Arbetsgivare skyldig att utfärda arbetsgivarintyg

2015-10-30 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! Jag har svårt att få tag i ett arbetsgivarintyg av min chef efter jag har slutat ifrån mitt jobb. och han svarar inte iheller i sin telefon när man ringer vad kan jag göra? jag står utan någon ersättning från mina A-kassa fördom kräver arbetsgivareintyg av mig.
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Din arbetsgivare har en laglig skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring https://lagen.nu/1997:238. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran. Det finns tyvärr ingen sanktion i de fall arbetsgivaren inte utfärdar ett intyg. Du kan emellertid försöka kontakta arbetsgivaren via brev eller liknande sätt, och hänvisa hans skyldighet enligt lagen. Annars kan facket hjälpa dig att försöka få arbetsgivaren till att utfärda ett intyg, de har emellertid inga mer påtryckningsmedel än du har, vilket gör att det inte är säkert att det heller ger resultat. Skulle det föreligga mycket stora svårigheter att få ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren kan du styrka ditt arbete hos arbetsgivaren med hjälp av t.ex. lönespecifikation eller facklig representant på företaget. A-kassan får enligt ett flertal beslut av Justitieombudsmannen inte bedöma sådan information annorlunda än ett arbetsgivarintyg. Lycka till!Vänligen,

Arbetsgivarintyg och semesterersättning

2015-03-26 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Min tillsvidare anställning tog slut i februari o nu fick jag mitt arbetsgivar intyg. Såg nu att mina timmar inte stämmer och jag är inte Välkommen till mitt gamla jobb. Hur ska jag gå till väga för att få det rätt? Har heller inte fått min semester ersättning.
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Din arbetsgivare har en skyldighet att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg enligt 47 § 2st lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgivarintyget är till för att du ska kunna få arbetslöshetsersättning från a-kassan när du befinner dig mellan två jobb. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran.Om din arbetsgivare vägrar att lämna ut ett korrekt arbetsgivarintyg skulle jag råda dig att först vända dig till arbetstagarorganisationen på din förra arbetsplats. De kan hjälpa dig genom prata med din arbetsgivare och begära ut ett korrekt arbetsgivarintyg. Du har också rätt att vända dig till domstol och begära att de ska ålägga din arbetsgivare att ge ut arbetsgivarintyget. Vad gäller semesterersättningen så har du rätt till en sådan enligt semesterlagen. Enligt 30 § semesterlagen ska semesterersättningen betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål, och senast en månad efter anställningens upphörande. Om det inte går att beräkna semesterersättningen inom en månad, så ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde. Om det är så att du kan uppvisa att du lidit skada pga. att du inte har fått din semesterersättning i rätt tid, så kan du begära, utöver semesterersättningen, skadestånd från din arbetsgivare, se 32 § semesterlagen. Om du vill begära ut semesterersättningen, och ev. skadestånd, så måste du väcka talan inom två år från utgången av det år då du skulle ha fått din semesterersättning, se 33 § semesterlagen. Även här skulle jag råda dig att i första hand vända dig till arbetstagarorganisationen på din förra arbetsplats och se ifall det går att lösa den vägen. Du har dock även möjlighet att vända dig till domstol för att begära ut semesterersättningen, och ev. skadestånd om du kan påvisa att du lidit skada. Med vänliga hälsningar

Timanställning

2012-02-29 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Jag hade en timanställning i somras. När jag kom in på en utbildning talade jag om det. Jag jobbade till fredagen och började skolan på måndagen. På arbetsgivarintyget har arbetsgivaren fyllt i att jag sagt upp mig på egen begäran. Tycker det är konstigt när min anställning slutar när dagen är slut... (det har betydelse för A-kassans karens) Vet ni vad som är rätt?
Elin Schmid |Hej, Svaret på din fråga är beroende av hur din arbetssituation har sett ut. Om arbetsgivaren endast ringt in dig vid behov och om du samtidigt som du har jobbat för arbetsgivaren har varit fri att ta jobb hos andra arbetsgivare behöver någon uppsägning inte ske. Detta beror på att något anställningsförhållande inte anses ha förelegat, utan du har då endast varit anställd när du jobbar och som du säger upphör ”anställningen” när arbetspasset är slut. Om du däremot har varit skyldig att stå till din arbetsgivares förfogande även då du inte arbetat och dessutom erhållit ersättning för den tiden du varit ”stand by” är saken annorlunda. I så fall anses ett anställningsförhållande ha förelegat vilket innebär att du varit tvungen att säga upp anställningsförhållandet för att bringa detta till upphörande. Detta innebär att viss uppsägningstid ska iakttas, 11 § LAS. Uppsägningstiden är beroende av hur lång tid du arbetet hos arbetsgivaren, den minsta uppsägningstiden du har är dock en månad, se http://lagen.nu/1982:80. I detta fall har ju dock arbetsgivaren gått med på att anställningsförhållandet upphör med omedelbar verkan. Så, avgörande torde alltså vara hur din anställning har sett ut. Jag får intrycket av att din situation stämmer överens med min första beskrivning, det vill säga att ett anställningsavtal inte förelegat utan du har så att säga enbart varit anställd då du faktiskt jobbat. Om så är fallet behövs som sagt ingen uppsägning utan anställningen upphör i och med att arbetspasset är slut. Om det däremot förelegat ett anställningsförhållande är noteringen på arbetsgivarintyget förmodligen helt korrekt. Något närmare råd avseende utförandet av anställningsbeviset kan jag tyvärr inte ge dig. Min rekommendation till dig är därför att du hör av dig till din före detta arbetsgivare och diskuterar saken med denne. Lycka till! Vänligen,

Skyldigheten att utfärda arbetsintyg

2015-09-12 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! Jag har haft en tillsvidare anställning hos ett företag under en tid. I det avtal som skrevs under skulle lönen skulle betalas ut den 25:e varje månad. När detta datum inföll fick dock jag och de andra anställda ett mail som sa att lönerna inte skulle skickas ut, och att vi inte kunde förvänta oss att få dem på ytterligare en vecka. När vi då försökte få kontakt med vår chef skyllde han förseningarna på oss anställda och att lönerna helt enkelt "kommer när de kommer". Efter ytterligare försök till kontakt men utan svar, liksom kontakt med facket, Skatteverket och ledningen för köpcentrumet där företaget är situerat får tillslut större delen av personalen den lön de var berättigade till. Tyvärr är det dock en anställd som fortfarande väntar på sina pengar, mer än tre veckor senare. Många av de anställdas kontrakt, inklusive mitt eget, avslutades efter den här incidenten. När vi nu vill ha ett arbetsgivarintyg vägrar han att ge oss detta och menar att han inte vet vad det är och att han inte har någon skyldighet att ge ut något sådant. Företaget har inte kollektivavtal, men min fråga är om de trots detta inte är skyldiga att förse sina anställda med att arbetsgivaravtal då kontraktet avslutats? Jag undrar också vad mer, ur ett juridiskt perspektiv, skulle kunna vara relevant i frågan? Tack!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att du inte får lön på avtalad dag innebär ett avtalsbrott från din arbetsgivares sida. Jag uppfattar frågan så att du och dina arbetskamrater av egen fri vilja avslutade era anställningar till följd av incidenten. Om inte är du välkommen att höra av dig igen med fler detaljer kring uppsägningen/avskedet.Din arbetsgivare är absolut skyldig att ge dig och dina kollegor ett arbetsintyg! Av rättspraxis framgår att arbetsgivaren på begäran av arbetstagaren är skyldig att utfärda ett arbetsintyg då anställningen upphör, se Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet, 3 uppl, s. 161. Arbetsgivaren kan vid vite åläggas att utge arbetsintyg (AD 1986 nr 25). http://databas.infosoc.se/rattsfall/14961 Du har rätt att kräva att betyget innehåller uppgifter om anställningstiden, arbetsuppgifter och sysselsättningsgrad. Om du begär det ska intyget även innehålla omdöme om ditt uppförande och skicklighet vid utförandet av arbetsuppgifter, samt anledningen till att anställningen upphörde. Du har dock rätt att kräva att arbetsgivaren utesluter sådana uppgifter samt andra uppgifter som får anses ovidkommande.Skyldigheten att utge arbetsgivarintyg gäller oavsett om kollektivavtal finns på arbetsplatsen eller ej.Angående vad som mer kan vara relevant i frågan kommer jag inte att tänka på något särskilt, förutom att jag hoppas att du inte har blivit uppsagd utan saklig grund.Vänligen,

För mycket utbetald semesterersättning och uteblivet arbetsgivarintyg

2015-01-09 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej jag har ett problem med min gamla arbetsgivare, han vägrar o betala ut min slutlön. Jag sa upp mej med omedelbar verkan eftersom han inte kunde sköta om utbetalningarna, jag fick alltid in lönen sent och i olika dagar i små summor. Han gjorde folkskillnad, vissa anställda fick lönen i tid men inte jag. Jag har kontaktat facket men dom har knappt hjälpt mej alls, jag har nu väntat på slutlönen och arbetsgivarintyg i 80 dagar och ingenting händer. Vad har jag för rättigheter utöver detta?Facket, arbetsgivaren o jag är i en tvist av att min arbetsgivare har betalat ut för mycket semester påstår han av, men jag har inte lagt märke utav det, för att lönespesarna är så svåra o tyda från honom så knappt facket kan läsa av det. Men om nu fallet ska vara om han nu betalat ut för mycket och jag ej har lagt märke till det, för lönen är ju redan borta. Vad har jag för skyldighet o rättighet i det?tacksam för svar.
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först beklagar jag det som hänt. Men det finns alltid hjälp att få i detta fall. När det gäller det uteblivna arbetsgivarintyget: Av 47§ Lag(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring framgår det att en arbetsgivare på begäran ska utfärda ett arbetsgivarintyg. Tyvärr är denna regel inte sanktionerad, vilket betyder att det rättsligt inte finns något sätt att tvinga arbetsgivaren att utfärda ett sådant. Dock finns det enligt samma paragraf andra möjligheter att få ditt arbetsförhållande styrkt om det föreligger stora svårigheter för dig att skaffa ett intyg. Sådana alternativa handlingar kan t.ex. vara lönespecifikationer eller uppgifter från den fackliga representant som du löpande haft kontakt med. Eventuellt för mycket utbetald semesterersättning/lön:Av 2 och 3 §§ lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt som reglerar när en arbetsgivare får göra avdrag på arbetstagares lön framgår att arbetsgivaren har vissa möjligheter att göra kvittning mot lönefordran. I 2 § föreskrivs om frivillig kvittning vilken förutsätter arbetstagarens medgivande och 3 § handlar om tvångskvittning vilken kan ske under vissa förutsättningar. Har din arbetsgivare kollektivavtal kan det även finnas andra möjligheter för denne att göra en tvångskvittning med stöd av avtalet. Enligt gällande svensk rätt så är huvudregel så att den som har fått för mycket utbetald lön eller annan ersättning ska betala tillbaka dessa pengar. Dock finns det ett undantag från denna huvudregel, vilket innebär att en arbetstagare som av misstag fått för mycket lön/annan ersättning och som inrättat sig efter betalningen (dvs. förbrukat pengarna) endast är återbetalningsskyldig om han eller hon insett eller borde ha insett att denne har fått fel lön/ersättning. Om arbetstagaren är i god tro dvs. inte insett eller borde ha insett, föreligger således ingen återbetalningsskyldighet. Under förutsättning att din arbetsgivare inte har rätt att göra tvångskvittning och att någon överenskommelse om frivillig kvittning inte funnits mellan er samt att du dessutom är i god tro om den eventuellt felaktiga utbetalda lönen/ersättningen, kommer du sannolikt inte att drabbas av någon återbetalning om det senare visar sig att du verkligen fått för mycket utbetald lön/ersättning av arbetsgivaren. Det som är värt att notera här är att för god tro krävs att man verkligen saknar insikt om arbetsgivarens misstag. Det kan vara rekommenderat att noggrant jämföra utbetalningen med de semesterdagar som du hade rätt att få betalning till. Utebliven slutlön:Om arbetsgivaren utan lagliga skäl vägrar att betala lön till dig har du möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Förfarandet regleras i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Det innebär att KFM, efter din ansökan, skickar ett föreläggande om betalning till din arbetsgivare. Denna får sedan svara på detta och eventuellt motsätta sig kravet. Motsätter arbetsgivaren ditt krav kan målet på din begäran lämnas vidare till tingsrätten. I samband med ansökan kan du även yrka dröjsmålsränta på din uteblivna semesterersättning enligt Räntelagen 6 §. Du har även möjlighet att i samband med ansökan begära Kronofogdens hjälp med att driva in skulden (verkställighet av beslutet). Ansökningsavgiften för betalningsföreläggande är 300kr, som du kan kräva tillbaka av din arbetsgivare när du ansöker om verkställighet.Om arbetsgivaren inte motsätter sig kravet fasställer KFM ditt krav i ett beslut och din arbetsgivare blir förpliktad i och med detta att betala vad du har begärt.

Vägran att utfärda arbetsgivarintyg

2012-01-10 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |min arbetgivare(fd)vägrar skriva mig ett arbetgivarintyg har väntat på det i 7 månader.Får inget från a-kassan därför.Vad kan jag göra för mitt fackförbund handels lyckas inte heller med detta.Hjälp mig snälla.
Oskar Axelson |Hej, i _47 § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen_ (https://lagen.nu/1997:238), stadgas att en arbetsgivare på begäran skall utfärda ett arbetsgivarintyg. Denna regel är dock inte sanktionerad, vilket innebär att det rättsligt inte finns något sätt att "tvinga" arbetsgivaren att utfärda ett. Däremot anger samma paragraf även att om ett arbetsgivarintyg inte kan erhållas annat än med mycket stora svårigheter, får dessa uppgifter styrkas på annat sätt. T.ex. med stöd av handlingar som, lönespecifikationer eller uppgifter från en lokal facklig representant till styrkande av dina uppgifter. Mvh