Arv

2012-04-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej, jag är gift och vi har ett gemensamt barn. Det finns även ett särkullsbarn på min makes sida. Om min make dör så har väl särkullsbarnet rätt till 25% direkt?. Är det 25% av dödsboet som gäller, eller kan han ställa krav om vad det är han vill ha (typ en specifik fastighet)? Om jag avlider först, går allt till min make för att sedan delas mellan barnen lika? Eller kan jag testamentera min del av "boet" till vårt gemensamma barn?
Kevin Öksuz |Hej, Det stämmer att särkullsbarnet har rätt till sitt arv direkt efter förälderns bortkomst och det givetvis blir 25 % av det som ingår i boet. Man gör i så fall en hypotetisk bodelning för att klargöra makens del i det gemensamma boet och då blir det 50 % av hans del i boet, som tillfaller särkullsbarnet. Det blir 25 % av det totala boet. Enligt ÄB 18:1 § blir man samägare till den egendomen som finns. Då ska man förvalta egendomen tillsammans med arvingarna. Han kan begära att han vill ha en del av fastigheten och då får man lösa tvisten med rättsliga medel genom att ansöka om en boutredningsman som sköter uppgiften, om man motsätter sig hans anspråk. Boutredningsmannens uppgift är att se till att alla får sina främst ekonomiska intressen i dödsboet. Om du skulle avlida först tillfaller all din egendom din man, som har förfoganderätt över egendomen. Din del kommer dock alltid att tillfalla ert gemensamma barn efter din makes bortfall. Du kan dock skriva ett testamente som ger rätt till ert gemensamma barn att överta din del direkt efter din död. Vänliga hälsningar Kevin Öksuz

Rätt till laglott

2012-01-23 i Bröstarvinge
FRÅGA |Är det lagligt sett okej att utelämna personer helt i ett testamente som egentligen har rätt till sin laglott? Vet att de kan överklaga. Tack!
Mathias Gunnervald |Hej, Arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637 ). Det finns inte några tvingande regler kring vem man ska testamentera till, det är något som testatorn själv styr över. Det finns dock regler till förmån för den avlidnes bröstarvingar, som gäller oavsett testamentets innehåll. Då en person avlider har dennes bröstarvingar alltid rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är den del av arvet (hälften av tillgångarna) som aldrig kan testamenteras bort. Den del av kvarlåtenskapen som en arvlåtare kan förfoga över genom testamente kallas för den disponibla kvoten. Skyddet för laglotten upprätthålls dock inte automatiskt. Om testator genom testamente kränkt en bröstarvinges laglott måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta måste ske inom sex månader från det att bröstarvinge erhöll testamentet, enligt 7 kap. 3 § ÄB. Man har alltså möjlighet att testamentera hälften av sina tillgångar utan att bröstarvingarnas laglott inskränks. Vänligen,

Adoptivbarn = bröstarvinge?

2011-09-21 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! har en halvsyster som blev adopterad kort tid efter hennes födsel..är hon bröstarvinge? hon har ingen registrering av sin biologiske far..?
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! Vid en adoption klipps de rättsliga banden med de biologiska föräldrarna. Det innebär t.ex. att adoptivbarnet inte längre kommer att ärva sina biologiska föräldrar. Det framgår inte av din fråga vem eller vilka som adopterat din halvsyster. Om det är så att maken/makan till er gemensamma biologiska förälder adopterat henne så klipps givetvis inte de rättsliga banden till er gemensamma biologiska förälder av utan din halvsyster kommer istället att ses som deras gemensamma barn och har samma arvsrätt som en bröstarvinge. I 2 kap. 1 § ärvdabalken kan man läsa att bröstarvingar är arvlåtarens avkomlingar. Av lagkommenteraren framgår att adoptivbarn jämställs med barn, det vill säga efter adoption är också dessa barn bröstarvingar. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen, Paulina Nilsson

Arv efter förälder som ej haft vårdnad

2011-07-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Om man i rättstvist skulle förlora vårdnaden om ett barn, måste man fortfarande betala underhåll, eller hur? Men är barnet fortfarande ens bröstarvinge, även om både barn (i detta fall 16 år) och den andra föräldern avsäger sig all bekantskap? Min fråga är om man kan förvänta sig att ärva den icke önskade förälderns förmögenhet?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Det stämmer att underhåll ska betalas av föräldern som inte har vårdnad om barnet, detta i enlighet med Föräldrabalken 7:2. Regler om arv finner du i Ärvdabalken (ÄB). I 2:1 ÄB stadgas att närmaste arvinge är arvlåtarens barn, alltså de så kallade bröstarvingarna. Enda sättet att inte vara barn till arvlåtaren är om moderskap eller faderskap inte längre föreligger. Det kan exempelvis ske om det fastställs att någon annan i själva verket är mamma eller pappa till barnet. Moderskap respektive faderskap upphör också vid adoption, då alla rättsliga band till de biologiska föräldrarna/föräldern upphör. Då ärver man alltså inte längre. I det här fallet ärver alltså barnet fortfarande föräldern som inte har vårdnaden om det. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Länk till Ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning,

Arvsrätt halvsyskon

2012-04-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Har en knepig fråga. Min mor ær 100% thailændska, gift i Thailand med en svensk man. Hon ær både svensk och thailændsk medborgare. Min mor æger land, hus och fordon m.m i Thailand. Vill jag (hennes andra, ældsta dotter, svensk och thailændsk medborgare) ærva något av dessa ting i Thailand, skal det ev. delas med min svenska halvsyster? Kan min svenska halvsyster ærva något som tillhør Thailandd (land, hus), eller ær det bara jag? MVH
|Hej! Som jag tolkar din fråga är din moder både svensk och Thailändsk medborgare, troligtvis genom att ha förvärvat svensk medborgarskap genom 11 § MedbL (https://lagen.nu/2001:82). Jag tolkar även frågan så att halvsystern är släkt med dig genom din fader och därmed inte har några släktband till din moder. Rätten till arv efter en person bedöms enligt det lands lag där denna var medborgare enligt 1:1 IDL (https://lagen.nu/1937:81). Då din moder har flera medborgarskap är det inte helt klart vilket lands lag som skulle väljas, men då hon förvärvade svensk medborgaskap sist är det sannolikt att svensk lag skulle tillämpas. Enligt svensk lag har en person endast rätt till arv efter sina släktingar och din halvssyster som endast är släkt med dig genom din fader har då inte rätt att ärva din moders ägodelar. Med vänlig hälsning

Systerdotter bröstarvinge till arvlåtare?

2011-11-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej i höstblåst! Tog för givet att jag inte på något sätt har "laglott" eller vad det heter i förhållande till min moster eftersom min mamma är död sedan några år och två mostrar samt deras barn "finns kvar".En vän till mig påstod att jag och mina syskon ses som bröstarvingar men jag tvivlar.Hur är det med den saken? Undrande systerdotter.
Rasmus Josefsson |Hej, Bröstarvingar är enligt 2 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1) arvlåtarens avkomlingar, d v s barn och barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led. En systerdotter till arvlåtaren är därmed ingen bröstarvinge. Med "laglott" avses enligt 7 kap 1 § ärvdabalken hälften av en bröstarvinges arvslott (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Vänligen

Arvsrätt efter amerikansk medborgare

2011-07-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |jag e fosterbarn min biologiska far e utvandrad o amerikansk medborgare nu vid hans bortgång, har jag arvsrätt, när jag bor i sverige
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Eftersom din biologiska far var amerikansk medborgare och bodde i USA är det, vid fördelning av hans arv, amerikanska lagar som gäller. Mitt råd till dig är att konsultera en familerättsjurist som kan hjälpa dig med hur den amerikanska lagen ser ut och bevaka dina intressen. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar

Arv efterlevande make

2011-06-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min pappa har gått bort och min mamma finns kvar i livet, när hon går bort så kommer jag och mina tre halvsyskon från mammas tidigare äktenskap ärva en fjärdedel var från henne. Nu finns det dokumenterat en förteckning av vad som jag ska ärva efter min pappa. Ska värdet på det räknas av från min fjärdedel av min mammas arv? Eller ska det vara utanför och det som blir kvar skall det delas lika på oss fyra barn efter mamma?
Sofia Linder |Hej! Tack för din fråga. Jag förutsätter för vidare resonemang att dina föräldrar var gifta vid tidpunkten för din fars död och att din mor ärvde i egenskap av efterlevande maka. Du har rätt att få ut ditt arv efter din far vid den efterlevande makens död enligt 3 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken (ÄB). Den del du har rätt till efter din far beräknas som en procentuell del av den kvarlevande makens totala förmögenhet. När din mor dör har du alltså rätt att få ut denna del oberoende av dina halvsyskons arv. När du fått ut arvet efter din far har du också rätt att ta del av arvet efter din mor som delas mellan dig och dina halvsyskon. Återkom gärna om du har mer specifika följdfrågor. Länk till Ärvdabalken: https://lagen.nu/1958:637 Vänligen, Sofia Linder