Hur beräknar man ränta enligt 6 § Räntelagen?

2019-12-13 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej. Jag ska få ett skadestånd på 5000 kr + ränta enligt 6 paragrafen räntelagen (1975:635) Perioden 181018-191212. Hur mycket är räntan och hur räknar jag ut summan?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret utgår från 6 § Räntelagen. För ränta som belöper på förfallen fordran ska denne beräknas årligen. Ränta på beloppet beräknas enligt 9 § RänteL utifrån referensränta med tillägg om 8 procentenheter. Referensränta meddelas av riksbanken och fastställs för varje halvår. Referensränta har varit densamma under den perioden du nämner i frågan, dvs -0,5 %. Efter tillägg på 8 procentenheter enl. 6 § RänteL är räntan för ditt belopp 7,5 %.Beräkning5000 * 0,075 = 375 Kr. Räntan för perioden är alltså 375 Kr. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan ett allvarligt brott överskugga ett mindre brott?

2019-12-13 i Påföljder
FRÅGA |Ifall en person begår ett mord och kör ifrån platsen utan körkort eller begår något annat småbrott, döms personen för mord och olovlig körning eller konkurrerar mordet ut det andra brottet? Den olovliga körningen är ju irrelevant då personen ändå kommer spendera många år i fängelset. Vad heter i så fall den lagen att ett mer brutalt brott konkurrerar ut småbrott?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du beskriver kallas inom straffrätten för konsumtion. Konsumtion i straffrätt innebär att en brottslig handling anses ingå i ett annat brott, och därför inte leder till en dom eller straff i sig själv. När flera brott har begåtts, men ett av dem är mycket mer allvarligt, kan det konsumera mindre allvarliga brott. Till exempel skulle ett mord kunna konsumera ett brott mot knivlagen, eftersom det grövre brottet är förenat med ett mycket högre straffvärde. Gällande vissa kombinationer av brott döms man däremot för båda eller alla brott, vilket kallas brottskonkurrens.Dessa principer framgår inte direkt av lagtexten, men kommer till uttryck i rättspraxis. Högsta domstolen har fastställt principerna på området i fallet NJA 2008 s. 1010, enligt följande: "I det fall att ett visst förfarande uppfyller rekvisiten för flera brott, utan att det föreligger något subsidiaritetsförhållande mellan dessa brott, får det anses föreligga en presumtion för att den tilltalade skall dömas i brottskonkurrens, dvs. för samtliga brott. I praktiken görs dock ofta avvikelser från denna presumtion. Skälen för sådana avvikelser kan vara av olika slag.I vissa fall kan inslag i ett händelseförlopp som formellt uppfyller rekvisiten för ett brott framstå som så nära förbundet med och samtidigt så underordnat ett annat brott att det framstår som naturligt att endast döma för detta brott och betrakta den övriga brottsligheten som medbestraffad." I andra stycken uttalas alltså stöd för att man i vissa fall endast döms för det grövre brottet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ingår en paviljong i ett fastighetsköp?

2019-12-13 i Fastighet
FRÅGA |Hej!Min syster och hennes sambo köpte nyligen en sommarstuga. Ett utav de saker som de gillade mest på visningen var paviljongen som stod mitt på gräsmattan. Men när de sedan fick huset så märker de att säljaren tog med sig paviljongen till sitt nya sommarställe. Säljaren motiverar detta med att "Den var bara löst placerad på marken och tillhörde därför inte fastigheten". Har han rätt i detta?Tacksam för svar!
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Av din fråga framgår att det har skett ett fastighetsköp där de inför köpet antog att en paviljong tillhörde fastigheten. Jag förutsätter att paviljongen inte regleras i avtalet mellan dem Reglerna kring vad som ingår vid ett fastighetsköp regleras i jordabalken (JB).Vad säger lagen? Till en fastighet tillhör byggnader och andra anläggningar som har placerats inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § andra stycket JB). Att föremålet ska ha placerats inom fastigheten innebär att det ska finnas ett fysiskt samband mellan föremålet och fastigheten. Eftersom paviljongen stått på gräsmattan är detta därför uppfyllt. Paviljongen måste också ha placerats på gräsmattan för stadigvarande bruk, alltså permanent eller under en längre tid. Vid denna bedömning får man titta på vad fastighetsägaren hade som avsikt då hen tillförde paviljongen till fastigheten. Att paviljongen bara är löst placerad är betyder inte automatiskt att den inte tillhör fastigheten men kan innebära att avsikten inte var att den skulle stå där för stadigvarande bruk. Det är svårt att göra en exakt bedömning i ditt fall eftersom det av din fråga till exempel inte framgår hur länge paviljongen funnits på fastigheten. Att paviljongen bara var löst placerad talar dock för att säljarens avsikt inte var att den skulle stå där för stadigvarande bruk vilket i så fall betyder att den inte ingår i fastighetsköpet eftersom paviljongen då inte anses vara ett fastighetstillbehör. Vill ni ha hjälp av oss för att gå vidare med ärendet kan du kontakta oss här.Med vänliga hälsningar

Får omyndiga ha ett eget kreditkort?

2019-12-13 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Finns det kreditkort som omyndiga får äga/ta hand om själva/med förälderns tillåtelse för att få kreditvärdighet/credit score innan hen fyller 18?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Frågan huruvida omyndiga får äga eller ta hand om kredit själva eller med förälders tillåtelse är något som främst regleras i föräldrabalken (FB). Jag kommer dela upp din fråga i olika delar för att lättare kunna besvara den.Vad säger lagen? Kan en omyndig ha ett eget kreditkort som denne tar hand om själv?Den som är under 18 år är omyndig får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap. 1 § FB). Det innebär att en omyndig inte kan köpa på kredit eller ansöka om kreditkort. En person under 18 år men som fyllt 16 år får råda över egendom som hen själv förvärvat genom eget arbete (9 kap. 3 § FB). Detta innebär dock som sagt endast kontantköp.Kan en omyndig låna en förälderns kreditkort och använda detta med förälders tillåtelse?Det lättaste sättet för en omyndig att låna en förälders kreditkort är om föräldern ställer ut en fullmakt att handla med kreditkortet till den omyndiga. Det innebär att hen får lov att handla med kreditkortet för din räkning. Fullmakten kan vara både muntlig och skriftlig, men det är lättare att bevisa en skriftlig fullmakt (2 kap. 10 § avtalslagen). SammanfattningEn omyndig kan inte handla på egen kredit men kan eventuellt låna en förälders om denna ger sitt samtycke. En person kreditvärdighet blir bland annat bättre om personen har så få som möjligt, eller inga krediter alls. Det finns vanliga kontokort som omyndiga som fyllt 16 år kan få använda för att betala för pengar som de själva tjänat som de kan använda i stället. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Möjligt straff vid slagsmål

2019-12-13 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag är 20 år gammal Jag har hamnat i slagsmål och jag boxade kille i ögat och han börja blöda så han polisanmälde mig så jag tänkte om jag blir dömd och det kommer bli mitt första straff vad kan hända
Nora Tengnér |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att förklara att jag inte säkert kan säga vad som kommer hända om du blir dömd eftersom det är upp till domstolen vad för brott det kan röra sig om och vilket straff som skulle kunna bli aktuellt. Här är ändå några regler och bestämmelser som skulle kunna bli relevanta i ditt fall. Ett brott som skulle kunna bli aktuellt är misshandel som regleras i 3 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Det kan man dömas för om man till exempel tillfogar en annan person skada eller smärta. Eftersom du skriver att personen började blöda talar det för att personen blivit skadad på ett sådant sätt som paragrafen syftar på. Straffet för misshandel är fängelse i upp till två år. Domstolen kan även bedöma en misshandel som ringa (en mildare variant), grov eller synnerligen grov, se 3 kap. 5 och 6 §§ BrB. Det som kan påverka bedömningen är bland annat hur svår skada som uppstått och om den kommer att gå över eller vara bestående. Trots att fängelse står föreskrivet som straffet för misshandel vill jag nämna att det finns en princip om att domstolen i första hand ska välja en annan påföljd än fängelse eftersom det är en så ingripande påföljd. Om man är under tjugoett år när man begår ett brott får domstolen bara döma ut fängelse om det finns särskilda skäl för det enligt 30 kap. 5 § andra stycket BrB. Det finns alltså en chans att du kan slippa fängelse och få en annan påföljd. Domstolen kommer att göra en bedömning av straffvärdet som för misshandel som sagt är fängelse upp till två år. Det gör domstolen genom att titta på gärningens skadlighet och farlighet samt gärningspersonens skuld. Enligt 29 kap. 2-3 §§ BrB ska domstolen också beakta eventuella förmildrande och försvårande omständigheter. Det finns även något som kallas billighetsskäl i 29 kap. 5 § BrB, det är olika omständigheter som kan göra att man kan få en lindrigare påföljd. Eftersom du är under tjugoett år kommer domstolen också ta in i bedömningen att du är ung, även det kan göra att man får ett lindrigare straff, se 29 kap. 7 § BrB.Sammanfattningsvis skulle gärningen du beskriver kunna klassas som misshandel, men jag vill påminna om att det är upp till domstolen hur de bedömer situationen. Jag hoppas att jag ändå kunde förklara ungefär vilka omständigheter som kan påverka valet av påföljd. Om du skulle vilja ha ytterligare rådgivning kan jag rekommendera att ta kontakt med Lawline via mail eller telefon.Vänligen,

Vem får bevittna namnteckning vid köpehandling av en fastighet?

2019-12-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan en nära släkting bevittna en namnteckning vid köpehandling av fastighet?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Varken köpavtalet (köpehandlingen) eller köpebrevet har krav på bevittning (4 kap. 1-2 §§ JB). För köpehandlingen gäller enbart att det ska vara underskrivet av säljaren och köparen för att köpet ska vara giltigt (4 kap. 1 § JB). Dock behöver överlåtarens underskrift bevittnas av två personer för att lagfarten inte ska bli vilande (https://lagen.nu/1970:994), därav kan det vara bra att låta handlingarna bevittnas. Men det är inte alla personer som får vittna, de personer som inte får vittna är (Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid rättshandlingar):- Den mot vilken rättshandlingen ska företas, - den som är under 15 år, - den som har en psykisk störning och därav saknar insikt om betydelsen av sådan bekräftelse.SammanfattningEn nära släkting kan bevittna en namnteckning om den inte är under 15 år och inte har någon psykisk störning. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till bostaden vid en separation?

2019-12-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |jag och min sambo ska separera, vi köpte vår lägenhet tillsammans men han betalade handpenningen men vi båda står på kontrakt och lån. jag har två barn, 7 och 10 år som bor hos mig på halvtid och går skola i närheten. vem får lägenheten vid en behovsprövning och hur går man tillväga för att få en behovsprövning?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Lägenheten utgör samboegendomFör att kunna besvara din fråga kommer jag att använda mig av Sambolagen. Sambolagen delar upp egendom i samboegendom och annan egendom. När ett samboförhållande upphör och någon av samborna begärt bodelning ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Bostaden utgör samboegendom, eftersom ni har köpt den tillsammans och för gemensam användning (3 § SamboL). Den som bäst behöver bostaden har rätt att bo kvarDet är den som bäst behöver bostaden som har rätt att bo kvar (16 § SamboL). För att kunna avgöra vem av er som bäst behöver bostaden måste en helhetsbedömning göras. En viktig faktor som kan spela in i bedömning är om någon av er har barn och därför skulle behövs bostaden för att barnet bor hos er. Er ålder och hälsa kan även ha en betydelse vid bedömning, likaså hur lägenheten ligger i förhållande till era arbetsplatser. I bedömning tas även hänsyn till era ekonomiska situationer och vilken möjlighet ni har att kunna hitta ett nytt boende. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp eller hjälp att ta frågan vidare kan du kontakta någon av Lawlines jurister HÄR, då det är svårt för mig att kunna göra en exakt bedömning som möjligt då jag inte har all den information som behövs och på grund av att det är många faktorer som kan ha betydelse i bedömningen. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag och min fru dör samtidigt?

2019-12-13 i Efterarv
FRÅGA |Jag är gift och min fru kommer att ärva mig vid min bortgång. Om hon skulle gå bort före mig, ärver jag henne. Min fråga rör sig om vi av händelse skulle gå bort samtidigt, eller jag efter henne. Vi har inga barn och de som ärver mig är mina fem syskon. Hur gör jag för att undvika att mina syskon ska få ärva mig? Hur skriver jag i testamentet? Vad behöver jag tänka på?Tacksam för svar.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Vad händer om ni dör samtidigt?Om du dör först ärver din fru dig, och om hon dör först ärver du henne, när ni inte har några barn (3:1 ÄB). Om ni skulle dö samtidigt ska arvet fördelas som om den andre av er var död när ni dog (1:2 ÄB). Det innebär att andra arvsklassen ärver (3:2 ÄB). Er kvarlåtenskap delas upp mellan er genom bodelning, och din halva kommer sen gå i första hand till dina föräldrar, om någon av dem är döda kommer den avlidne förälderns halva att delas mellan dina syskon (2:2 ÄB). Är båda dina föräldrar döda delar syskonen på allt. Samma sak händer på din frus sida men med hennes föräldrar och syskon. Om ni inte skulle dö samtidigt skulle den av er som överlevde den andra ärva under sin livstid, men arvet skulle vid efterlevande makes död ändå delas lika mellan era föräldrar och syskon (3:2 ÄB).Hur du kan göra om du inte vill att dina syskon ska ärvaOm du inte vill att dina syskon ska ärva efter att du och din fru är döda kan du upprätta ett testamente (9:1 ÄB). Där kan du skriva att din fru ska ärva så länge hon lever, du kan sedan bestämma vad som ska hända med pengarna när hon dör. Då kan du välja vem som helst som efterarvinge, till exempel allmänna arvsfonden eller en kär vän. Ett testamente har vissa formkrav (10:1 ÄB) för att det ska bli giltigt, det ska vara upprättat skriftligen och två vittnen som inte är förmånstagare enligt testamentet ska skriva under. Vill du ha hjälp att utforma ett testamente kan du vända dig till våra jurister på Lawline.Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.