Uthyrning av bostadsrätt i andra hand

2009-01-16 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, jag vill köpa en lägenhet men kan bo i den bara efter 2 år. Påverkar det något?Kan jag hyra ut den under den här tiden?Tack för svaret.
Louise Danielson |Hej! Enligt 7:10 bostadsrättslagen får uthyrning i andra hand som huvudregel endast ske efter styrelsens medgivande. Vägrar styrelsen samtycke till andra hans uthyrning får bostadsrättsinnehavaren ändock hyra ut lägenheten i andra hand med hyresnämndens samtycke, 7:11. Uthyrningar i andra hand brukar regleras i föreningens stadgar och normalt ges samtycke för uthyrningen i ett år, t ex om det gäller studier eller tillfälligt arbete på annan ort. Det du bör göra är ett kontrollera stadgarna och ta kontakt med styrelsen. Bostadsrättslagen kan du läsa:https://lagen.nu/1991:614Vänligen,

Likabehandling bostadsrätt

2008-11-16 i Bostadsrätt
FRÅGA |Lika behandlingsprincipen i BRF, vad omfattar den ? jag har hört att den inte gäller för parkeringsplatsuthyrning för BRF medlemmar
Louise Danielson |Hej! Likabehandlingsprincipen innebär att medlemmarna skall behandlas lika. Vilka rättigheter medlemmar i en bostasrättsförening har kan regleras i föreningens stadgar. Framgår det där något om rätt till parkeringsplatser gäller naturligtvis det. Likabehandlingsprincipen kan ses som en allmän associationsrättslig princip. Om någon medlem ges rätt till parkeringsplatsutrymme så skall alla medlemmar har lika rätt. Du kan läsa bostadsrättslagen https://lagen.nu/1991:614 Vänligen,

Får man riva väggar i en bostadsrätt?

2008-09-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har precis köpt en bostadsrätt och nu vill jag bygga om den, jag funderar på att ta ner en vägg för att få ett större kök kombinerat med vardagsrum. Får jag bygga om på detta vis? Hur mycket får jag göra i min bostadsrätt?
Linnéa Tull |I en bostadsrätt får du i stort sätt förändra som du vill. Du får dock inte bryta mot några lagar eller normer eller göra något som är till skada för dina grannar. Eftersom det är en ganska ingripande förändring att riva ner en vägg rekommenderar jag att du rådgör med din bostadsrättsförening först. Du måste även ta reda på om det är en bärande vägg, om det är det måste du ha föreningens samtycke för att få riva den. Eventuellt kan du få ritningar från föreningen där du kan se vika väggar om är bärande.Med vänlig hälsning

Brf-Medlemmars inflytande över beslut om renovering

2008-02-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej ! Bor i en bostadrätt med 6 lägenheter i huset och loftgång. Nu har vi på nedre plan blivit informerade om att trappan på huset skall flyttas pga renovering till andra sidan! Vilket vi som drabbas inte vill! Har vi inget att säga till om? Undrar även vad som gäller när styrelsen skall ta beslut om att bygga balkonger ! Har medlemmarna något att säga till om?
Ludvig Lagerkranz |Hej!I en bostadsrättsföreningen ansvarar styrelsen för den löpande förvaltningen. I detta ryms även att se till att föreningens byggnader är i gott skick och renoveras vid behov. Styrelsen kan oftast själv besluta om sådana åtgärder.Om det är fråga om en större renovering eller ombyggnad ska dock beslut om detta fattas av föreningsstämman, se 9 kap. 15 § bostadsrättslagen http://lagen.nu/1991:614#R62 . Det framgår inte av din fråga om flytten av trappan är tillfällig eller permantent. Vissa olägenheter i samband med ombyggnad och renovering får man som boende normalt räkna med. Om det är fråga om en permanent flytt av trappan, flytten får stora konsekvenser, särskilt för enskilda bostadsrättshavare och beslutet inte har varit uppe på en föreningsstämma bör detta påtalas för styrelsen.Det bör dock framhållas att det i föreningens stadgar kan innehålla bestämmelser som aviker från bostadsrättslagen, varför du bör läsa igenom dessa först.Vänligen

Betala ränta på någon annans lån?

2008-11-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag ska flytta ihop med min pojkvän i hans bostadsrätt. Hur mycket ska jag betala till honom? Halva hyran + halva räntan eller bara halva hyran?Tack på förhand!
Amanda Wassén |Hej,Det finns inget "rätt" svar på denna fråga rent juridiskt, utan ni gör som ni själva tycker är bäst.Däremot kan det vara värt att tänka på föjande angående räntan på lånet. Om det är pojkvännen som ensam står som ägare till bostadsrätten och du löpande betalar av /betalar räntan på ett lån vilket är knutet till bostadsrätten så betalar du hans lån utan sedan få fördelen av att eventuellt få tillbaka pengarna vid en framtida försäljning av bostadsrätten. Hade det varit jag, hade jag därför inte betalat ränta eller betalat av på ett lån som jag inte själv tagit utan att äga den belånade saken, i det här fallet bostadsrätten. Jag råder Dig därför att betala halva hyran och lämna räntan åt pojkvännen om han även står som ensam ägare till bostadsrätten.Bästa Hälsningar

Beslutsfattande i bostadsrättsförening

2008-12-11 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Finns det lagar för vad en styrelseordförande (bostadsrätt) får ta beslut om, t ex ordningsregler, avgifter ?MVH
Kristina Ljungström |Hej,Styrelsen i en bostadsrättsförening utses av föreningsstämman och sköter den löpande förvaltningen. Styrelsen får fatta beslut i de flesta ärenden utan att tillfråga medlemmarna. I bostadsrättslagen (https://lagen.nu/1991:614) hittar du bestämmelser om allt ifrån bildandet av en förening till förverkande av en bostadsrätt. Det finns också några få regler om beslut som skall fattas av föreningsstämman. I 10 kap 12-13 §§ om bostadsrättsföreningens ledning finns en hänvisning till 6 kap lagen om ekonomiska föreningar (https://lagen.nu/1987:667). Styrelsen skall ha minst tre ledamöter, varav en ordförande som normalt väljs av styrelsen. I 9 § framgår att styrelsen är beslutför om mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande, samt att – om annat inte framgår i stadgarna – enkel majoritet gäller vid omröstning. Om en omröstning utfaller i lika röstetal för och emot så gäller den mening som ordföranden biträder som styrelsens beslut.Komplement till lagreglerna finns i föreningens stadgar (något som alla föreningar måste ha). Där framgår ofta ytterligare bestämmelser om vad styrelsen får fatta beslut om på egen hand samt om ordningsregler etc.Vad gäller avgifter så framgår det i 9 kap 13 § att det är styrelsens uppgift att fastställa dessa. Även här gäller dock att annat kan ha föreskrivits i stadgarna och då gäller det som framgår där.Hoppas du fått tillräckligt svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2008-09-21 i Bostadsrätt
FRÅGA |bor i en bostadsrättsförening och vill hyra i andra hand kan styrelsen nejka mig
Louise Danielson |Hej! Om en bostadsrättsinnehavare vill hyra ut sin bostadsrätt i sin helhet krävs styrelsens samtycke, se 7:10 bostadsrättslagen. Vägras samtycke krävs istället hyresnämndens tillstånd. Bostadsrättshavaren kan dock hyra ut del av sin lägenhet så länge det inte är till men för bostadsrättsföreningen eller för någon annan medlem, 7:8 bostadsrättslagen. Reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätt liknar reglerna för andrahandsuthyrning för hyresrätter och hyresnämndens tillstånd skall ges en bostadsrättsinnehavare som har beaktansvärda skäl för att hyra ut sin lägenhet. Bostadsrättshavarens skäl för att få hyra ut i andra hand skall vägas mot hänsynen till föreningen och övriga medlemmar. Har föreningen befogade skäl skall samtycke ej ges. Föreningen kan också i sina stadgar reglerat andrahandsuthyrning. Vissa föreningar tillåter t ex alltid uthyrning i ett år utan särskilda skäl men att samtycke senare behöver sökas om andrahandsuthyrningen skall förlängas. Bostadsrättslagen kan du läsa https://lagen.nu/1991:614 . Vänligen,

Rätt till inträde i bostadsrättsförening

2008-02-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Min son är snart 19 år, har fast inkomst, inga betalningsanmärkningar och har fått lån på banken för köp av fristående bostadsrättshus. Styrelsen nekar p g a ålder. Står inget i stadgarna om det. Hur går vi vidare?
Ludvig Lagerkranz |Hej!Beslut om medlemsskap i en bostadsrättsförening fattas av föreningens styrelse se 2 kap. 1 § bostadsrättslagen (BRL) http://lagen.nu/1991:614#K2 . I princip är möjligheterna att neka någon medlemskap små om man uppfyller de krav som ställs i stadgarna, se 2 kap. 3§ BRL. Har en person som som ansöker om medlemskap ordnad ekonomi och inga betalningsanmärkningar kan styrelsen inte neka någon medlemskap av rent ekonomiska skäl. I stadgarna får man föreskriva vissa särskilda villkor för medlemskap. Det går att ställa upp krav på en viss ålder, exempelvis då det handlar om s.k. 55+ boenden. Eftersom det inte verkar vara fallet här och vad ni anger att det inte finns några särskilda krav vad gäller ålder kan medlemskap inte heller på denna grund nekas. Har styrelsen nekat en person inträde kan man gå vidare med ärendet till hyresnämnden som då får avgöra frågan om medlemskap, 2 kap. 10 § BRL. Det kan dock finnas fördelar, särskilt tidsvinster, att innan ärendet hänskjuts till hyresnämnden kontakta styrelsen och meddela att man har för avsikt att göra detta. Mer information om hyresnämnden hittar du via www.domstol.se.Vänligen