Försäljning på auktion

2010-03-14 i Köplagen
FRÅGA |hej! Jag sålde för 5 veckor sedan en 1.10 m högkristallkrona på tradera. Utropspriset var 500 kr. Slutbudet blev 13 000 kr. Köparen avhämtade kristallkronan i mitt hem och var nöjd. Vid hemkomsten hörde köparten av sig och var missnöjd med ytskiktet på metallen. Köparen ville ha 2000 kr i prisvadrag för renovering. Jag betalade omedelbart 2000 kr. Nu har de hört av sig igen med diverse hot. De vill ha ytterligare 4000 kr enligt en ny offert de fått från en som skall renovera kronan. Om jag inte betalar inom 3 dagar så kommer de att anmäla mig till skatteverket så att en förundersökning gör om mina förehavanden! Jag har aldrig varit med om nåt liknande. Jag betalade 2000 kr tillbaka och trodde saken var utagerad. Vad göra? Tacksam för svar.
Ivar Näslund |Hej! Vid köp mellan två privatpersoner så är det köplagen som är tillämplig. Om en vara sålts i befintligt skick vid en auktion så är det utropspriset som är utgångspunkten för om varan skall anses som felaktig med hänsyn till priset i enighet med 20 §. 500 kronor är ett lågt utropspris så köparen torde inte kunna kräva prisavdrag på den grunden. I enighet med köplagens 20: e § så får inte köparen åberopa fel som han borde ha känt till vid köpet. Att han godtagit priset på 12.000 vid den tidpunkten bör leda till att hans rätt att åberopa fel som inte är dolda förfallit. Skatteverket har i normalfallet inte något med köprättsliga tvister att göra. Hotet kan vara utpressning, ett brottsligt beteende. Om du känner dig osäker så bör du kontakta en verksam jurist. Köplagen hottar du https://lagen.nu/1990:931

Fel modell på bilen, häva köpet #2

2010-03-04 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag fick hjälp av Gustav Nittby för ett par dagar sedan.Detta tackar jag så mycket för.Svaret har hjälpt mig mycket framåt. Dock kom en ny fråga upp.I köplag(1990:931) §18 så räknas det inte som fel om säljaren i sin tur inte kände till att varan var felaktig.se nedan! Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren varken kände till eller ??????? borde ha känt till uppgifterna.??????? Betyder detta att i mitt fall så kan jag aldrig få upprättelse eftersom säljaren ju alltid kan påstå att han inte känt till det verkliga förhållandena när han i sin tur köpte i detta fall en bil och sålde den vidare till mig? Jmf § 17.Eller har jag fått det hela om bakfoten Gustav skrev att §18 innebär en viss bevislättnad till köparen enl prop 1986/87:80 s 88.Det verkar ju inte vara fungera i mitt fall eller? Vad tror ni om detta? Tack på förhand Lars-Olof Rosell Torreby 69 45593 Munkedal
Anna Fahlman |Hej Lars-Olof, jag förstår att det kan kännas något förvirrande med alla paragrafer i köplagen som är alltså tillämplig i ert fall då båda är privatpersoner. Bara för att få en klar bild över händelsernas förlopp ställer jag upp vad som har hänt utifrån din tidigare fråga: ¤ I annonsen på Blocket.se hade säljaren uttryckligen skrivit att årsmodellen var 2002. ¤ När du hade stämt av med Transportstyrelsen med hjälp av registreringsnumret så fick du fram att bilen togs i trafik i Tyskland första gången december 2001. ¤ Vid besök hos verkstad visade det sig att bilen är tillverkad mars 1999. ¤ Efter att du hade köpt bilen hade du insett att den var av 1999–års modell. Alltså, du är inte nöjd med köpet eftersom du sökte en bilmodell från 2001 eller senare men hade köpt en bilmodell från 1999 (som du inte ville ha). Är bilen att anse som felaktig? I första hand ska bilens kvalitet och eventuella fel bedömas med utgångspunkt i 17 § köplagen. Enligt första satsen bör bilen stämma överens med vad som har avtalats mellan dig och säljaren. Enligt andra satsen i samma paragraf ska bilen vara bl a funktionsduglig. Sista satsen i paragrafen konstaterar att om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig. Här bör det undertryckas att det inte krävs att säljaren kände till vad köparen med fog kunnat förutsätta och inte heller att säljarens kände eller borde ha känt till att varan avvek från denna förutsättning. Ibland kan dock säljaren för köparens synbara vetskap om köparens förutsättning – och säljarens tystnad – ha betydelse för frågan om köparens förutsättning va befogad (jmf 17 § 2 st köplagen). Alltså, om avtalet mellan er (skriftligt eller muntligt) tar uttryckligen upp att bilen ska vara alternativt inte ska vara av en viss års modell och senare visar det sig att bilen inte motsvarar vad som har avtalats mellan er så kan du åberopa detta som fel i domstolen. Jag antar att bilen är i övrigt funktionsduglig. Vad står det i kontraktet? Det kan ha avgörande betydelse för dig i rätten. Kom även ihåg att muntliga utfästelser och överenskommelser har lika stor vikt som de skriftliga men som du förstår de muntliga utfästelser är svårare att bevisa – det kan lätt bli ord mot ord. Vad har säljaren sagt angående årsmodellen och vad har du sagt till säljaren om dina önskemål? Detta har betydelse eftersom enligt 18 § köplagen kan varan (bilen) anses vara felaktig om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Jag antar att informationen om bilens faktiska årsmodell skulle ha faktiskt inverkat på ditt beslut om bilköp, så här har du din chans att hävda din rätt mot säljaren. Om säljaren hade sagt uttryckligen att bilen är åtminstone inte var av 1999–års modell så har enl. 40§ 3 st. köplagen köparen alltid rätt till ersättning, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst. Hade undersökt bilen innan köpet? Du kan inte som köpare åberopa något som fel enligt 20 § köplagen om du kan antas ha känt till om felet vid köpet. Vidare, om du hade före köpet undersökt bilen eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får du inte såsom fel åberopa vad du borde ha märkt vid undersökningen (om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder, dvs. sagt och gjort saker som var uppenbart vilseledande). Hur lång tid har det gått mellan köpet och att du försökte nå säljaren? Du som köpare får inte åberopa att varan är felaktig, om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (reklamation, 32 § köplagen). Längsta reklamationstiden är 2 år. Sammanfattning Sammanfattningsvis, utifrån informationen som du har gett oss kan följande bedömning göras. Om säljaren uttryckligen hade sagt (alternativt skrivit in i kontraktet mellan er) om att årsmodellen var från 2002 eller från 2001 eller om du påpekade att du inte ville ha 1999-års modell och säljaren har försäkrat dig om att så var inte fallet – så kan du ha framgång med din talan. Har du däremot undersökt bilen och dokumentationen samt inte fått några försäkringar från säljaren om att bilen var en viss årsmodell så har du nog svaga möjligheter att få rätt mot säljaren. Kontrollera gärna om din försäkring inkluderar rättshjälpskostnader inför förhandlingen. Vidare skulle jag vilja rekommendera dig att kolla med Motormännens Riksförbund – de kanske kan ge dig fler handfasta tips och råd: www.motormannen.se. Hoppas du känner att du har fått ett förtydligande till dina frågor, annars är du välkommen att skicka in följdfrågor. Med vänliga hälsningar, Anna Fahlman

Utebliven leverans, kontraktsbrott?

2010-02-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej köpte ett presentkort på tradera värde 800:-men när jag får det så är där inga pengar på det. Säljaren ska då skicka rätt kort, men då kommer det bort på posten. Jag vill ha pengarna tillbaks men då säger hon att i annonsen står det att hon ansvarar inte för postens slarv. Men jag har ju fått ett tomt presentkort, har jag då inte rätt att kräva pengarna tillbaka????
Mikael Söderman |Hej, du har rätt att kräva pengarna tillbaka eftersom du har fått en vara som inte stämmer överens med avtalet. När du lägger bud på Tradera så accepterar du de villkor som säljer ställer upp om du inte särskilt skriver att du inte gör det. Det kan du göra till exempel genom att skicka e-post till säljaren där du skriver att du inte går med på ett visst villkor. Det jag kan rekommendera dig att göra är att dubbelkolla vad som står i annonsen eftersom det är den lydelsen som är en del av ert avtal. Att det står i annonsen att hon inte ansvarar för postens slarv innebär att om hon skickar varan och den försvinner så kan du inte få tillbaka pengarna. Säljaren måste dock kunna bevisa att presentkortet är skickat vilket säljaren kan ha svårt att göra om det skickades med vanlig post. Om presentkortet skickades som rekommenderad post och säljaren kan visa ett kvitto på detta så borde det vara tillräckligt för att bevisa detta. Det är en domare som slutligen avgör vad som är mest troligt, om säljaren skickat eller inte skickat presentkortet. Det här är en fråga som avgörs av tingsrätten så du kan lämna in en stämningsansökan för att få tillbaka dina pengar om du inte får tillbaka dem på frivillig väg. Det kostar 450 kronor att stämma någon. Tillämpliga lagrum: 13 § Köplagen (se https://lagen.nu/1990:931) Med vänlig hälsning Mikael Söderman

Fel i vara

2010-02-17 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan. Jag köpte i onsdags en traktor av en privatperson. Och vid provningen i onsdagskväll så verkade allt fungera bra. Så vi gjorde upp affären och jag betalade köpesumman. Pga, att det var sent på kvällen och väldigt mörkt så bestämdes att traktorn skulle hämtas på fredagen istället. Men när jag skulle hämta traktorn på fredagen så upptäcker jag att lastaren på traktorn verkar ha gått sönder. Hydraliken behåller ej trycket. Jag kör iväg en 6-700m med traktorn och skopan bokstavligen trillar ner i marken vilket medför ett totalstopp. Jag ringer säljarens svåger som får komma och hjälpa mig att få tillbaka traktorn till säljarens gård. Jag kräver att få häva köpet eftersom att traktorn var trasig och säljaren inte berättat detta. Säljaren har under hela affären hävdat att allt var tiptop. Att lastaren på traktorn skulle fungera var av stor importans för mig då det enda jag tänkt använda traktorn till var att skotta snö. Säljaren hävdar att jag på ca 4 min och 6-700m kört sönder traktorn, och vägrar att betala tillbaka pengarna. I kvittot skrevs det inget om "befintligt skick" på traktorn utan bara : köpare, säljare, traktor, pris. vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar och häva köpet? Jag har helt tappat förtroendet för säljaren och affären.
Hanna Rehn |Hej, Köp av lös egendom mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Se https://lagen.nu/1990:931 En vara anses felaktig om den avviker från vad som avtalats eller om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Den skall också anses felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som lämnats angående dess egenskaper och användning. Varan skall vidare anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet samt om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. (se 17-19 §§ KöpL). Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen (21 § KöpL). Risken går över på köparen då varan avlämnas, dvs då köparen tagit om hand om den, då du hämtat den. Det är alltså du som burit risken för varan då felet upptäcktes. Säljaren svarar dock för fel som funnits vid riskens övergång men som visar sig först senare. Möjligheterna att åberopa fel i vara är bl a beroende av den sk undersökningsplikten. Om felet är sådant att du vid en undersökning av traktorn borde ha upptäckt det kan du ej hävda fel i vara, se 20 § KöpL. Undersökningspliktens omfattning kan bero på de uttalanden som säljaren gjort i samband med köpet. I vissa fall kan en konkret uppgift om en vara jämställas med en utfästelse från säljaren vilket medför att köparen i den delen inte behöver undersöka varan närmare. Att säljaren i detta fall sagt att traktorn varit ”tiptop” torde dock inte vara en sådan utfästelse som gör att en mindre omfattande undersökning hade varit tillräcklig. Köplagen har inte någon bestämmelse om en generell upplysningsplikt för säljaren. Man kan dock vid bedömning av om säljaren har ”handlat i strid mot tro och heder” enligt 20 § KöpL beakta om denne upplyst säljaren om relevanta förhållanden och om så inte är fallet medge köparen möjlighet att åberopa fel i varan, trots att han i och för sig kunnat upptäcka felet vid en undersökning. Om du kan häva köpet eller göra andra påföljder för fel i vara gällande beror alltså dels på om felet har funnits redan innan risken övergick på dig, dvs innan du hämtade den och dels på om felet då inte borde ha upptäckts vid en undersökning eller om säljaren handlat i strid mot tro och heder. Om felet fanns innan risken övergick och felet är ett sk dolt fel (dvs inte borde ha upptäckts vid en undersökning) eller säljaren har handlat i strid mot tro och heder torde du kunna göra gällande påföljderna för fel i vara. Det kommer dock ytterst att handla om vad som kan bevisas och det går därför inte att ge något definitivt svar. Med vänlig hälsning,

Fel i vara vid köp av aktiebolag?

2010-03-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt ett AB av en bekant och efter överlåtelsen har det kommit fram att bolaget har ganska stora skulder, som den jag köpte av har förtigit. Har jag någon möjlighet att häva köpet? Eller åtminstone få ett prisavdrag på köpet? Vet inte vilken lag som gäller heller, köplagen eller skuldebrevslagen?
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Då aktier utgör lös egendom är det köplagen (KöpL) som är tillämplig, se KöpL https://lagen.nu/1990:931. Det bör dock framhållas att enligt 3§ är KöpL dispositiv, d.v.s. den gäller inte i den mån parterna har avtalat något annat. Parterna lämnas alltså stor avtalsfrihet. Däremot finns det fortfarande möjlighet att jämka eller lämna ett oskäligt avtalsvillkor utan avseende, enligt 36§ avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218#K3. I det enskilda fallet är det alltså viktigt att först se på avtalet mellan parterna om vad som avtalats, ex. om det finns någon klausul avseende ansvarsbegränsning etc. I ett aktiebolag, som ju är en juridisk person, följer skulderna bolaget och inte bolagsmannen (ägaren). Ägaren har alltså inget personligt ansvar för bolagets skulder. Det som aktualiseras i detta fall är frågan huruvida fel föreligger enligt KöpL och om det finns möjlighet för dig som köpare att göra några påföljder gällande mot säljaren. I 17-18§§ återfinns bestämmelser om när fel i vara ska anses föreligga. 17§ stadgar att varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet och 18§ stadgar att om varan avviker från vad säljaren före köpet uppgett om varan, och detta kan antas ha inverkat på köpet, föreligger fel. I detta fall torde skulderna innebära att bolagets värde är mindre än vad du som köpare förutsatte vid köpet. Dock har man som köpare enligt 20§ en långtgående undersökningsplikt. Första stycket stadgar: ” Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet”. Vid bedömningen av om köparen varit tillräckligt noggrann i sin undersökning ser man på vad en normal person i köparens ställning borde ha upptäckt. Säljarens agerande före köpet kan också påverka undersökningspliktens omfattning, bl.a. vilka uppgifter som säljaren lämnat till köparen. Dessa uppgifter kan beroende på dess art minska eller om de är att se som varningssignaler, öka köparens undersökningsplikt. I rättsfallet RH 1999:138 uttalade hovrätten att om säljaren har handlat i strid mot tro och heder, kan detta påverka bedömningen av undersökningsplikten. 32§ stadgar att köparen är skyldig att reklamera felet inom skälig tid efter att denne märkt, eller bort märka felet, dock senast inom två år från mottagandet av varan. Men har säljaren handlat i strid mot tro och heder eller grovt vårdslöst, får köparen utan hinder av 32§ åberopa felet. Det finns inga formkrav för hur reklamationen ska gå till, men ur bevissäkringssynpunkt rekommenderar jag att du gör detta skriftligt. De påföljder som kan aktualiseras vid fel är enligt 30§ avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt skadestånd. Det som framförallt kan komma i fråga i detta fall torde vara prisavdrag enligt 38§. Detta beräknas som skillnaden mellan varans värde i avtalsenligt och faktiskt skick. Regler avseende hävning finns i 39§ som stadgar att köparen får häva köpet p.g.a. fel om säljarens avtalsbrott är av väsentlig betydelse och säljaren insåg, eller borde insett detta. I andra stycket finns, i likhet med 32§, ett krav på att köparen ska reklamera felet så fort denne märkt, eller borde märkt, felet. Möjlighet att få skadestånd regleras i 40§ och ett ev. skadestånds omfattning bestäms enligt 67§. Sammanfattningsvis är det möjligt att bolagets skulder utgör ett fel i köplagens mening och att det kan bli aktuellt med påföljd, framförallt prisavdrag eller hävning. Det som förmodligen blir avgörande i detta fall är om det kan anses att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt av bolaget före köpet. Detta blir en bedömning i det enskilda fallet då hänsyn tas till bl.a. säljarens uppträdande och ev. utfästelser före köpet samt om denne kan anses ha handlat i strid mot tro och heder. Detta blir i sista hand en bedömning för domstolen att göra och jag rekommenderar dig att vända dig till en advokat för ytterligare juridisk rådgivning samt en bedömning av framgången med dina anspråk i en ev. framtida rättegång. Hoppas svaret varit till hjälp! Vänlig hälsning

Fel modell på bilen, häva köpet

2010-02-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Ang hävning av bilköp. Jag har studerat er sida och funnit vad jag tror är min fråga, men vill ändå få några frågor belysta.Jag har ett kontrakt på en bil köpt på Blocket.se.Säljaren uppger i kontraktet (som är det som finns på Blocket) årsmodell 2002.Vid besök hos verkstad visar det sig att bilen är tillverkad mars 1999.Dvs Modell-år 1999 som ju även är årsmodell.Jag sökte en bil av årsmodell 2001 eller senare pga sk barnsjukdomar på främst 1999 års modeller. Av säljaren fick jag reg nr och kunde konstatera via Transportstyrelsens hemsida att bilen togs i trafik i Tyskland första gången dec 2001.Dvs modellåret 2002 verkade ok 1 ägare i Sverige verkade lovande.Jag har lämnat in en stämningsansökan eftersom säljaren inte svarar på brev, SMS eller telefon efter det jag påpekat att han sålt en 1999 års modell.Han säger att han inte visste om detta.Frågan är om han kan slippa sitt ansvar genom att säga att han inte visste.Jag är kallad till en muntlig förhandling vid Tingsrätten om en månad.Behöver jag en advokat eftersom min motpart har skaffat en? Med tack på förhand Ha en bra dag
Gustav Nittby |Hej, Jag tolkar din fråga som att det är två saker, som du vill ha belyst: 1) Behöver du skaffa en advokat eftersom din motpart har gjort det? Frågan är processuell och det föreligger i och för sig inget formellt krav enligt Rättegångsbalken (RB) att företrädas av ett ombud (t.ex. en advokat) jfr. RB 12 kap. 1§ 1st, där det påpekas att parts talan ”må” föras genom ombud. Detta gäller även om motparten har valt att anlita en advokat. En annan fråga är om det är lämpligt med tanke på målets fortsatta gång och dina utsikter att vinna framgång i en process att agera utan någon advokat. Frågan måste ses mot bakgrund av att rätten har en viss skyldighet att bedriva materiell processledning. Beakta även att den vinnande parten kan få sina rättegångskostnader ersatta, RB 18 kap. 1§. Förliks parterna (vilket är vanligt) skall vardera parten bära sina kostnader RB 18 kap. 5§ 2 st. Det är många frågeställningar som blir aktuella här, exv. ; hur stort är tvisteföremålets värde, hur bedömer du dina möjligheter att själv uppträda inför domstol ? Ett felsteg kan bli dyrt och det kanske är värt att anlita en advokat i frågan, i synnerhet om din motpart har gjort detta. Du bör även undersöka hur dina försäkringar ser ut; har du en rättskyddsförsäkring och vilka är villkoren här? Undersök här din hemskyddsförsäkring. 2)Vilken betydelse har det säljaren inte visste om vilken årsmodell det är fråga om? I rubriken anger du ”hävning av bilköp”, varför jag kommer att belysa frågan köprättsligt. Köplag (1990:931) (KöpL) är tillämplig, se KöpL 1§ 1st och 4§ samt Konsumentköplag 1§ . Jag utgår från att säljaren liksom du har agerat såsom privatperson. Köplagen är i och för dispositiv, jag utgår dock från att ni inte har avtalat om särskilda köpvillkor här. Har säljaren särskilt åtagit sig juridiskt ansvar för modellen såsom ett avtalsvillkor eller är årsmodellen snarare fråga om en uppgift som lämnats vid marknadsföringen? I det förra fallet framgår av 17§ 1st och 3 st att fel föreligger då varan avviker från vad som har avtalats (s.k. konkret fel) och i det senare fallet föreligger fel pga. att varan avviker från uppgifter om varans egenskap som lämnats vid marknadsföringen (exv. annons). I båda fallen är det ovidkommande om säljaren kände eller borde ha känt till att uppgiften var felaktig. Observera dock, för att med framgång kunna göra gällande fel med stöd av 18§ krävs att uppgiften ”kan antas ha inverkat på köpet”.( Meningen med formuleringen är att ge en viss bevislättnad till köparen, se prop. 1986/87:80 s. 88). Enligt 20§ får inte köparen såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Hävning är en tänkbar påföljd vid fel, enligt 30, 37 och 39 § §. För att hävning ska komma i fråga ska felet vara av väsentlig betydelse för köparen och säljaren ska ha insett eller bort inse detta. Huruvida väsentlighetskravet är uppfyllt får avgöras från fall till fall, i förarbetena påpekas att ett fel är av väsentlig betydelse för köparen om det ”berövar honom den huvudsakliga nyttan av vad han hade anledning att vänta sig av avtalet”. Hur förhåller det sig här? Prisavdrag är annars en annan sekundär påföljd som kan bli relevant, se 38§. Värt att påpeka avslutningsvis, är att köparen enligt KöpL 30 och 40§§ dessutom har rätt att kräva skadestånd, om han har lidit skada. Med vänlig hälsning, Gustav Nittby

Fel i köp på internetauktion

2010-02-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Köpte en akvariepump på Tradera, http://www.tradera.com/Eheim-Cirkulationspump-1252-1000l-t-auktion_106061514 , för 495 kr. När pumpen anlände upptäckte jag att den var bristfälligt förpackad så att en plastdetalj gått sönder. Detta var dock det mindre problemet. Det större var att det saknades slanganslutningar för att kunna använda den fristående (utanför vattnet) vilket gjorde att jag tyckte att objektbeskrivningen var missvisande.Jag ville då häva köpet eftersom jag inte hade användning för en sådan pump. Säljaren vägrade detta. Jag tog då pumpen till en akvariehandlare som berättade att just den här pumpen var en del av en större enhet, http://www.eheim.com/base/eheim/pdf/en/ersatzteile/ifilter/2252_powerline_GB.pdf ,avsedd att användas inuti akvarier men att filterdelen tagits bort och ersatts med de grå kåpan som syns på annonsbilden över insugsdelen. Kåpan hörde för övrigt till en annan Eheim-modell, 1250. Jag meddelade säljaren detta och sade att eftersom det dels saknades information i objektbeskrivningen och dels att den var missvisande så ville jag fortfarande häva köpet. Säljaren svarade att det var upp till mig att med ledning av bilden och modellnamnet avgöra vad jag bjöd på. Jag var nu som ni förstår tämligen.....förargad. En ide fick mig att söka på objektbeskrivningen och det här dök upp, http://www.akvarieshopen.com/eheimuniversalpump12501200lt-p-315.html . Uppenbarligen har han tagit beskrivningen rakt av från en butikssida, ända ner till felstavningen av intelligenta. Dessutom rör butiksbeskrivningen en annan modell, 1250 , och som synes på bilden på den sidan så har den pumpen de nödvändiga anslutningarna för att uppfylla beskrivningen. Min fråga är nu: Har jag tillräckligt på fötterna för att kunna hota med en stämning? Visserligen rör det sig bara om en knapp femhundring men jag blir så.....förargad. Vad kostar en stämning, riskerar jag att förlora? Visserligen tycker jag att köplagen paragraf 19 och 30 är solklar här men jag är ju part i saken. § 19 En vara köpt på auktion ska anses felaktig "om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet" § 30 Om en vara är felaktig får köparen kräva "avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd"
|Hej, Du har redan hittat de relevanta lagrummen i köplagen, bra jobbat! För att häva ett köp på grund av fel måste felet, enligt 39 § köplagen, vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren ska ha insett eller borde ha insett detta. Bedömningen av om ett fel är väsentligt skall ske objektivt, och det ställs ganska höga krav men jag bedömmer det som att felen i det här fallet kvalificerar. Det har lämnats missvisande uppgifter och du har köpt en produkt som tycks vara ett rent hemmabygge. Att lämna in en stämningsansökan kostar 450 kronor. Vinner du målet ska motparten ersätta dig för dina kostnader. Förlorar du är det istället du som måste betala motpartens kostnader. Kostnaderna utgörs främst av ombudens arvode (vilket kan bli dyrt!) men också kostnader för att få vittnen att komma till rätten och liknande, se vidare 18 kapitlet rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740. Mer information om stämningsansökan finner du här: http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____799.aspx Hur stora chanser du har att vinna vågar jag inte riktigt uttala mig om. Jag anser att du har rätt enligt de två lagrummen i köplagen, men detta ska även kunna bevisas inför en domstol. Om du väljer att ta ärendet vidare råder jag dig att skaffa en professionellt juridiskt ombud. För att skärpa tonen i diskussionen med säljaren kan det också vara en poäng att fylla i en komplett stämningsansökan och sedan bifoga den i ett sista krav om hävning till säljaren, med tillägget att du inte ser någon annan utväg än att stämma in honom vid tingsrätten om han inte går med på att låta dig häva köpet. Men tänk på att det kan bli en dyr process för en 500-lapp om du tar detta till domstol och inte får rätt. Lycka till Mvh John Engholm

Åtgärder vid köprättsligt fel

2010-01-29 i Köplagen
FRÅGA |Byggföretag köpte en lätt lastbil från bilfirma. Årsmodell 04. för 130 000kr. Efter bara tre dagar senare får bilen motorhaveri. Bilfirma vägrar lämna lånebil, eller reparera bilen själv eller häva köpet. Kreditbolaget vill ändå ha sina betalningar. Och mitt i allt detta är vi utan bil, med kredit på 130 tusen och lånebilskostnader + verkstad som vill veta vem som skal betala reparation. Försäkringen och kreditgivare säger att vi måste ta det med bilfirma men den har redan sagt att de kommer inte hjälpa oss med nånting! Hur ska vi gå vidare? Vi BEHÖVER bilen i verksamheten och det finns ingen möjlighet att ta ytterligare kredit och köpa en bil till. Bilhandlare vet att vi behöver bilen. Enligt kreditbolaget har vi betalat marknadspriset. Verkstad säger att fel i motor fanns redan vid köpet. Bilen går inte en cm utan ny motor. Har reklamerat skriftligt till säljaren och kreditgivaren. Säljaren säger ifrån allt ansvar kreditbolaget kräver sina betalningar. Vad ska vi göra nu?
Elias Himsel |Hej För att kunna bedöma hur ni bör agera krävs mer information om exempelvis eventuella avtalsvillkor, förhållandet till kreditbolaget och villkoren i er försäkring. Jag kommer att göra en bedömning, men mitt råd är att ni i först hand vänder er till en yrkesverksam jurist som utifrån ett bättre underlag kan ge handfasta råd om hur ni bör agera. Vid köp av en lätt lastbil är köplagen tillämpbar, vars regler gäller i den mån ni inte avtalat om annat. Enligt verkstaden fanns felet i motorn vid köpet vilket innebär att säljaren som huvudregel är ansvarig för felet enligt köplagen. Med tanke på att felet är så omfattande att bilen behöver en ny motor gälla säljarens ansvar sannolikt även om denne begränsat sitt ansvar genom en generell friskrivning. För att säljaren skall ansvara för felet krävs också att ni inte vid en undersökning av bilen borde ha upptäckt felet i motorn. Omfattningen av denna undersökning beror på omständigheterna, men om det inte fanns anledning att misstänka att motorn var trasig kan man inte heller kräva att ni borde ha undersökt den allt för ingående. Det framgår att ni har reklamerat felet vilket är bra, eftersom det är en förutsättning för att kunna göra gällande köplagens påföljder vid fel. Dessa påföljder är: avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning. Eftersom bilhandlaren, vilket jag förmodar är säljaren, vägrat att åtgärda felet kan ni låta verkstaden åtgärda felet och därefter kräva betalt för era utgifter av bilhandlaren. För kostnaderna att hyra en ersättningsbil har ni också möjlighet att begära skadestånd. Om ni köpt bilen på avbetalning av bilhandlaren och denne i sin tur överlåtit sin fordran till ett finansbolag kan ni tillgodose era krav, beroende på avtalet, genom att hålla inne en summa som motsvarar era kostnader för reparation och skadestånd. Viktigt att påpeka är emellertid att ni själva då kan bli skadeståndsskyldiga om det visar sig att bilhandlaren faktiskt inte ansvarade för motorfelet. Om ni själva tagit ett lån för att finansiera köpet av lastbilen kan ni tyvärr inte hålla inne en del av betalningen av skulden för att kompensera era kostnader. I första hand får ni då försöka komma överens med bilhandlaren, om detta inte lyckas återstår att vända sig till kronofogden eller att överväga möjligheterna att stämma bilhandlaren. Sammanfattningsvis finns det alltså juridiska regler för att hantera denna typ av problem och mitt råd är att ni tar kontakt med en yrkesverksam jurist för att avgöra hur ni bör agera utifrån era förutsättningar. Med vänliga hälsningar,