Utländsk fackförenings rätt till förhandling enligt MBL

2010-03-29 i Fackförening
FRÅGA |Ang MBL 10§ Den allmänna förhandlingsrätten ger varje arbetstagarorganisation (som defineras i MBL 6§) rätt att förhandla med arbetsgivaren (under förutsättning att det finns, eller har funnits medlemmar anställda hos denne arbetsgivare). Arbetsgivaren har därmed skyldighet att förhandla. Vad gäller om en exempelvis en dansk facklig organisation har en medlem som är anställd på ett svenskt företag i Sverige. Har det danska facket rätt att förhandla enligt MBL 10§ eller gäller MBL 10§ endast svenska fack?
Joel Dahlquist |Hej! Din fråga är väldigt mycket mer komplex än vad man kan tycka när man först tittar på den. Utländska arbetstagares ställning på den svenska arbetsmarknaden är som du säkert vet en väldigt omtvistad och politiskt högaktuell fråga. Den allmänna förhandlingsrätten lägger precis som du säger en skyldighet på arbetsgivaren att förhandla (men inte mer än så) med fackförening. Inte någonstans i praxis eller i den proposition som förklarar hur lagen är tänkt att tillämpas hittar jag någonting som skulle visa att bestämmelsen siktar på något annat än svenska fackföreningar. Det talas uteslutande om "svenska arbetsmarknadsparter", "svenska arbetstagarorganisationer" och så vidare. Jag skulle därför, visserligen med en ganska liten utredning i ryggen, våga påstå att en enkel läsning av 10§ inte ger det danska facket rätt till förhandling. Men det är intressantare än så! Eftersom vi, precis som Danmark, är medlemmar i EU kompliceras allt. Om detta skulle jag kunna skriva tiotals sidor men jag skall försöka ta en genväg och ge en så enkel förklaring som möjligt. Som du säkert vet är den fria rörligheten av arbetskraft och tjänster väldigt viktiga principer för EU. Jag har svårt att se att den rättighet som genom 10§ tillskrivs svenska arbetstagarorganisationer kan vägras en dansk motsvarighet utan att strida mot EU-rättens grunder. Den allmänna förhandlingsrätten är, till skillnad från exempelvis möjligheten att kunna tränga undan arbetsgivare med "sämre" arbetsvillkor, inte en särskilt viktig princip i svensk rätt. Jag tror därför att man bör utgå från att en sådan enkel och inte särskilt inskränkande bestämmelse bör gälla även utländska arbetstagarorganisationer, så länge de kommer från ett EU-land. Däremot finns det en hel uppsjö av problem om det svenska facket som annars har kollektivavtal med företaget vill att den danske arbetstagaren tecknar ett svenskt kollektivavtal. Då är vi plötsligt inne i problemet från det berömda Vaxholmsfallet men det är kanske en annan fråga... Jag hoppas att mitt svar hjälpt dig på vägen, annars får du gärna skicka följdfrågor! Vänligen

Förhandling eller överläggning

2009-12-15 i Fackförening
FRÅGA |Om en arbetstagare varslas pga. av ilojalitet och denna person EJ är medlem i facket så sker förhandlingen direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare.Om arbetstagaren då - direkt efter varslet - går med i facket:1. Är då facket den riktiga förhandlingsrepresentanten för arbetstagaaren? 2. Eller måste det fackliga medlemskapet vara etablerat innan varslet för att facket skall vara arbetstagarens förhandlingsrepresentant?Tack!
Samuel Lundberg |Hej, Om en arbetstagare varslas p.g.a. illojalitet är det en uppsägning eller ett avskedande grundat på personliga skäl , se LAS 7 § resp. 18 § https://lagen.nu/1982:80#P30S2. Enligt LAS 30 §, se https://lagen.nu/1982:80#P30S2, skall arbetsgivaren varsla arbetstagaren 2 veckor i förväg när det gäller uppsägning resp. 1 vecka i förväg när det gäller avsked. Om arbetaren är fackligt ansluten skall arbetstagarorganisationen också varslas. Enligt LAS 30 § 2 st. har arbetstagaren och arbetstagarorganisationen rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som underrättelsen och varslet avser. En förutsättning är dock att överläggning begärs senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnades. Är arbetstagaren ej medlem i facket vid varslet kommer således ej facket underrättas varför det inte heller kan bli aktuellt med överläggning med facklig representation.Det finns dock en möjlighet för facket att hålla förhandling med arbetsgivaren även senare. Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren, se MBL 10 § https://lagen.nu/1976:580#R3. Uppsägningen och avskedande är en frågor rörande förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Det spelar alltså i detta fall ingen roll att medlemskapet i fackföreningen etablerats efter att uppsägningen skett, fackföreningen är ändå behörig att förhandla enligt MBL 10§. Med vänlig hälsning

Fackförenings rätt till förhandling

2010-02-02 i Fackförening
FRÅGA |Hej!! Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan ett skuldebrev och ett avtal? Har fackförening utan kollektivavtal rätt att kalla till förhandling? Verkar så om jag förstår MBL paragraf 10 rätt.. Om en arbetsgivare inte vill ha ett kollektivavtal är denne ändå skyldig att teckna det om fackföreningen kräver det? Vart i lagen hittar jag det? mvh
Joel Dahlquist |Hej! "Avtal" är en väldigt bred term och ett skuldebrev är en form av avtal, kan man säga. Själva skuldebrevet är egentligen bara ett bevis på ett avtal mellan en borgenär och en gäldenär. Mer detaljerade bestämmelser kan du läsa om i den något ålderdomliga skuldebrevslagen (som du kan läsa via den här länken: https://lagen.nu/1936:81) och har du några särskilda frågor om skuldebrev eller avtal får du gärna skicka in en ny fråga till oss. Vad gäller förhandlingsrätten har du alldeles rätt i den första delen. 10§ i MBL rör den så kallade allmänna förhandlingsrätten och den omfattar även fackförening som inte har ett tecknat kollektivavtal. Denna ger dock bara stöd för att arbetsgivaren är skyldig att _förhandla_. Det finns inget rättsligt stöd för att tvinga till sig ett kollektivavtal. Avtalsfrihet råder och om förhandlingarna inte leder till något kollektivavtal återstår i teorin olika former av stridsåtgärder, exempelvis blockad eller strejk. Vänligen