligt 7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken är föräldrar underhållsskyldiga för sitt barn till dess att barnet fyller 18 år. Det finns dock ett undantag och det är om barnet studerar på grundskole- eller gymnasienivå då försörjningsplikten sträcker sig till ungdomen är klar med skolan, dock längst till och med ungdomens 21-årsdag.Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Var hittar man domslut?

2019-09-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag skriver mitt Gymnasiearbete om den nya samtyckeslagen och ska undersöka hur praxis sett ut i uppklarade fall det första året sedan lagen infördes. Jag har dock svårt att hitta domslut och listor över brottmålsnummer för några av tingsrätterna (hittar bara för HD) Finns det listor/register över domslut alt brottsmålsnummer offentligt och i så fall vart? Måste jag annars ringa varje domstol för sig för att få ut informationen eller hur kan jag gå tillväga?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns tyvärr inga listor som är tillgängliga på nätet förutom i betaltjänster, men du kan testa söka efter rättsfall i Karnov Juridik gratis i 14 dagar här. Det andra alternativet är att begära ut brottmålsdomar från tingsrätterna, precis som du säger. Lycka till med arbetet!Med vänlig hälsning,