Namn och bild på avliden människa

2011-05-15 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, jag undrar om man kan använda sig av namn och bild på en (sen länge) avliden människa i informations-/marknadsföringssyfte (positivt) för en kommuns skull? Måste släktingar tillfrågas eller någon/några andra? Helt enkelt; vilka regler gäller?
Emil Görrel |Hej! Lag (1978:800) om namn och bild i reklam (https://lagen.nu/1978:800) gäller endast levande personer. I lagens förarbeten ges motiveringar och stöd för hur lagen ska tillämpas och man kan i proposition 1978/79:2 under departementschefens yttrande på sidan 57 och 58 utläsa att användande av namn och bild på avliden person typiskt sett inte är sårande för de efterlevande eller på annat sätt kränker den frid som bör tillkomma den döde. Inte heller tycks det vara så pass förekommande att det krävs ett skydd för denna situation. Sammanfattningsvis kan konstateras att lagen inte omfattar personer som avlidit när publicering sker. Däremot måste ni kontrollera så namnet eller bilden inte är ett registrerat eller inarbetat varumärke samt iaktta försiktighet så namnet eller bilden inte används på ett kränkande sätt eller i ett kränkande sammanhang då detta kan leda till ett brott som heter "förtal av avliden". Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Använda avliden person i reklam?

2010-08-17 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, Jag undrar om man kan använda en död persons namn eller bild i reklam? Alltså om den lagen även omfattar döda personer.
|Hej, När en lag ger otydlig vägledning för vissa situationer hjälper det ofta att läsa lagens förarbeten. Där kan man ofta hitta mer utförliga motiveringar och stöd för hur lagen ska tillämpas. Det man bör hålla i minnet är att förarbeten inte är lagtext och det händer därför ibland att domstolarna inte följer förarbeten, särskilt inom områden där den är central som till exempel i straffrätten. Generellt sett är dock förarbeten ofta återgivna i domar som stöd för argumentationen och en viktig del när det gäller lagtolkning. När det gäller lagen (1978:800) om namn och bild i reklam kan man läsa i förarbetet (proposition 1978/79:2) under departementschefens yttrande på sidan 57 och 58 att det under lagstiftningsärendet diskuterats kring döda personers rätt. Det anförs bland annat att det typiskt sett inte är sårande för de efterlevande eller att det kan komma kränka den frid som bör tillkomma den döde. Inte heller tycks det vara så pass förekommande att det krävs ett skydd för denna situation. Om detta är ett bra argument eller inte går ju givetvis att diskutera både fram och tillbaka. Beroende på situationen kanske det ändå finns ett litet utrymme att vinna framgång med en talan idag. Kort sagt får dock sägas att utgångspunkten är att lagen _inte_ omfattar personer som avlidit när publicering sker. Givetvis får man inte glömma bort annan lagstiftning som kan aktualiseras så som den avlidnes skydd mot förtal i Brottsbalken 5 kap 4 §, upphovsrättslig lagstiftning när det gäller en eventuella upphovsmän bakom text och bilder samt marknadsföringslagstiftning. mvh

Marknadsföring via e-post

2008-03-14 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag har hört att spamma är olagligt. Alltså utskick av massmail. Men om man är ett företag som går in i andras företags hemsidor och sparar deras personliga mailadresser för att planera ett massmail om en ny produkt/tjänst man har, då är det väl inte olagligt? Om det är aktiebolag mot aktiebolag? Däremot kan det vara bra om man skriver längst ner på sidan, att de kan kontakta oss om de inte vill ha fler mailbrev. Är väl som en "oskriven regel" kan tänkasTack på förhand.
Gustaf Lidegran |All elektronisk marknadsföring mot konsumenter eller enskilda firmor som inte är befintliga kunder eller har efterfrågat marknadsföringen är otillåten. Företagsreklam via mail är tillåtet så länge inte företaget har avböjt reklamen. Det gäller även till anställdas personliga arbetsmailadresser. Regeln att det ska framgå hur man slipper mer reklam är inte oskriven utan en del av marknadsföringslagen som du hittar http://lagen.nu/1995:450#P13b .Vänliga hälsningar

Samtycke vid annans bild i reklam?

2007-09-14 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Vi har tänkt att under 2008 använda en annons med en bild med några idrottsutövare på. Krävs godkännande av de personerna som är med på bilden? Fokus är på idrottsutövandet som sådant och inte personerna. De är inte kända för den allmäna massan men inom den sport som de utövar (Beach volley).
Andreas Heed |Enligt 1 § lag om namn och bild i reklam får inte näringsidkare i sin marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda annans bild utan personens samtycke. Det spelar således inte någon roll om personen ifråga är känd eller inte. I begreppet ”näringsidkare” ingår i detta fall anställda och även andra som handlar på näringsidkarens vägnar. Det framgår inte vad för slags verksamhet ni sysslar med eller vad exakt det är ni vill marknadsföra vilket gör detta svårbedömt, men troligtvis krävs ett samtycke. Lag om namn och bild i reklam hittar du http://lagen.nu/1978:800Med vänlig hälsning

Anmäla reklamfilm

2011-04-12 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Sök på youtube efter fräschare film (2 alt finns)och visas även på tv nu.Jag har en videobutik och som många andra farit illa av nedladdningarna och andra alternativ i flera år, så har kämpat dagligen för att få ihop till lokalhyran!Tar personligt och ännu mera ekonomiskt illa vid mej av reklamen! Ska mina kunder känna sej ofräscha hos mej? Ska jag vara ofräsch då som dagligen arbetar med det? För man kan ju faktiskt inte heller handla i en matvaru butik och veta vart apelsinen rullat, eller att bara friska folk tagit i varor utan att nysa,sedeln du har på dej,biblioteket, pizzan.Listan är oändlig- men Telia,tillråga på allt ett statligt företag riktar sej negativt enbart mot oss videobutiker!Reklamen är låångt under bältet så vad ska jag göra, liten mot stor? mvh/Anna
|Hej! Reklamombudsmannen kan fälla reklam som är exempelvis osann, diskriminerande eller på annat sätt oetisk. Du kan läsa mer om reklamombudsmannen och hur du kan gå tillväga för att anmäla ditt missnöje här: http://www.reklamombudsmannen.org/anmal_reklam.aspx Med vänlig hälsning,

Gratistidning som reklam?

2008-06-19 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, jag har en liten enkel fråga:Jag får en gratistidning som delas ut i mitt län nerdimpandes i mitt postinkast ungefär en gång i månaden. Jag är inte alls intresserad av detta, och den är inte addresserad utan delas ut av postens gruppförsändelser.Hurdant är detta lagligt om jag har satt upp en skylt på min dörr där det står specifikt att jag inte vill ha den här tidningen? Borde inte det vara som vanlig icke-addresserad direktreklam?MVH
Siri Mårtensson |Hej,Tidningen kan antagligen ses som vanlig reklam och det är naturligtvis olyckligt att du får den trots att du satt upp en lapp. Det finns dessvärre inga direkta lagregler som gör det möjligt för dig att föra några repressalier mot posten eller den som lämnat tidningen i ditt postfack. Det är inte direkt möjligt att påvisa att du lidit nådon skada av att tidningen har lämnats till dig varför det inte är värt att föra någon form av process angående problemet.Jag råder dig att kasta tidningen i pappersåtervinningen och kanske förtydliga skylten på dörren.Med vänlig hälsning

Reklam mot barn

2007-11-05 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Får företag dela ut reklam till ungdomar (14-17år) i skolan? Får företag skicka direktreklam hem till ungdomar (14-17år).
Ronja Carlsson |Det finns ett förbud i radio- och TV lagen mot att sända reklam som riktar sig till barn under 12 år, men det berör ej denna situation och är dessutom verkningslöst mot tv-kanaler som sänder från andra länder (exempelvis tv3 och kanal 5). När det gäller annonser riktade till barn så finns inga generella förbud i den svenska lagstiftningen. Direktreklam är lite speciellt, och att skicka direktadresserad reklam till barn under 16 år är inte tillåtet enligt praxis i marknadsdomstolen och Marknadsetiska rådet. ICCs (Internationella Handelskammaren) regelverk gäller alla medier och även på detta område. Sammanfattningsvis säger ICC-reglerna beträffande barn och unga att reklam inte får utnyttja barns och ungdomars naturliga godtrogenhet och bristande erfarenhet, inte får innehålla framställningar som kan medföra att barn eller ungdomar utsätts för fysiska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller moraliskt avseende och inte ge intryck av att själva innehavet eller användningen av viss produkt ger ett övertag över jämnåriga eller att avsaknad av produkten kan få motsatta följder. Det finns ingenting i lagstiftningen som uttryckligen förbjuder sponsring eller reklam i skolan. Det är dock viktigt att sponsring inte kommer i konflikt med bestämmelser i skollagstiftningen eller annan lagstiftning. Många kommuner har därför utfärdat olika policy för hur de skall bemöta reklam och sponsring. Det viktigaste är att reklamen inte påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Ett eventuellt samarbete mellan kommunen och näringslivet får inte innebära ett otillåtet stöd till ett enskilt företag.Mitt råd till er om ni har problem med reklam riktad mot era / ert barn är att samtala med din kommun om det rör sig om reklam i skolan. Då kan du få reda på hur just er kommun ställer sig till reklam i skolan. Om det rör sig om direktadresserad reklam till barn under 16 år kan du skicka in en anmälan till Marknadsetiska rådet som behandlar ärendet utan att ni behöver delta, och de kan komma med rekommendationer till företaget. De kom nyligen med ett avgörande som rörde just direktadresserad reklam till barn under 16 år. Du kan läsa mer om det här: http://www.marknadsetiskaradet.org/damm-forlagMvh

Marknadsföring mot barn

2007-04-14 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Vad säger lagen om marknadsföring gentemot barn?
Cecilia Johansson |Hej, Enligt Radio- och TV-lagen 7:4 får reklam i en TV-sändning inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år. I reklam i en TV-sändning får det inte heller uppträda personer eller figurer som spelar en framträdande roll i program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år. Det får inte heller förekomma någon reklam omedelbart före eller efter ett barnprogram. Barnprogram får inte heller brytas av reklaminslag. Enligt 10:7 Radio- och TV-lagen ska sådan reklam anses som otillbörlig även enligt marknadsföringslagen. Dock sänder till exempel TV 3 och Kanal 5 inte från Sverige och omfattas därför inte av Radio- och TV-lagen. Angående annan form av reklam finns det inte direkt reglerat i någon speciell lag utan man får göra en bedömning om reklamen kan anses strida mot god marknadsföringssed eller annars kan anses vara otillbörligt mot konsumenterna enligt 4§ Marknadsföringslagen. Detta avgörs av Marknadsdomstolen. Till exempel så menar Marknadsdomstolen att det strider det mot god marknadsföringssed att skicka adresserad direktreklam till personer under 16 år. Du kan läsa lite mer om detta på www.konsumentverket.se .Hoppas att detta gav svar på din fråga, Med vänlig hälsning