Uppsägningstid

2010-02-17 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag har nyligen sagt upp mig från mitt arbete. Jag har ett kontrakt som upprättades vid anställningen där det står angivet 30 dagar som uppsägningstid men min chef hävdar att eftersom jag har fått fler och nya arbetsuppgifter så är det 90 dagar som gäller. Jag har aldrig blivit informerad eller skrivit under något annat kontrakt än det med 30 dagars uppsägning. Och inget annat har pekat på att något nytt skulle gälla så som högre lön eller bättre förmåner. Jag har varit anställd på företaget i knappt två år.
Daniel Jessen-Winbo |Hej, När det gäller uppsägningstid så är det lagreglerat i lagen om anställningsskydd (LAS), se https://lagen.nu/1982:80. Frågor om uppsägningstid regleras i lagens 11 §. Att ha i baktanke är lagens 2 § 4st som säger att lagen är semidispositiv vilket innebär att man genom kollektivavtal (krävs att de slutits på central nivå) får göra avvikelser från lagens bestämmelser. Så med andra ord kan det behöva kollas upp ifall det föreligger något avtal som säger att uppsägningstiden skall vara längre. Annars är det så att det som är avtalat gäller och någon förlängd tid pga. de omständigheter du nämner är inget som enligt lag skulle ge en längre uppsägningstid. För att återgå till lagens 11 § så är det anställningstiden som är avgörande för uppsägningstidens längd. Den minsta uppsägningstid som gäller för både arbetstagare och arbetsgivare är en månad. Sedan säger paragrafen att man som arbetstagare har rätt till en längre uppsägningstid beroende på ur lång anställningstid man haft. Rätt till två månader får man efter en anställningstid om två år osv. Med andra ord man har rätt att ingå avtal om längre uppsägningstid, detta anses inte inskränka de rättigheter som lagen ger. Men då ska det finnas avtal därom och arbetsgivaren har inte rätt att kräva något som inte är avtalat om.

Vad räknas som företagshemlighet?

2010-02-07 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag jobbar för tillfället på ett företag som har hand om betalningar. Företagets VD och andra i företaget har under hela min anställning nyttjat en tjänst från en av företagets kunder utan att betala för denna. När företaget i fråga anade oråd förfalskade man uppgifter för att dölja detta. Jag ämnar inte försätta min anställning men har i mitt kontrakt en klausul som säger att jag kan krävas på skadestånd om jag avslöjar företagshemligheter. Min fråga är om detta kan räknas som en företagshemlighet?
Anna Gustafsson |Hej, Jag utgår i mitt svar ifrån att Du arbetar i ett privat bolag. Först definierar jag vad som har skett och sen fortsätter en definition av företagshemlighet. Att förfalska uppgifter kan vara bedrägeri enligt Brottsbalkens 9 kapitel, paragraf 1, https://lagen.nu/1962:700#A2. Eftersom att nyttjandet av tjänsten pågått under en längre tid så är det troligen inga små belopp det rör sig om, och då blir inte den lägre varianten av bedrägeri; bedrägligt beteende, användbar. Att använda en kunds tjänster utan att betala är troligen också avtalsbrott gentemot kunden, vilket brukar innebära skadestånd till avtalsparten. Det finns en lag som reglerar företagshemligheter, https://lagen.nu/1990:409. Företagshemligheter är information som kan användas av konkurrenter, t.ex. ritningar, tekniska beskrivningar, kundregister, etc. Enligt 2 § är det bara "obehöriga angrepp" på företagshemligheter som kan innebära ansvar för den anställde, i vissa situationer får fri debatt och yttrandefrihet väga tyngre än skydd av företagshemligheter. Som ett exempel på vad som inte är obehörigt är att avslöja något som kan vara ett brott. Om företeelsen i efterhand skulle visa sig inte vara ett brott, så skall anmälaren inte stå till svars om han hade grundad anledning att tro att det var ett brott. Det är också lagligt att avslöja allvarliga missförhållanden i ett företag, exempel på sådana kan vara att företaget smutsar ned miljön eller inte följer arbetslagstiftning. Missförhållandet bedöms i varje enskild situation. Förutom företagshemligheter så anses ditt anställningsavtal underförstått innebära en lojalitetsplikt mellan Dig och Din arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär en tystnadsplikt som är högre desto högre ställning Du har inom företaget. I rättsfallet AD (Arbetsmarknadsdomstolen) 1986:95 slog domstolen fast att mindre missförhållanden först skall påtalas till arbetsgivaren, endast vid grava missförhållanden så får anställda gå direkt till en myndighet och anmäla. Jag kan inte ge Dig ett exakt svar på om den situation Du beskriver kommer att dömas som bedrägeri eller som avslöjande av företagshemlighet, men jag hoppas att den information Du nu fått kan hjälpa Dig vidare. För vidare läsning kan jag rekommendera "Arbetsrätt" av Mats Glavå, kapitel "Lojalitetsplikt". Vänliga hälsningar

Vad innebär driftsenhet i 22 § LAS?

2010-01-21 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. Jag blev för en tid sedan uppsagd pga. arbetsbrist och har företrädesrätt till återanställning. Företaget har två butiker i två olika kommuner men är ett bolag. Arbetsbristen hävdades inte i den butiken jag var anställd i men enligt turordningslistan så var jag sist anställd i bolaget. Jag blev uppsagd och en anställd från andra butiken flyttades till min före detta tjänst. Har detta gått rätt till?
Daniel Jessen-Winbo |Hej! Det avgörande i din fråga är ifall man kan räkna de två butikerna som samma driftsenhet och därmed ifall uppsägningen skett lagenligt. Den bestämmelsen som är aktuell är 22 § lagen om anställningsskydd (LAS),se https://lagen.nu/1982:80. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma vilka turordningskretsar som ska omfattas av uppsägningen. Inom dessa kretsar kan dock sedan arbetsgivaren inte fritt välja vem som ska sägas upp utan då ska turordningsreglerna i 22 § 4st. beaktas. Missförstå mig inte här, att du har sagts upp och den andra flyttats över till din butik medför inte att arbetsgivaren kan säga att den andra butiken inte omfattas av uppsägningen, det är ju där problemet finns. Nej istället ska man utefter 22 § 3st bestämma vilken krets av personer som ska kunna omfattas av uppsägning. Med andra ord man ska fastställa den driftsenhet vari man får välja vem som ska sägas upp. Detta innebär att om en arbetsgivare driver verksamhet vid flera driftsenheter, skall som regel en särskild turordning bestämmas för varje driftsenhet. Med driftsenhet avses enligt förarbetena varje sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv. det finns här ingen given definition men att butikerna ligger på olika orter är ett tydligt tecken för att vi har att göra med två driftsenheter. Detta särskilt när de ligger i olika kommuner. Ovan sagda leder därmed till slutsatsen att du troligtvis inte har blivit rätt uppsagd. Dock är att komma ihåg att dessa bestämmelser är semidispositiva enligt 2 § 3st LAS (se https://lagen.nu/1982:80) vilket innebär att de kan ersättas av kollektivavtalsreglerade turordningar. Så med andra ord får du kolla upp ifall det finns något kollektivavtal som reglerar frågan innan du kan stödja dig på lagens bestämmelser.

Förlängd återanställningstid?

2010-02-13 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Förlängs återanställningsrätten om man gör kortare inhopp för att arbeta?
Martin Fridh |Hej, Reglerna om återanställningsrätt finns i lagen om anställningsskydd (1982:80), nedan kallad LAS. Viktigast är 25 § LAS som stipulerar villkoren för rätt till återanställning. Det krävs till att börja med att du arbetat hos din före detta arbetsgivare minst 12 månader de senaste tre åren samt att du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Företrädesrätten gäller till nyanställning inom den driftsenhet (med driftsenhet avses som utgångspunkt en sådan del av ett företag som är belägen inom samma byggnad eller inhägnad, till exempel en fabrik, butik, restaurant m.m.) du tidigare var aktiv i förutsatt att du besitter tillräckliga kvalifikationer för det arbete som utlyses, se https://lagen.nu/1982:80#P25S1 Den ovan beskrivna återanställningsrätten gäller enligt 25 § LAS från den tidpunkt då uppsägning skedde till dess nio månader förflutit ifrån anställningens upphörande. Du är alltså berättigad till återanställning under din uppsägningstid till och med nio månader efter att du slutat arbeta. Företrädesrätten är knuten till din tidigare anställning där du uppfyllt de kvalifikationskrav som lagen uppställer. En konsekvens av det är att du till och med kan förlora din rätt till återanställning om du exempelvis tackar ja till ett vikariat eller liknande hos din före detta arbetsgivare i avvaktan på att det ska bli möjligt att komma tillbaka på mera permanenta villkor. I och med att det träffas ett nytt avtal om en ny anställning är den anställning som utlösta företrädesrätten överspelad. I vad mån detta gäller korta tillfälliga inhopp är inte fastställt, men någon förlängning av den lagstadgade niomånadersperioden blir inte aktuellt. Tänk på att 25 § LAS är semidispositiv. Det innebär att avsteg ifrån ovan beskrivna bestämmelser kan göras via det kollektivavtal som är tillämpligt på din arbetsplats, se https://lagen.nu/1982:80#P2S3 Med Vänliga hälsningar

Fråga om uppsägnings giltighet

2010-01-29 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag fick information nu i fredags om att folk har sagt att jag har dålig energi på arbetsplatsen och att jag har snackat \"skit\" om projektet vi för närvarande håller på med till utomstående. Jag har enbart vid förfrågan svarat på frågan hur det fungerar med, \"det är stressigt och lite kaotiskt\". Och ang dålig energi, jag har blivit sur en gång pga arbetskamraters dåligt utförda arbete och inte svurit eller varit fysiskt aggresiv. Pga detta vill ej arbetsgivaren se mig ute hos kund, och vill därför säga upp mig, och gav mig två val, att säga upp mig själv eller bli uppsagd. Om arbetsgivaren har andra arbeten som ej involverar att vara ute hos kund, kan han verkligen sparka mig? Och en andra fråga är, uppsägnings tiden om jag förstått rätt är 1 månad pga att det är en visstidsanställning. Men är uppsägningstiden tiden INNAN jag skriver på papper eller är det efter?
Emily Tomas da Costa |Hej! Enligt 7 § LAS skall en uppsägning vara sakligt grundad, endera p.g.a arbetsbrist eller annars p.g.a personliga skäl. Det står vidare att läsa i samma stadgande att en uppsägning inte skall anses vara sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig (se https://lagen.nu/1982:80). I realiteten (enligt praxis) innebär detta att en uppsägning +aldrig+ är sakligt grundad om inte arbetsgivaren först uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Visstidsanställning upphör utan föregående uppsägningstid vid anställningens utgång eller när arbetet är slutfört i enlighet med 4 §. Det saknas således möjlighet att ensidigt säga upp ett sådant avtal i förtid. Uppsägningen måste med andra ord vara ömsesidig mellan båda parter. En ensidig uppsägning från endera part kan leda till skadeståndsskyldighet p.g.a. avtalsbrott på åberopande av den drabbade parten. Vid tillsvidareavtal gäller dock en minsta uppsägningstid av en månad och uppsägningen anses ske när arbetstagaren får del av uppsägningen enligt 10 § LAS (vilket innebär att du inte behöver ha skrivit under). Jag råder dig att vända dig till ditt fackliga förbund. Även om du inte är medlem så brukar de ändå kunna vara väldigt hjälpsamma och har stort inflytande. De står dock inte för eventuella rättegångskostnader om tvisten leder till arbetsdomstol. Vänligen