Testamente och ändrade sakförhållanden?

2010-12-08 i Testamente
FRÅGA |Min mor har i testamente 1979 förordnat boutredningsman och testamentsexekutor. Advokatfirman med namngivna advokater finns ej längre registrerad och ingen person där kan nås. Jag är enda arvinge (barn). Hur gör man?
Martin Fridh |Hej, Ett testamente skall alltid tolkas enligt den så kallade viljeprincipen, vilket innebär att man så långt som det är möjligt skall försöka utröna testatorns egentliga vilja med förordnandet, se 11 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1) Ett testamente är en akt av givmildhet, vilken bygger på testators goda vilja. En förmånstagare ses ej som motpart och dennes tro kring tolkningen och utfallet skall inte påverka bedömningen av vad en testator egentligen velat. När sakförhållanderna har ändrats sedan testamentet skrevs kan testatorns vilja ibland vara svår att fastställa, det kan då bli aktuellt med omtolkning av testamentet. Ett hjälpmedel kan då vara att undersöka testatorns hypotetiska vilja I förhållande till den situation som finns idag. Gissningsvis kan testamentet omtolkas till att din mor ville att hennes kvarlåtenskap skulle handhas av en boutredningsman och testamentsexekutor även om inte de namngivna fanns tillgängliga. Jag anser att du bör kontakta en advokatbyrå med inriktning på familjejuridik för fortsatt hjälp och rådgivning i ärendet. Med vänliga hälsningar

Testamentes giltighet

2010-12-05 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående klander av testamente. Två efterarvingar (syskonbarn) vill klandra ett testamente där den sist avlidne makan testamenterat bort efterarvet efter den först avlidne maken (till vilken de har arvsrätt) till en frikyrka (universell testamentstagare). Skall efterarvingarna inge en gemensam stämningsansökan mot frikyrkan eller mot dödsboet, med grunden att enligt ÄB 13:1 har testatorn ej varit behörig att förordna om sin kvarlåtenskap vad avser hennes tidigare avlidne make, då denna saknade testamente.
Mathias Gunnervald |Hej, Arv och testamente regleras i ärvdabalken, ÄB. (https://lagen.nu/1958:637) Vid en makes död har den efterlevande maken ofta erhållit hela eller delar av den avlidna makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Den först avlidna makens arvingar har då rätt till efterarv som inträder vid den efterlevande makens död. Detta följer av 3 kap 2 § ÄB. Efterarvet skall realiseras innan den efterlevande makens egna arvingar kan få del av arvet efter sin arvlåtare. Den efterlevande maken får alltså inte genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla först avlidna makens arvingar. Om man vill hävda att ett testamente är ogiltigt enligt någon av de grunder som upptas i 13 kap. ÄB fordras att man tar hänsyn till de tidsfrister som anges i 14 kap. Men regleringen i ÄB förutsätter att det även finns vissa nullitetsfall då reglerna om klander inom viss tid inte är tillämpliga och testamentets ogiltighet kan göras gällande utan tidsbegränsning. Som exempel här på brukar nämnas att testamentet är en förfalskning eller att dess innehåll direkt strider mot lag. Med andra ord är du inte tvungen att inom viss föreskriven tid påtala testamentets ogiltighet, även om det i många avseenden troligtvis förenklar att göra det så snart som möjligt. Vänligen,

Testamentes giltighet

2010-11-08 i Testamente
FRÅGA |Min far efterlämnade ett handskrivet testamente där han testamenterar allt till ett av fyra barn. Testamentet är utan vittnen och daterat c:a 17 månader innan döden. Testamentet var framlagt väl synligt på köksbord och vår far hittades död på köksgolvet. Till saken hör att han sista åren var sjuk och inte lätt tog sig ut och accepterade bara hjälp (handling mm) från sin syster. Systern var omyndig och kunde ej bevittna testamentet men kände till testamentet. Vad gäller i ett sådant fall?
Mathias Gunnervald |Hej, Regler kring testamente hittar du i ärvdabalken, ÄB. (https://lagen.nu/1958:637) För att ett testamente ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Huvudregeln är att testamente ska upprättas skriftligen, 10 kap 1 § ÄB. Testator ska vidare underteckna eller vidkänna sin underskrift i närvaro av två vittnen. Vittnena är en nödvändig förutsättning för testamentets giltighet. I 10 kap 4 § ÄB finns krav på vilka som får vara testamentsvittnen. Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om vittnesbekräftelsens betydelse, får inte vara vittne. Inte heller får make eller den som står i rätt upp- eller nedstigande led i släktskap vara vittne. För att förhindra att testator utsätts för obehörig påverkan har det även uppställts ett förbud mot att testamentstagare är testamentsvittne. Något som kan diskuteras är huruvida din fars testamente är att se som ett nödtestamente, 10 kap 3 § ÄB. Dock går det ganska snabbt att avfärda eftersom ett nödtestamente mister sin giltighet tre månader efter den tidpunkt som testamentet upprättats. I ert fall är min bedömning att er fars testamente är ogiltigt. Om så är fallet bör er fars kvarlåtenskap fördelas utefter reglerna i 2 kap ÄB. Vänligen,

Testamente

2010-10-06 i Testamente
FRÅGA |Jag ska flytta ihop med en man i ett hus han äger sedan tidigare, dvs inte gällande sambolag. hans barn ärver honom. Vad kan man skriva för att inte åka ut på gatan om något skulle hända?
Hampus Johansson |Hej! Din man kan testamentera huset till dig. Så länge testamentet inte inskränker barnens laglott finns inga hinder för det. Laglotten är den del av arvet som din man ej kan testamentera bort och den utgör hälften av kvarlåtenskapen. Vänligen

Testamente

2010-12-05 i Testamente
FRÅGA |Hej, vi tänker skriva ett testamente om enskild egendom för vårt enda barn. Jag är dock lite osäker på vad som menas med meningen "För egendom som träder istället...". Kan ni vänligen förklara? Skall testamentet sedan registreras i tingsrätten? Tack på förhand!
Mathias Gunnervald |Hej, Vad som trätt istället för annan egendom syftar till vad som brukar kallas surrogat eller substitut. Det kan exempelvis vara då du säljer ett hus och för pengarna som försäljningen inbringat köper en segelbåt. Då är segelbåten surrogat till huset. När du upprättar ett testamente finns inget krav på att det måste registreras för att uppnå giltighet. Däremot måste bland annat formkraven i 10 kap 1 § ärvdabalken efterföljas. Ärvdabalken hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen,

Rätt att testamentera fritidshus till vänner?

2010-11-20 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag köpte ett fritidshus av min mamma. ( som nu har avlidit ). I köpebrevet står att den ska vara min enskilda egendom. Jag är ogift och barnlös. Min enda legala arvinge är en syster. Kan jag i testamente skriva att mina vänner ärver fritidshuset?
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Regler om arv och testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. Som huvudregel gäller att var och en fritt får förfoga över sin egendom genom testamente. Vissa inskränkningar finns dock, framförallt avseende bröstarvingar (d.v.s. barn- och barnbarn o.s.v.) som alltid har rätt till sin laglott, se ÄB 7 kap 1 §. Det finns inte någon motsvarande rättighet för syskon och det står dig därmed fritt att testamentariskt förfoga över din egendom. För att ett testamente ska vara giltigt krävs enligt lag att det uppfyller vissa formkrav. ÄB 10 kap 1 § stadgar att testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (se https://lagen.nu/1958:637#K10). Vittnena ska bevittna när testator skriver under handlingen och ska därefter bestyrka den med sina egna namnteckningar. Vittnena måste känna till att det är ett testamente som de bevittnar, men de behöver inte känna till handlingens innehåll. Sammanfattningsvis står det dig fritt att testamentera fritidshuset till dina vänner. Då det är viktigt att testamentet upprättas på ett korrekt sätt, råder jag dig att kontakta en jurist för hjälp med detta. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Representationsrätt

2010-10-30 i Testamente
FRÅGA |Om det står i ett testamente efter ett barnlöst par att syskon och syskonbarn ska ärva och ett av syskonens barn är död. Ärver då dennes barn?
Mathias Gunnervald |Hej, Reglerna som behandlar arv och testamente finner du i ärvdabalken, ÄB. (https://lagen.nu/1958:637) Genom ett testamente kan en arvlåtare sätta arvsordningen ur spel. Kvarlåtenskapen kommer då att fördelas utefter testatorns, genom testamente, uttryckta vilja. För de fall att en testamentstagare avlider före testator inträder testamentstagarens avkomlingar. Detta kallas representationsrätt och regleras i 11 kap. 6 § ÄB. En förutsättning för att representationsrätten skall gälla är att avkomlingen till den avlidne testamentstagaren ingår i den personkrets som kan vara testators arvinge. Vilka som ingår i testatorns personkrets framgår av 2 kap ÄB. Syskonbarn och deras barn tillhör denna krets och de bör med andra ord träda i deras förälders ställe. I övrigt måste den som genom testamente får rätt till arv vara född, eller avlad och sedan född med liv vid testatorns död, 9 kap. 2 § ÄB. Vänligen,

Skall systern få ärva?

2010-10-06 i Testamente
FRÅGA |Bror 83 år har gått bort, han har skrivit testamente och har inga biologiska barn (bonusbarn finns). Syster 85 år finns i livet, de har ingen kontakt med varandra och är ovänner sedan många år tillbaka. Brodern vill absolut inte att syster ärver något från honom. Måste hon dras in eller avsäga sig arvsrätt (om hon har någon?)
Cajsa Hansen |Hej! Har brodern skrivit ett testamente med innebörden att systern inte skall få ärva blir detta gällande under förutsättning att testamentet upprättats enligt föreskrifterna i 9-10 kap Ärvdabalken (1958:637, ÄB) se, https://lagen.nu/1958:637#K9P1S1 samt https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1. Systern behöver alltså inte avsäga sig någon arvsrätt. Inom svensk rätt är det endast bröstarvingars (avkomlingar) laglotter (7 kap1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1) samt efterlevande makes rätt enligt basbeloppsregeln (3 kap 1 § 2 st ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S2) som ej kan testamenteras bort.