"Kopiering" av lånad CD-skiva på bibliotek

2006-05-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Om man lånar musik CD på biblioteket, är det då tillåtet att "rippa" dem till mp3 filer och eller bränna en kopia av dem för enskilt bruk?
Christina Weilander |Hej!Den aktuella frågan regleras av upphovsrättslagen. CD-skivan Du lånar på biblioteket är skyddad enligt denna lag. Det finns dock undantag i upphovsmannens rättigheter i lagens 2 kap, och 12 § reglerar undantaget för privat bruk. Genom en nyligen genomförd lagändring är det enl 12 § 4 st förbjudet att framställa exemplar när förlagan har framställts elller gjorts tillgänglig för allmänheten i strid med 2 §. Detta stycke har införts för att stoppa den nedladdning av piratkopierad musik på intenet.När man lånar en CD-skiva på ett bibliotek är den ju "laglig" dvs inte framställd eller gjorts tillgänglig för allmänheten i strid med 2 §. Detta innebär att det borde vara lagligt att "kopiera" CD-skivan för privat bruk.

Hur uppkommer upphovsrätt för fotografier?

2006-05-10 i Immaterialrätt
FRÅGA |Måste ett foto på internet ha synligt copyrightskydd på bilden eller räcker det med en text under bilden där det står Copyright Photographs © och fotografens namn för att den ska räknas som copyrightskyddad?(Synligt copyrightskydd är antingen en så kallad vattenstämpel som syns på fotot i form av en iconsom ligger över bildens viktigaste delar eller en digital stämpel och koppla upp den mot en datacentral för kontinuerlig övervakning.)
Daniel Svensson |Hej!Upphovsrätt enligt svensk rätt kräver inte viss form (till exempel ©-tecknet) för att det skall uppkomma. Kriteriet är istället att verket skall ha uppnått "verkshöjd", det vill säga ett visst mått av självständighet och originalitet. Även om ©-symbolen är angiven betyder alltså inte det att upphovsrätt föreligger. Å andra sidan kan upphovsrätt föreligga även om inte symbolen anges förutsatt att kravet på verkshöjd är uppfyllt. För det fall att verkshöjd inte anses föreligga (bedömningen är ganska restriktiv) är fotografier ändå skyddade som en närstående rättighet till upphovsrätten enligt 49a§URL, se http://lagen.nu/1960:729. Det är inte ett lika starkt skydd som upphovsrätten men ger ändå en viss rätt till skälig ersättning om någon annan använder bilden.Återkom gärna om något är oklart. Med vänliga hälsningar

Covers och upphovsrätt

2006-03-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag är medlem i ett band och vi kommer att uppträda på Stockholm Jazz Festival i sommar. Jag har frågor rörande upphovsrätt. Vi har för avsikt att spela ett antal covers främst från Aretha Franklin och Mozart. Krävs det tillstånd? Vårt skivbolag kommer att göra en ljudupptagning av vårt framträdande för ett kommande skivutsläpp där coverlåtarna kommer att ingå .Går det för sig eller krävs det något tillstånd? Vidare undrar jag om det är okej att sampla, alltså att använda t.e.x tre takter från någon annans låt och infoga det i någon av våra nya låtar. Och slutligen är det tillåtet för någon i publiken att utan vårt tillstånd spela in vår konsert under Jazz festivalen på video eller göra en ljudupptagning och sedan lägga upp det på en privat hemsida eller på någon fildelningssida som t.ex Limewire eller Kazaa?
Michael Witting |Av 2 § upphovsrättslagen, se http://lagen.nu/1960:729, följer att den som har upphovsrätt till ett musikaliskt verk har ensamrätt att förfoga över det. Med detta följer också rätt till oförändrad återgivning av verket. Upphovsmannen/upphovskvinnan har således ensam rätt att t.ex. framföra sitt verk på scen och det är förbjudet för andra att utnyttja det om det inte sker med upphovsmannen/upphovskvinnan eller dennes rättighetshavares medgivande.Ensamrätten är dock enligt 43 § tidsbegränsad. Denna varar vanligtvis från ögonblicket för skapandet av verket till utgången av sjuttionde året efter upphovsmannens/upphovskvinnan dödsår. Att skyddstiden upphör innebär att vem som helst, utan tillstånd och utan att behöva betala något, får utnyttja verket som om ingen upphovsrätt funnits. Vissa verk kan emellertid ha ett s.k. klassikerskydd. Av 51 § följer att en domstol kan bestämma att upphovsmannen/upphovskvinnan ska ha ett obegränsat skydd mot att dennes verk återges offentligt. Om något av Aretha Franklin och Mozarts verk har klassikerskydd kan jag tyvärr inte svara på, men enligt de uppgifter jag har så har aldrig klassikerskyddet tillämpats. Som jag nämnde ovan har upphovsmannen/upphovskvinnan ensamrätt till oförändrad återgivningen av dennes verk till sjuttionde året efter dennes död. Av 4 § följer dock att om någon bearbetat ett upphovsrättsligt verk har denne upphovsrätt till det bearbetade verket. Att sampla kan troligtvis ses som en form av bearbetning. För att det ska ses som bearbetning måste det ha gjorts på ett sådant övergripande sätt att i praktiken ett nytt verk ha uppstått. Om er sampling uppfyller detta krav kan jag omöjligen svara på utan att lyssna på den. Uppfyller samplingen inte kravet kvarstår upphovsrätten till verket hos den ursprungliga upphovsmannen/upphovskvinnan. Den som gjort en bearbetning kan dock inte förfoga över verket i dess bearbetade form utan den ursprungliga upphovsmannens/upphovskvinnans medgivande. Det är inte tillåtet för någon i publiken att spela in er konsert och sedan lägga upp det på någon fildelningssida eller privat sida ditt allmänheten har tillträde. Det krävs dock att ni har upphovsrätt till de låtar som spelas på konserten. Som jag hoppas har framgått ovan uppkommer upphovsrätten genom eget skapande eller bearbetning. Som upphovsrättsinnehavare har ni sedan ensamrätt att förfoga över verket. Av den rätt följer att ni har ensamrätt att sprida verket.

Svensk upphovrätt köps olovligt av amerikansk firma

2005-12-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Om en amerikansk firma köper rättigheter i en bild av en amerikansk person. Men det visar sig att den rättmätige innehavaren av bilden finns i Sverige. Skall både den amerikanska firman och personen stämmas i USA? En fråga om lagval och forumval? Vilken domstol är behörig? Vilken lag gäller? Amerikansk rätt, svensk rätt(svensk kärande) eller någon internationell överenskommelse?
Dain Nevonen |Din frågeställning är lite öppen och därför förutsätter jag i mitt svar att överlåtandet av rättigheterna har ägt rum i USA. I Sverige är det möjligt att tillerkännas upphovsrätt för ett konstnärligt eller litterärt verk enligt upphovsrättslagen. Det ställs inget formkrav för att skydd skall uppkomma, du behöver således inte vara i kontakt med någon administrativ myndighet. Skyddet innebär vidare att ingen annan har rätt att sprida eller framställa verket utan ditt samtycke (licens). Skyddet är tidsbegränsat, det försvinner 70 år efter upphovsmannens död. Vissa undantag ställs upp i upphovsrättslagen men dessa kan generellt sägas inte vara tillämpbara i kommersiella situationer. För att skydd överhuvudtaget skall vara aktuellt måste dock den bild du talar om definieras som ett verk. För att detta krav skall vara uppfyllt måste det vara originellt alltså ett resultat av kreativitet i viss mån. (av din frågeformulering kanske denna utläggning varit onödig för du talar ju om att rättighetsinnehavaren vilket kräver förekomsten av en rättighet till ett verk)...Om vi nu kan fastställa att skydd föreligger i Sverige hjälper det dig emellertid inte om överlåtelsen ägt rum i USA. Skyddet enligt upphovsrättslagen gäller enbart inom Sveriges gränser. Dock har USA (så sent som 1989 p.g.a. att de ville fortsätta ha formkrav) liksom Sverige ratificerat Bernkonventionen om skydd för konstnärliga och litterära verk. Denna konvention innebär att vissa krav måste uppfyllas av medlemmen. Bl.a. skall skyddet vara formlöst samt nationell behandling skall garanteras. Detta innebär att individer från andra länder skall tillerkännas skydd utifrån samma förutsättningar som medlemmens egna medborgare. Likartade möjligheter till rättsmedel skall även föreligga.Av detta följer att en rättighetsinnehavare i Sverige har möjlighet att kräva sin rätt i USA. Jag utgår ifrån att lagstiftningarna inte skiljer sig alltför mycket ifrån varandra då de immateriella rättigheterna harmoniseras genom internationellt samarbete allt mer. Dock kan det inte tillräckligt understrykas att processer i USA som regel är mycket tidskrävande och kostsamma. I första hand bör affärsmässiga kontakter tas för att i bästa fall komma överens om lämplig licensstruktur. Osäkerheten är därutöver större vid upphovsrättsintrång då det inte föreligger formkrav. Man svävar då i ovisshet (i än större utsträckning) inför domstolens bedömning då man ej fått någon vägledning av en administrativ myndighets bedömning.Lycka till

Publicering av brev utan samtycke i reklamsyfte

2006-05-04 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Sommaren 2004 besökte jag en alternativ terapeut. Efter besöket skickade jag ett tackbrev till henne via e-mail. Nu har jag upptäckt att hon lagt in mitt brev inkl. mitt namn på sin hemsida. Hon har även gjort så att om man söker på mitt namn kommer hennes sida upp. Min fråga är om man får göra så?
Marie Wahlin |Hej! Tack för din fråga!Svaret på din fråga beror på. Lagen om namn och bild i reklam innehåller ett förbud för näringsidkare att företa reklamåtgärd vid marknadsföring som innebär utnyttjande av annans bild eller namn utan dennes samtycke. Överträdelse av förbudet medför straffansvar. Men för att det ska framgå vem som åsyftas i reklamen måste det vara fråga om ett särskiljande namn. Vad som lagen skyddar är alltså namn varigenom viss person utpekas, företrädesvis ovanliga släktnamn och vanliga släktnamn i förening med ovanliga namn. Om ditt namn skulle vara exempelvis Anna Lindh skyddas det eller om du har ett annat särskiljande namn, eller om du själv är en känd person vars namn man känner igen.Om inte ovan hjälper dig på vägen kan ditt brev vidare skyddas genom upphovsrättslagen. Men då måste ditt brev vara att anse som ett litterärt eller konstnärligt verk. Enligt praxis ställs inte så höga krav på bedömningen om det är ett verk eller inte. Däremot räcker det inte om du endast framfört ett tack, utan du måste istället ha framfört det genom din text på ett sätt som gör att det får så kallad verkshöjd. Med detta innebär att brevet ska uppfylla krav på självständighet, originalitet och individualitet. Det måste även vara fråga om något nytt dvs. du ska vara den första som frambringar detta verk. Du kan i så fall kräva skadestånd av näringsidkaren som olovligen använt ditt verk.Som nämndes inledningsvis beror det på hur utgången i ditt fall kan komma att manifesteras. Jag har nämnt de möjligheter som lagstiftaren erbjuder och skulle du ha några följdfrågor får du gärna återkomma.För mer info om lagen om namn och bild i reklam se http://lagen.nu/1978:800 , eller för mer info om upphovsrättslagen se http://www.lagen.nu/1960:729.Vänligen

Får jag spela in en föreläsning?

2006-03-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag studerar på universitet och har börjat spela in föreläsningar på en diktafon. Vid ett tillfälle var det en lärare som, efter att ha fått syn på min diktafon, påstod att hans föreläsning minsann var copyrightskyddad och därefter tog han helt sonika upp min diktafon som jag placerat på ett bord längst fram i föreläsningssalen i inspelningsläge. Innan jag hann protestera hade läraren raderat det jag spelat in av den aktuella föreläsningen och i samma veva försvann även två tidigare ljudupptagningar med andra lärare som jag hade sparat på samma flashminne. Nu undrar jag om det är tillåtet att spela in föreläsningar och huruvida lärarens agerande är korrekt? Jag hade fått tillstånd att spela in de två tidigare föreläsningarna av respektive lärare. Vore hemskt tacksam för ett utförligt svar.
Andreas Heed |Föreläsningarna du går på är skyddade av upphovsrätt. Det innebär bland annat en ensamrätt för föreläsaren (upphovsmannen) att framställa exemplar av föreläsningen, t.ex. genom att spela in den på en diktafon. Det finns dock en inskränkning i upphovsmannens ensamrätt. Framställning av exemplar för privat burk är tillåtet om verket är ”offentliggjort”, vilket det blir när det lovligen tillgängliggjorts för allmänheten. Ett verk anses tillgängliggjort för allmänheten exempelvis då det framförs offentligt där vem som helst äger tillträde. Även framföranden som sker där vissa villkor gäller för tillträde omfattas av detta, förutsatt att vem som helst kan uppfylla dessa villkor. En föreläsning är inte uteslutande öppen för allmänheten. Alla kan inte bli antagna till en kurs med hänsyn till betyg och platstillgång etc. Detta innebär, enligt min bedömning, att ett samtycke från föreläsarna krävs för att du ska få spela in föreläsningar på diktafon. Anledningen är att verket inte är offentliggjort och något undantag från ensamrätten inte är tillämpligt. Trots att samtycke krävs var det inte korrekt av din lärare att handla som han gjorde. Han hade inte rätt att egenmäktigt radera innehållet på din diktafon, inklusive upptagningen av honom själv. Hans handlande kan möjligtvis bedömas som brottsligt, men detta är svårt att uttala sig om.

Får man kopiera CD-skivor och ta kopior ur notböcker?

2006-01-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Får man bränna kopior av låtar för privat bruk? En kompis brände ner en sammanställning av några olika låtar från hennes egna köpta CD-skivor. Jag i min tur brände av denna "nya" skiva. Har båda av oss brutit mot lagen? Och får man kopiera noter ut notböcker för privat bruk? Tacksam för svar!
Sara Forslund |Hej! Det du undrar över regleras i Sverige av Upphovsrättslagen (SFS 1960:729, förkortas URL) För att lagen skall vara tillämplig kan generellt sägas att verkets (CD-skivans/notbokens) framställare måste vara svensk medborgare eller bo här eller så måste verket ha getts ut i Sverige (60 § URL). Är framställaren från ett helt annat land och verket inte är utgivet här blir det mer osäkert vad som gäller.Om upphovsrättslagen är tillämplig skyddar den både CD-skivorna och notboken. Beträffande notboken har du rätt att framställa enstaka exemplar (ta enstaka kopior) av offentliggjorda verk (verk som gjorts tillgängliga för allmänheten på ett sätt som upphovsmannen har avsett, 2 § URL) för enskilt bruk (12 § URL).Beträffande CD-skivan som din kompis bränt med en sammanställning av låtar från olika köpta CD-skivor är detta inte tillåtet då rätten att framställa enstaka kopior för enskilt bruk inte gäller sammanställningar i digital form, vilket CD-skivor räknas som (12 § 1 st. 3 punkten). Det spelar ingen roll om det inte är hela CD-skivorna som kopierats utan bara någon eller några låtar från dem. Det är inte heller tillåtet för dig att kopiera din kompis kopia, eftersom hon inte hade rätt att kopiera den från början så har CD-skivan hon gjort inte offentliggjorts (2 § URL, se ovan), dessutom fick man ju inte kopiera CD-skivor, man får då inte heller kopiera kopior av dem eftersom det också blir att man "framställer exemplar".Alltså: det är inte tillåtet att kopiera CD-skivor på det sätt som du och din kompis har gjort. Däremot är det helt okej att ta enstaka kopior ur notböcker! Vänliga hälsningar,

Upphovsrättsmål i USA

2006-03-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag undrar hur man gör för att stämma någon i USA? En person har tagit material från en webbsida som jag driver och lagt upp detta på sin egen sida. Detta har pågått under ett antal år, och tidigare har vi fått hans ISPer att ta bort materialet. Nu har han dock flyttat till en ISP som vägrar att ta bort materialet utan ett domstolsbeslut.Till problemet hör att man i USA, så visst jag vet, behöver registrera sin upphovsrätt för att ett mål skall tas på allvar. Här i Sverige kan vi ju dock inte registrera upphovsrätt, så hur gör man då? Borde inte detta tas hänsyn till?Framförallt undrar jag dock hur jag kan stämma denna person. Kan jag göra detta själv, t.ex, för att sedan blanda in en advokat endast om han fortfarande vägrar?
Lorraine Sauvy |För att kunna stämma någon i USA finns det ett visst antal kriterier som måste uppfyllas: Man skall ha lidit någon slags skada som skulle kunna repareras genom ett beslut från domstolen. Om man lidit skada som beskrivs i föregående mening blir nästa steg att avgöra vilken domstol som kan ta upp fallet. Det kommer att avgöras efter svarandens hemvist och beroende på fallets art. Upphovsrättsmål får endast tas upp av en sk ”federal court”.Man kan självfallet göra detta på egen hand, men det är mycket som en stämningsansökan skall innehålla för att godkännas som sådan och ju bättre den är ju bättre chanser har man i målet. Man bör även tänka på att huvudregeln i amerikansk rätt är att parterna i ett civilmål står för sina egna kostnader. Min rekommendation är att anlita juridisk hjälp åtminstone för att avgöra om du skulle klara detta på egen hand.Vad gäller upphovsrätten i USA har du delvis rätt. På samma sätt som här i Sverige, och alla länder som skrivit under Bernkonventionen och däribland även USA, uppkommer upphovsrätten då upphovsmannen på något sätt förverkligar sitt verk. Upphovsrätten har två delar: en ekonomisk del och en ideell del. Den ideella upphovsrätten innebär att upphovsmannen har rätt att bli angiven som upphovsman för verket, han/hon bestämmer om ändringar får göras i verket och om verket får översättas eller bearbetas. Den ekonomiska rätten är upphovsmannens exklusiva rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av verket och att göra verket tillgängligt för allmänheten. Det är om man vill åberopa denna ekonomiska rättighet som man som amerikansk upphovsman måste registrera sitt verk i USA. Enligt Bernkonventionen skall verk som härstammar från andra medlemsstaterna ha samma skydd som verk av landets egna medborgare, och utländska upphovsmän skall troligen inte behöva registrera sin upphovsrätt i USA.