Upphovsrättsligt skydd till byggnader

2007-07-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har en liten snickeriverksamhet och tillverkar stugor helt efter egna ritningar. Mitt problem är att jag hade ett muntligt avtal med en kvinna som säljer stugor åt en annan firma som ägs av hennes son och hennes systers man. Hon fick broschyrer, priser samt annan byggteckniskt beskrivning för att kunna sälja. Ny har hon sålt flera stugor, men istället för att jag skulle ha fått beställningarna har den andra firman kopierat min stuga och beställningarna har gått dit.(gäller en mycket speciell stug modell som bara jag har)Vad kan jag göra i detta fall.
Gustaf Lidegran |Ritningar, och även de hus du har byggt, har upphovsrättsligt skydd. Det innebär att de inte får kopieras, spridas eller byggas enligt, annat än efter avtal med upphovsmannen. Om det är du som har ritat och konstruerat huset är det också du som äger alla rättigheter till huset. Om ditt muntliga avtal inte var av karaktären att du gav upp några av de här rättigheterna begår både den som bygger efter ritningarna och den som förser byggaren med ritningarna ett brott. Detta brott kan också ligga till grund för skadestånd. Först ska du underrätta alla som gör intrång att du anser att de kränker din ensamrätt. Det brukar kallas att skicka varningsbrev. Därefter öppnar sig tre möjligheter; Det bästa sättet att lösa en tvist brukar, om det är möjligt, vara att komma överens. Efter ett tydligt varningsbrev bör möjligheten att nå en uppgörelse vara större än vid förhandlingar utan varningsbrev. Om det inte går kan du antingen polisanmäla brottet och hoppas på att polis och åklagare utreder det hela. Annars kan du stämma dem som gör intrång i rättigheterna. Polisanmälan har fördelen att det inte innebär några kostnader för dig och att polisen kommer att göra jobbet. Nackdelen är att polisen sannolikt inte kommer att starta någon förundersökning. Fördelen med att stämma för skadestånd är att du får kontroll över processen och att du säkert kommer att få saken prövad. Nackdelen är att du själv ansvarar för utredningen och att sedan förloraren av processen betalar alla rättegångskostnaderna. En utväg som kan finnas är om någon som har en mycket större verksamhet kan vara intresserad av att köpa dina rättigheter trots att det redan sker intrång i dem. Denne större aktör skulle i så fall ha bättre möjlighet än du att beivra intrång.Relevant lagstiftning är upphovsrättslagen som du hittar http://lagen.nu/1960:729 . Lagtexten upplevs av de flesta som svårtillgänglig. En sida, från Sveriges Arkitekter, kan vara värd ett besök. Den innehåller information om upphovsrätt och finns http://www.arkitekt.se/url . Även andra branschorganisationer kan ha möjlighet att bidra med värdefullt stöd.Vänliga hälsningar

Skydd för manual till datorprogram?

2007-06-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Vi har gjort en egen manual för ett dataprogram och vill se till att kopieringsskydda detta, hur gör man?
Marie Wahlin |Hej!Tack för din fråga!En manual för hur ett visst datorprogram fungerar kan skyddas upphovsrättsligt om det som står däri kan anses vara ett verk. Detta framgår av 1 § Upphovsrättslagen, se http://lagen.nu/1960:729. För att vara ett verk måste manualen ha verkshöjd vilket innebär att den ska ha skapats självständigt dvs. innehållet får inte vara taget från någon annans verk. Vidare måste den vara ny och således uppnå viss originalitet till skillnad ifrån vad som tidigare existerar. Om manualen uppnår verkshöjd skyddas den i det ögonblick ni skapade den. Ni behöver således inte ansöka om skydd och inget registreringstvång eller liknande finns. Om manualen faktiskt uppnår skydd kan ofta vara svårt att veta förrän det blir fråga om en tvist, då domstolen vid ex. en intrångstalan avgör huruvida skydd föreligger eller inte. Det du kan göra är att vända dig till Svensk Forms Opinionsnämnd. Det är ett slags råd som uttalar sig i upphovsrättsliga frågor och talar då om ifall något uppnår upphovsrättsligt skydd eller inte. Däremot är inte våra allmänna domstolar bundna av deras utlåtande, utan kan vid en tvist istället slå fast motsatsen.Manualen kan dock bara skyddas som ett litterärt verk och det blir intrång om man kopierar den rakt av eller stora delar av det som står däri. Däremot kan inte själva idén hur ett datorprogram fungerar eller liknande skyddas. Ett patent på manualen kan således inte erhållas vilket framgår av 1 § 3 p. Patentlagen, se http://lagen.nu/1967:837. Andra kan alltså använda idén bakom hur datorprogrammet fungerar.Möjligheten till patent på datorprogram undantas som huvudregel, men kan erhållas i ytterst få fall. Datorprogrammet som sådant ska kunna lösa ett tekniskt problem samt kunna tillhandahållas industriellt. Datorprogrammet kan istället också skyddas upphovsrättsligt och då gäller samma krav på verkshöjd som nämnts ovan, se 1 § 2 p URL.Återkom gärna vid ytterligare förfrågningar.Vänligen

Fotografi av annans egendom säljs som vykort

2007-06-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Kan vem som helst fotografera en privat egendom, göra vykort av dessa foton och sen sälja, utan ägarens tillstånd? Fotona är tagna utanför grinden av en kommunanställd. Uppdraget var troligtvis från kommunen eller en förening. Vykorten säljs genom en förening och kulturförvaltningen. Är detta lagligt?
Emelie Thor |Hej,Man får fotografera i princip allt och överallt. Det finns dock några regler som man måste ta hänsyn till. Fotograferingsförbud råder i rättssal och man får inte fotografera militära eller civila skyddsobjekt om fotoförbud råder. Dessa är de enda två lagstadgade fotograferingsförbuden som finns och rör inte din fråga. Upphovsrätten kan dessutom sätta stopp för fotografering, till exempel på tavlor, om syftet är annat än privat bruk. Detta berör inte heller din fråga. Jag skall nu efter denna allmänna genomgång gå närmare in på din undran. Bilder får inte tas på privat område, där man vistas olovligen. Du talar om foton som är tagna utanför grinden till privat egendom. Jag utgår från att det är allmän plats och i ett sådant fall är det helt okej att ta fotografier.Att fotografera egendomen är alltså helt okej eftersom det görs utanför privat mark. Men frågan är om det är tillåtet att sälja bilderna. Svaret är ja, fotografier på byggnader får lov att tryckas upp till vykort och sedan säljas. Detta gäller även utan tillstånd från ägaren. Det hade däremot inte varit tillåtet om det gällde fotografier av ett konstverk som inte stadigvarande är placerad utomhus på allmän plats eftersom de i så fall inte får avbildas, se 24 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk http://lagen.nu/1960:729. På grund av att vykortet inte avser reklam skulle det vara okej att sälja det även om ägaren skulle råka vara med på bilden. Man kan alltså säga att det är tillåtet att trycka upp vykort av nästan allt om det är tillåtet att fotografera det och såvida det inte gäller reklam (och självklart inte kan vara kränkande et cetera). Det kan tyckas märkligt att lagen inte förbjuder försäljning av fotografier av annans egendom men så ser lagen faktiskt ut.Vänliga Hälsningar,

Får man använda ett upphovsrättsskyddat verk?

2007-02-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |SVEMO har en bok, Snöskoterboken, som används vid utbildning till förarbevis för snöskoter. I bokens ingress namnges ett antal personer som ansvariga för bilder, text, illustrationer osv. Ingenstans stor det att SVEMO skulle ha någon upphovsrätt. Vid tilfället som boken togs fram var textförfattaren anställd av SVEMO. Nu säger sig SVEMÓ ha överlåtit upphovsrätten till en annan organisation, genom avtal. Frågan är; Har de någon rätt?Innebär detta att den andra organisationen har någon rätt?Får man inte använda boken längre?Snöskoterboken är dessutom en omarbetning av en offentlig publikation som utgavs av Vägverket. Vägverket överlät namnet \\\"Snöskoterboken\\\" till SVEMO. Den nuvarande boken är, i allt väsentligt likadan som Vägverkets. Den är kompletterad med en del nya bestämmelser och framförallt med nya bilder och illustrationer.
Marie Wahlin |Hej!Tack för din fråga!Vad jag förstått handlar din fråga huvudsakligen huruvida SVEMO har rätt i det de säger samt om du är helt förhindrad att använda boken på grund av upphovsrätten.Som du nämner så angavs det inte i boken att SVEMO har upphovsrätt. I svensk rätt är det inte ett krav att man måste ange att verket är upphovsrättskyddat för att erhålla upphovsrättsligt skydd. Man ser dock ofta copyright symbolen på upphovsrättsligt skyddade verk, men detta är således inget krav för att verket ska skyddas. Upphovsrätten uppstår nämligen i skapelseögonblicket om det är att anse som ett konstnärligt verk enligt 1 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), se http://www.lagen.nu/1960:729. Enligt 1 kap 4 § URL framgår dock att upphovsmannens namn ska anges, men denna så kallade ideella rätt kan efterges.Upphovsrätten är en förmögenhetsrätt och kan därför överlåtas till en juridisk person, som i detta fall SVEMO. SVEMO har sedan i sin tur överlåtit rätten, vilket de enligt 3 kap. 28 § URL har rätt till om dem fått upphovsmannens samtycke i exempelvis ett avtal, vilket är vanligast. Rätten till verket ligger därmed hos organisationen. Att så är fallet medför inte att du hindras att använda boken helt och hållet. Frågan är bara exakt vad användningen består i? Att organisationen numera är innehavare av upphovsrätten innebär att ingen får inkräkta på deras ensamrätt genom att exempelvis kopiera boken och sälja kopior av den. Däremot får du sälja eller ge bort den bok som du har köpt eftersom det exemplaret har konsumerats. Vidare får du för privat bruk eller i undervisningssyfte kopiera delar av boken enligt 2 kap. 12 och 14 §§. Tidigare innan lagen reviderades var det tillåtet att kopiera hela böcker. Det beror således på vad du ska har för avsikter med ditt användande och jag rekommenderar dig att titta i lagen under främst kapitel 2 där olika exempel anges på inskränkningar i upphovsrättsinnehavarens ensamrätt till verket, för att därefter avgöra om ditt specifika användande av verket kränker upphovsrättsinnehavaren.Avslutningsvis en kommentar om det du slutligen nämner om Vägverket, vilket inte behöver innebära att SVEMO gjort något fel. De har rätteligen erhållit namnet genom avtal mellan parterna. Därefter har de omarbetat boken, vilket är tillåtet enligt 1 kap. 4 § URL. Hoppas svaret bringat klarhet, i annat fall får du återkomma så besvarar vi gärna din fråga.Mvh

Olovligt användande av bild i reklam

2007-07-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |En instruktör i en gymnastikförening deltog i ett konvent som Den stora idrottsklubben på orten arrangerade. Där togs bilder och en bild av instruktören användes i en reklamannons i direkt konkurrerande verksamhet, Instruktören blev inte tillfrågad. Vid träff för en upprättelse krävde hon ett belopp i kontanter och en lika stor annons med annan text i två dagar (liksom den annons de hade med hennes bild).De anser inte att hon som instruktör i den lilla föreningen "lidit ekonomisk skada" men går med på ett mindre belopp i allmännt skadestånd.Vad är skäligt? Bör instruktören gå vidare med lagen om namn och bild i reklam till domstol?
Gustaf Lidegran |Precis som du skriver brukar ersättningen vid immateriella kränkningar delas upp i ekonomisk kompensation och allmänt skadestånd. Den ekonomiska kompensationen beräknas inte efter den skada som faktiskt har uppstått utan efter vad en licens för det aktuella användandet i en sådan reklam skulle ha kostat. Det här beloppet är ofta svårt att beräkna eftersom tvisten i regel uppstår för att den som har medtagits i en reklam inte vill befatta sig med reklamen oavsett ersättningsnivån. Kompensationen får bestämmas som en kompromiss mellan vad ett företag i vanliga fall är beredda att betala för ett lovligt användande av reklamen och vad en person i motsvarande ställning i vanliga fall brukar begära. Att det inte finns grund för någon ekonomisk kompensation verkar inte troligt. När det gäller det allmänna skadeståndet kommer det inte vara särskilt högt om inte användningen har varit påtagligt kränkande. Med det menas inte att användning utan tillstånd kan upplevas som en allvarlig kränkning utan användningen måste ha skett på ett kränkande sätt för att motivera ett högt allmänt skadestånd.Tvister av det här slaget är svåra att driva, kan kosta stora summor pengar och ta mycket tid. Jag råder instruktören att bara driva målet om det finns ett mycket stort principiellt värde i att få rätt. Tvister av detta slag kan i regel inte föras utan kompetent biträde.Vänliga hälsningar

Kopiering av kasett till cd

2007-07-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |En fråga om upphovsrättslagen som jag inte vill bryta mot...Jag har ett antal gamla talböcker inspelade på kassett. Jag tänkte mig nu att sälja av dom istället för att slänga.Kan jag då sälja kassetterna med en CD med boken i MP3-format som jag själv gjort?Vad jag kan se av upphovsrättslagen, som begränsar rätten att låta utomstående skapa en kopia av verk, gäller det bara om originalet är i skriftlig form eller musikaliska verk. Ingetdera verkar vara tillämpligt på en talbok.Begränsningen att framställa verk i digital form kan jag bara se att den gäller om originalet är i digital form. Inte heller detta verkar vara tillämpligt eftersom kassetterna är analoga.
Gustaf Lidegran |Upphovsrättslagen har en vid tillämpning och ett litterärt verk är just ett litterärt verk oavsett dess form. Skyddet gäller därför även talböcker. Även tolkningen av exemplarframställning är vid. Att du överför något som är analogt till digital form gör inte att det rör sig om något annat än att skapa kopior. Du har alltså inte rätt att skapa cd-skivor av talböckerna för försäljning.Vänliga hälsningar

Innebörden av konstnärligt verk?

2007-04-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! I "Förordning (1993:1632) står det i första paragrafen ungefär att de kommunala föreskrifterna inte får innebära "en inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk". Finns den här friheten upptagen i någon lag? Vilken i så fall? Finns det någon definition av vad som räknas som ett "konstnärligt verk"?
Marie Wahlin |Hej!Tack för din fråga!Det paragrafen i förordningen innebär är att ordningsregler inte får inskränka en persons upphovsrätt, en immateriell äganderätt som tillmäts stort värde. Den lag som reglerar detta är upphovsrättslagen, se http://lagen.nu/1960:729 . Där framgår bland annat att man har rätt att framföra verket fritt, se 2 §. För att få upphovsrättsligt skydd måste det vara fråga om ett verk, ett konstnärligt eller litterärt sådant. För att uppfylla detta krav måste det uppnå verkshöjd. Med detta menas att verket måste ha skapats självständigt och vara originellt dvs. att verket inte påminner allt för mycket om något som redan skapats. Dessutom måste det finnas en konstnärlig ambition bakom verket dvs. att personen ifråga hade för avsikt att skapa något konstnärligt. Sådant som fyller en viss funktion och samtidigt kan se originellt ut men saknar en konstnärlig ambition skyddas således inte. Uppfyller man kraven får man skydd i skapelseögonblicket. Tilläggas bör att det inte spelar någon roll om verket är att anse som fint eller inte, även ”dålig” konst är konstnärlig i upphovsrättens mening.Det som angetts ovan är kraven som ska vara uppfyllda för att ses som ett verk. Att ange en klar definition på vad exakt som ses som verk blir svårare. Exempel som kan nämnas är tavlor, byggnader, fotografier, musik, brukskonst, skulpturer och statyer. Det mesta kan ses som ett verk såvida de uppfyller kraven vill säga. Dessutom ändras hela tiden synen på vad som faktiskt kan vara ett verk. När lagen kom till tänkte man mer på att skydda det mer klassiskt konstnärliga, som målningar. Idag när vi har en mycket liberal syn på de konstnärliga uttrycksformerna, har begreppet konstnärligt i sin abstrakta utformning ett stort omfång. Vänligen

Filmvisning i skola

2007-01-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är det tillåtet att i en skola visa en upphovsrättskyddad film utan inträdesavgift under skoltid för elever (och endast för elever) som är intresserade? Räknas det som ett slutet sällskap och går det därför inom ramen för vad upphovsrätten tillåter? Vilka begränsningar finns i denna situation?
Filip Skoglund |Tillämplig lag är upphovsrättslagen (http://lagen.nu/1960:729). Huruvida filmvisningen är tillåten beror på om det är fråga om offentligt framförande eller inte. Offentligt framförande (utan upphovsmannens tillstånd) av filmverk är enligt 21§ inte tillåtet ens vid undervisning. Vad som menas med offentligt framförande framgår av 2§ tredje stycket punkt 2. Verket skall göras ”tillgängligt för allmänheten”. Avgörande är om en obestämd krets av personer har möjlighet att ta del av verket vid framförandet. Innebörden av detta är svår att precisera och vad som exakt menas framgår inte av lagtexten utan får bedömas av domstolen i varje enskilt fall. Om endast eleverna i skolan får tillträde till visningen torde det röra sig om en sluten krets och visningen skulle då inte vara ett offentligt framförande.Även om det är fråga om en sluten krets kan det i vissa fall vara fråga om offentligt framförande. Av 2§ sista stycket framgår det att om framförandet sker i förvärvsverksamhet och inför en större sluten krets så är det att jämställa med offentligt framförande. Bestämmelsen tar i huvudsak sikte på musik som spelas på nattklubbar och dylikt. Huruvida skolundervisning faller under begreppet förvärvsverksamhet är oklart och vägledande prejudikat från högsta domstolen finns inte. Inte heller kan begreppet större sluten krets definieras närmare utifrån lagtexten. Det är upp till domstolen att bestämma vad som menas med detta.Eftersom frågan är beroende av svåra avvägningar kan jag tyvärr inte med säkerhet avgöra om visningen är tillåten eller ej.Med vänlig hälsning