Använda upphovsrättsskyddat foto i undervisning

2007-01-08 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är det ett brott att använda ett fotografi som inte är offentligt o visa upp det i en grupp på 10-12 människor i syfte att se det sexuella i en bild.
John Engholm |Hej!Jag antar att du menar huruvida det skulle kunna utgöra någon form av upphovsrättsbrott mot den som innehar rättigheterna för fotografiet?Jag förstår inte riktigt vad du menar med att fotografiet inte är offentligt. Om du hittat det i någon tidning, bok, utställning, på internet eller liknande så är det i lagens mening "offentliggjort". Jag kommer besvara frågan utifrån denna utgångspunkt då det verkar mindre troligt att det rör sig om någon annans privata fotografi som du hittat i deras skrivbordslåda.Enligt 21 § upphovsrättslagen är det tillåtet att visa upp offentliggjorda verk i undervisnings-syfte. Även om det inte framgår av din fråga så får jag intrycket att det ska ske i någon form av undervisning och det är alltså tillåtet.Om jag missuppfattat din fråga är du välkommen att höra av dig igen med fler detaljer.Mvh

Upphovsrätt till översättning/bearbetning

2006-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Upphovsrätten till gamla grekiska dramer borde ju rimligtvis vara fria att använda som man vill men hur är det med översättningar och andra bearbetningar?a/ en översättning gjord av en person som varit död mer än sjuttio år?b/ en översättning från tex förra året?
Lorraine Sauvy |Hej!Upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) http://www.lagen.nu/1960:729 . Upphovsrätten gäller, som du verkar veta, till och med det sjuttionde året efter det år då upphovsmannen dog, enligt 43 § URL. Efter det är verket fritt och kan därmed användas utan tillstånd.I 51 § URL finns dock en möjlighet till obegränsat skydd, det så kallade klassikerskyddet. Detta skydd är till för att verk som anses speciellt skyddsvärda inte skall kunna återges på ett kränkande sätt och kan bli aktuellt först efter de sjuttio år som skyddet gäller efter upphovsmannens död. Ett sådant skydd meddelas av domstol och talan om detta förs exempelvis, om det gäller konstverk, av Konstakademien.Angående översättningar och bearbetningar så innehar den som har översätt eller bearbetat ett verk också upphovsrätten till verket i denna form, enligt 4 § URL.En översättning gjord av en person som varit död i mer än sjuttio år är alltså ett fritt verk som därmed också är fritt att använda, såvida det inte rör sig om ett verk som anses speciellt skyddsvärt och omfattas av klassikerskydd. Däremot kan en översättning från förra året inte vara fri att använda eftersom den även om upphovsmannen skulle vara död skulle vara inom ramen för det sjuttioårig efterskyddet. Skulle du vilja använda dig att en sådan översättning får du vända dig till upphovsmannen för att inhämta dennes tillstånd.Hoppas du fått svar på dina frågor och skicka gärna frågor om upphovsrätt för det tycker i varje fall jag är kul!Mvh

Upphovsrätt till fotografi

2006-06-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |En musikstudioägare använder en bild på XX-musikstudio på sin egen hemsida, där den framställs som en bild från hans egen studio. Har han rätt att göra så? Vi vill att han ska ta bort bilden, men han vägrar ta bort bilden.
Andreas Heed |Enligt 49a § upphovsrättlagen (URL) har en fotograf uteslutande rätt att framställa exemplar av sina bilder samt göra de tillgängliga för allmänheten. Detta gäller oavsett vilken teknik som används (ex. Internet), denna rätt gäller i 50 år. Alltså har studioägaren inte rätt att använda dessa bilder då han genom att ha de på sin hemsida gör de tillgängliga för allmänheten och därmed begår intrång i fotografens upphovsrätt (se 2 § URL). Mvh

Publicering av brev utan samtycke i reklamsyfte

2006-05-04 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Sommaren 2004 besökte jag en alternativ terapeut. Efter besöket skickade jag ett tackbrev till henne via e-mail. Nu har jag upptäckt att hon lagt in mitt brev inkl. mitt namn på sin hemsida. Hon har även gjort så att om man söker på mitt namn kommer hennes sida upp. Min fråga är om man får göra så?
Marie Wahlin |Hej! Tack för din fråga!Svaret på din fråga beror på. Lagen om namn och bild i reklam innehåller ett förbud för näringsidkare att företa reklamåtgärd vid marknadsföring som innebär utnyttjande av annans bild eller namn utan dennes samtycke. Överträdelse av förbudet medför straffansvar. Men för att det ska framgå vem som åsyftas i reklamen måste det vara fråga om ett särskiljande namn. Vad som lagen skyddar är alltså namn varigenom viss person utpekas, företrädesvis ovanliga släktnamn och vanliga släktnamn i förening med ovanliga namn. Om ditt namn skulle vara exempelvis Anna Lindh skyddas det eller om du har ett annat särskiljande namn, eller om du själv är en känd person vars namn man känner igen.Om inte ovan hjälper dig på vägen kan ditt brev vidare skyddas genom upphovsrättslagen. Men då måste ditt brev vara att anse som ett litterärt eller konstnärligt verk. Enligt praxis ställs inte så höga krav på bedömningen om det är ett verk eller inte. Däremot räcker det inte om du endast framfört ett tack, utan du måste istället ha framfört det genom din text på ett sätt som gör att det får så kallad verkshöjd. Med detta innebär att brevet ska uppfylla krav på självständighet, originalitet och individualitet. Det måste även vara fråga om något nytt dvs. du ska vara den första som frambringar detta verk. Du kan i så fall kräva skadestånd av näringsidkaren som olovligen använt ditt verk.Som nämndes inledningsvis beror det på hur utgången i ditt fall kan komma att manifesteras. Jag har nämnt de möjligheter som lagstiftaren erbjuder och skulle du ha några följdfrågor får du gärna återkomma.För mer info om lagen om namn och bild i reklam se http://lagen.nu/1978:800 , eller för mer info om upphovsrättslagen se http://www.lagen.nu/1960:729.Vänligen

Skydd enligt upphovsrätten

2006-09-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har skapat en serie som ska bli publicerad i en tidning. Det handlar om att jag skickar in seriestrippar till dem varje månad. Det jag undrar är om jag måste patentera det jag skapat på något sätt. Jag vill också ha möjligheten att få den publicerad i andra tidningar, vad måste jag säga till tidningen så att de inte äger min serie helt och bara de får publicera den. Tack för hjälpen
Lorraine Sauvy |Hej!Först och främst måste de skydd som finns för det människan kan skapa redas ut en aning. Att någon ”tagit patent på något” hör och läser man ofta, men patent är en ett skydd som man enbart kan erhåller för tekniska uppfinningar. Det är ett skydd som man ansöker om och det ställs väldigt höga krav för att erhålla det. Det är heller inte gratis och är tidsbegränsat.För litteratur, konst, musik med mera är det dock upphovsrätten som ger skydd, enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk http://www.lagen.nu/1960:729 . Detta är ett skydd som uppstår i och med skapandet av ett verk, och är alltså inget man ansöker om, under förutsättning att verket är originellt och ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Detta skydd delas in i två delar:- ideella rättigheter och- ekonomiska rättigheter.De ideella rättigheterna innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven och att bli respekterad (det vill säga att verket inte får återges på något kränkande sätt). Dessa rättigheter kan inte överlåtas utan är reserverade upphovsmannen. De ekonomiska rättigheterna innebär bestämmandet över mångfaldigande och tillgängliggörande för allmänheten av verket. Det är dessa rättigheter som upphovsmannen har möjlighet att överlåta. Det upphovsrättsliga skyddet är också tidsbegränsat på så sätt att skyddet går ut 70 år efter upphovsmannens död.Om du alltså inte har överlåtit någon av dina ekonomiska rättigheter till tidningen som du skickar in dina seriestrippar till så har de inte möjlighet att förhindra dig från att göra ditt verk tillgängligt till allmänheten på annat sätt. Det är att rekommendera att du tar upp detta med tidningen i fråga för att vara säker på att ni är överens om hur det ligger till.Mvh

Skydd för datorprogram

2006-07-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Jag och en vän skall strax starta ett företag i avsikt att sälja en datorprogramvara för bilar vi utvecklat. Under utvecklingsprocessen lät vi 2 personer testa programvaran under en muntlig överenskommelse, som en av personerna missförstått. Han har nu sålt sin bil innehållande denna programvara fastän vi meddelat honom skriftligen via e-brev och fått bekräftat att han läst, vårt förbjudande mot detta dagarna innan försäljningen ägde rum. Han svarade dock inte på detta. Har vi någon möjlighet att åtala honom för ett muntligt avtalsbrott eller brott mot upphovsrättslagen?
Lorraine Sauvy |Hej!Datorprogram kan enligt svensk rätt skyddas på ett flertal sätt,- patent, patentlagen http://lagen.nu/1967:837 - kretsmönsterskydd, lag om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter http://lagen.nu/1992:1685 - skydd för företagshemligheter, lag om skydd för företagshemligheter http://lagen.nu/1990:409- upphovsrätt, lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk http://lagen.nu/1960:792Patent är ett skydd som ges för uppfinningar av teknisk karaktär, som är nya och som skiljer sig väsentligt från tidigare kända uppfinningar. Datorprogram är inte patenterbara i sig, men däremot kan man patentera ett datorprograms koppling till en teknisk lösning. Eftersom er testperson i och med försäljningen avslöjat er uppfinning uppfyller den inte längre nyhetskravet. Att erhålla patent är en svår process och det är ju inte säkert att er uppfinning, om ni haft för avsikt att patentera den, uppfyller de krav som ställs för patent. Det är därmed väldigt osäkert om er testpersons avslöjande skadat er på det sättet att ni inte längre kan erhålla patent och därmed inte kommer kunna licenciera er uppfinning.Kretsmönsterskydd är ett skydd för kretsmönster i halvledarprodukter som erhålls utan registrering om det uppnår vissa kriterier som finns uppställda i lagen. Detta skydd är tillämpligt på datorprogram då halvledarprodukter med hjälp av ett datorprogram kombineras på olika vis. Intrång och dess påföljder är uppbyggt på samma sätt som för upphovsrätten, se nedan. För att avgöra om detta skydd och dess påföljder är aktuellt i ert fall behövs nog en mer utförlig beskrivning av er uppfinning.Vad gäller företagshemligheter så måste det röra sig om information som ingår i en näringsidkares verksamhet som röjs till näringsidkarens nackdel. Eftersom ni inte ännu har startat något företag och datorprogrammet därmed inte utgör information i någon verksamhet blir inte påföljder för röjande av företagshemligheter aktuella.Slutligen kommer då upphovsrätten till er räddning! Datorprogram omfattas nämligen av upphovsrätt och rätten uppkommer i och med skapandet av verket, det behöver alltså inte ske någon registering eller liknande. I era rättigheter som upphovsmän ingår bland annat ensamrätterna att framställa exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten. Testpersonen har alltså gjort intrång i er upphovsrätt genom att utan er tillåtelse, och till och med ert förbjudande, gjort ert verk tillgängligt för allmänheten genom att sälja det. Om testpersonen kan anses ha gjort detta med uppsåt eller av grov oaktsamhet kan han dömas till böter eller fängelse upp till två år. Intrångsmakaren skall också enligt lagen betala ersättning, utgörande skäligt vederlag för utnyttjandet, till upphovsmannen.Den avtalsrättsliga vägen är också en väg att gå eftersom ett muntligt avtal i princip är lika giltigt som ett skriftligt och att ni dessutom kan bevisa avtalets existens med hjälp av den andra testpersonen och era e-post. Det upphovsrättsliga skyddet är dock ett starkt skydd och förmodligen ett säkert sätt för er att gå vidare i denna sitation.Lycka till! Mvh

"Kopiering" av lånad CD-skiva på bibliotek

2006-05-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Om man lånar musik CD på biblioteket, är det då tillåtet att "rippa" dem till mp3 filer och eller bränna en kopia av dem för enskilt bruk?
Christina Weilander |Hej!Den aktuella frågan regleras av upphovsrättslagen. CD-skivan Du lånar på biblioteket är skyddad enligt denna lag. Det finns dock undantag i upphovsmannens rättigheter i lagens 2 kap, och 12 § reglerar undantaget för privat bruk. Genom en nyligen genomförd lagändring är det enl 12 § 4 st förbjudet att framställa exemplar när förlagan har framställts elller gjorts tillgänglig för allmänheten i strid med 2 §. Detta stycke har införts för att stoppa den nedladdning av piratkopierad musik på intenet.När man lånar en CD-skiva på ett bibliotek är den ju "laglig" dvs inte framställd eller gjorts tillgänglig för allmänheten i strid med 2 §. Detta innebär att det borde vara lagligt att "kopiera" CD-skivan för privat bruk.

Hur uppkommer upphovsrätt för fotografier?

2006-05-10 i Immaterialrätt
FRÅGA |Måste ett foto på internet ha synligt copyrightskydd på bilden eller räcker det med en text under bilden där det står Copyright Photographs © och fotografens namn för att den ska räknas som copyrightskyddad?(Synligt copyrightskydd är antingen en så kallad vattenstämpel som syns på fotot i form av en iconsom ligger över bildens viktigaste delar eller en digital stämpel och koppla upp den mot en datacentral för kontinuerlig övervakning.)
Daniel Svensson |Hej!Upphovsrätt enligt svensk rätt kräver inte viss form (till exempel ©-tecknet) för att det skall uppkomma. Kriteriet är istället att verket skall ha uppnått "verkshöjd", det vill säga ett visst mått av självständighet och originalitet. Även om ©-symbolen är angiven betyder alltså inte det att upphovsrätt föreligger. Å andra sidan kan upphovsrätt föreligga även om inte symbolen anges förutsatt att kravet på verkshöjd är uppfyllt. För det fall att verkshöjd inte anses föreligga (bedömningen är ganska restriktiv) är fotografier ändå skyddade som en närstående rättighet till upphovsrätten enligt 49a§URL, se http://lagen.nu/1960:729. Det är inte ett lika starkt skydd som upphovsrätten men ger ändå en viss rätt till skälig ersättning om någon annan använder bilden.Återkom gärna om något är oklart. Med vänliga hälsningar