Arvsrätt enligt 2 kap ärvdabalken

2010-01-20 i Arvsordning
FRÅGA |När min mormor dör, vilka ärver henne? Min mamma, mormors dotter avled förra året. Finns inga fler barn/syskon. Min mamma hade 3 barn. Hon var gift (ej min biologiska far) dock mina syskons far.
|Hej, Jag vill börja med att påpeka att jag utgår i frågan ifrån att din mormor inte var gift när hon dog för i sådana fall är de regler som jag nedan beskriver inte tillämpliga. Arvsrätten stadgas i ärvdabalken (ÄB). I 2 kap finns regler som delar upp arvsrätten i tre olika arvsklasser. I 2 kap 2 § stadgas att bröstarvingar (dvs. barn) är primärt arvsberättigade se https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1. Detta innebär att om din mamma hade levt så hade hon ärvt allt från din mormor. Då din mamma är avliden så blir det istället du och dina syskon som får dela hela arvet i tre lika delar, detta framgår av 2 kap 2 § 3 meningen ÄB. Med vänlig hälsning, Emma Bengthsson

Arv då barn från tidigare äktenskap finns

2010-01-14 i Arvsordning
FRÅGA |Min fru har två barn från tidigare äktenskap. Vi har två barn gemensamt. Vem ärver efter min fru och hur fördelas arvet? Vem ärver om jag avlider och hur fördelas arvet?
Anton Strandberg |Hej!Om din fru dör har hennes barn från tidigare äktenskapet, särkullsbarnen, rätt att få ut sitt arv direkt efter bodelningen. Eftersom hon har fyra barn och två av dessa är era gemensamma kommer hälften av hennes kvarlåtenskap finnas kvar efter särkullsbarnen fått sin andel, den andelen ärver du. När du sedan dör fördelas arvet på era gemensamma barn. Särkullsbarnen har dock en möjlighet att avstå från sitt arv i förmån för dig som efterlevande make. De får då vänta på att du avlider innan de kan ta del av arvet. Poängteras ska att de fortfarande bara kommer att ärva efter sin mor. De ärver således hälften av hennes kvarlåtenskap och inte något från dig. Detta gäller om inte annat är testamenterat.Om du istället skulle avlida före din fru kommer hon att ärva allt. När hon sedan dör kommer arvet fördelas på barnen. Särkullsbarnen har precis som innan rätt att ärva hälften av din frus kvarlåtenskap. Resterande del ärver era gemensamma barn.Bodelning ska ske med anledning av att äktenskapet upplöses. Med detta menas att hälften av allt giftorättsgods delas lika. Teoretiskt innebär det att om du är den rikare maken kommer en del av dina tillgångar vara i hennes del av giftorättsgodset och vidare ärvs till viss del av hennes särkullsbarn.Regler om allt detta finner du https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1 och https://lagen.nu/1958:637. Med vänlig hälsning,

Utesluter testamente arvsrätt för brorsbarn?

2009-11-30 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga gällande ett testamente. Min farbror har gått bort och som jag för övrigt aldrig hade kontakt med. Hans hustru gick bort i början av 2000-talet. De hade inga egna barn. Testamente är enligt mall inbördes testamente och utfärdat 1984. I testamentet tillfaller kvarlåtenskapen till hustruns tre systerbarn och min farbrors kvarlåtenskap till en av systerns barnbarn. Nu undrar jag om jag har någon laglig rätt till kvarlåtenskapen som släkting till min farbror eller om det är testamentet som gäller?
Sofia Waadeland Grönesjö |Hej, Endast bröstarvingar har rätt att få ut arv (sin laglott) trots att det upprättats ett testamente, 7 kap. 3 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Bröstarvinge är arvingar i rätt nedstigande led, 2 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Som brorsbarn är du således inte någon bröstarvinge och har därmed inte rätt att få ut någon laglott, vilket i ditt fall innebär att det inte blir tal om något arv från din farbror trots att det skulle blivit tal om ett sådant om testamente inte hade funnits. Skulle däremot testamentet vara ogiltigt p.g.a. att det inte blivit upprättat enligt lagens formkrav eller om så skett under exempelvis påverkan av psykisk störning kan du dock klandra testamentet enligt någon av de grunder som anges i 13 kap. ÄB(se https://lagen.nu/1958:637#K13P1S1), 14 kap. 5 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1), detta ska i så fall ske inom sex månaders från det att du delgavs testamentet. M.v.h.

Arv efter mormor

2009-10-27 i Arvsordning
FRÅGA |hej om min mormor dör och inga testamenten finns,har jag som är barn till en av 3 döttrar någon rätt till min mormors saker?
Salomon Nutti |Hej!Du kan ha rätt till arv efter din mormor. Dock inte som huvudregel. Huvudregeln är i 2kap. 1§ Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) att arvlåtarens (din mormors) närmaste arvingar är dennes avkomlingar (din mor och hennes systrar). Är din mor död så träder du i hennes ställe som arvtagare. Detta är ett sätt du kan ha rätt till arv efter din mormor.Ett annat sätt är om din mor avstår arvet till förmån för dig. Då träder du in som arvtagare och får dela arvet med din mors systrar. Men som sagt. Som huvudregel har du som barnbarn ingen rätt till arvet efter din mormor. Vänligen

Makes arv

2010-01-20 i Arvsordning
FRÅGA |Vi är ett gift par utan barn eller särkullbarn. Har en fråga när det gäller bouppteckning. När en av oss avlider måste resultatet av våra tillgångar/skulder skickas ut till den avlidnes släkt ? Finns det något sätt att förhindra detta? Hjälper inbördes testamente med full äganderätt? Vi vill inte att någon ska ha insyn förrän båda är borta. Hälsn. från orolig
Tobias Andersson |Hej! Det finns ingen anledning att oroa sig, enligt Ärvdabalkens 3 Kapitel 1 §, se (https://lagen.nu/1958:637), skall då arvlåtaren var gift kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Det är alltså den efterlevande maken som ärver i första hand och inte den avlidnes släktingar. Dock skall när den efterlevande maken också avlider den först avlidnes släktningar enligt Ärvdabalkens 3 Kapitel 2 § få sin andel av arvet. Hoppas detta besvarar frågan! MVH Tobias

Arvsrätt efter pappa

2009-12-28 i Arvsordning
FRÅGA |Hej. Min pappa gick bort för några år sedan, vilken arvsrätt har jag efter honom? Mamma och pappa bodde sedan ca 7 år på olika håll men var fortfarande gifta. Jag har även en bror.
Joel Dahlquist |Hej!Först av allt görs en bodelning mellan dina föräldrar, så länge de är gifta spelar det ingen roll om de inte längre är sammanboende. Du har som bröstarvinge i utgångsläget sedan rätt till hälften av det din pappa lämnar efter sig i bodelningen.Detta är dock inte aktuellt ännu, rent praktiskt. Av Ärvdabalken 3:1 (som du kan läsa https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) framgår att såväl din som din brors del av arvet FÖRST går till er mamma. Hon får sedan fritt förfoga över dessa som hon vill - dock inte testamentera bort dem eller bete sig vårdslöst på ett sätt som framgår av 3§ i samma kapitel. Först när hon sedan går bort får ni rent faktiskt ut era delar från er pappa genom vad som kallas efterarv, tillsammans med vad ni ärver av er mamma.Vad jag redogjort för ovan är utgångspunkter och kan förändras av en mängd olika omständigheter - bland annat om du eller din bror fått gåvor av någon av era föräldrar, om det förekommer något så kallat "särkullbarn" på någon sida eller om er mamma gifter om sig. Hör gärna av dig med mer information om du har några följdfrågor.Vänligen

Bröstarvinge eller ej

2009-11-21 i Arvsordning
FRÅGA |Min bror har avlidit och frågan är om jag som broder och min döda systers barn är bröstarvingar.Han har inga egna barn eller fru sambo
Samuel Lundberg |Hej,Du och din bortgångna systers barn räknas ej som bröstarvingar till din bortgångna bror, för definitionen av bröstarvinge se ÄB 2 kap 1 § https://lagen.nu/1958:637. Är dina föräldrar bortgångna kommer du och din systers barn emellertid träda i deras ställe och dela på arvslotten, se ÄB 2:2. Med vänlig hälsning

Fördelning av egendom efter båda makarnas död

2009-11-06 i Arvsordning
FRÅGA |jag är efterarvinge till min syster,nu har även maken gått borthan har två döttrar från ett tidigare äktenskap.Min fråga hur kommer kvarlåtenskapen att fördelas mellan oss 3.??
Anton Strandberg |Hej!En bodelning skedde förmodligen när din syster gick bort vilket medförde att den efterlevande maken visste vad som han ägde fullt ut respektive med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas egendom som kan konsumeras hur arvtagaren vill med restriktionen att den egendomen inte får testamenteras bort, vilket vidare betyder att den efterlevande maken inte kan testamentera bort egendom som tillhörde den döde maken efter bodelningen.Eftersom båda nu är döda kommer kvarlåtenskapen fördelas så att, om inget annat är testamenterat, till respektive arvingar.Jag har inga detaljer om släktträdet vad gäller din syster men om du är enda arvingen kommer du ärva allt som hon hade efter bodelning eller om efterlevande make valde att avstå bodelning. Du kommer alltså att ärva hennes enskilda egendom och hennes del av giftorättsgodset. Den andra makens barn kommer bara ärva av sin far och inte din syster, om inget är testamenterat som sagt.Vänliga hälsningar,