Får en styrelse i en bostadsrätt höja sina arvoden utan beslut i ett årsmöte?

2010-02-08 i Bostadsrätt
FRÅGA |Får en styrelse i en bostadsrätt höja sina arvoden utan beslut i ett årsmöte?
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Frågor rörande bostadsrättsföreningar regleras i Bostadsrättslagen, se här https://lagen.nu/1991:614, samt i lag om ekonomiska föreningar (jfr 9 kap 14§ BrfL som hänvisar till 7 kap Lag om ekonomiska föreningar) se här https://lagen.nu/1987:667. Frågor angående styrelsearvoden regleras inte uttryckligen i någon av lagarna, men 7 kap 4§ lag om ekonomiska föreningar föreskriver att vid stämman ska beslut fattas angående ”ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.” Bostadsrättslagen 9 kap 5§ föreskriver vad en bostadsrättsförenings stadgar ska innehålla. Inte heller här nämns frågor om styrelsearvoden uttryckligen, men andra frågor rörande bl.a. styrelsens sammansättning tas upp. Det torde också vara det vanligaste att frågor om styrelsearvoden regleras i föreningens stadgar. Dessutom finns det regler om jäv för styrelseledamöter. Dessa innebär att en styrelseledamot inte får handlägga en fråga som rör avtal mellan denna själv och föreningen. Beslut om storleken av arvodet torde vara en sådan fråga som avses i 6 kap 10§ lag om ekonomiska föreningar. Syftet bakom dessa bestämmelser är att förhindra att en styrelseledamot bereder sig fördelar på föreningens bekostnad. Sammanfattningsvis regleras alltså inte frågor om styrelsearvode i lagen, utan i föreningens stadgar. För att utröna huruvida beslutet är korrekt fattat, bör man kontrollera vad stadgarna föreskriver i den enskilda föreningen. Därutöver bör som nämnts jävsreglerna beaktas. Hoppas svaret varit till hjälp! Vänliga hälsningar

Bostadsrättsförenings möjlighet att neka medlemskap

2010-01-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vilken möjlighet har bostadsrättsföreningen att neka någon att flytta in? Kan han genom att, med ett skäl som har täckning i stadgarna, neka personen att bli medlem i bostadsrättsföreningen? Kan föreningen hindra en bostadsrättsinnehavare att sälja till viss person?
|Hej, i mitt svar utgår jag ifrån att det inte rör sig om ett företag (en juridisk person) som söker medlemskap och att bostadsrätten inte säljs tvångsvis på grund av utmätning (exekutiv försäljning). När bostadsrättsföreningens styrelse antar en medlem ska de iaktta föreningens stadgar (Bostadsrättslagen, BRL 2:1). Uppfyller sökanden inte kraven i stadgarna är detta en grund för att neka inträda i föreningen (BRL 2:3). Stadgarna får däremot inte se ut hur som helst. Vissa krav är utan verkan och får inte åberopas som skäl att neka någon inträde. Konkreta krav som inte kan göras gällande är till exempel krav på visst medborgarskap, viss inkomst eller förmögenhet. En bestämmelse att någon annan än bostadsrättshavaren får avgöra vem som ska ta över bostadsrätten är också utan verkan (BRL 2:2). Alltså är det innehavaren som ska välja vem den vill överlåta (sälja/byta/ge bort) sin bostadsrätt till. Utöver dessa konkreta begränsningar för vad som får utgöra stadgar finns även ett förbud mot att stadgarna i övrigt är ”oskäliga” (BRL 2:2). I förarbetet nämns villkor som till exempel viss etnisk tillhörighet eller medlemskap i någon annan organisation som har en klart artskild verksamhet till exempel en aktiespararklubb (Prop. 1990/91:92 s 161). Den sökanden ska dock kunna fullgöra sina förpliktelser gentemot föreningen, med andra ord kunna betala avgiften. Skulle den sökande inte bli godkänd finns det möjlighet att överklaga beslutet till hyresnämnden inom en månad ifrån den dag sökanden tog emot beslutet (BRL 2:10). Skulle det visa sig att personen nekats på grund av godtagbara skäl är överlåtelsen av bostadsrätten ogiltig (BRL 6:5). Kort sagt, en bostadsrättsförenings styrelse kan neka en sökande medlemskap med stöd av stadgarna under förutsättningen att dessa är tillåtna. Beslutet kan dock tas upp till prövning av hyresnämnden. mvh

Möjlighet att ge bostadsrätt i gåva

2009-12-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Har två söner, vill ge den ene bostadsrätt i gåva, kan jag göra det?
Joel Dahlquist |Hej!Du kan utan problem ge din son en bostadsrätt i gåva. Bostadsrätt är lös egendom och inga egentliga formkrav behövs för själva gåvans giltighet. Att göra det på ett gåvobrev är dock att rekommendera. Det kan också vara värt att notera att värdet på gåvan troligtvis kommer att räknas som ett förskott på arv och avräknas din son från ett eventuellt arv när du går bort. Detta enligt Ärvdabalkens 7 kap 2§ som du kan läsa https://lagen.nu/1958:637#K7P2S1.Formellt måste också bostadsrättföreningen godkänna din son men detta är inget som påverkar själva gåvans juridiska status.Vänligen

Straffavgift för att inte delta i BRFs städdag?

2009-10-26 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag bor i en bostadsförening (BF) som regleras av Lag om ekonomiska föreningar samt föreningens stadgar, precis på samma sätt som t ex en golfklubb, eller?Får man då i en BF t ex ta ut straffavgift för medlemmar som struntar i att delta i vår- och höststädning?
Sara Hansson |Hej,Reglerna om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (https://lagen.nu/1991:614). Lagen om ekonomiska föreningar tillämpas i den utsträckning som anges i kapitel 9 och 10 i bostadsrättslagen. Därutöver gäller bostadsrättsföreningens stadgar som informerar om föreningens regelsystem och tillämpningsföreskrifter.Bostadsföreningen ansvarar för skötsel av fastigheten, såsom trappstädning och trädgårdsskötsel. Även om föreningsstämman kan besluta att medlemmarna ska hjälpas åt vid särskilda städdagar för att hålla föreningens kostnader nere kan inte de enskilda bostadsrättshavarna tvingas att medverka vid dessa. Föreningen får heller inte ta ut några avgifter för fastighetens förvaltning utöver månadsavgiften, så någon rätt att ta ut en straffavgift av de som inte deltar vid städdagarna föreligger inte.Med vänliga hälsningar,

Likhetsprincipen - bostadsrättsförening

2010-02-01 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Var kan jag hitta lydelsen av den s k likarättsprincipen, med avseende på fördelning av kostnader i en bostads-rättsförening? Tack på förhand
Bo Olsson |Hej!Bostadsrättslagen hänsvisar i 9 kap. 14 § till lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen). I föreningslagens 7 kap. 16 § stadgas att ”föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.” I 9kap. 12 § bostadsrättslagen hänvisas till 6 kap föreningslagen. I 6kap. 13 § föreningslagen stadgas att ”styrelsen eller någon annan ställföreträdare får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.”Frågan om likarättsprincipen eller likhetsprincipen som den också kallas har i bostadsrättsammanhang prövats i några fall.Exempelvis NJA 1989 s 751 (se https://lagen.nu/dom/nja/1989s751 )Vänligen

Förvärv av bostadsrätt som enskild egendom

2009-12-15 i Bostadsrätt
FRÅGA |Min lägenhet ska bli bostadsrätt och min man och jag har inget äktenskapsförord. Han har aldrig bott i lägenheten och vi är för tillfället bosatt utomlands så han får inte köpa den eftersom han inte är folkbokförd på adressen utan det är jag som kan göra det. Jag har även pendlat mellan länderna och bor och arbetar i Sverige måndag-tisdag. Har han rätt till halva bostadsrätten ändå? Jag önskar stå som ensam ägare eftersom jag har haft den i över 10 år innan vi träffades. Min man hävdar att vi är gifta och hälften är hans. Kan jag låta mina föräldrar köpa den (jag kan ju bestämma själv vem som kan köpa den) och därefter låta dem ge mig lägenheten som enskild gåva? Är det möjligt? Innebär det något skattemässigt krångligt för mina föräldrar?
Natalie Lindgren |Hej,Inledningsvis är det inte säkert att dina föräldrar kan köpa lägenheten vid ombildningen då föreningen endast får upplåta en bostadsrätter till sina medlemmar 1:3 bostadsrättslagen se https://lagen.nu/1991:614#K1En annan viktig sak att tänka på är att du fortfarande är ensam ägare till lägenheten om du köper den själv, om din make är med och betalar för lägenheten uppstår en samäganderätt (om det tillåts av bostadsrättsföreningen).Om vi utgår från att du ensam köper lägenheten kommer den ingå i ert giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken se https://lagen.nu/1987:230#A3). Detta innebär att om ert äktenskap skulle upphöra, har din make ett anspråk på halva lägenhetens värde och det skulle i förlängningen innebära att du blir tvungen att lösa ut honom från den (10:1 och 11:3 ÄktB).Hur går man då tillväga för att lägenheten ska utgöra din enskilda egendom istället för giftorättsgods? Det finns egentligen bara två möjligheter att tillgå, antingen försöker du få med din make på att upprätta ett äktenskapsförord som gör lägenheten till din enskilda egendom, eller så kan du som du nämnde låta dina föräldrar överlåta lägenheten på dig som en gåva med det villkoret att den ska utgöra din enskilda egendom (7:2 p.1 och 2 ÄktB se https://lagen.nu/1987:230#K7) Detta kan dock som ovan noterats bli ett problem om dina föräldrar inte får köpa lägenheten åt dig. Som jag förstår din fråga är den här lägenheten som du vill köpa inte er gemensamma bostad, ni bor istället tillsammans i ett annat land och du bor i lägenheten endast under måndagar och tisdagar. En detalj som kan bli problematisk är om ni planerar att flytta in i den här lägenheten och att den kan komma att utgöra er gemensamma bostad framöver. Då begränsas din förfoganderätt över lägenheten och du kan inte på något sätt upplåta den till annans nyttjande utan din mans samtycke (så länge ni fortfarande är gifta). Du kan exempelvis inte sälja lägenheten om din man fortfarande skulle vilja bo kvar där.Vad det gäller de skattemässiga konsekvenserna av att dina föräldrar köper lägenheten åt dig, kan jag inte se några krångligheter med direkt. Gåvoskatten är ju borttagen sedan länge, det är istället du som betalar realisationsvinsten för lägenheten om du säljer den senare. Lycka till!Med vänlig hälsning

Bostadsrättsförenings stämmoskyldighet

2009-06-11 i Bostadsrätt
FRÅGA |Bor i bostadsrättsförening med garage och tvätthall. Har separat kontrakt med fastighetsförvaltaren om garageplats.Styrelsen i bostadsrättsföreningen har på eget initiativ tagit bort vattenblandaren. Ur slang erhålles nu enbart kallvatten. Varmt vatten tillhandahålls via tappning. Menet består i att jag ej numera kan spola bilen med ljummet vatten vilket vintertid är värdefullt för avlägsnande av is, snö och salt i hjulhus. Tacksam för svar om föreningen kan tvingas återinstallera blandare. Garaget har 62 garageplatser. Om inte varmvatten kan spolas så kommer bilarna att stå och droppa saltvatten var och en på sin plats så det borde vara i föreningens intresse att låta installera en ny blandare.
Jimmy Schiöld |Hej! Juridiskt sett har bostadsrättsföreningen ingen skyldighet att återinstallera vattenblandaren (se t.ex. bostadsrättslagen 9 kap 15, 16 §§ e contrario [motsatsvis]. Ett tips är att du inför nästa föreningsstämma inkommer med en motion till styrelsen och ber om att röstning beträffande denna fråga sker. Med vänliga hälsningar

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand

2009-01-16 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, jag vill köpa en lägenhet men kan bo i den bara efter 2 år. Påverkar det något?Kan jag hyra ut den under den här tiden?Tack för svaret.
Louise Danielson |Hej! Enligt 7:10 bostadsrättslagen får uthyrning i andra hand som huvudregel endast ske efter styrelsens medgivande. Vägrar styrelsen samtycke till andra hans uthyrning får bostadsrättsinnehavaren ändock hyra ut lägenheten i andra hand med hyresnämndens samtycke, 7:11. Uthyrningar i andra hand brukar regleras i föreningens stadgar och normalt ges samtycke för uthyrningen i ett år, t ex om det gäller studier eller tillfälligt arbete på annan ort. Det du bör göra är ett kontrollera stadgarna och ta kontakt med styrelsen. Bostadsrättslagen kan du läsa:https://lagen.nu/1991:614Vänligen,