Arvsavstående innan arvlåtarens död

2010-01-19 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan man göra ett formellt giltigt arvsavstående innan den man ska ärva går bort.
Bo Olsson |Hej! I 17 kap. 2§ ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K17P2S1 ) finns det reglerat om arvsavstående innan arvlåtarens död. Detta är giltigt om man avsäger sig rätten till arv skriftligen hos arvlåtaren eller genom att godkänna ett testamente där arvlåtaren utesluter arvingen från arvsrätt. När man avstår sitt arv kommer man ej längre betraktas som arvinge och om ingenting annat framkommer av omständigheterna så gäller även arvsavståendet mot den avstående arvingens barn. När det gäller avstående av laglottsrätt, laglott är den del av arvet som arvlåtarens barn alltid har rätt till, så finns det särskilda regler. Arvsavstående från laglotten är, i normalfallet, endast bindande om arvingen fått ”skäligt vederlag” motsvarande laglotten. Detta ska bedömas med hänsyn till omständigheterna vid tiden för avsägelsen. Arvsavståendet är dock giltigt till den del avståendet avser arvet i övrigt. Ibland kan det dock finnas anledning till avsägelse. Om egendom motsvarande laglotten tillfaller någon som är närstående till arvingen kan arvingens intresse anses tillvarataget så att det ej finns skäl att därutöver räkna med vederlag för arvingen personligen. Vänligen

Avstående av arv till förmån för sitt barn

2009-11-20 i Arvsavstående
FRÅGA |Vår mor har gått bort och nu vill min halvsyster avstå sin del av arvet till förmån för sin son (alltså hon vill att hennes son tar hennes del!). Bouppteckning är redan upprättad, är detta möjligt?Mycket tacksam för svar, då jag fått motstridiga uppgifter!
Alexandra Alm |Hej,Det är fullt möjligt att avstå sin del av arvet till förmån för nästa i ledet, alltså din halvsysters son. Avståendet är i princip att betraktas som en gåva. Trots att bouppteckningen redan är upprättad kan halvsystern avstå sin del av arvet till förmån för sin son så länge boet inte skiftats. I och med att ni redan gjort en bouppteckning krävs att en tilläggsbouppteckning upprättas för att spegla förändringen i delägarkretsen. När halvsystern avstår från arvet träder nämligen sonen in i hennes ställe även som dödsbodelägare.Med vänliga hälsningar

Arvsavstående i konkurs

2007-04-16 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan en person som gjort personlig konkurs ( ej avslutad )göra ett arvsavstående till sina barn ?
Lova Unge |Hej!Lagen som reglerar konkurser heter konkurslag (1987:672), KonkL. Lagen finner Du på www.lagenl.nu.I 3:1 KonkL stadgas:”Sedan ett beslut om konkurs har meddelats, får gäldenären inte råda över egendom som hör till konkursboet. Han får inte heller åta sig sådana förbindelser som kan göras gällande i konkursen.” Skulle gäldenären handla i strid mot det blir rättshandlingen, enligt den huvudregel som fastslås i förevarande bestämmelse, ogiltig oavsett medkontrahentens goda tro. Det är alltså en mycket stark regel. Det innebär att konkursgäldenären efter konkursbeslutet inte får avhända sig egendom som tillhörde honom vid fryspunkten, konkursbeslutet. Egendom som inte hör till konkursboet kan gäldenären däremot förfoga över som vanligt (prop.1975:6 s. 187).Den avgörande frågan är hur ett kommande arv räknas. Jag utgår ifrån att arvet inte räknas som arvtagarens egendom förrän arvlåtaren avlidit. Att ett kommande arv skulle ingå i ett konkursbo verkar inte rimligt och ett arvsavstående skulle därför vara möjligt att göra. Om arvet däremot i princip redan tillfallit personen innan konkursbeslutet räknas det som hans egendom och han kan inte avhända sig det, men då är det inte fråga om ett arvsavstående, utan en helt vanlig gåva, något som en person försatt i konkurs inte kan företa enligt 3:1 KonkL.Lycka till!Med vänlig hälsning

Rätt att avstå arv efter arvlåtarens död

2010-01-14 i Arvsavstående
FRÅGA |Enligt ärvdabalken 17 kap. kan man avtala om att avstån från rätt till arv. Men det stadgas att detta skall göras HOS ARVLÅTAREN - kan man alltså inte avstå från arv efter någons död?
Anton Strandberg |Hej!17 kap behandlar bara arvsavtal, det vill säga då arvlåtaren fortfarande är vid liv. Det är fullt möjligt att även efter dennes död avstå från arv. Den som har rätt till del i kvarlåtenskapen kan avstå från sin rätt antingen genom att överlåta sin rätt till annan eller genom att avsäga sig sin rätt till arv. Detta finns inte reglerat i lag men är allmänt accepterat i både rättspraxis och doktrin. Avsäger sig personen arvet fördelas då den delen på kvarvarande dödsbodelägare som om personen ifråga varit avliden vid tidpunkten för arvlåtarens dödsfall.Arvsavståendet kan lämnas in som en bilaga tillsammans bouppteckningen till Skatteverket. Detta har inte samma betydelse som förr då arvsskatt och gåvoskatt fanns men däremot kvarstår behovet av att bedöma den civilrättsliga effekten av den gjorda avsägelsen respektive överlåtelsen.Med vänlig hälsning,

Skyddar arvsavstående mot utmätning?

2008-03-31 i Arvsavstående
FRÅGA |En bröstarvinge har skulder efter en konkurs. Kan han avsäga sig arvsrätten och därmed låta arvet gå vidare till barnen, eller kan bolaget som försöker driva in skulderna gå in i hans ställe när han inte ser till att få de pengar som han skulle kunna få?
Johanna Nilsson |Hej,Om en arvinge gör ett giltigt arvsavstående ingår dödsboandelen inte längre i arvingens egendom och är då även skyddad ifrån utmätning för dennes skulder. Arvsavståendet ska vara skriftligt och inges till rätten tillsammans med bouppteckningen.Ett giltigt arvsavstående ska vara oåterkalleligt, villkorslöst och kan inte heller göras till förmån för någon särskild person. Den avstående får alltså inte på något sätt själv ha förfogat över egendomen. Arvet fördelas sedan på samma sätt som skulle ha skett enligt den legala arvsordningen ifall den avstående arvingen hade varit avliden, det vill säga att arvet fördelas jämnt mellan de egna bröstarvingarna (barnen).För att dödsboandelen ska vara skyddad ifrån utmätning på detta sätt även innan arvsskiftet har verkställts krävs att dödsboet har underrättats om avståendet. Då dödsboet förvaltas av boutredningsman eller testamentsexekutor ska underrättelsen ske till denne. I annat fall lämnas underrättelsen till de övriga dödsbodelägarna eller åtminstone till den som sitter i boet. Det kan emellertid räcka att avståendet anmäls vid bouppteckningsförrättningen, även om alla dödsbodelägarna inte är närvarande, under förutsättning att avståendet anmärks i bouppteckningen.Vänliga hälsningar