Arv efter morföräldrars syskon?

2010-10-12 i Arvsordning
FRÅGA |Är jag och mina syskon arvsberättigade till en moster till min mamma.Mina föräldrar är döda. Mammas moster har inga syskon i livet, bara en svägerska och syskonbarn. enligt ett i mitt tycke tvivelaktigt testamente så skulle jag och mina syskon inte få ärva något utan bara mosterns syskonbarn. Till saken hör också att vi misstänker att testamentet inte är okey ( någon annan har skrivit det)
Ulrika Lundgren |Hej, Bestämmelser om arvsrätt återfinns i 2 kap. Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637#K2. Först undersöks huruvida någon av de personer som finns nämnda i 2 kap. 1 § ÄB är vid livet, det vill säga barn eller barnbarn till den avlidne. Av din fråga framgår att så inte är fallet. Detta gör att man får gå vidare till 2 kap. 2 § ÄB och se om någon arvsberättigad enligt denna bestämmelse lever. Här framgår först och främst att arvlåtarens föräldrar skall ta hälften var av arvet. Enligt din fråga lever ingen av din mammas mosters föräldrar. I sådant fall träder arvlåtarens syskon in i föräldrarnas ställe. Finns inte heller syskon vid liv tillfaller arvet syskonbarn. Av din fråga framgår att ett syskonbarn till din mammas moster lever, vilket gör att detta syskonbarn har rätt till arvet. Detta innebär att även om inte testamentet funnits hade du och dina syskon inte varit arvsberättigade efter din mammas moster. Vänliga hälsningar

Halvsyskonbarns arvsrätt

2010-09-03 i Arvsordning
FRÅGA |Jag och min syster är halvsyskonbarn till min mors halvbror. Ärver vi honom? Inga andra arvingar finns.Vad gäller utöver ett eventuellt testamente med annan förmånstagare. Har halvsykonbarn en laglott? Hur stor är den i så fall? Kan vår eventuella del i arvet testamenteras bort? Kan mors halvbror ge bort hela eller delar av sin egendom under sin livstid till utomstående person eller t ex ideell organisation?
Georg Dellborg |Hej och tack för din fråga. Du skriver att det inte finns några andra arvingar än ni, men jag är osäker på om du därmed menar att er morbror inte heller är gift. Om den avlidne är gift, ärver den efterlevande makan kvarlåtenskapen och innehar denna under resten av sin egen livstid, 3:1 Ärvdabalken. Detta kallas att ärva med försteg. När efterlevande make sedan dör, har arvingarna till den först avlidne rätt till en andel i det totala dödsboet. Övriga arvingar indelas i tre s.k. arvsklasser. Bestämmelserna om detta finns i 2 kap. Ärvdabalken. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes avkomlingar. Om sådana finns ärver dessa hela kvarlåtenskapen. Om det inte finns några avkomlingar, går arvet till den s.k. andra arvsklassen. Denna består av den avlidnes föräldrageneration och deras avkomlingar. Eftersom din mor och din morbror har en gemensam förälder ingår din mor (och du och din syster) i andra arvsklassen. Ni kan alltså ärva honom, och om det inte finns några andra arvingar i första eller andra arvsklassen ärver ni allt. Se 2:2 Ärvdabalken: _*2 §* Finns det inga bröstarvingar, tar arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet. Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. *Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet.* I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar. Lag (2005:435)._ Laglotten omfattar bara medlemmar i första arvsklassen, dvs. den avlidnes barn och deras avkomlingar. Detta framgår av 7:1 Ärvdabalken. Du och din syster har alltså inte rätt till någon laglott efter din morbror. Det innebär att om det finns ett testamente med annan förmånstagare går ni miste om den egendom som testamentet avser. Som utgångspunkt får man alltid lov att ge bort sin egen egendom, även om det leder till att arvingar missgynnas. Det enda undantaget är då den avlidne har en efterlevande maka. Som jag beskrev ovan ärver efterlevande make då med försteg, och övriga arvingar till den avlidne får vänta på sin del av arvet. I den situationen finns speciella skyddsregler för den först avlidnes arvingar. En efterlevande maka får inte testamentera bort egendom som den avlidnes arvingar har rätt till genom efterarv, 3:2 1st. ÄB. Efterlevande maka får inte heller förstöra efterarvingarnas möjlighet till arv genom att ge bort stora belopp, 3:3 ÄB. Om så sker kan arvingarna kompenseras, antingen genom en större del i det återstående dödsboet eller genom att gåvan återförs. Dessa regler hindrar alltså inte att er morbror under sin livstid ger bort egendom som ni annars skulle ha ärvt, och är er morbror ogift är de här reglerna överhuvudtaget inte aktuella. Jag valde ändå att behandla dem för att vara på den säkra sidan. Återkom gärna om du undrar något mer. Nedan finns en länk till Ärvdabalken: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19580637.htm Vänligen,

Syskonbarns rätt till arv

2010-05-30 i Arvsordning
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller i följande fall: En gift make avlider och efterlämnar maka och en gemensam son. Därefter avlider sonen. Vem ärver makan då följande släktingar finns kvar, två syskonbarn på makens sida och ett syskonbarn på makans sida. Har makens syskonbarn rätt till efterarv då makan avlider?
Carina Persson |Hej! De två syskonbarnen på makans sida har rätt till hälften av arvet och syskonbarnet till maken har rätt till den andra hälften om inga andra arvingar med bättre rätt till arvet finns kvar. Se 2 kap 2 § och 3 kap 2 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) Med vänlig hälsning

Syskonbarnbarns arvsrätt då testamente finns

2010-05-12 i Arvsordning
FRÅGA |Ärver jag farmors brors fru? Min farmor och far är döda. Farmors bror dog först och sedan hans fru. De hade inga barn. Nu har hans frus syster ärvt allt. Om min farmors bror testamenterat allt till sin fru, ärver inte bröstarvingar till honom något då? Farmor hade en annan bror som var gift utan barn. Han dog först och sedan frun. Då ärvde jag.
Hampus Johansson |Hej! Av 2 kap. 1 § Ärvdabalk (1958:637)https://lagen.nu/1958:637 framgår vilka som är bröstarvingar. Där står det att det är avkomlingarna till arvlåtaren som ärver. Avkomlingarna till arvlåtaren är den avlidnes barn, barnbarn osv. i ett rakt nedstigande led. Eftersom din farmors bror och hans fru inte hade några barn finns inte heller några bröstarvingar. Precis som du säger så skulle en bröstarvinge ha rätt till sin så kallade laglott enligt 7 kap. samma balk. Det är den del av egendomen en person inte kan testamentera bort. I ditt fall finns inga laglottsberättigade och din farmors bror kan testamentera bort hela sin egendom till sin fru. Anledningen till att du tidigare ärvt under liknande omständigheter kan vara att inget testamente fanns i det fallet. Vänligen

Föräldrars rätt till arv

2010-09-18 i Arvsordning
FRÅGA |Jag har en avliden dotter som ej har samma far som mina två andra barn. Avlidna dotterns far ärver mig har jag förstått. Finns det något jag kan göra för att förhindra detta. Dottern hade inga barn.
Carina Persson |Hej! Du och din dotters far har rätt till halva arvet var. Fadern ärver alltså inte dig utan ärver direkt från dottern. Se 2 kap 2 § Ärvdabalken (ÄD). Fadern har tio år på sig, från dödsdagen, att begära sin del av arvet innan det preskriberas. Se 16 kap 4 § ÄD. Ärvdabalken hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Vänliga hälsningar

Om rätt till arv

2010-08-20 i Arvsordning
FRÅGA |Vad innebär det för arv om en person försvinner och dödförklaras efter fem år? X försvinner 2010, dödförklaras 2015. Testamente saknas, enda arvsberättigade släkting är en farbror som själv avlider 2014. Ärver då farbrodern "i efterskott" och lämnar arvet vidare till sina barn (X:s kusiner som normalt inte skulle ärvt)? Tack för svar!
Ulrika Lundgren |Hej! Huvudprincipen då det gäller arvsrätt är att den som ärver ska vara vid liv då arvet tas. Farbrodern i din fråga kan därmed inte ärva personen X efter det att han själv gått bort. Finns inga arvsberättigade personer vid liv då X dödförklaras år 2015, och testamente efter X saknas, kommer X´s kvarlåtenskap att tillfalla allmänna arvsfonden, se 5 kap. Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K5. Vänliga hälsningar

Arvsrätt efter farföräldrar

2010-05-17 i Arvsordning
FRÅGA |Min far dog för två år sedan. Båda hans föräldrar och två syskon lever fortfarande. Min fråga är i fall jag och min syster har något anspråk på arvet den dag min farmor och farfar går bort? Han var omgift då han dog men dödsboet är redan skiftat och klart. Mvh
Karin Hellander |Hej! Som jag tolkar din fråga undrar du om du och din syster ärver efter eran farmor och farfar när dessa avlider. Om jag missuppfattat frågeställningen får du återkomma igen så klarar vi upp det. Hur som helst, Ja, ni har rätt till del av arvet när de avlider. Arvtagare är barnen till din farmor och farfar. Men om barnet är avlidet så går arvsrätten ned till dennes barn, alltså till er. Antag att er fars båda syskon lever när era farföräldrar går bort. Då delas arvet i 3 delar förutsatt att några testamenten inte finns. Den tredjedel som skulle tillfallit eran far får då du och din syster dela på. Detta kan du utläsa ur 2 kap 1§ Ärvdabalken, som du hittar här: https://lagen.nu/1958:637 Vänlig hälsning

Ärver syskonbarnbarn?

2010-03-31 i Arvsordning
FRÅGA |Ärver syskonbarnbarn? Den avlidne (f 1913) har ingen maka el bröstarvingar. En levande syster och en död bror som i sin tur har en levande dotter och en död son. Den sonen har i sin tur 2 barn (syskonbarnbarn).
|Hej! Arvsreglerna hittar du i 2 kap Ärvdabalken. Arvingarna delas in i tre olika arvsklasser, det vill säga det finns en bestämd ordning i vilken man ska ärva enligt lag. I första arvsklassen har vi bröstarvingar, alltså barn. Om inget barn finns så får man gå vidare till andra arvsklassen. Där framgår att syskon ärver i de fall den avlidnes föräldrar är döda. Om något av syskonen är död så träder dennes avkomlingar in i stället och detta sträcker sig även ner till syskonbarnbarn. Barnbarnet träder alltså i syskonets ställe och den levande systern och syskonbarnbarnet kommer få dela arvet lika. Med vänlig hälsning, Emma Bengthsson