Preskribtion av arvsrätt

2010-04-09 i Arvsskifte
FRÅGA |Min pappa dog 21 maj 2009. Bodelning maka 50% och barn 50%. Arvsskiftet inte klar ännu. Ändras något om det skulle gå mer än ett år sedan hans bortgång? Finns någon tidsfrist?
Ivar Näslund |Det som frågan gäller är om det finns någon tidsfrist för rätten att taga arv för maka eller bröstarvingar. Det finns en preskribtionsregel i ärvdabalken (ÄB) 16:4 st. 2 där det fastslås att den som vill göra anspråk på arv skall göra detta inom tio år från dödsfallet. Ett arv kan även prekluderas i det fall det finns en arvinge som inte kan lokaliseras eller är okänd. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637

Kan man frångå principen om lika lott utan testamente?

2010-02-07 i Arvsskifte
FRÅGA |Vi ska ha arvsskifte efter min barnlösa farbror som var änkeman. Vi är 14 arvingar. En av arvingarna vill nu vikta en del av arvet procentuellt (2%)till sin egen arvedel, för att hon har stått den döde närmare än alla andra och varit honom behjälplig med många saker de 10 år han var änkling. Dvs vi andra 13 arvingar ska avstå 2 % av vår arvdel. Arvet är på ca. 1.600.000kr. Fråga: Är detta vanligt och i så fall är procentdelen rimlig?
Alexandra Alm |Hej, Huvudregeln vid arvskifte är att arvet ska delas lika mellan de olika grenarna, 2 kap. ärvdabalken (ÄB). Tanken är att arvlåtaren inte vill missgynna eller favorisera någon av sina arvingar. Eftersom din farbror inte har någon maka i livet och inga barn är det i första hand föräldrarna som ärver. Är de inte i livet är det istället syskon som ärver, ÄB 2:2 För att ge ett exempel: om farbrodern efterlämnar 100 000 kronor så ärver föräldrarna hälften var. Skulle exempelvis modern inte vara i livet så får fadern 50 000 kronor medan deras barn får moderns del, 50 000 kronor. Är det fem stycken barn får de 10 000 kronor var. Det kan också nämnas att arvsrätten slutar vid kusiner till arvlåtaren, ÄB 2:3-4. Farbroderns kusiner ärver alltså inte, om inte farbrodern förordnat om detta i ett testamente. Det är också viktigt att nämna att vissa kan ha rätt till efterarv. Efterarv innebär att farbrodern ärvde sin fru när hon fick bort och hennes arvingar ska nu ha ut sitt arv efter henne. Det regleras i 3 kap. ÄB. För att nu svara på din fråga; Det finns endast ett sätt att frångå denna huvudregel och det är om din farbror har testamenterat bort en del av kvarlåtenskapen. Hur upprättande av testamente går till regleras i 9 kap. ÄB. Det är endast farbrodern som kan bestämma vem han vill ge mer eller mindre till. Vad arvingen, som vill vikta arvet egentligen vill göra är att ni ska ge bort en del av er del av arvet som en gåva till henne. Detta har ni ingen skyldighet att göra eftersom det är er arvslott. Vad ni vill göra med den är upp till var och en av er. Ärvdabalken finner du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänliga hälsningar

Lawline.SE

2009-11-30 i Arvsskifte
FRÅGA |Bouppteckningen är gjord och registrerad hos skatteverket.Vi är tre delägare. Min bror och jag + vår avlidna pappas f.d sambo. Vi kommer inte överens med f.d sambon. Vart vänder vi oss för att få hjälp med arvsskiftet. MVH
Samuel Lundberg |Beskriv omständigheterna för oss så ska vi svara. Vilka tillgångar finns i boet? Är det samboegendom eller enskild egendom o.s.v Vi kan utifrån den info du ger oss göra en fördelning av arvet. MVH

Internationell arvsrätt

2010-03-06 i Arvsskifte
FRÅGA |kan svenska barn med rysk pappa bosatt i ryssland (pappan) ärva sin pappa? Pappan är senare gift och har en dotter. faderskapet är påskrivet alltså bekräftat.
Saga Wolgers |Hej, Pappans anknytning till Sverige blir avgörande för om det är svensk eller rysk rätt som blir aktuell på arvet. Enligt 1§ IDL (Lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo), ska rätten till arv prövas enligt lagen i det land där arvlåtaren vid tiden för sin död var medborgare. Detta gäller oavsett arvlåtarens hemvist. Arvet ska alltså prövas enligt rysk rätt. Enligt 2 kap 10 § IDL så är svensk domstol behörig om den avlidne var svensk medborgare, hade hemvist här eller om egendomen finns här. Om inte detta är uppfyllt är inte svensk domstol behörig att ta upp frågan, ni måste då väcka talan i rysk domstol för att nå framgång. Där kommer alltså arvet att prövas enligt rysk rätt. Hoppas att svaret hjälper!

Fråga om italiensk arvsrätt

2010-01-31 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Vad innebär con beneficio inom italienska arvsrätten? Min avlidne italienska fars arv ska "öppnas" och jag kan välja att avstå arvet, acceptera arvet eller välja "con beneficio" som ska vara ett skydd för arvingen. Kan det innebära att jag o min syster får ta över skulder på min fars lägenhet, där nu hans fru (ej vår mamma) bor och har "änskeskydd" (får bo tills hon dör)??. Bästa hälsningar Mattias
Sven Lindblom |Hej, Jag utgår från att din italienska far är italiensk medborgare. Här torde lag 1937:81 om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo bli tillämplig (IDL). Enligt IDL 1:1 § första stycket prövas rätt till arv enligt lagen i det land där arvlåtaren vid tiden för sin död var medborgare. Detta gäller oavsett arvlåtarens hemvist. Regeln avser både fast och lös egendom. Det torde alltså vara italiensk rätt som ska tillämpas. Vi på Lawline kan dessvärre inte ge några säkra svar beträffande innehållet i utländsk rätt och jag kan därmed inte heller redogöra för var som menas med ”con beneficio”. Med vänlig hälsning

Tid för arvskifte

2006-06-05 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur lång tid får gå innan man gör ett arvsskifte(enligt lag)
Lorraine Sauvy |Hej!Arvskifte regleras i Ärvdabalkens (ÄB) (1958:637) http://www.lagen.nu/1958:637 23 kapitel. Enligt detta kapitel finns det ingen sista tidpunkt för när ett arvskifte måste förrättas. Det finns dock två undantag. Det ena är om det finns en jordbruksfastighet i boet. I så fall måste boet skiftas senast fyra år efter det att dödsfallet inträffade, 18:7 ÄB. Det andra är om det finns omyndiga barn som delägare i dödsboet och man inte skriver ett avtal om samlevnad i oskiftat bo, då skall förmyndarna se till att ett arvskifte sker så snart som möjligt, 15:2 Föräldrabalken (1949:381) http://www.lagen.nu/1949:381.Mvh