Underhållsskyldighet

2012-04-07 i Underhåll
FRÅGA |hej..om man har noll i inkomst måste man ändå betala underhåll för ett barn på 11 år?mvh
Johan Wahlbom |Enligt Föräldrarbalken 7 kapitlet 1 § 1 stycket är föräldrar skyldiga att ansvara för barnets underhåll. Vid beräkning av bidragets storlek ska man dels ta hänsyn till barnets behov och dels till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt Föräldrarbalken 7 kapitlet 1 § 2 stycket är huvudregeln att föräldrarna ska ansvara för barnets underhåll upp till dess barnet fyllt 18 år. För att korrekt kunna räkna ut din betalningsskyldighet behövs mer uppgifter än de du angivit (till exempel om du får någon form av bidrag, om du bor stadigvarande med barnet med mera). Istället för att du ska behöva återkomma till oss på Lawline hänvisar jag dig till Försäkringskassans hemsida där du kan räkna ut din betalningsskyldighet (hemsidan kan även ge bra svar på fler frågor rörande underhållsbidrag): http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag Bästa hälsningar //Johan Wahlbom

Försörjningsplikt föreligger för båda föräldrarna

2012-02-25 i Underhåll
FRÅGA |Försörjningsplikt för den ena eller för båda föräldrarna för gymnasiestud. 18- åring i eget boende på annan ort (har haft gem.vårdnad)? Finns något lagstiftat för att båda ska betala eller kan jag bli tvungen att betala allt själv för min son?
Elin Sjörén |Hej, Försörjnings- eller underhållsplikten för ett barn stadgas i föräldrabalkens 7 kap. 1 §. Där föreskrivs att ”föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga”. Bestämmelsen omfattar alltså båda föräldrarna och inte bara den ena. Det föreskrivs dock i samma bestämmelses sista stycke att kostnaderna för barnet ska fördelas mellan föräldrarna efter förmåga. Den som har störst inkomst eller samlade tillgångar bör därför rimligtvis betala mest för barnet. Dessutom kan nämnas att föräldrars försörjningsplikt endast varar tills barnet fyllt 18 år, dock med undantag för om barnet fortfarande går i grundskolan. Er försörjningsplikt varar således tills barnet gått ut gymnasiet – som längst tills barnet fyllt 21 år oavsett om grundskolan då avslutats eller ej. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning Elin Sjörén

Underhållsskyldighet för 18-årig son

2011-12-03 i Underhåll
FRÅGA |Min 18 årige son har hoppat av gymnasiet. Han har inget arbete eller ambitioner att studera. Pappan och jag har kämpat i många år för att få pojken på rätt väg. Nu orkar vi inte längre. Vad gäller för vår underhållsskyldighet?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Reglerna om vårdnad och underhåll finns i föräldrabalken (FB). I 6 kap. 2 § anges att föräldrarna (eller i vissa fall särskilt förordnade vårdnadshavare) har vårdnaden om ett barn till dess att barnet fyller 18 år. I 7 kap. 1 § anges att föräldrarna ska svara för underhåll för barnet med vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år. Går barnet fortfarande i skolan då är man fortfarande underhållsskyldig, dock inte längre än till barnet fyller 21 år. Avgörande här är om barnet faktiskt går i skolan. Har barnet slutat eller hoppat av skolan, bör således underhållsskyldigheten upphöra. Hoppas mitt svar har hjälpt er! Med vänliga hälsningar

Underhållsskyldighet

2011-10-15 i Underhåll
FRÅGA |Barn nr 1 är 19år, är arbetslös i perioder (ej fast anställning), är stadigvarande boende hos fadern och barn nr2 är 17år och stadigvarande boende hos modern. Alltså Barn nr1 har ingen regelbunden inkomst. Har modern rätt till underhållsbidrag av fadern?
Mathias Gunnervald |Hej, Regler gällande underhåll och underhållsskyldighet hittar du i föräldrabalken (FB). Enligt 7 kap. 1 § FB upphör förälders underhållsskyldighet då barnet fyller 18 år alternativt om barnet efter den tidpunkten går gymnasial eller jämförlig grundutbildning till en ålder av 21 år . Barn nr. 1 som är 19 år och av vad jag uppfattar det inte går någon utbildning genererar med andra ord inte någon underhållsskyldighet. Barn nr. 2 finns det fortfarande en underhållsskyldighet emot. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381#K7P1S1 Vänligen,

Resekostnader vid umgänge

2012-04-06 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Mina barns mamma har flyttat 15 mil bort med barnen. Jag gick med på det. Hon hävdar att jag skall köra för att hämta dem. Det blir ju 60 mil per umgängeshelg. Vilket är en betydande kostnad. Stämmer hennes påstående? Tycker ju att det låter underligt då hon valde att flytta. Tack på förhand!
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. När det gäller frågan om resekostnader när barnen bor tillsammans med den ena föräldern finns det en bestämmelse i 6 kap. 15 b § föräldrabalken som reglerar detta. Bestämmelsen stadgar att om barnen bor med endast en förälder ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnens behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Bedömningen ska göras efter vad som är skäligt, vilket innebär att kostnader som är av någon betydelse ska räknas. I allmänhet gäller att den förälder som barnen bor tillsammans med ska vara skyldig att ta del i resekostnaderna när det gäller långa avstånd. Det brukar vara när avståndet är längre än 10 mil. I ditt fall är avståndet 15 mil. Det innebär att barnens mamma borde ta del i resekostnaderna vid detta avstånd. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte skyldig att göra det. Bedömningen kan även göras annorlunda med hänsyn till exempelvis möjligheten att använda månadskort och antalet umgängesresor som ska göras. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Underhållsskyldighet

2012-02-21 i Underhåll
FRÅGA |Min 16 åriga dotter vill bo själv. Finns det någon möjlighet att sociala myndigheter kan gå in som ekonomiskt stöd?
Sofia Linder |Hej. Nej, ni kan inte få något ekonomiskt stöd från sociala myndigheter. Du som förälder är skyldig att försörja din dotter fram tills att hon är 18 år eller ända upp till 21 år om hon fortfarande går i skolan (grundskola, gymnasium eller annan jämbördig utbildning, dock ej universitetsstudier). Detta stadgas i 7 kapitlet 1 § Föräldrabalken. (Länk till föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381) Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Försörjningsplikt under barnets skolgång

2011-11-16 i Underhåll
FRÅGA |hej! jag är 20 år och har avslutat min 3 åriga gymnasieutbildning i år och tänkte fortsätta läsa vidare på en 1 årig gymnasieutbildning till våren. har precis blivit sambo och har sökt ekonomiskt bistånd men gick ej igenom för att jag ska fortsätta läsa på gymnasieutbildning. är nu min mamma underhållsskyldig ?
Angelica Hage |Hej och tack för din fråga Enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB) upphör föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet fyller arton år men om barnet fortfarande går i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, men som längst till dess att barnet fyller tjugoett år. Till sådan skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Genom en dom (NJA 1990 s. 49) har Högsta domstolen fastslagit att barn som slutfört utbildning på en linje i gymnasieskolan anses ha rätt till underhållsbidrag för fortsatt tid då barnet, efter fyllda 18 år, bedrivit ytterligare studier i gymnasieskolan, dock som längst till dess att barnet fyllt tjugoett år. Enligt 7 kap 1 § FB ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. Vidare om reglerna i FB se https://lagen.nu/1949:381#K7 Vänligen

Extra underhållsbidrag över sommaren?

2011-10-02 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min dotter är 18 år och går i gymnasiet. Jag betalar UH-bidrag över sommaren. Behöver jag även kompensera för uteblivet studiebidrag för sommarmånaderna?
Maja Karlsson |Hej, Det finns inget reglerat i lagen om att du måste betala extra underhållsbidrag över sommaren som kompensation för uteblivet studiemedel, se Lag (1996:1030) om underhållsstöd. Vänligen, Maja Karlsson