Badrum i bostadsrätt

2010-03-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar om köplagen fortfarande gäller trots att man inte längre är i besittning av bostadsrätten det gäller. Det handlar om ett badrum som verkar vara felbyggt och det rättsliga förhållandet mellan den förra bostadsrättsinnehavaren (som lät göra renoveringen)och byggfirman. Renoveringen gjordes i juni 2009. Jenny
Ivar Näslund |Hej! Om den tidigare ägaren av bostadsrätten beställde badrumet som konsument är det konsumenttjänstlagen som är tillämplig. Det spelar ingen roll att bostadsrätten är överlåten, utan lagen är tillämplig på avtalsförhållandet mellan dem. Konsumenttjänstlagen hittar du https://lagen.nu/1985:716

Hårförlängningar föll av och orsakade håravfall

2010-02-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej Jag har en fråga angående en hårförlängning jag gjorde den 9/12 2009 Den kostade 2500 kronor och jag gjorde den hos en utbildad. På kvittot står det "3 månaders garanti att det sitter kvar och borttagning ingår. Nu är det så att jag har nu tappade mer än 10 slingor och den förstörde mitt hår då även mitt eget hår ramlade av.. mitt hår klarade inte av hårförlängningen och jag har fått kala fläckar. Hon som gjorde hårförlängningen var på semester hela januari och hade ingen möjlighet och ta bort förlängningen förän i februari och erbjöd sig att sätta i slingorna igen eller ta bort den då.. Men eftersom att jag inte ville tapp allt hår så var jag dessutom tvungen att betala 1000 kronor för att ta bort på annan salong. Vad har jag för rättigheter i detta fall.. kan jag kräva pengarna tilbaka och skadestånd på att mitt eget hår blivit förstört?
|Hej! Det finns ingen lag som är direkt tillämplig på frisörstjänster. I sådana lägen kan vissa bestämmelser ur en lag som har ett nära samband med situationen gälla ändå. Detta kallas att lagen tillämpas analogt. Jag utgår i mitt svar från att den frisör du besökt är näringsidkare. Det ligger därför nära till hands att tillämpa konsumenttjänstlagens bestämmelser analogt på ert avtal. Du berättar att delar av hårförlängningen ramlade av inom en avtalad garantitid. Det tyder på att tjänsten inte var utförd i enlighet med avtalet vilket innebär ett avtalsbrott från frisörens sida. I konsumenttjänstlagen kallas sådana avtalsbrott fel i tjänsten och medför rätt till felpåföljder. Exempel på felpåföljder är avhjälpande och skadestånd. Att kräva pengarna tillbaka är ingen felpåföljd i sig men följer av felpåföljden hävning. Den kräver dock att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och att frisören insett eller bort inse detta. Av frågan följer att frisören erbjöd sig att avhjälpa felet vid en senare tidpunkt när du reklamerade. *Frisören har enligt konsumenttjänstlagen rätt att få avhjälpa felet* om du inte har något särskilt skäl för att avvisa erbjudandet. Avhjälpandet ska i så fall ske inom skälig tid och utan kostnad. Tiden fram till avhjälpandet och hur mycket hår som du dittills tappat torde här ha stor betydelse. Det verkar som att du tyckte att saken behövas avhjälpas innan dess och gjorde därför ett s k täckningsköp. Ersättningsskyldighet för utgifter i samband med täckningsköp följer i och för sig av frisörens skadeståndsansvar för fel. Allmänt gäller en princip att *den skadelidande ska försöka begränsa sin skada*. Håravfall utgör en personskada. Det faktum att du höll på att lida en personskada som behövde begränsas tyder på att det var berättigat att göra ett täckningsköp. Alltså - var det väldigt angeläget att du fick felet avhjälpt_ innan_ torde du ha rätt att avvisa frisörens avhjälpandeerbjudande och ha rätt till ersättning för dina utgifter i samband med täckningsköpet. Håravfall utgör som sagt en personskada. Om frisören av oaktsamhet vållat skadan blir han eller hon *ersättningsskyldig på skadeståndsrättslig grund.* Var frisören anställd blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig. Ersättning på den här grunden kräver dock att frisören varit oaktsam. Oaktsamhetsbedömningen är dock många gånger svår att göra varför det kan vara vanskligt att söka ersättning på den här grunden. Det vore dumt av mig att spekulera i utgången av en sådan bedömning eftersom jag inte vet tillräckligt mycket om händelsen. Konsumenttjänstlagen finner du: https://lagen.nu/1985:716. Se särskilt 14, 16, 20, 21 st 2, 23 och 31 st 3-4 §§ Skadeståndslagen finner du: https://lagen.nu/1972:207. Se särskilt 2:1, 3:1 och 5:1 Med vänlig hälsning

Nattklubbs ansvar för garderob

2009-12-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Tjenare Jag var ute på en nattklubb i lördags. Hängde in jackan i en bevakad garderob och betalde 20kr. När jag senare skulle hämta ut jackan fanns den inte i garderoben (troligtvis bortslarvad av personalen där). När jag dagen efter ringer till chefen på företaget ber hon mig ta det via mitt försäkringsbolag?! Vad gäller? Har nattklubben fullt ansvar? Och ska nattklubben betala ut fullersättning för min jacka och de persedlar jag hängde in tillsammans med den? Krävs det i så fall kvitto? Mycket tacksam för svar.
Daniel Jessen-Winbo |Hej!Knäcken i sådana frågor ligger i ifall det var en bevakad eller obevakad garderob. I ditt fall har vi att göra med en bevakad garderob som har tagit ut en avgift för att du ska få hänga in din jacka där varvid man kan bortse från svåra ansvarsfrågor. En bevakad garderob som du betalar för att hänga in din jacka hos har nämligen fullt ansvar. Skulle de av händelse satt ut en lapp i stil med ”för värdesaker ansvaras ej” eller liknande spelar detta ingen roll. Ni har nämligen ingått ett avtal där du för 20 kr har rätt att kräva att de bevakar/bevarar din jacka under den tiden du befinner dig på nattklubben. Detta följer av Högsta domstolens praxis i NJA 1946 s. 338 (även 1983 s.701, då gällde det dock en obevakad garderob varvid ett ytterligare resonemang förs). I fråga om lagstöd gäller för garderobsinhängning att det är fråga om en tjänst (förvaring) som utförs varvid konsumenttjänstlagen (ktjl) blir tillämplig, 1 § ktjl se https://lagen.nu/1985:716. Övriga bestämmelser i lagen som aktualiseras är 4 och 9 §§ som säger att tjänsten blivit felaktigt utförd samt 31 § som stadgar nattklubbens skadeståndsskyldighet. Vad gäller det de säger om att du ska vända dig till ditt försäkringsbolag är det i och för sig så att det är fullt möjligt. Dock kan jag tänka mig att du då får stå för en självrisk om minst 1000 kr som inte är så värst rolig. Därmed är det bättre att direkt kräva nattklubben på pengar.Jag märker att du här har märkt det som kanske kan vara en svårighet, nämligen bevisningen. Har du kvitto på jackan är det självklart en fördel annars torde du även kunna kräva ersättning för vad som är normalt för en jacka. Vad som gäller övriga persedlar som du hade i fickor och liknande är det självklart att ersättning även kan krävas för dem. Vad gäller dessa eventuella saker är det givetvis omöjligt att föra bevisning om de och jag kan tyvärr inte svara på hur en domstol skulle göra i frågan. Vad jag dock kan tänka mig är att ersättning för vad man normalt bär på sig och rimlig ersättning för det inte skulle nekas i en eventuell vunnen tvist. Skulle nattklubben nu fortsätta bråka har du en valmöjlighet hur du vill göra. Möjligheten att stämma dem inför domstol finns. Dock skulle jag i sådana fall råda dig att kontakta ett ombud för hjälp. Hoppas jag givit dig den hjälp du behöver och hoppas det löser sig för dig! Med vänlig hälsning

Konsumentjänstlagens påföljder

2006-08-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Som konsument har jag avttalat med en målerifirma att måla mitt hus invändigt. Enligt mitt tycke samt en oberoende persons uppfattning så har inte samtliga avtalade ytor målats. Dessutom har målerifirman hållt på i 21 dagar i stället för 14 som de lovade. Vilken legal rätt har jag att kräva att de skall fullfölja jobbet; innehålla hela eller delar av avtalat fast pris; kan jag häva och kräva skadestånd;
Jacob Öberg |Konsumenttjänstlagen; fel och dröjsmål i tjänsten, påföljderEnligt huvudregeln så torde konsumentjänstlagen vara tillämplig på måleritjänster ( KtjL 1, 1 a §§) eftersom det är arbete på fast egendom och du agerar för enskilt bruk och målaren i sin yrkesmässsiga verksamhet ( näringsidkare). Det som är av intresse för dig är att denna lagstiftning är tvingande och har du och målaren kommit överens om villkor som är till nackdel för dig jämfört med denna lag så gäller ej dessa och kan ej åberopas av näringsidkaren. Huvudregeln enligt denna lag om den rättsliga kvaliteten på tjänsten är att tjänsten enligt en objektiv måttstock för branschen utförs fackmässigt. Tjänsten ska leda till ett resultat men erat avtal styr vilket resultat man kan kräva. Om näringsidkarens prestation avviker från kravet på fackmässighet så svarar han oavsett orsaken till avvikelsen för felet i tjänsten ( 4, 9 §§). Och vidare svarar näringsidkaren också om prestationen avviker från vad som kan ha avtalats. Avvikelse från avtalet föreligger såväl om prestationen utförs sämre än man kvalitativt avtalat om, om hela prestationen enligt avtalet ej utförs eller om prestationen utförs annorlunda än vad som avtalats. I ditt fall så är tjänsten felaktig eftersom näringsidkaren har begått ett avtalsbrott och ej målat alla ytor som han skulle måla. Dock är det ur bevissynpunkt fördelaktigt om du har ett skriftligt avtal på att alla invändiga ytor skulle målas. Avgörande tidpunkt för felbedömningen är när näringsidkaren/målaren ansåg att uppdraget var avslutat. Förelåg felet då (det spelar ingen roll om det var dolt, visar sig senare), så står näringsidkare risken och ansvarar därmed för felet. Av den givna frågeställningen och informationen så kan inte näringsidkaren på någon grund hävda att de icke-målade ytorna beror på något förhållande som du ansvarar för. Målaren har fullständigt ansvar för att ytorna inte målats då detta kunde konstateras redan vid uppdragets avslutande ( 12, 16 §§).För att du ska kunna göra gällande påföljder mot målaren bör du reklamera inom två månader från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamation ska alltid anses ha skett i rätt tid om du reklamerar inom denna tid men rent hypotetiskt kan du vänta i tre år med att reklamera. Risken är dock då att det ansetts att reklamation inte har skett inom skälig tid och denna senare tidsgräns kan troligen bara göras gällande beträffande dolda fel. Om du inte reklamerar kan du ej åberopa felet och göra gällande påföljder ( 17-18§§ KtjL).Vad gäller då beträffande påföljderna om du reklamerat i tid?Du kan innehålla betalning motsvarande den del av det fasta priset som ej levererats ( för att sätta press på målaren, ej begära innehållande av hela betalningen), begära att målaren avhjälper detta och målar klart ytorna. Om felet inte avhjälps på riktigt sätt, dvs. att alla ytor målas, kan du begära prisavdrag som motsvarar bristen och anser du att hela syftet med tjänsten är förfelat kan du häva köpet. Prisavdrag och hävning är dock alternativa påföljder och man kan inte begära båda utan man får bestämma sig för en av dessa. Däremot så kan du exempelvis först innehålla betalning och sedan begära prisavdrag och fritt kombinera de nämnda påföljderna. Hävning av hela avtalet torde för övrigt knappast vara aktuellt i ditt fall då du ändå vill ha ytorna målade och vid hävning kan du också bli tvungen att ersätt näringsidkaren för det material och de kostnader som orsakas denne av hävningen. Däremot kan du ju häva den återstående delen av avtalet ( partiell hävning) och låta någon annan utföra detta. Då måste du dock betala målaren för hela tjänsten minus den återstående delen. Häver du hela avtalet så har ju inte näringsidkaren rätt till någon betalning alls men då måste du som sagt ersätta skäliga eventuella andra kostnader av hävningen för det material som ej går att återlämna ( 19-23 §§ KtjL). Skadestånd som påföljd kan också principiellt kombineras med alla de andra påföljderna även om denna åtgärd knappast är aktuell förrän på ett senare stadium. Skadestånd är dock enligt huvudregeln en självständig påföljd som kan användas utan att de andra påföljderna har gjorts gällande. Dock kan knappast en konsument göra gällande skadestånd om näringsidkaren erbjuder sig att avhjälpa felet och konsumenten inte har någon skälig anledning att motsätta sig ett avhjälpande. Problemet med skadestånd som påföljd är att denna åtgärd endast kan göras gällande om du kan visa att du lidit en skada av ekonomisk natur, bara ett obehag är inte tillräckligt utan du måste kunna visa att felet givit dig extra utlägg på något sätt. Om du kan visa detta så har näringsidkaren i princip ett strikt skadeståndsansvar om denne ej kan göra gällande en force-majeure händelse ( en händelse utom säljarens kontroll som denne ej kunnat förutse eller övervinna).Som framgår av din frågeställning så är säljaren också i dröjsmål med tjänstens utförande då denne ej utfört tjänsten inom avtalad tid. Dock gäller här att det ur bevissynpunkt kan vara fördelaktigt om du har ett avtal som visar att prestationen är försenad. Det som sagts om felpåföljderna gäller principiellt också vid dröjsmål ( 24-31 §§ KtjL).Sammanfattningsvis så är det nog svårt att häva avtalet eftersom det är svårt att säga att syftet med tjänsten är väsentligen förfelat. Detta krav är väldigt högt ställt och torde bara vara uppfyllt vid kraftiga förseningar eller allvarliga fel i tjänstens utförande. Det kommer bli svårt för dig att visa någon ekonomisk skada om du inte själv kan komma på något utlägg som du haft på grund av förseningen eller felet. Du bör reklamera, innehålla betalning av det som ej utförts ( du får inte innehålla hela betalningen) och kräva avhjälpande och begära ersättning för de kostnader som du har i kraft av avhjälpandet. Alla dessa åtgärder kan du med legal rätt vidta mot förmodan att du kan visa att felet och dröjsmålet har relevans. Men av den beskrivna informationen så torde du ha goda möjligheter att göra gällande felet och dröjsmålet. Hoppas att du vet vad du ska göra nu och kan göra.

Fråga om det föreligger fel i tjänsten samt dröjsmål från näringsidkarens sida.

2010-02-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |hej.vårt badrum är fuktskadat och hemförsäkringen täcker skadan till största delen.i början på november-09 började en firma, F, riva ur badrumet.runt lucia hade en annan firma ,D,som samarbetar med F fått upp våtrumsmattor.arbetet var så dåligt utfört att försäkringsbolaget inte godkände det.vi kom överrens om att D skulle riva ner sina dåliga mattor så fort som möjligt och att vi skulle ta in en annan firma för att sätta upp nya.tilläggas kan att både F och D ansåg till en början att arbetet var bra utfört och att vi var överdrivet gnälliga.vi har försökt skynda på och i slutet på januari -10 var D äntligen här och tog ner sitt.vi har försökt att få F att göra klart för nästa firma men det händer ingenting.dom svarar inte i telefon och skyller på allt möjligt,bla är det vårt eget fel som inte godkände jobbet på en gång..badrummet är 5 kvadrat stort och vi tycker att 4 månader är orimligt lång tid att färdigställa det.vad kan vi göra?kan vi säga upp avtalet med F?vi har endast muntligt avtal och dom är väl att anse som ansvariga för jobbet?dom sa åt oss att ta D tex.vart kan man vända sej?vi ska hyra ut vårt hus from mars men vi måste ju ha ett fungerande badrum isåfall.kan vi kräva ersättning för att detta drar ut på tiden?tacksam för svar.
Emily Tomas da Costa |Vad jag förstår av din fråga så har D utfört tjänsten felaktigt samt att det från F:s sida eventuellt föreligger dröjsmål i enlighet med konsumenttjänstlagen (Se https://lagen.nu/1985:716). Fel i tjänsten regleras i 4, 9 och 10 §§. 4 § stadgar att näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg tillvarataga konsumentens intressen och samråda med denne. Med fel i tjänsten avses att resultatet avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (24 §). Påföljder vid fel i tjänsten och dröjsmål regleras i 16 § respektive 25 §. I det fall att dröjsmål föreligger, kan Ni som konsumenter hålla inne betalningen, kräva att näringsidkaren fullgör tjänsten eller häva avtalet. Ni kan även kräva skadestånd för den skada Ni tillfogats p.g.a. näringsidkarens dröjsmål. De påföljder som aktualiseras vid fel i tjänsten är att Ni kan hålla inne med betalningen, kräva att felet avhjälps eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet. Dessutom kan Ni kräva skadestånd enligt samma grunder som vid dröjsmål. För att ifrågavarande påföljder skall kunna göras gällande fordras dock att Ni som konsumenter inom skälig tid reklamerar felet/dröjsmålet. Ni kan vända er till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) för att få ärendet prövat. Återkom gärna om Ni har fler frågor! Vänligen

Jacka mm försvann ur garderob på klubb.

2010-01-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |I fredags blev min jacka stulen på en av stockholms inneklubbar. När jag senare på kvällen skulle ta ut min jacka med min bricka som jag (betalat) för var jackan borta från deras garderob.Har pratat med ägaren men vet inte mina rättigheter till 100%. Vill inte bli lurad.Förutom jackan var det även en nyköpt kofta som jag gärna vill bli ersatt för. Detta betraktas väl inte som en ägodel såsom hörlurar tillexempel? Det måste vara rimligt att både kunna lämna in sin jacka och kofta när det är 15 minus grader ute men 20 grader i byggnaden?Tacksam för vilket svar som helst du kan ge!
Jonathan Nirmark |Hej!Konsumenttjänstlagen är tillämplig på avtal mellan en konsument och en näringsidkare om förvaring av saker, t ex kläder i en garderob. Klubben har därför en skyldighet att utföra förvaringen fackmässigt, se https://lagen.nu/1985:716#P4S1 . Det betyder bl a att klubben måste ordna garderobverksamheten så att kläder inte kan försvinna så lätt. Att man inte kan lämna tillbaka kläderna som lämnats in tyder på att förvaringstjänsten inte utförts fackmässigt. I så fall är det fel på tjänsten, se https://lagen.nu/1985:716#P15S1 . Du har bl a rätt till bl a ersättning för de skador som du lider pga felet i tjänsten, t ex värdet av inlämnade saker som inte lämnats tillbaka (även koftan och saker som fanns i jackfickorna), se https://lagen.nu/1985:716#P16S2 . En annan sak är att det många gånger är svårt att bevisa vad som lämnats in eller vad för något som fanns i fickorna samt värdet av inlämnade föremål. Du har dessvärre bevisbördan för detta liksom att avtal ingåtts om klubben skulle förneka det. Kvitton, brickan för återlämning av kläder, eventuell mailkonversation med ägaren kan vara användbart här. Kanske hade du några kamrater med dig den här kvällen som kan intyga vad som lämnades in?Slutligen vill jag påpeka att konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel; lagens konsumentskydd kan inte avtalas bort, se https://lagen.nu/1985:716#P3S1 . Detta betyder att ansvarsfriskrivningar av typen "för inlämnade saker ansvaras ej" eller liknande inte gäller mot en konsument.Hoppas du lyckades ta dig hem utan att bli förkyld!Med vänlig hälsning

Företags rätt till ersättning för kursdeltagares avhopp

2009-12-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag skulle gått en massageutbildning men har insett att jag inte har pengar till det. Nu kräver kursen att jag ska betala 17000 kronor - hela kurskostnaden pga att jag ej avanmält mig i god tid. Är detta verkligen rimligt att jag ska betala hela kursavgiften? Tycker det verkar orimligt.
Alexandra Alm |Hej,Du och företaget som ger massageutbildningen har ingått ett avtal där företaget förpliktigar sig att tillhandahåll utbildningen och du förpliktigar dig att betala för din plats i kursen. Nu när du inte längre vill gå kursen vill du frånträda avtalet i förtid. Avtalet rör en immateriell tjänst och det finns ingen lagstiftning på området vilket medför att ni är bundna av avtalsvillkoren i avtalet mellan er. Avtalsvillkor kan dock jämkas enligt 36 § avtalslagen, men Högsta domstolen tillämpar bestämmelsen restriktivt även om den tillämpas i större utsträckning på konsumentförhållanden och till förmån för en part med underlägsen ställning. Avtalsvillkoret måste vara oskäligt för att 36 § avtalslagen ska kunna tillämpas. Som ovan nämndes är det endast i undantagsfall domstolen jämkar avtalsvillkoret eftersom huvudprincipen i svensk rätt är att avtal ska hållas.Finns det en avanmälningsskyldighet så har du förlorat möjligheten att avanmäla dig från kursen utan att någon grund för avanmälningen föreligger. Du kan dock fortfarande frånträda avtalet på grund av ändrade förhållanden efter avtalets ingående. Tyvärr torde inte bristande ekonomiska förutsättningar vara en sådan giltig grund till frånträdande. Din situation påminner mycket om ett mål som prövades i Högsta domstolen för några år sedan (NJA 2002 s. 644). Målet rörde en kursdeltagare som avbrutit en kurs för att han hade fått anställning och frågan var om han var betalningsskyldig för resten av kurstiden. Högsta domstolen fann att om det inte har reglerats i avtalet hur de ekonomiska mellanhavandena ska regleras när du avbryter kursen kan ledning hämtas från konsumenttjänstlagen (KtjL). När någonting inte regleras i ett avtal kan man nämligen fylla ut de luckor som finns med lagar. I 42 § KtjL är det tillåtet för en konsument att göra en avbeställning, men konsumenten blir då ersättningsskyldig. Eftersom bristande ekonomiska förutsättningar inte är ett godtagbart skäl att avbeställa så omfattar ersättningen förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten samt förlust för att företaget inrättat sig efter uppdraget att utbilda dig. Var kursen fulltecknad och någon annan sannolikt skulle tagit din plats om du aldrig anmält dig eller avanmält dig i tid så har företaget inrättat sig efter din anmälan och förlorar pengar om du inte tänker fullgöra din del av avtalet. Du måste då ersätta företaget för dess uteblivna vinst, alltså kursavgiften, med avdrag för de besparingar företaget vidkänt på grund av att din plats står tom. Har de haft en möjlighet att låta en ny elev ta din plats torde företaget inte ha rätt till ersättningen för utebliven vinst eftersom de då får kursavgift av eleven. Företaget får nämligen inte bli överkompenserat.Konsumenttjänstlagen finner du https://lagen.nu/1985:716#P42S1Vänliga hälsningar