Får man riva väggar i en bostadsrätt?

2008-09-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har precis köpt en bostadsrätt och nu vill jag bygga om den, jag funderar på att ta ner en vägg för att få ett större kök kombinerat med vardagsrum. Får jag bygga om på detta vis? Hur mycket får jag göra i min bostadsrätt?
Linnéa Tull |I en bostadsrätt får du i stort sätt förändra som du vill. Du får dock inte bryta mot några lagar eller normer eller göra något som är till skada för dina grannar. Eftersom det är en ganska ingripande förändring att riva ner en vägg rekommenderar jag att du rådgör med din bostadsrättsförening först. Du måste även ta reda på om det är en bärande vägg, om det är det måste du ha föreningens samtycke för att få riva den. Eventuellt kan du få ritningar från föreningen där du kan se vika väggar om är bärande.Med vänlig hälsning

Brf-Medlemmars inflytande över beslut om renovering

2008-02-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej ! Bor i en bostadrätt med 6 lägenheter i huset och loftgång. Nu har vi på nedre plan blivit informerade om att trappan på huset skall flyttas pga renovering till andra sidan! Vilket vi som drabbas inte vill! Har vi inget att säga till om? Undrar även vad som gäller när styrelsen skall ta beslut om att bygga balkonger ! Har medlemmarna något att säga till om?
Ludvig Lagerkranz |Hej!I en bostadsrättsföreningen ansvarar styrelsen för den löpande förvaltningen. I detta ryms även att se till att föreningens byggnader är i gott skick och renoveras vid behov. Styrelsen kan oftast själv besluta om sådana åtgärder.Om det är fråga om en större renovering eller ombyggnad ska dock beslut om detta fattas av föreningsstämman, se 9 kap. 15 § bostadsrättslagen http://lagen.nu/1991:614#R62 . Det framgår inte av din fråga om flytten av trappan är tillfällig eller permantent. Vissa olägenheter i samband med ombyggnad och renovering får man som boende normalt räkna med. Om det är fråga om en permanent flytt av trappan, flytten får stora konsekvenser, särskilt för enskilda bostadsrättshavare och beslutet inte har varit uppe på en föreningsstämma bör detta påtalas för styrelsen.Det bör dock framhållas att det i föreningens stadgar kan innehålla bestämmelser som aviker från bostadsrättslagen, varför du bör läsa igenom dessa först.Vänligen

Ersättning vid avsägelse av bostadsrätt

2008-02-09 i Bostadsrätt
FRÅGA |HejOm en bostadsrättshavare avsagt sig br och ej fått den såld inom 3 månader så går den tillbaka till föreningen. När föreningen då säljer den har de förra ägarna rätt till några pengar från försäljningen när den gått tillbaka till föreningen?
Jonas Öjelid |Hej,enligt bostadsrättslagen 4 kap 11 § andra stycket ( http://www.lagen.nu/1991:614#K4P11 ) övergår bostadsrätten till föreningen det månadsskifte som kommer närmast efter att tre månader har gått från avsägelsen. Att bostadsrätten övergår innebär att alla rättigheter och skyldigheter som är knutna till bostadsrätten övergår. De förra ägarna har alltså inte någon rätt till ersättning när föreningen säljer bostadsrätten efter tremånadersperioden. Vänliga hälsningar

Protokoll i bostadsrättsförening

2007-12-25 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag bor i en bostadsrättsförening och är med i styrelsen, tyvärr är vi oense om vad som ska med i ett protokoll. Vår sekreterare bifogar ALLTID ett blad med ansvarslista med vad som ska göras MEN tar aldrig upp det som ett bifogat blad i protokollet. Jag anser att han gör fel. Även:vad gör justeringsmannen när han anser att ett protokoll inte är rätt och vägrar skriva under det under dessa förhållanden? Sekreteraren vägrar nämligen ändra protokollet.
Ludvig Lagerkranz |Hej!Justeringsmannens uppgift är att granska protokollet och se att detta avspeglar mötet på ett riktigt sätt. Alltså att kontrollera att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts och beslutats under mötet. Om justeringsmannen har något att invända mot protokollet får denne inte vägra att skriva under protokollet. Vad han i stället får göra är att i protokollet skriva dit de ändringar eller tillägg han vill göra och därefter skriva under protokollet. Om det ofta förekommer meningsskiljaktigheter om protokollens innehåll kan man på dagordningen på varje styrelsemöte ha en stående punkt ”föregående mötes protokoll” där man kan yttra eventuella synpunkter för att sedan lägga protokollet till handlingarna.Protokollet har främst en bevissäkrande funktion. Revisorer, kommande styrelse och andra ska genom att titta i styrelseprotokollen kunna följa styrelsens arbete och se hur och vilka beslut som fattats. Det är inte säkert att en ansvarslista måste bifogas protokollet. Har listan formen av en slags kom-ihåg-lista för styrelsen för att få en översikt över läget är det å ena sidan kanske inte nödvändigt att bifoga denna, om informationen ändå framgår av protokollen. Å andra sidan finns det ju inget hinder mot att man bifogar listan, om denna t.ex. bidrar till att öka överskådligheten i styrelsen arbeteVänligen

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2008-09-21 i Bostadsrätt
FRÅGA |bor i en bostadsrättsförening och vill hyra i andra hand kan styrelsen nejka mig
Louise Danielson |Hej! Om en bostadsrättsinnehavare vill hyra ut sin bostadsrätt i sin helhet krävs styrelsens samtycke, se 7:10 bostadsrättslagen. Vägras samtycke krävs istället hyresnämndens tillstånd. Bostadsrättshavaren kan dock hyra ut del av sin lägenhet så länge det inte är till men för bostadsrättsföreningen eller för någon annan medlem, 7:8 bostadsrättslagen. Reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätt liknar reglerna för andrahandsuthyrning för hyresrätter och hyresnämndens tillstånd skall ges en bostadsrättsinnehavare som har beaktansvärda skäl för att hyra ut sin lägenhet. Bostadsrättshavarens skäl för att få hyra ut i andra hand skall vägas mot hänsynen till föreningen och övriga medlemmar. Har föreningen befogade skäl skall samtycke ej ges. Föreningen kan också i sina stadgar reglerat andrahandsuthyrning. Vissa föreningar tillåter t ex alltid uthyrning i ett år utan särskilda skäl men att samtycke senare behöver sökas om andrahandsuthyrningen skall förlängas. Bostadsrättslagen kan du läsa https://lagen.nu/1991:614 . Vänligen,

Rätt till inträde i bostadsrättsförening

2008-02-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Min son är snart 19 år, har fast inkomst, inga betalningsanmärkningar och har fått lån på banken för köp av fristående bostadsrättshus. Styrelsen nekar p g a ålder. Står inget i stadgarna om det. Hur går vi vidare?
Ludvig Lagerkranz |Hej!Beslut om medlemsskap i en bostadsrättsförening fattas av föreningens styrelse se 2 kap. 1 § bostadsrättslagen (BRL) http://lagen.nu/1991:614#K2 . I princip är möjligheterna att neka någon medlemskap små om man uppfyller de krav som ställs i stadgarna, se 2 kap. 3§ BRL. Har en person som som ansöker om medlemskap ordnad ekonomi och inga betalningsanmärkningar kan styrelsen inte neka någon medlemskap av rent ekonomiska skäl. I stadgarna får man föreskriva vissa särskilda villkor för medlemskap. Det går att ställa upp krav på en viss ålder, exempelvis då det handlar om s.k. 55+ boenden. Eftersom det inte verkar vara fallet här och vad ni anger att det inte finns några särskilda krav vad gäller ålder kan medlemskap inte heller på denna grund nekas. Har styrelsen nekat en person inträde kan man gå vidare med ärendet till hyresnämnden som då får avgöra frågan om medlemskap, 2 kap. 10 § BRL. Det kan dock finnas fördelar, särskilt tidsvinster, att innan ärendet hänskjuts till hyresnämnden kontakta styrelsen och meddela att man har för avsikt att göra detta. Mer information om hyresnämnden hittar du via www.domstol.se.Vänligen

Ekonomisk prövning för medlemskap i BRF

2008-01-14 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har precis köpt en bostadsrätt! föreningen begär deklarationspapper och intyg från mitt arbete även om jag har betalat säljaren genom lån! undrar om föreningen har rätt att göra det?
Jonas Öjelid |Hej,för att Du skall kunna bli medlem i bostadsrättsföreningen måste föreningen göra en ekonomisk prövning för att se att Du klarar av att betala Dina avgifter. Föreningens rätt att neka medlemskap om en köpare saknar de ekonomiska förutsättningarna framgår av 2 kap 3 § i bostadsrättslagen som Du hittar http://www.lagen.nu/1991:614#K2P3 . Hur Du betalar säljaren för bostadsrätten har alltså inget samband med den prövning av Din ekonomi som föreningen gör. Föreningen har rätt att göra en undersökning av Din ekonomi för att kunna bevilja Dig medlemskap. En sådan undersökning omfattar vanligtvis deklarationer, eventuella skulder, arbetsintyg och liknande.Vänliga hälsningar

Familjemedlemmar i bostadrättsförenings styrelse

2007-11-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan två personer av samma familj sitta den ena som styrelseledamot i en bostadsrättsförening och den andre som ekonomiansvarig?
Ola Davidsson |Hej.Jag förutsätter för frågans besvarande att båda familjemedlemmarna är medlem i bostadsrättsföreningen. För revisorer finns det särskilda kvar, bl.a. ska bostadsrättsföreningar av viss storlek ha minst en auktoriserad revisor. Jag förutsätter att du inte avser revisor med ditt uttryck "ekonomiansvarig".Någon lagligt hinder för den lösning du presenterar finns enligt dessa förutsättningar inte i de tillämpliga lagarna Bostadsrättslagen (Lagen hittar du http://lagen.nu/1991:614) eller i Lagen om ekonomiska föreningar (Lagen hittar du http://lagen.nu/1987:667#K6). Emellertid kan bostadsrättsförenings stadgar sätta hinder för din lösning. Om det är så att sådant hinder för familjemedlemmar som du omnämnt finns i bostadsrättsföreningens stadgar, gäller stadgarna.